نمایه نویسندگان

آ

 • آقا علیخانی، مجید بازتاب سویا به مقدار کاربرد نیتروژن در سیستم‌های تغذیه‌ای متداول، آلی و تلفیقی [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • آینه بند، امیر اثر روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه در کشت مخلوط آمارانت (.Amaranthus cruentus L) و ماش (.Vigna radiata L) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • آینه بند، امیر برآورد شاخص‌های کارآیی نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف کود نیتروژنه [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-33]
 • آینه بند، امیر ارزیابی برخی از ویژگی‌های ریشه‌ گندم‌های تیمار شده با مایکوریزا و آزوسپیریلوم [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 61-73]

ا

 • ابطحی، سیده محدثه تأثیر مقادیر کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتری‌های PGPR بر عملکرد، کارایی مصرف کود، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه سویا در کشت دوم [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 112-129]
 • احمدی ثانی، ناصر بررسی و مقایسه توان اکولوژیکی و کاربری های فعلی در اراضی جنوب ارومیه بر اساس اصول آمایش سرزمین [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 127-137]
 • احمد وند، گودرز ارزیابی خصوصیات لوبیا قرمز در شرایط تداخل علف‌های هرز با استفاده از مدل بولتزمن [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 91-101]
 • اسحقی، سید ناصر تاثیر کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 46-56]
 • اسدی، علی سنجش نگرش و میزان بکارگیری فناوری‌های کشاورزی ارگانیک توسط سیب‌زمینی کاران شهرستان فریدن [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 55-71]
 • اسدی دانالو، امیر اثرات کیفیت بذر و کمبود آب بر عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 83-94]
 • اسکندری، حمداله تاثیر نوع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر برخی خواص فیزیکی خاک در راستای نیل به کشاورزی پایدار [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 31-40]
 • اصغری، جعفر نقش کشت مخلوط سه گانه در کنترل علف­های هرز و عملکرد کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 17-31]
 • اصغری، علی ارزیابی تاثیر مقدار کاربرد نیتروژن و دوره ی تداخل علف های هرز بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در گندم زمستانه [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 85-93]
 • اصغری پور، محمد‌رضا سودمندی کشت مخلوط ارزن دم روباهی (Setaria italica) و ماش (Vigna radiata) در شرایط مصرف سطوح مختلف کود دامی [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-86]
 • اعلمی میلانی، مرتضی اثرات کاربرد کود‌های زیستی در ترکیب با کود‌های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 15-29]
 • امینی، روح اله کاربرد دزهای کاهش یافته تری‌فلورالین و وجین دستی در مدیریت پایدار علف‌های هرز رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 95-105]
 • امینی، روح اله اثرات کاربرد کود‌های زیستی در ترکیب با کود‌های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 15-29]
 • امینی، روح اله اثر اسید هیومیک و EDTA بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا تحت تنش سمیت مس [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 103-121]
 • انصاری، سعیده اثر تلقیح کودهای زیستی نیتروژنی و فسفاتی بر ذرت در حضور گونه‌های بومی خاک [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-43]
 • انصاری، سعیده بررسی برخی از ویژگی‌های کیفی کودهای زیستی رایج کشور [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 1-14]
 • انصاری دوست، شاهین تاثیر نوع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر برخی خواص فیزیکی خاک در راستای نیل به کشاورزی پایدار [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 31-40]

ب

 • بابای اهری، اسداله بررسی خصوصیات بیولوژیکی (Syn. Uncinula necator) Erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 123-133]
 • باقری پیروز، امین تاثیر کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 46-56]
 • بالیغی، سوران بررسی و مقایسه توان اکولوژیکی و کاربری های فعلی در اراضی جنوب ارومیه بر اساس اصول آمایش سرزمین [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 127-137]
 • بخشی، جواد اثرات کیفیت بذر و کمبود آب بر عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 83-94]
 • بلند نظر، صاحبعلی تأثیر کود زیستی (فسفات بارور 2) روی عملکرد و برخی صفات کیفی پیاز خوراکی (Allium cepa L) [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 19-30]
 • بنایان اول، محمد مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 41-60]
 • بنی اسدی، رضا ارزیابی روش‌های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت پسماند‌های جو در تولید ذرت [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 61-69]
 • بنده حق، علی اثرات کاربرد کود‌های زیستی در ترکیب با کود‌های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 15-29]
 • بهاری، اکبر اثر روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه در کشت مخلوط آمارانت (.Amaranthus cruentus L) و ماش (.Vigna radiata L) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • بهرامی، هوشنگ تحلیل مقایسه‏ای بهره‏وری انرژی و راندمان کاربرد آب در سامانه‏های آبیاری تحت فشار و سطحی مطالعه موردی: تولید گندم در شهرستان اهواز [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 141-152]
 • بهرامی بوانی، ندا تحلیل مقایسه‏ای بهره‏وری انرژی و راندمان کاربرد آب در سامانه‏های آبیاری تحت فشار و سطحی مطالعه موردی: تولید گندم در شهرستان اهواز [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 141-152]
 • بوربور، امین اثر روش‌های کوتاه مدت خاک‌ورزی و گیاهان ‌پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و برخی ویژگی‌های خاک [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 35-47]

