دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی پایداری عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش گندم دوروم با استفاده از ترکیب خصوصیات روش‌های AMMI و BLUP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.54991.2973

حسن زالی؛ توحید نجفی میرک؛ منوچهر دستفال؛ منوچهر سیاح فر؛ حسین فرزادی؛ شهریار ساسانی؛ فریبا نقی پور


تاثیر کاربرد خاکی بیوچار و محلول‌پاشی با عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیک شاهسپرم (Tanacetum balsamita L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.55439.3000

لمیا وجودی مهربانی؛ محمد باقر حسن پور اقدم؛ فرزاد رسولی؛ محمدعلی اعظمی


تأثیر خاکپوش‌های آلی و پلاستیکی بر زیست توده علف‌های هرز، شاخص های کیفی و عملکردپیاز خوراکی (Allium cepa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.54439.2959

زهرا امیری قنات سامان؛ مهدیه امیری نژاد؛ بهاره پارسامطلق


تأثیر منابع مختلف کود فسفره بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و زراعی سویا (Glycine max) رقم پارسا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.55269.2994

صائب جلال پور؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ هوشنگ فرجی


تأثیر روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی در مقایسه با خاک‌ورزی مرسوم بر ظرفیت نگهداری آب و مقدار ماده آلی خاک (مطالعه موردی: یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2022.53928.2942

غلامحسن رنجبر؛ حسین بیرامی؛ سید علی طباطبائی؛ مهدی شیران تفتی؛ هادی پیراسته انوشه


مقایسه قدرت رقابتی ارقام برنج (Oryza sativa L.) در تداخل با علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.56944.3059

صادق کاوسی؛ رحمت عباسی؛ همت اله پیردشتی؛ فائزه زعفریان


تعیین ارقام مناسب کلزا با استفاده از خصوصیات نموی، فیزیولوژیک و زراعی در دو استان البرز و گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.54710.2966

حمید جبّاری؛ ابوالفضل فرجی؛ عباس فلاح طوسی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ نادیا صفوی فرد؛ محمد باقر ولی پور؛ علی عبادی


تأثیر کاربرد نیتروژن در برخی صفات کمی و کیفی جو درکشت مخلوط با ماشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.55504.3004

حسین نیستانی؛ حمید عباس دخت؛ احمد غلامی


تاثیر کودهای فسفاته و هیومیکی بر شاخص‌های کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی برگ گیاه گلرنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.55579.3007

مهسا عابدی؛ جلیل شفق کلوانق؛ سعید زهتاب سلماسی؛ آرش همتی


ارزیابی تنوع صفات زراعی و عملکرد دانه لاین‌های ماش در شرایط محیطی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.54756.3010

معصومه پوراسماعیل؛ علی اکبر صانعی نژاد؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ علی اکبر قنبری؛ رضا سخاوت؛ ویدا قطبی


تأثیر سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی های فیزیکی خاک و صفات کمی ارقام مختلف گندم در اراضی دیم منطقه دالاهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.54956.2972

ویکتوریا رمضانی؛ حمیدرضا چقازردی؛ علی بهشتی آل آقا؛ دانیال کهریزی؛ رضا حق پرست


ارزیابی عملکرد کمی و کیفی لاین‌های مختلف کاملینا (Camelina sativa L.) در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.55304.2993

مهدی فتحی؛ عبدالله جوانمرد؛ حسین رستمی احمدوندی؛ مجتبی نورآئین؛ مصطفی امانی ماچیانی


سنجش پایداری بوم‌نظام‌های تولید هندوانه و انواع خربزه براساس تحلیل امرژی و اقتصادی در منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.54917.2969

سمیه میرشکاری؛ محمدرضا اصغری پور؛ زهرا غفاری مقدم؛ سید ابوالفضل هاشمی


تغییرات عملکرد علوفه خشک در یونجه همدانی (Medicago sativa) در ارتباط با سطوح مختلف تراکم کاشت و زمان برداشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.55948.3017

مهدی کاکائی؛ حجت اله مظاهری لقب؛ سعیده صلواتی


تاثیر قارچ تریکودرما، هومیک اسید و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رقم افق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.56028.3019

