برخی ازآثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز ( مطالعه موردی دشت تبریز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاران گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

حذف یارانه نهاده­های کشاورزی مثل کود و سم به دلیل پیامدهای نامطلوب پرداخت آن نظیر  مصرف غیربهینه عوامل، افزایش هزینه­های دولت و کاهش روند رشد اقتصادی جوامع مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به تولید بالغ بر دویست هزارتن پیاز در استان آذربایجان­شرقی، این تحقیق با هدف ارزیابی اثر حذف یارانه کودشیمیایی در تولید پیاز دشت تبریز صورت گرفت.  برای این منظور اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه از 200 کشاورز پیازکار در سال زراعی 88-1387 جمع­آوری گردید. جهت نیل به اهداف موردنظر از برازش و گزینش تابع تولید درجه دوم تعمیم­یافته استفاده گردید. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل داده­ها،  با توجه به مقدار عددی کشش تقاضای نهاده کود، با آزاد سازی قیمت کود شیمیایی هر چند که­مقدار مصرف این نهاده کاهش می­یابد، ولی تغییر فاحش و قابل توجهی در مقدار بکارگیری آن پدیدار نمی­شود. از آنجائیکه حذف یارانه کود شیمیایی در واقع به مفهوم واقعی­تر شدن  قیمت این نهاده
می­باشد، بنابراین با توجه به مصرف غیر اقتصادی آن ، حذف یارانه این نهاده به کاهش بکارگیری آن و نهایتاً اقتصادی­تر شدن فرایند تولید کمک می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Economic Effects of Fertilizer Subsidy Removal in Onions Crop (Case Study in Tabriz Plain Area)

نویسندگان [English]

  • GH Dashti 1
  • F Ranjbar 2
  • J Hosseinzad 3
  • B Hayati 1
چکیده [English]

Removing subsidies of agricultural inputs such as fertilizers and pesticides have been regarded, because of their unintended consequences such as inputs non-optimal usage, increasing of administrative costs and decreasing in economic growth of countries. With regards to producing about 200000  tons onions in Eastern Azerbaijan, this study has been carried out with the aim of evaluating the removing of fertilizer`s subsidies in Tabriz plain. For this subject, necessary data were collected by completion of 200 questionnaires of local farmers in farming crop year of  2008-2009. Data were analyzed by using of quadratic generalized production function approach. The result of fertilizer demand elasticity showed that the price liberalization decreases the fertilizer's usage, but does not make significant effect on its usage. Removal of fertilizer subsidy may cause to reality of its price, so regarding the fertilizer's non-economic usage, this policy can help to decrease in fertilizer's consumption and finally help to production process to be more economic. The results showed that fertilizer is an essential input in the producing of onions in Tabriz plain, and even with the price liberalization policy, farmers did not decrease obviously in fertilizer consumption. Because of its  over-optimized usage, removal of subsidy will cause decrease in its use, and finally it could help to more economical of production

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertilizer
  • Input subsidy
  • Liberalization
  • Onions
  • Production function
  • Tabriz plain