دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، تابستان 1391 
7. ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان و لوبیا چیتی به روش افزایشی

صفحه 79-90

علی نصراله¬زاده اصل؛ علی چاوشقلی؛ ابراهیم ولیزادگان؛ رضا ولیلو؛ وحید نصراله¬زاده اصل


9. کشاورزی پایدار در قرآن

صفحه 101-111

عباس یداللهی؛ رضا شاه¬‌حسینی؛ عباس شمس؛ حسین خسروی