دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-365 
4. تأثیر کود اوره، ورمی‌کمپوست و آزوکمپوست بر برخی صفات ارقام ذرت شیرین تحت تنش کم‌آبی

صفحه 57-71

مریم رحیمی گاودانه‌گداری؛ سید علی مدرس ثانوی؛ مجید آقاعلیخانی؛ علی حیدرزاده


7. مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ‌های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.) در دشت تبریز

صفحه 109-119

حسن منیری فر؛ ورهرام رشیدی؛ مریم حسن زاده؛ مژگان قربی؛ سعید قاسمی