بررسی عملکرد گل، اسانس و شاخص برداشت بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت رژیم¬های آبیاری و مقادیر سوپر جاذبA200

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه تبریز

چکیده

    برای بررسی تغییرات عملکرد و شاخص برداشت بابونه آلمانی در رژیم­های مختلف آبیاری (آبیاری پس از 50، 100، 150 و 200 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و مقادیر سوپر جاذب (صفر، 60، 120، 180، 240 و 300 کیلوگرم در هکتار)، یک آزمایش مزرعه­ای در سال 1387 به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در دانشگاه ارومیه انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر آبیاری روی عملکرد کاپیتول، عملکرد اسانس با چهار ساعت اسانس­گیری و اثر سوپر جاذب روی عملکرد اسانس با دو ساعت اسانس­گیری و اثرمتقابل بین آبیاری و پلیمر سوپر جاذب روی عملکرد بیوماس کل (کل بخش هوایی)، شاخص برداشت کاپیتول و شاخص برداشت اسانس با دو ساعت اسانس­گیری و شاخص برداشت اسانس با چهار ساعت اسانس­گیری معنی­دار بود. بیشترین مقدار عملکرد بیوماس کل (1216 کیلوگرم در هکتار) از تیمار آبیاری پس از 50 میلی­متر تبخیر از تشتک و بدون کاربرد پلیمر سوپر جاذب و کمترین مقدار آن (164 کیلوگرم در هکتار) از تیمار آبیاری پس از 200 میلی­متر تبخیر و کاربرد 120 کیلوگرم در هکتار پلیمر سوپر جاذب به­دست آمد. بیشترین عملکرد کاپیتول (117 کیلوگرم در هکتار) از تیمار آبیاری پس از 50 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر به­دست آمد، ولی با افزایش فواصل آبیاری و شدت تنش خشکی در تیمار آبیاری پس از 150 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر کاهش معنی­داری (76 کیلوگرم در هکتار) نشان داد. بیشترین (19/2 کیلوگرم در هکتار) و کمترین (06/1 کیلوگرم در هکتار) عملکرد اسانس در اسانس­گیری با استاندارد دو ساعت، به­ترتیب با کاربرد 180 و 60 کیلوگرم در هکتار پلیمر سوپر جاذب به­دست آمدند. بیشترین (06/2 کیلوگرم در هکتار) و کمترین (35/1 کیلوگرم در هکتار) عملکرد اسانس در اسانس­گیری با استاندارد چهار ساعت، به­ترتیب مربوط به تیمارهای آبیاری پس از 50 و 150میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر بود. بالاترین شاخص برداشت کاپیتول و اسانس در اسانس­گیری با دو و چهار ساعت اسانس­گیری (39، 45/0 و 77/0 درصد) مربوط به تیمار آبیاری پس از 200 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و کاربرد 120 کیلوگرم در هکتار پلیمر سوپر جاذب بود. به­طورکلی، افزایش فاصله آبیاری به بیش از 100 میلی­متر تبخیر از تشتک باعث کاهش در عملکرد آنیسون گردید، که در آن کاربرد پلیمر سوپر جاذب تا 180 کیلوگرم در هکتار سبب بهبود عملکرد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Dried Flower and Essential oil Yield and Harvest Index of Matricaria chamomilla L. under Varying Irrigation Regimes and Amounts of Super Absorbent Polymer (A200)

نویسندگان [English]

  • Alireza Pirzad 1
  • Amie Fayyaz Moghaddam 1
  • Mahsa Razban 1
  • Yaghoub Raei 2
چکیده [English]

      To evaluated the changes in yield and harvest index of Matricaria chamomilla at different irrigation regimes (irrigation after 50, 100, 150 and 200 mm evaporation from pan class A) and amounts of super absorbent polymer (0, 60, 120, 180, 240 and 300 kg/ha), a field experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replication at Urmia University in 2008. Results of ANOVA showed the significant effect of irrigation on the yield of dried flower and essential oil with 4 hours extracting standard, and significant effect of polymer on the yield of essential oil with 2 hours extracting standard as well as the significant effect of interaction between irrigation and polymer on the yield of biomass, harvest index of dried flower, harvest index of essential oil with 2 and 4 hours extracting standards. The highest yield of biomass (1216 kg/ha) was obtained from irrigation after 50 mm evaporation from pan without polymer application and the minimum one (164 kg/ha) obtained from irrigation after 200 mm evaporation and 120 kg/ha of polymer use. The maximum yield of dried flower (117 kg/ha) was obtained from irrigation after 50 mm evaporation, but prolonged interval and sever water stress in irrigation after 150 mm evaporation caused the significant reduction of yield (76 kg/ha). The highest (2.19 kg/ha) and the lowest (1.06 kg/ha) yield of essential oil with 2 hours extracting standard, were occurred at 180 and 60 kg/ha of super absorbent polymer, respectively. However, the maximum (2.06 kg/ha) and minimum (1.35 kg/ha) yield of essential oil with 4 hours extracting standard, belonged to irrigation after 50 and 150 mm evaporation from pan, respectively. The highest harvest index of dried flower and essential oil with 2 and 4 hours extracting standards (39, 0.45 and 0.77 %, respectively) belonged to irrigation after 200 mm evaporation from pan class A and 120 kg/ha of super absorbent treatment. In conclusion, increasing irrigation interval up to irrigation after 100 mm evaporation caused to reduce the yield of anise, in that super absorbent polymer application improved the yield.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Oil
  • Harvest Index
  • Irrigation Regime
  • Matricaria chamomilla L
  • Super absorbent polymer
  • Yield