نمایه نویسندگان

آ

 • آزادمرد دمیرچی، صدیف ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]
 • آزادمرد طالش‌مکاییل، اباصلت ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]

ا

 • اخوان قالیباف، محمد کاهش مصرف آب در گلخانه با کاربرد مواد افزودنی طبیعی و مصنوعی در خاک [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 217-229]
 • اردکانی، محمدرضا جمع‌آوری وشناسایی جدایه‌های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین‌های پیشرفته شبدر ایرانی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 65-77]
 • اسدی، رسول تأثیر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در منطقه جیرفت [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 125-137]
 • اسدی، محمد ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر اسیدهای آمینه، کودهای شیمیایی و آلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 257-275]
 • اسدی رحمانی، هادی جمع‌آوری وشناسایی جدایه‌های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین‌های پیشرفته شبدر ایرانی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 65-77]
 • اشتری، شهنام ارزیابی تحمل پایه‌های سیب مالینگ مرتون 106، گمی آلماسی و هیبرید آن‌ها به کلروز آهن [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 263-273]
 • اصغری زکریا، رسول ارزیابی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما تحت تنش محدودیت ‌آبی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 107-122]
 • افشاری، سمیرا تحلیل عوامل تبیین‌کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: شهرستان کمیجان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 267-285]
 • امانی چیانی، مصطفی بهبود کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت - لگوم با کاربرد کود زیستی نیتروکسین در کشت دوم [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • امانی ماچیانی، مصطفی ارزیابی رقابت و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و نخود علوفه‌ای (.Pisum sativum L) در شرایط دیم [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • امانی ماچیانی، مصطفی بازتاب کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و نانو [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 171-185]
 • امیری، سحر برهمکنش چاودار (Secale cereale L.) و باکتری‏های محرک رشد بر کنترل گل جالیز منشعب (Phelipanche ramosa) در ارقام سیوند و سوپراسترین‏بی گوجه‏ فرنگی (Solanum lycopersicum) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 139-149]
 • امیری، محمد بهزاد عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب در کنجد، ذرت و لوبیا در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک تحت شرایط کم‌آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 249-266]
 • امیرنیا، رضا اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]
 • امیرنیا، رضا ارزیابی عملکرد و برخی صفات کیفی علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله با لگوم‌های یکساله [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 59-76]
 • امینی، روح اله عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت مدیریت‌های مختلف تلفیقی سس [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 125-138]
 • امینی، روح اله بررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica) تحت تیمارهای مختلف کودی درکشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 35-51]
 • امینی، روح اله کارایی روش‌های مختلف مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.) دیم در کرمانشاه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 77-92]
 • امینی، روح اله اثر روش‌های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 175-190]
 • امینی، روح اله ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 247-260]
 • امینی دهقی، مجید بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت تأثیر نیتروژن، پتاسیم و تنش خشکی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 15-34]
 • اوستان، شاهین نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • اوستان، شاهین ارزیابی تحمل پایه‌های سیب مالینگ مرتون 106، گمی آلماسی و هیبرید آن‌ها به کلروز آهن [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 263-273]

ب

 • بابازاده، شهریار ارزیابی پاسخ برنج(Oryza Sativa L.) به ‌مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم براساس مدیریت تغذیه خاص مکان (SSNM) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 235-248]
 • باغبانی آرائی، ابوالفضل ارزیابی عملکرد کمی و برخی خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب سه ساله کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای (Vicia sativa) – جو خرم در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • باقری شیروان، میلاد اثر تاریخ‌ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا (Glycine max L.) و علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 167-183]
 • بالازاده، مهیار تأثیر پیش کاشت، نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]
 • بخشنده، اسماعیل اثر کود پتاسیم به همراه قارچ Piriformospora indica و باکتری Pantoea ananatis بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب پتاسیم در برنج رقم طارم محلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 43-54]
 • برزگر، طاهر ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]
 • بغدادی، امیرصالح تأثیر پیش کاشت، نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]
 • بگ نظری، مجیئ اثر پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و برخی صفات گوجه‌فرنگی تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 163-174]
 • بلندنظر، صاحبعلی تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 55-66]
 • بلندنظر، صاحبعلی تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز بر رشد، عملکرد و صفات کیفی پیاز خوراکی توده هوراند [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 41-57]
 • بلند نظر، صاحبعلی تاثیر کود زیستی پتابارو و باکتری سینوریزوبیوم بر صفات رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • بهادری، مختار شناسایی نشانگرهای پایداری زیست‌محیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-‌مقیاس با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 231-246]
 • بهارلویی، ژیلا اثر کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی فستوکای بلند (Festuca arundinacea Schreb..) تحت سطوح مختلف تنش شوری [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 79-95]
 • بهگام، محمد اثر روش‌های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 175-190]
 • بهمنیار، محمدعلی اثر گیاهان پوششی و منابع کودی مختلف بر ویژگی‌های مورفولوژیکی ذرت و توانایی رقابت آن با علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 185-197]

