دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-377 
9. تاثیر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان تیمار شده با کلریدکادمیوم

صفحه 147-168

زهرا وطن پور؛ روح اله متفکر آزاد؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ علی موافقی؛ محسن سبزی نوجه ده


14. بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان زنجان

صفحه 231-251

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس؛ جعفر یعقوبی؛ جلال صبا؛ حسین عساکره


17. ارزیابی میانگین‌گیری متحرک بر مطالعات سازگاری زیتون(Olea europaea L.)

صفحه 295-309

امیرعباس تقی زاده؛ علی اصغر زینانلو؛ رقیه امینیان دهکردی


20. تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) درشرایط شور

صفحه 347-357

حسین بیرامی؛ محمد حسن رحیمیان؛ معصومه صالحی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ مهدی شیران تفتی؛ مجید نیکخواه