شیرین طوغانی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ حمید دهقان زاده


تأثیر تنش خشکی، نانوسوپرجاذب و کودهای زیستی بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد کلزای بهاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.56331.3032

هاجر والی پور؛ جلیل شفق کلوانق؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ سعیده علیزاده سالطه؛ مینا امانی


اثر روش‌های غیرشیمیایی در تلفیق با علفکش تریفلورالین بر علف‌ های‌هرز و عملکرد ریحان (Ocimum bacilicum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.56391.3037

نسرین احمدیان؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب


اثر مدیریت تغذیه و آرایش کاشت بر ویژگی‌های کمّی و کیفی دو رقم توتون (.Nicotiana tabacum L) ویرجینیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.56207.3024

معصومه رحمت زاده؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی اسماعیلی؛ رحمت عباسی؛ یاسر یعقوبیان


ارزیابی برخی روش‌های مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در نخود دیم شهرستان اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2022.47806.2737

هژیر یوسفی؛ جعفر اصغری؛ المیرا محمدوند


ارزیابی شاخص‌های رشد، محصول تولیدی و سودمندی در کشت مخلوط گندم، سویا و ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.54328.2953

جواد حمزه ئی؛ مجتبی زارعی


ارزیابی کمیت و کیفیت روغن کاملینا (Camelina sativa L.) با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی در دورهای مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.55044.2978

عبدالله جوانمرد؛ مصطفی رشیدی؛ فریبرز شکاری؛ مصطفی امانی ماچیانی


تأثیر کنترل شیمیایی و غیرشیمیایی علف‌های هرز بر صفات رشدی و عملکرد گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.55500.3003

جلیل شفق کلوانق؛ محسن سبزی نوجه ده؛ هدایت درخشانی؛ مینا امانی


تاثیر رقم و کود زیستی بر عملکرد و صفات رشدی جو در دشت تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.56663.3047

حسن منیری‌فر؛ آرزو میرمظفری رودسری؛ حبیب اله قزوینی؛ علی رضا توسلی


تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های جو در مناطق سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.56901.3056

حبیب الله قزوینی؛ علی اکبر اسدی؛ سلیمان محمدی؛ سید علیرضا رضوی؛ معرفت قاسمی کلخوران


رفتار بنه‌زایی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر عمق و فواصل مختلف زهکشی در شرایط دشت ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.57245.3072

فائزه زعفریان؛ عباس جلالی؛ حامد کاوه؛ فاطمه دلاورنیا


تجزیه ژنتیکی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبرید ذرت تحت شرایط آبیاری کامل و تنش کم-آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.55247.2992

مژگان شیرین پور؛ احسان عطازاده؛ احمد بایبوردی؛ سعید اهری زاد؛ علی اصغری؛ حسن منیری‌فر؛ اشکبوس امینی


برهم‌کنش دودآب، قارچ مایکوریز آربوسکولار و باکتری ریزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.55351.3001

صبا تواضعی؛ سعید جلالی هنرمند؛ علی رسائی


واکنش مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) به پرایمینگ سالیسیلیک اسید و محلول‌پاشی نانوکود کلات در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.55487.3002

لیلا عباسی؛ علی خورگامی؛ مسعود رفیعی


بهبود شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ریشه چغندرقند از طریق هیدروپرایمینگ بذر و محلول پاشی اسید هیومیک در شرایط تاخیر کاشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.56557.3044

علی سرخوش؛ محمد علی ابوطالبیان؛ حامد منصوری


اثر محلول‌پاشی نانوسیلیکون بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و تعدیل تنش خشکی در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.57081.3064

وحید محصلی؛ حجت دیالمی؛ محمود ایزدی


واکنش عملکرد دانه‌ی جو و باقلا به محلول‌پاشی اسید هیومیک در الگوهای مختلف کشت مخلوط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.57652.3085

کامیار کاظمی؛ حمداله اسکندری


اثر کود اوره و برخی کودهای آلی بر رشد و عملکرد مزرعه‌ای باقلا (Vicia faba L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.58085.3099