پ

 • پیرزاد، علیرضا اثر باکتری‌های تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 71-83]
 • پیروزنیا، ناصر استفاده از روش AHP فازی برای انتخاب گونه‌های گیاهی در طرح بازسازی معدن مس سونگون منطقه ارسباران [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 153-162]
 • پژوهان، محسن اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه (Artemisia aucheri boiss) بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه تاج خروس ( (Amaranthus retroflexus L. و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 87-95]
 • پیش بهار، اسماعیل تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • پیش بهار، اسماعیل بررسی تأثیر پیش زمینه کشاورزی در تمایل به پرداخت برای محصولات غذایی سالم در شهر تبریز (کاربرد رهیافت اثرات درمانی) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 132-143]
 • پورمراد کلیبر، بهناز ارزیابی تاثیر مقدار کاربرد نیتروژن و دوره ی تداخل علف های هرز بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در گندم زمستانه [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 85-93]

ت

 • تاج بخشی، مهدی عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط نواری با زنیان (Carum copticum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • تجملیان، مهدیه اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه (Artemisia aucheri boiss) بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه تاج خروس ( (Amaranthus retroflexus L. و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 87-95]
 • توحیدی نژاد، عنایت الله ارزیابی روش‌های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت پسماند‌های جو در تولید ذرت [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 61-69]
 • تورچی، محمود خصوصیات فیزیولوژیک پایدارکنندة عملکرد دانة آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 97-108]

ج

 • جیریایی، مجید ارزیابی برخی از ویژگی‌های ریشه‌ گندم‌های تیمار شده با مایکوریزا و آزوسپیریلوم [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 61-73]
 • جوادی، علی موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 57-68]
 • جوانمرد، عبداله بررسی و مقایسه توان اکولوژیکی و کاربری های فعلی در اراضی جنوب ارومیه بر اساس اصول آمایش سرزمین [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 127-137]

چ

 • چگنی، محمود تاثیر نوع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر برخی خواص فیزیکی خاک در راستای نیل به کشاورزی پایدار [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 31-40]
 • چمنی، اسماعیل تاثیر ترکیب‌های مختلف بستری با پسماند کمپوست قارچ (SMC) بر شاخص‌های رشدی و گلدهی شب‌بوی بنفش بریدنی رقم "Hanza" [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 123-139]

ح

 • حیاتی، باب اله تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • حسین زاد، جواد تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • حمزه ئی، جواد درصد کلونیزاسیون ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ماریتیغال (Silybum marianum) متاثر از تلقیح مایکوریزا و کود فسفره [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 85-96]
 • حمزه ئی، جواد مطالعه شاخص‌های رشد پوشش گیاهی در کشت خالص و مخلوط نخود و جو در شرایط رقابت علف‌های هرز [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 75-90]
 • حمزه‌ئی، جواد اثر روش‌های کوتاه مدت خاک‌ورزی و گیاهان ‌پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و برخی ویژگی‌های خاک [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 35-47]
 • حمزه‌ئی، جواد ارزیابی سودمندی کشت مخلوط ذرت- سویا با استفاده از شاخص‌های زراعی و کارایی کنترل علف‌‌هرز [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 61-73]

خ

 • خاتمی پور، موسی سودمندی کشت مخلوط ارزن دم روباهی (Setaria italica) و ماش (Vigna radiata) در شرایط مصرف سطوح مختلف کود دامی [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-86]
 • خرسندی، صمد تأثیر کود زیستی (فسفات بارور 2) روی عملکرد و برخی صفات کیفی پیاز خوراکی (Allium cepa L) [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 19-30]

د

 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر اسید هیومیک و EDTA بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا تحت تنش سمیت مس [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 103-121]

