دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-214 
4. سودمندی کشت مخلوط باقلا (.Vicia faba L.) و نعناع فلفلی (.Mentha piperita L.) در الگوهای مختلف کشت

صفحه 45-62

مصطفی امانی ماچیانی؛ عبدالله جوانمرد؛ یوسف نصیری؛ محمدرضا مرشدلو


8. تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L)

صفحه 103-118

مهدی رحمانیان؛ بهروز اسماعیل پور؛ جواد هادیان؛ ملک حسین شهریاری؛ حمیده فاطمی


11. بهبود تحمل به شوری در خیار به وسیله پیوند بر روی پایه کدو

صفحه 153-170

اسمعیل مددخواه؛ صاحبعلی بلندنظر؛ شاهین اوستان