دوره و شماره: دوره 32، شماره 3، آبان 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر کودهای زیستی و سطوح نیتروژن بر صفات زراعی و شاخص‌های کارایی نیتروژن در ذرت علوفه‌ای

صفحه 1-16

10.22034/saps.2021.46949.2705

مهران کریمی؛ سعید سیف زاده؛ علیرضا پازکی؛ حمیدرضا ذاکرین؛ اسماعیل حدیدی ماسوله


بررسی عملکرد وش و اجزای آن، زودرسی و کیفیت الیاف شش رقم خارجی پنبه تارمتوسط (Gossypium hirsutum L.) برای ارزیابی ارزش زراعی و مصرف (VCU) در استان اردبیل (مغان)

صفحه 95-113

10.22034/saps.2021.47737.2730

آیدین حمیدی؛ محمد رحمانی؛ محمد نوری؛ شاپور علیزاده؛ زرین منفرد؛ عاطفه خندان؛ سامان شیدائی کوجل؛ حسین صادقی؛ جبراییل تقی نژاد؛ عنایت رضوانی خورشیدی


ارزیابی تنوع زیستی محصولات کشاورزی در استان مازندران

صفحه 333-352

10.22034/saps.2021.48635.2757

پویا اعلایی بازکیایی؛ حسین کاظمی؛ حمید رضا شاه حسینی


تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی، سبز و ورمی کمپوست بر عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن کلزا

صفحه 369-389

10.22034/saps.2022.49055.2770

عبدالله جوانمرد؛ محمد حقانی نیا؛ فریبرز شکاری؛ شیرین خوشخوان؛ علی استادی