دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-137 
7. اثرات کیفیت بذر و کمبود آب بر عملکرد عدس (Lens culinaris Medik)

صفحه 83-94

امیر اسدی دانالو؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ جلیل شفق کلوانق؛ جواد بخشی