دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، دی 1399 
عکس العمل گیاه سنبل الطیب به کاربرد کودهای زیستی تحت تنش خشکی

صفحه 59-72

10.22034/saps.2020.12294

مینا جوان قلیلو؛ مهرداد یارنیا؛ عبداله حسن زاده قورت تپه؛ فرهاد فرح وش؛ امیرمحمد دانشیان


پاسخ ارقام و هیبریدهای کلزا به کشت زمستانه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل

صفحه 185-198

10.22034/saps.2020.12311

نادیا صفوی فرد؛ امیرحسین شیرانی راد؛ جهانفر دانشیان؛ ناصر شهسواری؛ مهدی غفاری


ضرورت تغییر تیپ‌های بهره‌وری رایج منطقه هوراند

صفحه 327-339

10.22034/saps.2020.12320

حسین رضائی؛ سمیرا رسولی؛ مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده