ارزیابی مقاومت ارقام رایج کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی در استان آذربایجانشرقی به بیماری پژمردگی فوزاریومی و بررسی امکان کنترل زیستی این بیماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی ناشی از قارچ oxysporum Fusarium با دو فرم مخصوص F. o. f. sp. lycopersici و F. o. f. sp. radicis – lycopersici از مهم­ترین بیماریهای این گیاه می‌باشد. به کارگیری ارقام مقاوم و رعایت تناوب چند ساله از روش های کنترل این بیماری می‌باشد. از سویی استراتژی کنترل زیستی این بیماری  با استفاده از میکروارگانیسم‌های آنتاگونیست نیز توسط محققین به کار رفته است. در این پژوهش میزان مقاومت ارقام رایج  کشت گوجه فرنگی در گلخانه های استان آذربایجان شرقی شامل سه رقم ارگون، دانفیلد و کلوز،در مقابل دو جدایه مرجع Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (004) و Fusarium oxysporum f. sp. radicis – lycopersici (C142) و یک جدایه محلی Fusarium oxysporum مورد بررسی قرار گرفت. همچنین واکنش ارقام با محاسبه درصد علایم بیماری ونیز ارزیابی متغیرهائی مانند وزن تر و خشک اندام­های هوائی، وزن تر و خشک ریشه‌ها و ارتفاع بوته‌ها ارزیابی شد.  بر این اساس رقم دانفیلد به عنوان حساسترین رقم و جدایه F. o. f. sp. radicis – lycopersici به عنوان بیماریزاترین جدایه مشخص شد. در مرحله بعد کنترل زیستی بیماری با به­کارگیری حساس ترین رقم و بیماری­زاترین جدایه در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای با استفاده از میکروارگانیسم‌های قارچی و باکتریائی انجام گرفت. میکروارگانیسم‌های قارچی و باکتریائی به کار گرفته شده در این تحقیق شامل دو جدایه از قارچ T22 Trichoderma harzianum و یک جدایه از باکتری Pseudomonas fluorescens بودند. نتایج بررسی اثر آنتاگونیستی با استفاده از روش کشت متقابل نشان داد که کاربرد جدایهT22  تهیه شده از موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران و T22 جدا شده از محصول تجاری تریانوم – پی و باکتری Pseudomonas fluorescens به  ترتیب 42/48 و 21/41 و 08/33 درصد ، رشد قارچ بیمارگر را در مقایسه با شاهد کاهش می دهند. در بررسی های گلخانه‌ای نیز استفاده از جدایه های T. harzianum  در مقایسه با شاهد بیشترین اثرات کنترلی را در سطح احتمال 1 و 5 درصد نشان دادند، به طوری که این جدایه ها باعث شدند کمترین کاهش وزن تر و خشک اندام‌های هوائی و ریشه‌های بوته‌های گوجه فرنگی آلوده به بیماری پژمردگی فوزاریومی نسبت به شاهد اتفاق افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Resistance in Tomato Varieties Under Greenhouse Conditions Against Fusarium Wilt, and Biological Control of the Disease

نویسندگان [English]

  • Roya Manafi Dizaji
  • Asadollah Babay ahari
  • Mahdi Arzanlou
  • Mostafa Valizadeh
چکیده [English]

Tomato crown and root rot caused by Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, is one of the most important disease of this crop. The disease control is mainly achieved by the use of resistant cultivars and crop rotation. Biological control is considered as a potential alternative strategy for disease management. In present study, resistance of common tomato cultivars namely Ergon, Daehnfild, Clause grown in green houses in East Aazrabayjan province were evaluated. For this purpose, three Fusarium isolates including two reference isolates (F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici and F. oxysporum f. sp. lycopersici) and a highly virulent local isolate of F. oxysporum were used. Resistance of cultivars was assessed based on different factors such as disease percentage, wet and dry weight of foliage, wet and dry weight of roots and the height of each plant. Based on our results, Daehnfild showed highest degree of susceptibility and F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici showed the highest degree of pathogenicity. Biological control of disease was evaluated by using the most virulent isolate of Fusarium and the most susceptible tomato cultivar. Two isolates of Trichoderma harzianum(Strain T22 isolated from TRIANUM-P and the second was obtained from Iranian Institute of Plant Protection)and single strains of Pseudomonas fluorescens (CHAO) were evaluated for antagonistic potential  against causal fungus of this disease in laboratory and greenhouse conditions. Our results based on laboratory experiments showed that T.harzianum recovered from commercial biological control product (TRIANUM-P), together with P. fluorescens (CHAO) showed the highest degree of control in compare with control. But the greenhouse experiments revealed that the second isolate of T. harzianum   showed the highest degree of control in compare with control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium wilt
  • Biocontrol
  • Tomato
  • Trichoderma harzianum
  • Pseudomonas flurescence