نویسنده = A Ghanbari
تعداد مقالات: 6
1. کاهش آثار زیست‌محیطی از طریق بازطراحی الگوی کشت با رویکرد استفاده از ارزیابی چرخه حیات و برنامه‌ریزی چندهدفه (مطالعه موردی: شرق استان لرستان)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 311-330

زهرا مرزبان؛ محمدرضا اصغری پور؛ احمد قنبری؛ علیرضا نیکویی؛ محمود رمرودی؛ اسماعیل سید آبادی


2. تاثیر مدیریت گیاهان پوششی زمستانه بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 145-158

محدثه شمس الدین؛ احمد قنبری؛ محمود رمرودی


3. اثرنسبت‌های کشت مخلوط بر کمیت و کیفیت اسانس زنیان و اسفرزه

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-13

حسن موسی پور؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور


4. ارزیابی پایداری اکولوژیکی سیستم‌های تولید گلخانه‌ای در منطقه سیستان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 31-41

احمد لواسانی؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور


5. پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-12

جواد طایی سمیرمی؛ احمد قنبری؛ ابراهیم امیری؛ عبدالعلی غفاری؛ براتعلی سیاهسر؛ شمس اله ایوبی