دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-378 
2. تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش امی

صفحه 17-28

10.22034/saps.2021.13087

توحید نجفی میرکی؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ علی اکبر مویدی؛ امیر کیوان کفاشی؛ منوچهر سیاح فر


16. اثر شوری، ورمی‌کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندم

صفحه 251-269

10.22034/saps.2021.13108

سارا محمدی کله سرلو؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی؛ حامد نریمانی؛ راضیه خلیل زاده


17. بررسی تحمل به تنش یخ‌زدگی در تعدادی از ژنوتیپ‌های امید بخش کلزا

صفحه 271-288

10.22034/saps.2021.13109

اکبر عبداللهی حصار؛ امید سفالیان؛ بهرام علیزاده؛ علی اصغری؛ حسن زالی


18. واکنش گلرنگ به کم‌آبی و محلول پاشی پوترسین و 24-اپی براسینولید

صفحه 289-302

10.22034/saps.2021.13110

رقیه فرضی امین آباد؛ صفر نصراله زاده؛ کاظم قاسمی گلعذانی