اثر زمان¬های مختلف کاشت گیاهان پوششی و دارویی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و بیوماس علف¬های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

به منظوربررسی زمان­های مختلف کاشت و نوع گیاهان پوششی و دارویی بر عملکرد و بیوماس علف­های هرز ذرت (سینگل کراس 504) آزمایشی در سال زراعی 89-88 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نوع گیاه پوششی و دارویی در چهار سطح (شبدر، ماشک گل خوشه­ای، ریحان و شوید) به عنوان فاکتور اول و زمان کاشت گیاهان پوششی و دارویی در دو سطح (کاشت همزمان با ذرت و 15 روز بعد از کاشت ذرت) به عنوان فاکتور دوم بودند.نتایج آزمایش نشان داد که طول بلال، تعداد دانه در ردیف بلال و عملکرد دانه تحت تأثیر زمان کشت و نوع گیاهان پوششی قرار گرفتند به طوری که بیشترین مقداراین صفات در تیمار ذرت با شبدر و کمترین مقدار در تیمار ذرت با شوید مشاهده شد. ترکیب تیماری گیاه پوششی × زمان کشت بر روی قطر بلال،وزن صد دانه و بیوماس علف­های هرزمعنی­دار بود و در دو صفت قطر بلال و وزن صد دانه، تیمار کشت همزمان ذرت با شبدر و تیمار شوید با 15 روز تأخیر نسبت به کشت ذرت به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار برخوردار بودند.همچنین بیشترین بیوماس علف هرز در تیمار شوید با 15 روز تأخیر نسبت به کشت ذرت و کمترین مقدار در تیمار کشت همزمان شبدر با ذرت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Planting Time of Cover Crops and Medical Plant on Grian Yield and Yield Components of Maize and Weed Biomass

نویسندگان [English]

  • F Yeganehpoor 1
  • S Zehtab Salmasi 2
  • M Valizadeh 2
چکیده [English]

In order to study different times of cultivating and type of medical and cover plants on performance and weed biomass of corn (single cross 504), the experiment was carried out in 2010-2011 in research farm of the agriculture faculty of university of Tabriz. The experiment was carried out in a factorial arrangement with the base of  randomized complete block design in three repetications. The treatments of this experiment included type of medical and cover plant in 4 levels (Clover, hairy vetch, basil and dill) as first factorial and time of cultivating cover and medical plant in tow levels(synchronic cultivation with corn and cultivation 15 days after corn cultivation) as second factorial. The results showed that the ear height, the number of grain row per ear and yield of grain lied under effect of the time of cultivation and the type of cover plants as the highest amount of these traits were seen in treatment of the corn with clover and the lowest amount were seen in the treatment of the corn with dill. Treatment composition of  cover plant × the time of cultivation on ear diameter and weight of 100 grain was significant and in both traits, ear diameter and weigh of 100 grain, the treatment of synchronic cultivation of corn with clover and the treatment of dill with 15 days delay in comparison of the cultivation of corn had the highest and lowest amount, respectively. Also, the highest weed biomass was seen in dill treatment with 15 delay than corn cultivation and the lowest amount was seen in synchronic cultivation of clover with corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • medical crops
  • cover crops
  • Yield
  • Weed