دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-195 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با کاربرد تریکودرما و اینتروباکتر

صفحه 1-15

فائزه محمدی کشکا؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ اسماعیل بخشنده


4. تاثیر شدت‌های مختلف مصرف نهاده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا

صفحه 49-61

حسن شهقلی؛ محمدرضا اصغری پور؛ عیسی خمری؛ عادل غیوری


5. بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی

صفحه 63-79

علیرضا توسلی؛ کاظم خاوازی؛ حسن منیری فر؛ حسین بشارتی؛ نادر میرفخرایی؛ مهدیه شمشیری پور؛ صدقعلی زمانی


7. اثرخاک‌ورزی حفاظتی با رویکرد حفظ بقایا برعملکرد ارقام سیب‌زمینی

صفحه 91-101

زین العابدین امیدمهر؛ علیرضا محمدی؛ ابوالفضل هدایتی پور


9. عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) متاثر از میکوریز، ورمی کمپوست و نانوکود

صفحه 113-128

سیدعلی رزاقی فرد؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ احمد توبه؛ سیدرضا موسوی مشکینی


10. اثر باکتری‌های محرک رشد‌، کود شیمیایی و اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک ریحان (Ocimum basilicum var. thyrsiflorum)

صفحه 129-142

آناهیتا بویری ده شیخ؛ محمد محمودی سورستانی؛ مریم ذوالفقاری؛ نعیمه عنایتی ضمیر


13. تحلیل بازدارنده‌های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران

صفحه 167-184

سمیه لطیفی؛ حسین راحلی؛ حسین یادآور؛ حشمت اله سعدی