بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی¬کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 مجتمع آموزش کشاورزی گلستان

چکیده

           به منظور بررسی اثرات بسترهای مختلف کشت شامل ورمی کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر رشد و گلدهی میخک، آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار و 8 تکرار در گلخانه شهرداری سرعین در سال 1389 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 20، 40 و 60 درصد از هر یک از بسترهای پیت، ورمی­کمپوست و کوکوپیت به همراه شاهد بود. صفات مورد مطالعه  شامل تعداد برگ، ارتفاع گیاه، قطر ساقه و قطر گل بودند. با توجه به از بین رفتن  بوته­ها در تیمار 60 درصد ورمی­کمپوست، از داده های این تیمار در تجزیه های آماری صرف نظر شد. نتایج نشان داد که غلظت­های مورد استفاده ورمی­کمپوست روی شاخص­های مورد مطالعه اثرات منفی دارد بطوریکه در تمام روزهای اندازه­گیری، تیمارهای 20 و 40 درصد ورمی­کمپوست باعث کاهش تعداد برگ، ارتفاع گیاه، قطر ساقه و قطر گل گردیدند و اختلاف معنی­داری را در سطح احتمال 5 درصد با شاهد نشان داد. تیمار20 درصد کوکوپیت بر خلاف تیمارهای 40 و 60 درصد کوکوپیت، در روی صفات تعداد برگ و ارتفاع گیاه تأثیر مثبتی از خود نشان داد. در مقایسه با شاهد، تیمار 60 درصد کوکوپیت روی قطر ساقه و گل نیز تأثیر منفی نشان داد. در حالی که تیمار 20 درصد کوکوپیت، قطر ساقه و قطر گل را نسبت به شاهد بطور معنی داری افزایش داد. تیمارهای مربوط به پیت باعث افزایش تعداد برگ شدند به طوری که تعداد برگ نهایی در تمام تیمارهای مربوط به پیت بیشتر یا مساوی شاهد بود ولی اختلاف معنی داری بین این تیمارها و شاهد وجود نداشت. در بین تیمار­های مربوط به پیت تیمار 60 درصد پیت نسبت به 20 و 40 درصد روی ساقه گل تأثیر بیشتری داشته و قطر ساقه را نسبت به شاهد افزایش داد ولی اختلاف معنی داری از لحاظ آماری بین آنها مشاهده نشد. تیمار 20 درصد پیت  قطر گل را در اوایل گلدهی افزایش داد به طوریکه بزرگترین گل­ها را به خود اختصاص داده بود ولی قطر نهایی گل در تیمار 40 درصد پیت بیشتر بود. در مجموع تیمارهای کوکوپیت 20 درصد و پیت 20درصد در این آزمایش روی رشد و نمو میخک تأثیر مثبتی را نسبت به سایر تیمارها از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Media (Vermicompost, Peat and Coco- Peat) on Growth and Flowering of Carnation Flower

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shahbazi 1
  • Esmail Chamani 2
  • Manouchehr Shahbazi 3
  • Mostafa Mostafavi 1
  • Yunes Pourbeirami EHir 2
چکیده [English]

An experiment was conducted to investigate the effects of some media (vermicompost, peat and coco- peat) on the growth and flowering quality of carnation flower, based on completely randomized design with 10 treatments and 8 replications in Sarein’s Municipal research greenhouse in 2010. Various levels (20, 40 and 60 percentages) of each these materials were used in this experiment as experimental treatments. Leaf number, plants height, shoots and flower diameter were studied. Plants treated with 60% vermicomoost were died, hence, neglected in statical analysis. Also, results has shown that vermicompost treatments had unfavorable effect on all of experimental criteria, which at 20 and 40% significantly decreased leaf  number, plant height, shoot and flower diameter. Coco-peat at 20% enhanced leaf number and plants height, but at 40 and 60% decreased leaf number, plants height, shoot and flower diameter. But this compound at 20% increased shoot and flower diameter significantly (P<0.05). Peat treatments increased leaf number, final leaf number in peat treatment were either more or equivalent to control, But there was no significant difference between peat treatments and control. Peat at 60% in comparison to 20 and 40%, increased shoot diameter. In case of flower diameter, biggest flower devoted to peat 20% in first stages of flowering time, but the biggest final size of flower observed in peat 40% treatment. Hoewer, in this experiment, coco-peat at 20% and peat at 20% had positive effects on growth and development of carnation compaired to control and other treatnents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carnation
  • Coco-peat
  • Peat
  • Vermicompost