نویسنده = ناصر علی اصغرزاد
تعداد مقالات: 8
1. اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 129-147

10.22034/saps.2021.13102

محمد عدلی پور؛ حمید حسن پور؛ فریبرز زارع نهندی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ عباس عبدالهی


2. بررسی اثر تلقیح قارچ های‌ میکوریز آربوسکولار و شبه میکوریز بر رشد و جذب فسفر گیاه گشنیز

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 87-101

10.22034/saps.2021.12791

علی لطف الهی؛ صاحبعلی بلندنظر؛ ناصر علی اصغرزاد؛ بهمن خوشرو؛ آرزو صیامی


3. اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر در گیاه آنیسون (Pimpinella anisum) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 51-64

سولماز عبدالهی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ سعید زهتاب سلماسی؛ بهمن خوشرو


4. تأثیر گونه‌های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی تحت تنش کم آبی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 107-120

الهه خوش منظر؛ ناصر علی اصغرزاد؛ مهدی ارزنلو؛ محمدرضا نیشابوری؛ بهمن خوشرو


5. نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-50

امیرحسین دانش فر؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان؛ بهمن خوش رو


6. بررسی کاربرد و عدم کاربرد گوگرد در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته سودوموناس فلورسنس در ذرت (.Zea mays L)

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 119-136

بهمن خوشرو؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی اصغرزاد


7. اثر برخی از جدایه های باکتریایی بر رشد ریشه و جذب عناصر غذایی درذرت(Zea mays L.)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-47

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی اصغرزاد