دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، اردیبهشت 1391 

مقاله پژوهشی

اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

صفحه 1-12

مریم مکی¬زاده تفتی؛ صفر نصراله¬زاده؛ سعید زهتاب سلماسی؛ محمدرضا چایی¬چی؛ کاظم خاوازی


تأثیر کود شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و پروتئین ارقام کنجد

صفحه 71-85

احسان شاکری؛ مجید امینی دهقی؛ سید علی طباطبایی؛ سیدعلی محمد مدرس ثانوی


تاثیر خاک‏ورزی حفاظتی بر روی برنامه‏ریزی آبیاری و عملکرد کلزا

صفحه 105-116

آیدین ارشدی خمسه؛ مرتضی الماسی؛ علی رشاد صدقی؛ رسول احمدی عدلی


اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف¬های هرز مهم آن

صفحه 149-163

سهیلا پورحیدر غفاربی؛ سید وحید اسلامی؛ سیروس حسن نژاد؛ حسن علیزاده؛ غلام رضا زمانی