ر

 • راحلی، حسین بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان چغندرکار در طرح پیشنهادی بیمه عملکرد منطقه‌ای: مطالعه موردی شهرستان خوی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 17-30]
 • راعی، یعقوب اثر باکتری‌های محرک رشد بر گره‌زایی و عملکرد روغن و پروتئین دانه سویا [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 69-82]
 • راهنما، افراسیاب برآورد شاخص‌های کارآیی نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف کود نیتروژنه [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-33]
 • رشتبری، مهدی استفاده از روش های چند متغیره در مطالعه تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر شاخص های رشد و عملکردی کلزا [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 49-58]
 • رضائیان دلوئی، رویا بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) به وسیله عوامل بیماری زای قارچی [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 107-122]
 • رضائی چیانه، اسماعیل عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط نواری با زنیان (Carum copticum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • رضائی چیانه، اسماعیل اثر باکتری‌های تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 71-83]
 • رضوانی مقدم، پرویز مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 41-60]
 • رفیعی، امیرحسن بازتاب سویا به مقدار کاربرد نیتروژن در سیستم‌های تغذیه‌ای متداول، آلی و تلفیقی [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]

ز

 • زاده اسفهان، محمدرضا تاثیر مصرف کودهای نیتروژن و روی بر افزایش عملکرد سر شاخه‌های گل‌دار در گل راعی (Hypericum perforatum) [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 31-40]
 • زارع حقی، داود تاثیر مصرف کودهای نیتروژن و روی بر افزایش عملکرد سر شاخه‌های گل‌دار در گل راعی (Hypericum perforatum) [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 31-40]
 • زمانی، امید تعیین الگوی کشت با تاکید بر مصرف بهینه‌ی انرژی و کشاورزی پایدار "مطالعه موردی شهرستان سقز استان کردستان" [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]

س

 • ساریخانی، محمدرضا اثر تلقیح کودهای زیستی نیتروژنی و فسفاتی بر ذرت در حضور گونه‌های بومی خاک [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-43]
 • ساریخانی، محمدرضا بررسی برخی از ویژگی‌های کیفی کودهای زیستی رایج کشور [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 1-14]
 • سیدی، محسن مطالعه شاخص‌های رشد پوشش گیاهی در کشت خالص و مخلوط نخود و جو در شرایط رقابت علف‌های هرز [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 75-90]
 • سیدشریفی، رئوف تأثیر مقادیر کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتری‌های PGPR بر عملکرد، کارایی مصرف کود، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه سویا در کشت دوم [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 112-129]
 • سیروس مهر، علیرضا سودمندی کشت مخلوط ارزن دم روباهی (Setaria italica) و ماش (Vigna radiata) در شرایط مصرف سطوح مختلف کود دامی [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-86]
 • سلطانی، محبوبه اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه (Artemisia aucheri boiss) بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه تاج خروس ( (Amaranthus retroflexus L. و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 87-95]
 • سلطانی محمدی، امیر تحلیل مقایسه‏ای بهره‏وری انرژی و راندمان کاربرد آب در سامانه‏های آبیاری تحت فشار و سطحی مطالعه موردی: تولید گندم در شهرستان اهواز [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 141-152]
 • سلیمی، فاطمه درصد کلونیزاسیون ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ماریتیغال (Silybum marianum) متاثر از تلقیح مایکوریزا و کود فسفره [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 85-96]
 • سمیع زاده، حبیب اله نقش کشت مخلوط سه گانه در کنترل علف­های هرز و عملکرد کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 17-31]
 • سهرابی، سیده سمانه برآورد شاخص‌های کارآیی نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف کود نیتروژنه [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-33]
 • سهرابی، منصور بررسی و مقایسه توان اکولوژیکی و کاربری های فعلی در اراضی جنوب ارومیه بر اساس اصول آمایش سرزمین [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 127-137]

