ارزیابی مدیریت تلفیقی علف¬های هرز مزارع سورگوم جارویی (Sorghum bicolor L.) در منطقه میانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

2 دانشیار مؤسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر، کرج، ایران

3 دانشیار مؤسسه سازمان گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات علف¬های هرز

چکیده

در جهت بررسی تلفیق مدیریت مکانیکی و شیمیایی علف­های هرز مزارع سورگوم جارویی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان میانه طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل علفکش در سه سطح (فورام سولفورون، بروموکسنیل+ ام­سی­پی­آ و توفوردی+ ام­سی­پی­آ)، دز مصرفی در سه سطح (دز توصیه شده برای هر علفکش، 25 درصد بالاتر و 25 درصد پایین­تر از دز توصیه شده) و خاکورزی بین ردیف­های کاشت در دوسطح (اعمال و عدم اعمال خاکورزی بین ردیف­های کاشت) بود. نتایج نشان دادند که هر سه عامل علفکش، دز مصرفی و خاکورزی بین ردیف­های کاشت تأثیر معنی­داری در کنترل علف­های هرز سورگوم جارویی داشتند. بیشترین درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف­های هرز از تیمار فورام سولفورون به دست آمد. خاکورزی توانست تأثیر معنی­داری روی کنترل علف­های هرز سورگوم جارویی داشته باشد. دربین تیمار دز مصرفی نیز، بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک علف­های هرز مربوط به تیمار 25 درصد بالاتر از دز توصیه شده بود، ولی با دز توصیه شده اختلاف آماری معنی­داری نداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Integrated Weed Management in Broomcorn (Sorghum bicolor) Farms in Miyaneh Region

نویسندگان [English]

  • F Lotfi Mavi 1
  • J Daneshian 2
  • MA Baghestani 3
چکیده [English]

The experiment was carried out as randomized complete block design in factorial with three replications to evaluate of the possibility of integrated weed management in Broomcorn (Sorghum bicolor) yield. Treatments were included herbicides (Foramsulfuron, Bromoxynil+MCPA and 2,4-D+ MCPA), application dose (recommendation dose, 25% less and more than recommended doses for corn farms) and mechanical control (with or without cultivation). The result indicated all factors including herbicides, application doses and cultivation were significantly influenced weeds density and dry weight. The best herbicide in weeds density and dry weight  decreasing percentage was Foramsulfuron treatment. Cultivation treatment was significantly influenced weeds control. The best doses were 25% more recommended dose and recommended dose on weeds density and dry weight  decreasing percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical control
  • Foramsulfuron
  • 2
  • 4-D + MCPA
  • Bromoxynil + MCPA
  • Sorghum bicolor