دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-133 

مقاله پژوهشی

1. بازتاب سویا به مقدار کاربرد نیتروژن در سیستم‌های تغذیه‌ای متداول، آلی و تلفیقی

صفحه 1-18

امیرحسن رفیعی؛ مجید آقا علیخانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی