بررسی رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو توده طالبی بومی ایران در سطوح مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، گروه علوم باغبانی (سبزیکاری)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

       به منظور بررسی اثر تنش کم­آبی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو توده طالبی ایرانی، آزمایشی­ به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (100، 66 و 33 درصد نیاز آبی گیاه) ودو توده طالبی ایرانی (تیل‌زرد و تیل‌سبز) بود. نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری بر سطح برگ، تعداد میوه در بوته، طول بوته، درصد وزن خشک برگ، سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول، وزن متوسط میوه و عملکرد تاثیر معنی­داری داشت. تنش کم­آبی باعث افزایش مواد جامد محلول، درصد وزن خشک برگ و کاهش سطح برگ ، تعداد میوه در بوته، طول بوته، سفتی بافت میوه، وزن متوسط میوه و عملکرد گردید. کمترین عملکرد (kg.ha-1 ۱۳۳۵۷)، وزن متوسط میوه (g ۲/۱۵۰۴)، و  بیشترین مواد جامد محلول (۷۵/۱۲ درصد) در تنش شدید (33 درصد) حاصل شد. از نظر صفات مورد مطالعه در بین توده­های خربزه تفات معنی­داری وجود داشت. بیشترین عملکرد (kg.ha-1 ۴۶۱۷۱) و وزن متوسط میوه (g ۷/۳۶۵۶) در توده تیل‌زرد در آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و بیشترین مواد جامد محلول (۳۶/۱۳ درصد) در توده تیل‌سبز در آبیاری ۳۳ درصد نیاز آبی گیاه مشاهده شد. با توجه به نتایج، توده­های تیل‌سبز و تیل‌زرد به ترتیب 6/63 درصد  و 7/59 درصد کاهش عملکرد را در شرایط آبیاری ۳۳ درصد در مقایسه با آبیاری معمولی نشان دادند که هر دو توده حساس به تنش کم‌آبی می­باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Growth, Yield and Fruit Quality of Two Iranian Cantaloupe Accessions Under Different Irrigation Levels

نویسندگان [English]