پ

 • پاساری، بابک اثر میکوریزا و محلول‌پاشی عناصر روی، بور، پتاسیم بر ویژگی‌های زراعی و کیفی توتون [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 75-89]
 • پاسبان اسلام، بهمن معرفی زمان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای کلزا (.Brassica napus L) برای اقلیم آذربایجان شرقی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • پاسبان اسلام، بهمن ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 247-260]
 • پیردشتی، همت اله اثر کود پتاسیم به همراه قارچ Piriformospora indica و باکتری Pantoea ananatis بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب پتاسیم در برنج رقم طارم محلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 43-54]
 • پیرزاد، علیرضا پاسخ اکوفیزیولوژیکی گیاهان میکوریزایی بالنگوی شهری ( Lallemantia iberica ) به سطوح مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 247-262]
 • پیرزاد، علیرضا اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک مراغه (Vicia sp.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 187-208]
 • پیرزاد، علیرضا بررسی برهمکنش قارچ‌های میکوریزا و کود شیمیایی فسفری بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 243-256]
 • پرویزی، خسرو برهم‌کنش تلقیح مایکوریزایی و فسفر بر شاخص‌های رشدی، تولید ریزغده و جذب عناصر غذایی سیب‌زمینی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 97-107]

ت

 • تاجری مقدم، مریم پیش‌بینی رفتار گندمکاران دشت نیشابور و تعیین عوامل موثر بر آن‌ها در رابطه با حفاظت از منابع آب [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 199-215]
 • تقی زاده، اکبر ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 247-260]
 • تنهایی، رقیه تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 277-291]

ج

 • جامعی، رشید اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک مراغه (Vicia sp.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 187-208]
 • جلیلیان، جلیل اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک مراغه (Vicia sp.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 187-208]
 • جهان، محسن عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب در کنجد، ذرت و لوبیا در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک تحت شرایط کم‌آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 249-266]
 • جوانبخت، فاطمه عوامل موثر بر پایداری نظام تولید گندم در شهرستان اردبیل [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 79-96]
 • جوانمرد، عبدالله بهبود کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت - لگوم با کاربرد کود زیستی نیتروکسین در کشت دوم [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • جوانمرد، عبداله ارزیابی رقابت و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و نخود علوفه‌ای (.Pisum sativum L) در شرایط دیم [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • جوانمرد، عبداله بازتاب کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و نانو [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 171-185]
 • جوانمرد، عبداله ارزیابی عملکرد، کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و خلر (Lathyrus sativus L.) با کاربرد مایکوریزا [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 221-242]

چ

 • چگینی، زینب اثر قارچ میکوریزا، باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان اسانس بذر شوید (.Anethum graveolens L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 93-104]

ح

 • حیاتی، باب اله عوامل موثر بر پایداری نظام تولید گندم در شهرستان اردبیل [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 79-96]
 • حاتمی کاهکش، ایرج مقایسه‌ی کارایی مدل اکولوژیکی مخدوم و فائو برای برآورد توان اکولوژیکی کاربری کشاورزی و مرتع‌داری (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبهار خوزستان) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • حاجی امیری، ابوالمحسن اثر تراکم کشت و روش تربیت انگور بر ویژگی‌های پومولوژیکی و عملکرد زیتون و انگور در سیستم کشت تلفیقی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 15-24]
 • حیدرپور، نصرت الله ارزیابی عملکرد کمی و برخی خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب سه ساله کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای (Vicia sativa) – جو خرم در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • حیدرزاده، سعید اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک مراغه (Vicia sp.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 187-208]
 • حردانی، شهلا ارزیابی برخی شاخص‌های پایداری در کشت و صنعت‌های استان خوزستان با روش تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: تولید ذرت، گندم و نیشکر) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 97-113]
 • حسن پناه، داود ارزیابی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما تحت تنش محدودیت ‌آبی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 107-122]
 • حسن زاده، زیبا ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]
 • حسینی یکانی، سید علی تعیین الگوی بهینه بهره‌برداری از محصولات زراعی در منطقه گهرباران ساری (مقایسه برنامه‌ریزی ریاضی غیرخطی معمولی و الگوریتم ژنتیک) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 207-216]
 • حقانی نیا، محمد ارزیابی عملکرد، کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و خلر (Lathyrus sativus L.) با کاربرد مایکوریزا [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 221-242]
 • حکم علی پور، سعید بهبود شاخص‌های رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) با مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 19-35]

