دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، فروردین 1403 
ارزیابی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام تجاری چغندر قند در منطقه غرب کشور (کرمانشاه و لرستان)

صفحه 113-128

10.22034/saps.2023.53293.2920

ُسعید صادق زاده حمایتی؛ مهدی حسنی؛ علی جلیلیان؛ محمد رضا میرزائی؛ حمزه حمزه؛ حامد منصوری


اثر فاصله ردیف و گیاهان پوششی بر علف‌های هرز و عملکرد ذرت دانه‌ای تری‌وی کراس 647

صفحه 157-169

10.22034/saps.2023.54099.2945

قربان دیده باز مغانلو؛ احمد توبه؛ حمیدرضا محمد دوست چمن آباد؛ سلیم فرزانه؛ سجاد محرم نژاد


ارزیابی ارقام و لاین‌های گندم نان تحت شرایط معمول و تنش کم آبی

صفحه 205-219

10.22034/saps.2022.53889.2939

کمال شهبازی هومونلو؛ علی عبادی؛ سلیم فرزانه؛ منوچهر خدارحمی