رقیه فرضی امین آباد؛ صفر نصراله زاده؛ جلیل شفق کلوانق؛ پرویز شاه محمدزاده


ارزیابی تنوع‌ زیستی کشاورزی در افغانستان تنوع گونه‌ای و ژنتیکی محصولات زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.57598.3079

محمد یوسف جامی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل؛ رامین نظریان


اثر باکتری‌های محرک رشد بر صفات مورفولوژی و کیفی گیاه برنج تحت سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.56467.3041

امید دیوسالار؛ ارسطو عباسیان؛ مرتضی نصیری؛ رحمت عباسی


بررسی ویژگی‌های گل و تشکیل میوه شش رقم تجاری زیتون به محلول‌پاشی کائولین در شرایط گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.56257.3027

رحمت اله غلامی؛ ابوذر هاشم پور؛ عیسی ارجی؛ ابوالمحسن حاجی امیری


بررسی اثر محلول پاشی 24-اپی براسینولید، اسپرمین و سیلیکون روی صفات رشدی و عملکرد دانه ذرت تحت تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.56134.3022

عزیزاله قاسمی؛ سلیم فرزانه؛ سجاد محرم نژاد؛ رئوف سید شریفی؛ احمد فتحی یوسف


بررسی جمعیت علف‌های هرز و کارایی مصرف برخی علفکش‌ها تحت تأثیر مدیریت تلفیقی بقایای گندم و مالچ سبز ماش در مزرعه ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.55822.3012

حسین صرخه؛ علی منصفی؛ پیمان حسیبی


پاسخ مورفوفیزیولوژیک گلایول (Gladiolus grandiflora) به کاربرد مواد هیومیکی و آمینواسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.55629.3009

زهرا مصطفی‌نژاد نشلی؛ مهناز کریمی؛ ویدا چالوی


اثرات قطع آبیاری در دو مرحله مهم رشد بر خصوصیات زراعی گندم نان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.55342.2995

شهریار ساسانی؛ رضا امیری؛ رسول جلیلیان


بررسی ارتباط مکانی علف هرز دم‌روباهی کشیده (.Alopecurus myosuroides Huds) با خصوصیات خاک در مزرعه گندم با استفاده از روابط زمین‌آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.58659.3123

عباس نصیری دهسرخی؛ سید احمد قنبری؛ حسن مکاریان؛ محمدرضا اصغری پور


اثر تاریخ کاشت و تراکم های مختلف گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و عملکرد سویا (Glycine max L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1404

10.22034/saps.2024.58295.3108

خدیجه آقائی فرد؛ احمد توبه؛ سلیم فرزانه؛ حسین کربلائی خیاوی؛ پرویز شریفی زیوه


تجزیه پایداری عملکرد دانه لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.55895.3014

محسن سبزی نوجه ده؛ سعید اهری زاد؛ مینا امانی


کارآیی محافظ‌های گیاهی و باکتری‌های حل‌کننده‌ی فسفر در تعدیل اثرات کمبود آب بر گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2024.58381.3114

علی نامور؛ هاشم هادی؛ رئوف سید شریفی


مطالعه دگر(نا)سازگاری و معرفی بهترین والد گرده زا در چهار ژنوتیپ امیدبخش بادام برای دستیابی به تولید محصول پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.55545.3005

محمد زرین بال؛ جلیل دژمپور؛ حسین فتحی


ارزیابی و مقایسه کارایی و پایداری تولید سویا در شهرستان‎های آق‎قلا و علی‎آباد کتول بر پایه روش تحلیل امرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.57633.3082

ابراهیم اسدخانی؛ محمود رمرودی؛ محمدرضا اصغری پور؛ حمیدرضا شاه حسینی


بررسی اثر مالیات بر کربن بر کنترل آلودگی در بخش کشاورزی ایران (با اجرای قانون هدفمندی یارانه انرژی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.47609.2727

فاطمه طایی سمیرمی؛ صادق خلیلیان


تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان در شرایط شور با استفاده از تجزیه AMMI و GGE-Biplot

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.54186.2948

اشکبوس امینی؛ علی اکبر اسدی؛ سید تقی طباطبایی؛ سید ذبیح اله راوری؛ داوود امین آزرم؛ الیاس آرزمجو؛ امید پودینه


ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.56092.3021

جلیل شفق کلوانق؛ یعقوب راعی؛ حسن دهقانیان؛ الهام کوهی


بررسی تأثیرکودهای زیستی و آلی بر برخی صفات کمی و کیفی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.56315.3030

کیامرث آزادی نژاد؛ امین صالحی؛ علیرضا یدوی؛ هوشنگ فرجی؛ پروین رستم پور


ارزیابی پایداری بوم نظام مکانیزه و سنتی تولید گل محمدی بر اساس تحلیل امرژی در شهرستان نهبندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.56810.3050

فاطمه نخعی؛ سید احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور؛ اسماعیل سید آبادی


تدوین برنامه ‌زراعی پایدار جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلاینده های محیط زیست در حوضه آبریز سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2024.58872.3133

حسین بدیع برزین؛ سید مهدی حسینی؛ محمود هاشمی تبار؛ مصطفی مردانی نجف آبادی


اثر تلقیح بذر با سویه های مختلف باکتری محرک رشد گیاه بر کمیت و کیفیت عملکرد عدس (Lens Culinaris L.) در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2024.58098.3103

محسن سعیدی؛ زمان مرادی؛ روح الله شریفی؛ فرزاد مندنی


اثر تنش سرما بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل گندم دیم در شرایط کشاورزی حفاظتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2023.56999.3061

هادی خرسندی؛ سعید زهتاب سلماسی؛ رامین لطفی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ صابر گلکاری


تاثیر کاربرد پومیس و محلول‌پاشی با عصاره جلبک و محلول هوگلند بر صفات رشدی و عملکرد سویا (Glycine max)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2023.58293.3107

لمیا وجودی مهربانی؛ علی احمدی؛ نسرین رزمی


تاثیر تغذیه فسفر، آهن و روی بر شاخص‌های رشدی و عملکردی چای ترش در یک خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2024.56168.3034

محمدحسن کارگر شورکی؛ مصطفی شیرمردی؛ حیدر مفتاحی زاده؛ جلال غلام نژاد


تأثیر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و عصاره جلبک دریایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی نخود زراعی دیم (رقم سعید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2024.56629.3046

یوسف نصیری؛ هدایت عبدلی؛ محسن جان محمدی؛ مجتبی نورآئین


بررسی روند مصرف و محاسبه شاخص‌های کارایی انرژی در تولید غلات آبی کشور (گندم، جو، برنج و ذرت) طی دوره 1399-1379

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2024.58735.3127

رز هاشمی؛ رضا مقدسی؛ مهدی کاظم نژاد


اثر روش‌های مختلف مدیریت علف‌های هرز بر صفات رشدی و عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2023.56194.3026

جلیل شفق کلوانق؛ صفر نصرالله زاده؛ رویا مختاریان؛ مینا امانی


خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، مؤلفه‌های عملکردی و شاخص رقابت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان (Triticum aestivum) تحت رقابت علف‌هرز پنیرک (Malva neglecta L.) در شرایط خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2024.56550.3043

راضی سرخه؛ جعفر اصغری؛ عادل مدحج؛ احمد علی شوشی دزفولی


ارزیابی کاربرد کودهای زیستی، اسید هیومیک و شیمیایی بر برخی صفات رشدی، فیزیولوژیکی و کیفی سبزی برگی منداب (.Eruca sativa L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2024.57922.3094

بهروز سرابی؛ سروه طهماسبی؛ علی اکبر مظفری؛ ناصر قادری


تاثیر کاربرد نیترات آمونیوم، قارچ میکوریزا و نیتروکسین بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L) در منطقه کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2024.58071.3098

منصوره فروغیان؛ مجتبی جعفرزاده منارسری؛ حمید دهقان زاده؛ حسین زینلی


مدیریت زراعی علف‏های ‌هرز و بررسی شاخص ارزیابی کشت مخلوط گلرنگ (.L Carthamus tinctorius) و کلزا (Brassica napus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2024.58399.3115

جلیل شفق کلوانق؛ فریبرز شکاری؛ عبدالله جوانمرد؛ مینا آمانی؛ زهره سائلی اشان؛ مهناز شریفی