خ

 • خداوردیزاده، محمد تعیین الگوی کشت محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار با رویکرد برنامه‏ریزی کسری خطی چند هدفی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 293-304]
 • خداوردیزاده، محمد ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایداری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 229-245]
 • خسرویان، تکتم غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 141-161]
 • خلیل وند، ابراهیم ارزیابی عملکرد لاین‏های امید‏بخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 91-106]
 • خلیل وند بهروزی، حمید ارزیابی عملکرد و برخی صفات کیفی علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله با لگوم‌های یکساله [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 59-76]
 • خوانین زاده، علیرضا کاهش مصرف آب در گلخانه با کاربرد مواد افزودنی طبیعی و مصنوعی در خاک [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 217-229]
 • خوش رو، بهمن نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]

د

 • داداشی، فهیمه اثر گیاهان پوششی و منابع کودی مختلف بر ویژگی‌های مورفولوژیکی ذرت و توانایی رقابت آن با علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 185-197]
 • دادپور، محمدرضا ارزیابی تحمل پایه‌های سیب مالینگ مرتون 106، گمی آلماسی و هیبرید آن‌ها به کلروز آهن [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 263-273]
 • دانشیان، جهانفر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر نیتروژن و رژیم‌های آبیاری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • دانش فر، امیرحسین نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • داور پناه، شهلا تعیین الگوی کشت محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار با رویکرد برنامه‏ریزی کسری خطی چند هدفی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 293-304]
 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت مدیریت‌های مختلف تلفیقی سس [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 125-138]
 • دباغ محمدی نسب، عادل استراتژی‌های مدیریت واحدهای تولید کشاورزی در مقابله با تغییرات اکولوژیک دریاچه ارومیه مطالعه موردی: آذرشهر [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 199-214]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica) تحت تیمارهای مختلف کودی درکشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 35-51]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر کشت مخلوط و کم‌آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گوجه‌فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill) و ریحان (Ocimum basilicum) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 209-220]
 • دباغ محمدی نسب، عادل کارایی روش‌های مختلف مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.) دیم در کرمانشاه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 77-92]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر روش‌های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 175-190]
 • دستان، سلمان ارزیابی انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در زراعت ارقام بومی برنج در استان مازندران [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 191-206]
 • دست برهان، سهیلا ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]
 • دشتی، سولماز مقایسه‌ی کارایی مدل اکولوژیکی مخدوم و فائو برای برآورد توان اکولوژیکی کاربری کشاورزی و مرتع‌داری (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبهار خوزستان) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • دشتی، قادر عوامل موثر بر پایداری نظام تولید گندم در شهرستان اردبیل [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 79-96]
 • دماوندی، علی بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت تأثیر نیتروژن، پتاسیم و تنش خشکی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 15-34]
 • دهقان، حوریه شناسایی عوامل مؤثر بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در راستای کشاورزی پایدار مطالعه موردی: شهرستان بستان‌آباد [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 151-168]
 • دیهیم فرد، رضا مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی تحت شرایط محدودیت آب در خراسان رضوی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 155-169]
 • دواتگر، ناصر ارزیابی پاسخ برنج(Oryza Sativa L.) به ‌مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم براساس مدیریت تغذیه خاص مکان (SSNM) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 235-248]

ذ

 • ذوالفقاری، مریم اثر قارچ میکوریزا، باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان اسانس بذر شوید (.Anethum graveolens L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 93-104]

