دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1402 
اثر رژیم های دمایی و رطوبتی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام و هیبریدهای کلزا

صفحه 69-84

10.22034/saps.2022.48496.2752

زهرا بیوک؛ سعید سیف زاده؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حمیدرضا ذاکرین؛ اسماعیل حدیدی ماسوله