اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف¬های هرز مهم آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف¬های هرز

2 عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، ایران

3 عضو هیات علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، ایران

4 عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، ایران

چکیده

           به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک چاودارروی جوانه­زنی بذر و رشد گیاهچه­های ذرت شیرین و برخی علف­های هرز مهم آن از جمله تاج­خروس ریشه قرمز، سلمه­تره، قیاق و ارزن، آزمایشی در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه­ای در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی (RCBD) با چهار تکرار اجرا گردید. در بخش آزمایشگاهی از غلظت­های مختلف عصاره آبی اندام­های هوایی چاودار (0، 5/2، 75/3 و 5 گرم ماده خشک چاودار در 100 میلی لیتر آب مقطر) و در بخش گلخانه­ای از سطوح مختلف ماده خشک اندام­های هوایی چاودار (. ، 4 ، 8 ، 16 و 32 گرم ماده خشک چاودار در یک کیلوگرم خاک) استفاده شد. عصاره آبی چاودار اثر منفی روی جوانه زنی و رشد گیاهچه علف­های هرز داشت، طوریکه در بخش آزمایشگاهی به ترتیب باعث کاهش 7/84، 75، 3/53 و 31 درصدی جوانه زنی بذور ارزن، سلمه تره، قیاق و تاج خروس ریشه قرمز در بالاترین غلظت عصاره نسبت به شاهد گردید. حال آنکه روی بذور ذرت شیرین اثر منفی مشاهده نشد. بیوماس چاودار در تیمار 32 گرم باعث کاهش 8/79، 75، 8/72 و 3/68 درصدی ظهور گیاهچه­های سلمه تره، قیاق، تاج خروس ریشه قرمز و ارزن در شرایط گلخانه­ای گردید. بیوماس چاودار درصد سبزشدگی این علف­های هرز را نیز کاهش داد. وزن خشک و طول ریشه و ساقه سلمه تره و تاج خروس ریشه قرمز نیز کاهش قابل توجهی در تمام سطوح چاودار نشان داد. در نهایتً اینکه بقایای چاودار پتانسیل بالایی در سرکوب علف­های هرز مورد نظر داشت، بدون آنکه اثر سوئی روی ذرت شیرین داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allelopathic Effects of Rye (Secale cereal L.) on Corn (Zea maize L.) and Some of it’s Important Weeds

نویسندگان [English]

  • S Porheidar Ghafarbi 1
  • SV Eslami 2
  • S Hassannejad 3
  • H Alizade 4
  • G Zamani 2
چکیده [English]

There are several methods for weed management which one of them is using allelopathic crops. The present study was conducted to investigate the allelopathic effects of rye on seed germination and also seedling growth of sweet corn and some of it’s important weeds including redroot pigweed, lambsquarters, johnsongrass and wild prosomillet in laboratory and greenhouse, based on randomized complete block design (RCBD) with 4 replications. In the laboratory conditions, the effects of different concentrations of the water extract of rye aboveground parts (0, 2.5, 3.75 and 5.0 gr.100 ml-1 water) and in the greenhouse conditions the effects of aboveground parts biomass (0, 4, 8, 16 and 32 gr of rye biomass per 1 kg soil) on germination and seedling growth indices of sweet corn and it’s major weeds were investigated. Rye aqueous extracts showed a negative effect on germination and seedling growth parameters of them. So that, in laboratory conditions, the seed germination of wild proso, lambsquarters, johnsongrass and redroot pigweed were reduced 84.7, 75, 53.3, and 31 %, respectively in the highest concentration of rye extract compare of control. In contrast, there was not a considerable impact on corresponding indices of sweet corn. Seedling emergence of  lambsquarters, johnsongrass, redroot pigweed, and wild proso were reduced 79.8, 75, 72.8, and 68.3 % in 32 gr of rye biomass per 1 kg soil, respectively (in greenhouse conditions). Emergence rate of these weeds was reduced by rye biomass. Lambsquarters and redroot pigweed dry weight and length of root and shoot were reduced significantly by all levels of rye biomass. Finally rye residues have an enormous potential to suppress weed species with no harmful influence on sweet corn

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • Sweet corn
  • Germination
  • Growth Indices
  • Rye