ش

 • شاه بندری، راضیه اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه (Artemisia aucheri boiss) بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه تاج خروس ( (Amaranthus retroflexus L. و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 87-95]
 • شاهسون مارکده، محسن تاثیر ترکیب‌های مختلف بستری با پسماند کمپوست قارچ (SMC) بر شاخص‌های رشدی و گلدهی شب‌بوی بنفش بریدنی رقم "Hanza" [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 123-139]
 • شیخلینسکی، حاجی بررسی خصوصیات بیولوژیکی (Syn. Uncinula necator) Erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 123-133]
 • شیری جناقرد، منوچهر اثر باکتری‌های محرک رشد بر گره‌زایی و عملکرد روغن و پروتئین دانه سویا [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 69-82]
 • شریعتی، شایان کاربرد زادمایه‌های باکتری سودوموناس فلورسنس بر برخی شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی ذرت [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-59]
 • شعبانعلی فمی، حسین سنجش نگرش و میزان بکارگیری فناوری‌های کشاورزی ارگانیک توسط سیب‌زمینی کاران شهرستان فریدن [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 55-71]
 • شفق کلوانق، جلیل اثرات کیفیت بذر و کمبود آب بر عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 83-94]
 • شفق کلوانق، جلیل تأثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک بر پراکنش گونه‌های مرتعی، علف‌های هرز و پایداری گونه‌ها در مراتع خلعت‌پوشان- تبریز [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 73-83]
 • شکیبا، محمد رضا خصوصیات فیزیولوژیک پایدارکنندة عملکرد دانة آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 97-108]

ط

 • طباطبایی‌زاده، منیرالسادات اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه (Artemisia aucheri boiss) بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه تاج خروس ( (Amaranthus retroflexus L. و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 87-95]

ع

 • عباس وند آذر، الهام تأثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک بر پراکنش گونه‌های مرتعی، علف‌های هرز و پایداری گونه‌ها در مراتع خلعت‌پوشان- تبریز [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 73-83]
 • عبدالهی، عبدالوهاب ارزیابی توانایی رقابت لاین‌های امیدبخش جو با علف‌های هرز در تراکم‌های مختلف تحت شرایط دیم [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 97-109]
 • عدلی پور، محمد تأثیر کود زیستی (فسفات بارور 2) روی عملکرد و برخی صفات کیفی پیاز خوراکی (Allium cepa L) [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 19-30]
 • علیخانی، حسینعلی تاثیر غنی سازی ورمی‌ کمپوست با تیمارهای کودی و باکتریایی بر هوموسی شدن و خصوصیات اسید هیومیک [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 113-125]
 • علیخانی، حسینعلی تأثیر سیستم تغذیه تلفیقی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد ذرت علوفه‌ای در شرایط کمبود آب [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • علیخانی، حسینعلی استفاده از روش های چند متغیره در مطالعه تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر شاخص های رشد و عملکردی کلزا [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 49-58]
 • علیخانی، حسینعلی کاربرد زادمایه‌های باکتری سودوموناس فلورسنس بر برخی شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی ذرت [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-59]
 • علوی، ایرج استفاده از روش AHP فازی برای انتخاب گونه‌های گیاهی در طرح بازسازی معدن مس سونگون منطقه ارسباران [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 153-162]
 • عمارت پرداز، جاوید تاثیر مصرف کودهای نیتروژن و روی بر افزایش عملکرد سر شاخه‌های گل‌دار در گل راعی (Hypericum perforatum) [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 31-40]

غ

 • غفاری، مهدی خصوصیات فیزیولوژیک پایدارکنندة عملکرد دانة آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 97-108]

ف

 • فاتح، اسفندیار اثر روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه در کشت مخلوط آمارانت (.Amaranthus cruentus L) و ماش (.Vigna radiata L) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • فاتح، اسفندیار برآورد شاخص‌های کارآیی نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف کود نیتروژنه [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-33]
 • فاتح، اسفندیار ارزیابی برخی از ویژگی‌های ریشه‌ گندم‌های تیمار شده با مایکوریزا و آزوسپیریلوم [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 61-73]
 • فتوحی چیانه، ستار عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط نواری با زنیان (Carum copticum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • فرجامی، امیر اثر باکتری‌های تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 71-83]