ر

 • راحلی، حسین پیش‌بینی رفتار گندمکاران دشت نیشابور و تعیین عوامل موثر بر آن‌ها در رابطه با حفاظت از منابع آب [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 199-215]
 • راعی، یعقوب بهبود شاخص‌های رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) با مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 19-35]
 • راعی، یعقوب بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی در کشت دیم [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-74]
 • راعی، یعقوب ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]
 • راعی، یعقوب ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 247-260]
 • رحیمی، امیر اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]
 • رستگاری، وحید ارزیابی عملکرد لاین‏های امید‏بخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 91-106]
 • رسولی، فرزاد بهبود کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت - لگوم با کاربرد کود زیستی نیتروکسین در کشت دوم [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • رشیدی، ورهرام جمع‌آوری وشناسایی جدایه‌های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین‌های پیشرفته شبدر ایرانی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 65-77]
 • رضائی، روح اله تحلیل عوامل تبیین‌کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: شهرستان کمیجان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 267-285]
 • رضائی چیانه، اسماعیل اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]
 • رضائی چیانه، اسماعیل ارزیابی عملکرد و برخی صفات کیفی علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله با لگوم‌های یکساله [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 59-76]
 • رضوان، شهرام بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت تأثیر نیتروژن، پتاسیم و تنش خشکی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 15-34]

ز

 • زارع حقی، داود اثر کشت مخلوط و کم‌آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گوجه‌فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill) و ریحان (Ocimum basilicum) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 209-220]
 • زارع نهندی، فریبرز ارزیابی تحمل پایه‌های سیب مالینگ مرتون 106، گمی آلماسی و هیبرید آن‌ها به کلروز آهن [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 263-273]
 • زعفریان، فائزه اثر تاریخ‌ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا (Glycine max L.) و علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 167-183]
 • زعفریان، فائزه اثر گیاهان پوششی و منابع کودی مختلف بر ویژگی‌های مورفولوژیکی ذرت و توانایی رقابت آن با علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 185-197]
 • زینلی، ابراهیم غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 141-161]
 • زینلی مبارکه، زهرا مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی تحت شرایط محدودیت آب در خراسان رضوی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 155-169]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]

س

 • ساجدی نیا، حمداله اثر پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و برخی صفات گوجه‌فرنگی تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 163-174]
 • ساریخانی، محمدرضا تاثیر کود زیستی پتابارو و باکتری سینوریزوبیوم بر صفات رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • ساریخانی، محمدرضا تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 55-66]
 • ساریخانی، محمدرضا تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز بر رشد، عملکرد و صفات کیفی پیاز خوراکی توده هوراند [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 41-57]
 • سیاهمرگویی، آسیه غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 141-161]
 • سعیدی، محمودرضا بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی در کشت دیم [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-74]
 • سعیدی، محمودرضا ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 247-260]
 • سیف زاده، سعید عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر نیتروژن و رژیم‌های آبیاری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • سکوتی اسکوئی، رضا ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایداری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 229-245]
 • سودایی زاده، حمید کاهش مصرف آب در گلخانه با کاربرد مواد افزودنی طبیعی و مصنوعی در خاک [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 217-229]

ش

 • شاهوردی، محمد جمع‌آوری وشناسایی جدایه‌های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین‌های پیشرفته شبدر ایرانی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 65-77]
 • شیخ داودی، محمدجواد ارزیابی برخی شاخص‌های پایداری در کشت و صنعت‌های استان خوزستان با روش تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: تولید ذرت، گندم و نیشکر) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 97-113]
 • شیرانی راد، امیرحسین عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر نیتروژن و رژیم‌های آبیاری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • شیری جناقرد، منوچهر بهبود شاخص‌های رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) با مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 19-35]
 • شریفی، بیتا کاربرد مواد معدنی غیر متداول در بسترکشت و تاثیر آنها بر برخی از شاخص‌های کمی و کیفی گل مریم(Polianthes tuberosa L.) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 115-124]
 • شریفی، روح اله برهمکنش چاودار (Secale cereale L.) و باکتری‏های محرک رشد بر کنترل گل جالیز منشعب (Phelipanche ramosa) در ارقام سیوند و سوپراسترین‏بی گوجه‏ فرنگی (Solanum lycopersicum) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 139-149]
 • شرقی، علی تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 55-66]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل عوامل تبیین‌کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: شهرستان کمیجان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 267-285]
 • شعف، سالار اثر میکوریزا و محلول‌پاشی عناصر روی، بور، پتاسیم بر ویژگی‌های زراعی و کیفی توتون [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 75-89]
 • شفق کلوانق، جلیل پاسخ اکوفیزیولوژیکی گیاهان میکوریزایی بالنگوی شهری ( Lallemantia iberica ) به سطوح مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 247-262]
 • شفق‌کلوانق، جلیل ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]
 • شکیبا، محمدرضا بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی در کشت دیم [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-74]
 • شکیبا، محمدرضا کارایی روش‌های مختلف مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.) دیم در کرمانشاه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 77-92]
 • شکری واحد، حسن ارزیابی پاسخ برنج(Oryza Sativa L.) به ‌مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم براساس مدیریت تغذیه خاص مکان (SSNM) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 235-248]
 • شمسی، سیاوش عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت مدیریت‌های مختلف تلفیقی سس [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 125-138]
 • شمس الدین، محدثه تاثیر محلول‏پاشی مواد آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgar L.) در سطوح مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 105-123]

