دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، مرداد 1401 
مقایسه عملکرد کمی و کیفی لگوم‌‌های علوفه‌ای یک‌ساله در کشت پائیزه

صفحه 81-95

10.22034/saps.2021.46092.2684

ویدا قطبی؛ فاطمه شیخ؛ محمد تقی فیض بخش؛ محمد شاهوردی؛ رمضان سرپرست؛ هرمز اسدی؛ علی مقدم


اثر کاربرد مواد بهساز بر ویژگی‌های مورفو‌‌فیزیولوژیک، عملکرد و عناصر موجود در دانه باقلا (Vicia faba L.)

صفحه 129-143

10.22034/saps.2021.45936.2679

افسانه عالی نژادیان بیدآبادی؛ محمد زینوند؛ اکبر سهرابی؛ محمد فیضیان؛ امیدعلی اکبرپور


بررسی اثر آللوپاتیکی برخی گیاهان دارویی بر جوانه‌زنی و رشد انگل سس (Cuscutsa campestris Yuncker)

صفحه 285-298

10.22034/saps.2021.48384.2749

سعیده علیزاده سالطه؛ نعیمه مولایی کردآباد؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ موسی صابر