  • Hadi Lotfi 1
  • Taher Barzegar 2
  • Zahra Ghahremani 2
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of water deficit stress on growth, yield and fruit quality of two Iranian cantaloupe, the experiment was set out in a split plot design with three replicates in research filed of University of Zanjan. Treatments consisted arrangement of three Irrigation levels (starting irrigation at 100, 66 and 33 ETc) and two accessions of Iranian cantaloupe (Tile-Zard and Tile-Sabz). Results showed that irrigation had a significant effect on leaf area, fruits number per plant, plant length, Leaf dry matter, flesh firmness, total soluble solids (TSS) content, fruit weight and yield ratio. The water stress significantly increased TSS, leaf dry matter and reduced leaf area, fruits number per plant, plant length, flesh firmness, fruit weight and yield. The lowest values of yield (13357 kg.ha-1), fruit weight (1504.2 g), and the highest total soluble solids (TSS) (12.75 Percent) was obtained in the sever water stress (start point of 33 ETc). Cantaloupe accessions showed significant differences in studied traits. The highest values of yield (46171 kg.ha-1) and fruit weight (3656.7 g) was obtained under 100 ETc irrigation in "Tile-Zard". Also the highest TSS was obtained in Tile-Sabz under 33 ETc irrigation. According to the results, Tile-Sabz and Tile-Zard had 63.6% and 59.7% yield loss respectively, under 33 ETc irrigation compared normal irrigation, that both accessions are sensitive to water deficit stress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accessions
  • Cantaloupe
  • Fruit Weight
  • Leaf Area
  • Total Soluble Solids Content
بابالار م، دولتی بانه ع و شرافتیان د، 1378.  بررسی تأثیر پس از برداشت کلرید کلسیم روی کیفیت انباری دو رقم انگور کشمشی بیدانه و شاهرودی.. مجله نهال و بذر، 15(1):40-31.
برزگر ط، دلشاد م، مجدآبادی ع، کاشی ع و قشقایی ژ، 1390. اثر تنش کم­آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص­های فیزیولوژیکی خربزه ایرانی. مجله علوم باغبانی ایران، 42(4): 363-357.
دلشاد م، برزگر ط، کاشی ع و حق­بین ک، 1392. مطالعه اثر محل نگهداری میوه روی ساقه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و تنش کم آبی. علوم باغبانی ایران، 44(2): 178-169.
راحمی م، ۱۳۸۳. گرده‌افشانی و تشکیل میوه. دانشگاه شیراز.
زینلی ن، دلشاد م، کاشی ع و حق‌بین ک‌ا، ۱۳۹۱. اثر تنش آبی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ دستنبو و طالبی ایران. مجله علوم باغبانی ایران، ۴۳(۴): ۴10-۴03.
سیلسپور م و جعفری پ، ۱۳۸۴. اثر دور آبیاری بر عملکرد محصول و بذر سه رقم هندوانه در منطقه ورامین. مجله پژوهش در کشاورزی، ۱(۲): 28-17.
وزیری ژ، سلامت ع، انصاری م، مسچی م، حیدری ن و دهقانی‌سانیچ ح، 1387، تبخیر-تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان) (ترجمه). انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، چاپ اول، تهران.
Abdul Jaleel C, Manivannan P, Wahid A, Farooq M, Somasundaram R and Panneerselvam R, 2009. Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigments composition. International Journal of Agricultural and Biological, 11: 100-105.
Abou El-Yazied A, El-Kassas AII, Abdalla MYH and El-Moslemany MZM, 2012. Response of cantaloupe hybrids to nitrogen fertilization levels under natural infection with Monosporascus cannonballus. Australian  Journal of Basic and Applied Science, 6(3): 1-11.
Ahmadi A M, Lotfi M and Roozban MR, 2013. Impact of water-deficit stress on gowth, yield and sugar content of cantaloupe (Cucumis melo L.). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(22): 2778-2782.
Ascher RG and Cumming JR, 1991. Stress responses in plants: Adaptation and acclimation mechanisms. The Quarterly Review of Biology, 66: 343-344.
Cabello MJ, Castellanos MT, Romojaro F, Martinez-Madrid C and Ribas F, 2009. Yield and quality of melon grown under different irrigation and nitrogen rates. Agricultural Water Management, 96: 866 – 874.
Fitter AH and Hay RKM, 2001. Environmental Physiology of Plants. 3 Edition, Academic Press, London, pp: 367.
Hall AJ, Conner DJ and Whitfield DM, 1990. Root respiration during grain filling in sunflower: the effect of water stress. Plant Soil, 121: 57–66.
Jain N, Chauhan HS, Singh PK and Shukla KN, 2000. Response of tomato under drip irrigation and plastic mulching. In: Proceeding of 6th International Micro-irrigation Congress, Micro-irrigation Technology for Developing Agriculture. 22-27 October 2000 South Africa.
Kerje T and Grum M, 2000. The origin of melon, Cucumis melo: a review of the literature. Eucarpia Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. 510: 37-44.
Keshavarzpour F and RashidiM, 2011. Response of crop yield and Yield Components of Cantaloupe to Drought Stress. World Applied Sciences Journal, 15(3): 382-385.
Kirnak H, Kaya C, Tas I and Higgs D, 2001. The influence of water deficit on vegetative growth,
physiology, fruit yield and quality in eggplants. Bulgarian Journal of Plant Physiology, 27(3–4), 34–46.
Liu L, Kakihara F and Kato M, 2004. Characterization of six varieties of Cucumis melo L. based on morphological and physiological characters, including shelf-life of fruit. Euphytica, 135: 305–313.
Mahajan S and Tuteja N, 2005. Cold, salinity and drought stresses: An overview. Biochemical and Biophysical, 444: 139-158.
Munger HM and Robinson RW, 1991. Nomenclature of Cucumis melo L. Cucurbit. Genet. Cooperative Reputation. 14: 53.
Neumann PM , 1995. The role of cell wall adjustment in plant resistance to water deficits. Crop Science,  35: 1258-1266.
Pew WD and Gardner BR, 1983. Effects of irrigation practices on vine growth, yield and quality of muskmelons. Journal of the American Society for Horticultural Sciences, 108: 134-137.
Rahman MU, Gul S and Ahmad I, 2004. Effects of water stress on growth and photosynthetic pigments of corn (Zea mayz L.) cultivars. International  Journal of Agricultural and  Biological, 4: 652–5.
Refaie KM, 2003. Studies on controlling soil moisture within root zones to minimize water loss to the surrounding environment. M. Sc. Thesis, Institute of Environmental Studies and Research, Ain Shams University Cairo, Egypt, Pp. 85-89.
Sammis TW, Al-jamal MS, Ball S and Smeal D, 2000. Crop water use of onion. In: Proceeding of 6th International Micro-irrigation Congress, Micro-irrigation Technology for Developing Agriculture. 22-27 October 2000 South Africa.
Sebastian P, Schaefer H, Telford IRH and Renner SS, 2010. Cucumber (Cucumis sativus) and melon (C. melo) have numerous wild relatives in Asia and Australia, and the sister species of melon is from Australia. Proceeding of the National Academy of Science, 107: 14269-14273.
Shao HB, Chu LY, Jaleel C A and Zhao CX, 2008. Water-deficit stress induced anatomical changes in higher plants. Comptes Rendus Biologies, 331: 215-225.
Shishido Y, Yahashi T, Seyama N and Imada S, 1992. Effects of leaf position and water management on translocation and distribution of 14C assimilates in fruiting muskmelons. Journal Japanese Society Horticultural Sciences, 60: 897-903.
Simion JE, Bubenheim RD, Joly RJ and Charles DJ, 1992. Water stress induced alterations in essential oil content and composition of sweet basil. Journal of Essential Oil Research, 4: 71-75.
Simsek M, and Comlekcioglu N, 2011. Effects of different irrigation regimes and nitrogen levels on yield and quality of melon (Cucumis melo L.). African Journal of Biological, 10(49): 10009-10018.
Stella S, Costa F, Bregoli AM and Sansavini S, 2005. Study on expression of gene involved in ethylene biosynthesis and fruit softening in apple and nectarine. Acta Horticulturae, 682: 141-147.
Zalapa J, Staub J and McCreight J, 2006. Generation means analysis of plant architectural traits and fruit yield in melon. Plant Breeding, 125: 482-487.