دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، پاییز 1389 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه‌های کیوی رقم ’هایوارد‘ تولید شده در سیستم‌های کشاورزی ارگانیک و متداول

صفحه 1-12

مصطفی عشورنژاد؛ محمود قاسم¬نژاد؛ سیروس آقاجانزاده؛ جواد فتاحی مقدم؛ داوود بخشی


2. ارزیابی و گروه¬بندی لاین¬های اینبرد نوترکیب گندم نان با استفاده از شاخص¬های تحمل به تنش کم آبی

صفحه 13-25

آرزو سبحانی قشلاق؛ سعید اهری‌زاد؛ سیدابوالقاسم محمدی؛ فرهاد فرح‌وش


9. بررسی امکان مهار علف¬های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو

صفحه 101-115

محسن سیدی؛ جواد حمزه ئی؛ گودرز احمدوند؛ محمدعلی ابوطالبیان


10. بررسی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز روده میانی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، Anagasta kuehniella Zeller, 1879 (Lep., Pyralidae)

صفحه 115-126

مجید جعفرلو؛ رضا فرشباف پورآباد؛ مصطفی ولیزاده؛ داود محمدی؛ محمد‌علی ضیائی مدبونی


11. بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی¬کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک

صفحه 127-136

مهدی شهبازی؛ اسماعیل چمنی؛ منوچهر شهبازی؛ مصطفی مصطفوی؛ یونس پوربیرامی هیر


12. اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت

صفحه 137-151

عبدالله جوانمرد؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ عزیز جوانشیر؛ محمد مقدم؛ حسین جانمحمدی