دانش کشاورزی وتولید پایدار (SAPS) - واژه نامه اختصاصی