ص

 • صالحی، یاسین اثر کشت مخلوط و کم‌آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گوجه‌فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill) و ریحان (Ocimum basilicum) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 209-220]
 • صالحی، امین تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 277-291]
 • صالحی، امین تاثیر میکوریزا و فسفات بارور2 بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 125-139]
 • صالحی، زینب ارزیابی عملکرد و برخی صفات کیفی علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله با لگوم‌های یکساله [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 59-76]
 • صیدی، مهدی اثر پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و برخی صفات گوجه‌فرنگی تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 163-174]
 • صدیقی دهکردی، فریده اثر قارچ میکوریزا، باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان اسانس بذر شوید (.Anethum graveolens L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 93-104]

ظ

 • ظریفیان، شاپور کاربست تئوری تجزیه رفتار برنامه ریزی شده در پذیرش کشاورزی ارگانیک [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 169-183]
 • ظریفیان، شاپور پیش‌بینی رفتار گندمکاران دشت نیشابور و تعیین عوامل موثر بر آن‌ها در رابطه با حفاظت از منابع آب [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 199-215]
 • ظریفیان، شاپور شناسایی نشانگرهای پایداری زیست‌محیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-‌مقیاس با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 231-246]
 • ظفری، دوستمراد برهم‌کنش تلقیح مایکوریزایی و فسفر بر شاخص‌های رشدی، تولید ریزغده و جذب عناصر غذایی سیب‌زمینی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 97-107]

ع

 • عابدی، سمانه تعیین الگوی بهینه بهره‌برداری از محصولات زراعی در منطقه گهرباران ساری (مقایسه برنامه‌ریزی ریاضی غیرخطی معمولی و الگوریتم ژنتیک) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 207-216]
 • عالیمقام، سید مجید غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 141-161]
 • عباسی، امین بازتاب کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و نانو [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 171-185]
 • عباسی، رحمت اثر گیاهان پوششی و منابع کودی مختلف بر ویژگی‌های مورفولوژیکی ذرت و توانایی رقابت آن با علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 185-197]
 • عبدی، سکینه بررسی برهمکنش قارچ‌های میکوریزا و کود شیمیایی فسفری بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 243-256]
 • عبدی رکنی، خدیجه تعیین الگوی بهینه بهره‌برداری از محصولات زراعی در منطقه گهرباران ساری (مقایسه برنامه‌ریزی ریاضی غیرخطی معمولی و الگوریتم ژنتیک) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 207-216]
 • عزتی کنده، حسین تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز بر رشد، عملکرد و صفات کیفی پیاز خوراکی توده هوراند [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 41-57]
 • عساکره، عباس ارزیابی برخی شاخص‌های پایداری در کشت و صنعت‌های استان خوزستان با روش تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: تولید ذرت، گندم و نیشکر) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 97-113]
 • عطار روشن، سینا مقایسه‌ی کارایی مدل اکولوژیکی مخدوم و فائو برای برآورد توان اکولوژیکی کاربری کشاورزی و مرتع‌داری (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبهار خوزستان) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • علی اصغرزاد، ناصر نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • علی پور، علیرضا الگوی برنامه‌ریزی تولید محصولات زراعی با ترکیب اولویت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی مطالعه موردی: مجتمع کشاورزی ورامین [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 185-198]
 • علیزاده، بهرام معرفی زمان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای کلزا (.Brassica napus L) برای اقلیم آذربایجان شرقی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • علیزاده سالطه، سعیده تاثیر کود زیستی پتابارو و باکتری سینوریزوبیوم بر صفات رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • عنایتی ضمیر، نعیمه تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر میزان آهن قابل جذب خاک و جذب آن توسط گندم [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]

