اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

صفر نصراله زاده

گروه اکوفیزیولوژی گیاهی استاد- دانشگاه تبریز

nasr.tbutabrizu.ac.ir

سردبیر

عادل دباغ محمدی نسب

اکولوژی کشاورزی استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?dabbagh
adeldabbtabrizu.ac.ir
041-3392051
0000-0003-2413-1016

مدیر داخلی

علی بنده حق

اصلاح نباتات استاد- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bandehhagh
bandehhaghtabrizu.ac.ir
041- 33392107
0000-0002-6846-7534

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا شکیبا

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

shakibamr438yahoo.com
041-33392059

سعید زهتاب سلماسی

زراعت - اکوفیزیولوژی گیاهی مرکز مطالعات کشاورزی پایدار، دانشکده علوم گیاهی ومحیطی، دانشگاه نیومکزیکو، آمریکا

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s-zehtab
zehtabsalmasitabrizu.ac.ir

یعقوب راعی

اکوفیزیولوژی گیاهی استاد - دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?raei
yaegoobtabrizu.ac.ir
041-33392047
0000-0001-7915-7112

بهمن پاسبان اسلام

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

b_pasbaneslamyahoo.com
0000-0001-6116-5392

صاحبعلی بلند نظر

باغبانی - سبزیکاری استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bolandnazar
bolandnazartabrizu.ac.ir
041-33392021
0000-0001-9396-7373

رئوف سید شریفی

زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد - دانشگاه محقق اردبیلی

raouf_ssharifiyahoo.com
0000-0003-2567-7029

روح اله امینی

زراعت - علفهای هرز استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ramini
r_aminitabrizu.ac.ir
041-33392109
0000-0002-4628-6062

رضا امیرنیا

زراعت- گیاهان دارویی استاد دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/r.amirnia
r.amirniaurmia.ac.ir
09144026024
0000-0002-5865-6243

آیدین حمیدی

دکتری زراعت- موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کرج- گرایش پژوهشی : بذر پنبه

a.hamidiareeo.ac.ir
0000-0002-7743-5083

علیرضا سیروس مهر

فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

a_sirousmehryahoo.com
054-31232141
0000-0002-9764-6216

کارشناس نشریه

رقیه سعادت پور

دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

assp.tabrizugmail.com
041-33392037

مشاور علمی

شاپور ظریفیان

ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی دانشیار گروه ترویج و توسعه کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?zarifian
zarifiantabrizu.ac.ir
0000-0001-6860-6728

علی بنده حق

اصلاح نباتات استاد- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bandehhaghgh
bandehhaghtabrizu.ac.ir
04133392017
0000-0002-6846-7534

محمدرضا ساریخانی

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک علوم و مهندسی خاک

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?sarikhani
rsarikhanitabrizu.ac.ir
041-33392035

رقیه کریم زاده

حشره شناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

r_karimzadehtabrizu.ac.ir

محمدعلی میسمی

مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده کشاورزی

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?maysami
maysamitabrizu.ac.ir
04133392791
0000-0002-4548-9415