نویسنده = شهروز خرمی
طراحی مدل بازاریابی پایدار در جهت توسعه کشاورزی پایدار کشور با روش کیفی

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 317-335

10.22034/saps.2022.48730.2762

شهروز خرمی؛ حسین راحلی؛ سپیده نیک روش؛ علیرضا عبدپور


بررسی عوامل موثر بر پایداری کشاورزی در بین کشاورزان شهرستان مشکین شهر

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 343-358

10.22034/saps.2021.44602.2639

شهروز خرمی؛ حسین راحلی؛ ابراهیم جاودان؛ فرحناز کریمی نژاد