غ

 • غلامی، رحمت الله اثر تراکم کشت و روش تربیت انگور بر ویژگی‌های پومولوژیکی و عملکرد زیتون و انگور در سیستم کشت تلفیقی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 15-24]
 • غلامی کالوس، زبیده تاثیر میکوریزا و فسفات بارور2 بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 125-139]

ف

 • فتوحی، کیوان بازتاب کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و نانو [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 171-185]
 • فرح وش، فرهاد ارزیابی عملکرد لاین‏های امید‏بخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 91-106]
 • فریدوند، شاهین اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]
 • فرهمند فر، اسفندیار اثر تاریخ‌ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا (Glycine max L.) و علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 167-183]
 • فلسفیان، آزاده شناسایی عوامل مؤثر بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در راستای کشاورزی پایدار مطالعه موردی: شهرستان بستان‌آباد [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 151-168]

ق

 • قاسمیان، وحید پاسخ اکوفیزیولوژیکی گیاهان میکوریزایی بالنگوی شهری ( Lallemantia iberica ) به سطوح مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 247-262]
 • قبادی، مصطفی برهم‌کنش تلقیح مایکوریزایی و فسفر بر شاخص‌های رشدی، تولید ریزغده و جذب عناصر غذایی سیب‌زمینی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 97-107]
 • قدرتی، ندا استراتژی‌های مدیریت واحدهای تولید کشاورزی در مقابله با تغییرات اکولوژیک دریاچه ارومیه مطالعه موردی: آذرشهر [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 199-214]
 • قدم خانی، اکبر تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر میزان آهن قابل جذب خاک و جذب آن توسط گندم [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • قربانی نصرآبادی، رضا غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 141-161]
 • قلی زاده، حیدر تحلیل عوامل تبیین‌کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: شهرستان کمیجان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 267-285]
 • قنبری، فردین اثر تراکم کشت و روش تربیت انگور بر ویژگی‌های پومولوژیکی و عملکرد زیتون و انگور در سیستم کشت تلفیقی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 15-24]
 • قنبری، فردین اثر پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و برخی صفات گوجه‌فرنگی تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 163-174]
 • قهرمانی، زهرا ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]

ک

 • کاشانی، علی تأثیر پیش کاشت، نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]
 • کاظمیه، فاطمه استراتژی‌های مدیریت واحدهای تولید کشاورزی در مقابله با تغییرات اکولوژیک دریاچه ارومیه مطالعه موردی: آذرشهر [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 199-214]
 • کاظمیه، فاطمه تحلیل استراتژی‌های مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 217-227]
 • کامبوزیا، جعفر مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی تحت شرایط محدودیت آب در خراسان رضوی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 155-169]
 • کامرانی، مرتضی بهبود شاخص‌های رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) با مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 19-35]
 • کاوسی، مسعود ارزیابی پاسخ برنج(Oryza Sativa L.) به ‌مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم براساس مدیریت تغذیه خاص مکان (SSNM) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 235-248]
 • کرمی، اژدر استراتژی‌های مدیریت واحدهای تولید کشاورزی در مقابله با تغییرات اکولوژیک دریاچه ارومیه مطالعه موردی: آذرشهر [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 199-214]
 • کریم زاده، حسین یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و نقش سرمایه‌ی اجتماعی مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی، شهرستان بستان‌آباد [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 215-234]
 • کشمیری کلائی، فاطمه تعیین الگوی بهینه بهره‌برداری از محصولات زراعی در منطقه گهرباران ساری (مقایسه برنامه‌ریزی ریاضی غیرخطی معمولی و الگوریتم ژنتیک) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 207-216]
 • کلانتری، خلیل شناسایی نشانگرهای پایداری زیست‌محیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-‌مقیاس با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 231-246]
 • کهریزی، دانیال برهمکنش چاودار (Secale cereale L.) و باکتری‏های محرک رشد بر کنترل گل جالیز منشعب (Phelipanche ramosa) در ارقام سیوند و سوپراسترین‏بی گوجه‏ فرنگی (Solanum lycopersicum) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 139-149]
 • کوهستانی، حسین شناسایی نشانگرهای پایداری زیست‌محیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-‌مقیاس با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 231-246]

