نویسنده = مهدی نصیری محلاتی
بررسی وضعیت رطوبتی و تولید گیاهان زراعی در اقلیمهای مختلف ایران

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 103-120

سعید شرفی؛ محمود رمرودی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد گلوی؛ غلام علی کمالی


تأثیر خاک‏ورزی، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در کشت ذرت

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-44

روح الله مرادی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حامد منصوری


پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری

دوره 23، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 179-197

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ روح اله مرادی؛ حامد منصوری