دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، تیر 1402 

مقاله پژوهشی

ارزیابی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد و کیفیت علوفه و روغن کاملینا (Camelina sativa L.) در شرایط تنش کم‌آبی

صفحه 1-14

10.22034/saps.2022.50509.2831

علی امین بیگی؛ جلال جلیلیان؛ حمیدرضا چقازردی؛ دانیال کهریزی؛ راضیه خلیل زاده


تأثیر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای در شهرستان کرج

صفحه 61-76

10.22034/saps.2022.47649.2728

سعید بازگیر؛ ایوب جعفری؛ معصومه مقبل؛ مصطفی کریمی؛ محمد رضا بی همتا؛ سعید صوفی زاده


مطالعه‌‌ی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های عدس توسط مدل AMMI

صفحه 297-310

10.22034/saps.2022.49023.2772

سیده سودابه شبیری؛ داود صادق زاده اهری؛ پیام پزشکپور؛ محمود عظیمی