گ

 • گیلانی، زهرا اثر کود پتاسیم به همراه قارچ Piriformospora indica و باکتری Pantoea ananatis بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب پتاسیم در برنج رقم طارم محلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 43-54]
 • گل زردی، فرید تأثیر پیش کاشت، نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]

م

 • محسن زاده هریس، محمد یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و نقش سرمایه‌ی اجتماعی مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی، شهرستان بستان‌آباد [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 215-234]
 • محمدی، سید زهره تبیین رفتار حفاظت از آب پرورش دهندگان خرما بر مبنای مدل هنجار- برانگیختگی شوارتز در شهرستان دشتستان [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 139-154]
 • محمدی، سلیمان ارزیابی عملکرد لاین‏های امید‏بخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 91-106]
 • محمدی، غلامرضا برهمکنش چاودار (Secale cereale L.) و باکتری‏های محرک رشد بر کنترل گل جالیز منشعب (Phelipanche ramosa) در ارقام سیوند و سوپراسترین‏بی گوجه‏ فرنگی (Solanum lycopersicum) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 139-149]
 • محمددوست چمن آباد، حمیدرضا ارزیابی توانایی رقابت ارقام گندم در برابر علف‌های هرز بر اساس صفات و شاخص‌های مختلف [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 123-133]
 • محمدزاده، سعید تبیین رفتار حفاظت از آب پرورش دهندگان خرما بر مبنای مدل هنجار- برانگیختگی شوارتز در شهرستان دشتستان [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 139-154]
 • محمدی سروستانی، محمود اثر قارچ میکوریزا، باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان اسانس بذر شوید (.Anethum graveolens L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 93-104]
 • مرادی، پوریا ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]
 • مرادی، روح اله تاثیر محلول‏پاشی مواد آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgar L.) در سطوح مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 105-123]
 • مرادی، علی تاثیر میکوریزا و فسفات بارور2 بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 125-139]
 • مرشدلو، محمدرضا ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر اسیدهای آمینه، کودهای شیمیایی و آلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 257-275]
 • میرشکاری، بهرام جمع‌آوری وشناسایی جدایه‌های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین‌های پیشرفته شبدر ایرانی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 65-77]
 • میرشکاری، بهرام ارزیابی عملکرد لاین‏های امید‏بخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 91-106]
 • مساحی، صفورا اثر کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی فستوکای بلند (Festuca arundinacea Schreb..) تحت سطوح مختلف تنش شوری [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 79-95]
 • مسعود سینکی، جعفر بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت تأثیر نیتروژن، پتاسیم و تنش خشکی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 15-34]
 • مظفری، سیده مریم ارزیابی توانایی رقابت ارقام گندم در برابر علف‌های هرز بر اساس صفات و شاخص‌های مختلف [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 123-133]
 • مقدسی، مریم ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایداری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 229-245]
 • ملاعباسیان، سارا ارزیابی عملکرد، کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و خلر (Lathyrus sativus L.) با کاربرد مایکوریزا [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 221-242]
 • ملاعباسیان، سارا ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر اسیدهای آمینه، کودهای شیمیایی و آلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 257-275]
 • منبری، سمیرا تاثیر کود زیستی پتابارو و باکتری سینوریزوبیوم بر صفات رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • مهدوی خرمی، اکرم بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت تأثیر نیتروژن، پتاسیم و تنش خشکی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 15-34]
 • مهدوی کیا، حسن اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]
 • مهرابی گوهری، الهام تأثیر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در منطقه جیرفت [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 125-137]
 • مهرآفرین، علی تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 55-66]
 • موحدی، محسن تاثیر میکوریزا و فسفات بارور2 بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 125-139]
 • موحدی دهنوی، محسن برهم‌کنش تلقیح مایکوریزایی و فسفر بر شاخص‌های رشدی، تولید ریزغده و جذب عناصر غذایی سیب‌زمینی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 97-107]
 • موحدی دهنوی، محسن تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 277-291]
 • موسی، آرش تحلیل استراتژی‌های مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 217-227]
 • موسوی، سید بهمن ارزیابی رقابت و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و نخود علوفه‌ای (.Pisum sativum L) در شرایط دیم [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]

