دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-286 
4. ارزیابی نقش گونههای میکوریزا و سطوح فسفر بر صفات مرتبط با برگ و تولید اسانس نعنا فلفلی در شرایط متفاوت آبی

صفحه 39-57

سمیه اسلامی فرد؛ مهرداد یارنیا؛ فرهاد فرح وش؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار؛ ورهرام رشیدی


5. بررسی هیبریدهای مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط آب و هوایی مغان

صفحه 59-71

محمدرضا شیری؛ سجاد محرم نژاد؛ جاوید عمارت پرداز؛ محمدرضا زاده اسفهلان


9. تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو گونه سالیکورنیا (S. bigelovii و Salicornia persica)

صفحه 95-111

حسین بیرامی؛ محمدحسن رحیمیان؛ فرهاد دهقانی؛ غلامحسن رنجبر؛ یوسف هاشمی نژاد


10. پیامد کاربرد دیازینون بر فراوانی و تنوع برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 123-139

فاطمه امانی؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ فیروز ابراهیمی؛ شهرام نظریان


11. اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس

صفحه 141-154

زهرا امیریان چلان؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ روح اله امینی؛ محمدرضا ساریخانی


15. واکنش دو رقم گل بریده داوودی به کاربرد پسماند کمپوست قارچ و ورمی‌کمپوست

صفحه 197-208

رحیم قادری؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر؛ موسی ترابی گیکلو؛ رسول آذرمی


19. الگویی برای سنجش پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص‌های ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان کرمان)

صفحه 253-269

سیاوش فلاح علی پور؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ داریوش حیاتی


20. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

صفحه 271-286

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ جواد نعمتیان