عوامل موثر بر کارایی زیست‌محیطی تولید سیب‌زمینی در شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2024.58668.3124

قادر دشتی؛ الهه قاسمی؛ محمد قهرمان زاده


اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد کلزا (Brassica napus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2023.58690.3125

یعقوب راعی؛ سارا آذرنژاد؛ صفر نصراله زاده؛ یونس خیری زاده آروق


بررسی تأثیر گیاهان پوششی کود سبز تابستانه برعملکرد گندم و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در توالی زراعی گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2024.60044.3164

یوسف یوسفی بجوانی؛ امیرنیا رضا؛ محمدرضا مهرور؛ علیرضا فلاح


ارزیابی اثر کمپوست زباله شهری و کود زیستی بر خصوصیات رشدی و میزان عناصر در سوسن دو رگ (Longiflorum×Asiatic)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2023.57506.3076

مهناز کریمی؛ مریم احمدی؛ ویدا چالوی


بررسی امکان توسعه کشت دیم کاملینا (Camelina sativa L.) در استان لرستان با استفاده از منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2023.57532.3077

حسین پورهادیان


ارزیابی کمی و کیفی علوفه خلر (Lathyrus sativus L.) با کاربرد اسید هیومیک و قارچ آرباسکولار میکوریزا در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1404

10.22034/saps.2024.58561.3120

عبدالله جوانمرد؛ رحمان انتظاری؛ مصطفی امانی ماچیانی؛ حمید حاتمی ملکی


تاثیر روش استفاده از باکتری‌های محرک رشد گیاه بر رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی کاهوی فرانسوی در شرایط آبکشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1404

10.22034/saps.2024.57866.3093

اصغر اکبرزاده؛ صاحبعلی بلندنظر؛ محمدرضا ساریخانی؛ زهرا رنجوری


اثرات تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ارقام کم تانن باقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1404

10.22034/saps.2024.58810.3130

محمد تقی فیض بخش؛ حمید اسماعیلی؛ محمد رضا داداشی؛ فاطمه شیخ؛ علی نخ زری مقدم


ارزیابی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی کدوی آجیلی (Cucurbita pepo) با استفاده از برخی صفات کمی و کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1404

10.22034/saps.2024.57775.3090

فرزاد رسولی؛ ابراهیم احمدی؛ مشهید هناره؛ عبدالرحیم عبدالهی؛ رعنا پناهی تجرق؛ احمد جعفری


وواکنش ژنوتیپ های جو پاییزه (Hordeum vulgare L.) به قطع آبیاری در مرحله پنجه زنی از نظر صفات فیزیولوژیک و ویژگی های ریشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1404

10.22034/saps.2024.60384.3175

سهیلا شایان؛ فهیمه صادق پور؛ محمد مقدم؛ سید ابولقاسم محمدی؛ کاظم قاسمی گلدانی؛ احمد یوسفی


تأثیر سلنیوم بر رشد، فیزیولوژی و متابولیت‌های ثانویه گیاه ریحان در شرایط تنش کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1404

10.22034/saps.2022.52460.2897

بهروز اسماعیل پور؛ معصومه مرادی؛ سعید علیپور؛ موسی ترابی


ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ‎های نخود بر اساس شاخص‎های مبتنی بر مدل‎هایAMMI ، BLUP، MTSI و MGIDI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1404

10.22034/saps.2024.60435.3177

پیام پزشکپور؛ رضا امیری؛ عادل جهانگیری


نقش ازتوباکتر در بهبود کارایی زراعی مصرف کود نیتروژن و رشد و تولید ریشه گیاهان شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تکثیر یافته از طریق بذر و ریزوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1404

10.22034/saps.2023.57199.3071

محبوبه عبدالحسین پور؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد؛ جلال قنبری


اثر کاربرد سطوح کود نیتروژن و پیش کاشت گیاهان پوششی بر برخی از صفات رشدی و عملکرد برنج (Oryza sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1404

10.22034/saps.2024.59926.3169

بهنام کامکار؛ حنانه مهدی پور؛ رحمت عباسی؛ آسیه سیاهمرگویی