ن

 • نادری، داود اثر کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی فستوکای بلند (Festuca arundinacea Schreb..) تحت سطوح مختلف تنش شوری [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 79-95]
 • نادری، داود کاربرد مواد معدنی غیر متداول در بسترکشت و تاثیر آنها بر برخی از شاخص‌های کمی و کیفی گل مریم(Polianthes tuberosa L.) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 115-124]
 • نامی، مینا کاربست تئوری تجزیه رفتار برنامه ریزی شده در پذیرش کشاورزی ارگانیک [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 169-183]
 • نامداری، امین ارزیابی عملکرد کمی و برخی خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب سه ساله کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای (Vicia sativa) – جو خرم در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • نیشابوری، محمدرضا اثر کشت مخلوط و کم‌آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گوجه‌فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill) و ریحان (Ocimum basilicum) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 209-220]
 • نصیری، یوسف ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر اسیدهای آمینه، کودهای شیمیایی و آلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 257-275]
 • نصرتی، ایرج برهمکنش چاودار (Secale cereale L.) و باکتری‏های محرک رشد بر کنترل گل جالیز منشعب (Phelipanche ramosa) در ارقام سیوند و سوپراسترین‏بی گوجه‏ فرنگی (Solanum lycopersicum) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 139-149]
 • نصرتی، ایرج کارایی روش‌های مختلف مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.) دیم در کرمانشاه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 77-92]
 • نقدی بادی، حسنعلی تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 55-66]
 • نیکبخت، جعفر ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]
 • نیکخواه، حمیدرضا ارزیابی توانایی رقابت ارقام گندم در برابر علف‌های هرز بر اساس صفات و شاخص‌های مختلف [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 123-133]
 • نوری، مهدی بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی در کشت دیم [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-74]
 • نوریانی، حسن اثر ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 51-63]
 • نوروزی مصیر، مجتبی تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر میزان آهن قابل جذب خاک و جذب آن توسط گندم [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]

و

 • واحد میاندوآب، ریحانه بازتاب کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و نانو [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 171-185]
 • وفادار ینگجه، لیلی بررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica) تحت تیمارهای مختلف کودی درکشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 35-51]
 • ولد آبادی، سید علیرضا عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر نیتروژن و رژیم‌های آبیاری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]

ه

 • هاشمی، سیده ثمانه اثر تاریخ‌ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا (Glycine max L.) و علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 167-183]
 • هاشمی بناب، صدیقه تعیین الگوی کشت محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار با رویکرد برنامه‏ریزی کسری خطی چند هدفی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 293-304]
 • هاشمی بناب، صدیقه ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایداری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 229-245]

ی

 • یادآور، حسین کاربست تئوری تجزیه رفتار برنامه ریزی شده در پذیرش کشاورزی ارگانیک [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 169-183]
 • یاری، پیمان اثر میکوریزا و محلول‌پاشی عناصر روی، بور، پتاسیم بر ویژگی‌های زراعی و کیفی توتون [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 75-89]
 • یدی، رضا ارزیابی انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در زراعت ارقام بومی برنج در استان مازندران [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 191-206]
 • یدوی، علیرضا برهم‌کنش تلقیح مایکوریزایی و فسفر بر شاخص‌های رشدی، تولید ریزغده و جذب عناصر غذایی سیب‌زمینی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 97-107]
 • یدوی، علیرضا تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 277-291]
 • یزدان پناه، مسعود پیش‌بینی رفتار گندمکاران دشت نیشابور و تعیین عوامل موثر بر آن‌ها در رابطه با حفاظت از منابع آب [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 199-215]
 • یزدان پناه، مسعود تبیین رفتار حفاظت از آب پرورش دهندگان خرما بر مبنای مدل هنجار- برانگیختگی شوارتز در شهرستان دشتستان [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 139-154]
 • یساری، اسماعیل ارزیابی انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در زراعت ارقام بومی برنج در استان مازندران [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 191-206]
 • یوسفی، محسن عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر نیتروژن و رژیم‌های آبیاری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]