ق

 • قادرزاده، حامد تعیین الگوی کشت با تاکید بر مصرف بهینه‌ی انرژی و کشاورزی پایدار "مطالعه موردی شهرستان سقز استان کردستان" [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]
 • قادری فر، فرشید تأثیر مقادیر کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتری‌های PGPR بر عملکرد، کارایی مصرف کود، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه سویا در کشت دوم [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 112-129]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم اثرات کیفیت بذر و کمبود آب بر عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 83-94]
 • قدیمی، سید علیرضا سنجش نگرش و میزان بکارگیری فناوری‌های کشاورزی ارگانیک توسط سیب‌زمینی کاران شهرستان فریدن [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 55-71]
 • قربانی، رضا بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) به وسیله عوامل بیماری زای قارچی [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 107-122]
 • قمری، حسین ارزیابی خصوصیات لوبیا قرمز در شرایط تداخل علف‌های هرز با استفاده از مدل بولتزمن [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 91-101]
 • قمری رحیم، نسرین ارزیابی سودمندی کشت مخلوط ذرت- سویا با استفاده از شاخص‌های زراعی و کارایی کنترل علف‌‌هرز [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 61-73]
 • قهرمانزاده، محمد بررسی تأثیر پیش زمینه کشاورزی در تمایل به پرداخت برای محصولات غذایی سالم در شهر تبریز (کاربرد رهیافت اثرات درمانی) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 132-143]
 • قهرمان زاده، محمد بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان چغندرکار در طرح پیشنهادی بیمه عملکرد منطقه‌ای: مطالعه موردی شهرستان خوی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 17-30]
 • قورچیانی، مهدی تأثیر سیستم تغذیه تلفیقی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد ذرت علوفه‌ای در شرایط کمبود آب [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]

ک

 • کربلائی خیاوی، حسین بررسی خصوصیات بیولوژیکی (Syn. Uncinula necator) Erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 123-133]

ل

 • لکزیان، امیر مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 41-60]

م

 • محسن آبادی، غلامرضا نقش کشت مخلوط سه گانه در کنترل علف­های هرز و عملکرد کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 17-31]
 • محمدی، رضا ارزیابی توانایی رقابت لاین‌های امیدبخش جو با علف‌های هرز در تراکم‌های مختلف تحت شرایط دیم [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 97-109]
 • محمددوست چمن‌آباد، حمیدرضا ارزیابی تاثیر مقدار کاربرد نیتروژن و دوره ی تداخل علف های هرز بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در گندم زمستانه [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 85-93]
 • محمدی نژاد، قاسم ارزیابی روش‌های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت پسماند‌های جو در تولید ذرت [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 61-69]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد بازتاب سویا به مقدار کاربرد نیتروژن در سیستم‌های تغذیه‌ای متداول، آلی و تلفیقی [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • مرادی، پرستو نقش کشت مخلوط سه گانه در کنترل علف­های هرز و عملکرد کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 17-31]
 • مرادی، خسرو ارزیابی توانایی رقابت لاین‌های امیدبخش جو با علف‌های هرز در تراکم‌های مختلف تحت شرایط دیم [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 97-109]
 • مرتضوی، سید ابوالقاسم تعیین الگوی کشت با تاکید بر مصرف بهینه‌ی انرژی و کشاورزی پایدار "مطالعه موردی شهرستان سقز استان کردستان" [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]
 • مریم حق جو، میم بررسی تأثیر پیش زمینه کشاورزی در تمایل به پرداخت برای محصولات غذایی سالم در شهر تبریز (کاربرد رهیافت اثرات درمانی) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 132-143]
 • مسلمی، مهدیه استفاده از روش AHP فازی برای انتخاب گونه‌های گیاهی در طرح بازسازی معدن مس سونگون منطقه ارسباران [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 153-162]
 • معاون، نیلوفر بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) به وسیله عوامل بیماری زای قارچی [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 107-122]
 • منصوری، حامد مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 41-60]
 • مهدی زاده، محمد ارزیابی تاثیر مقدار کاربرد نیتروژن و دوره ی تداخل علف های هرز بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در گندم زمستانه [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 85-93]
 • موحد پور، فائضه اثر اسید هیومیک و EDTA بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا تحت تنش سمیت مس [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 103-121]

ن

 • نامور، آیدا تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • نجفی، نصرت اله اثر تلقیح کودهای زیستی نیتروژنی و فسفاتی بر ذرت در حضور گونه‌های بومی خاک [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-43]
 • نجفی، نصرت اله اثر اسید هیومیک و EDTA بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا تحت تنش سمیت مس [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 103-121]
 • نصراله زاده، صفر تاثیر کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 46-56]
 • نصیریان، نیما تحلیل مقایسه‏ای بهره‏وری انرژی و راندمان کاربرد آب در سامانه‏های آبیاری تحت فشار و سطحی مطالعه موردی: تولید گندم در شهرستان اهواز [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 141-152]

و

 • واعظ، ناهید تاثیر مصرف کودهای نیتروژن و روی بر افزایش عملکرد سر شاخه‌های گل‌دار در گل راعی (Hypericum perforatum) [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 31-40]
 • ولیزاده، مصطفی خصوصیات فیزیولوژیک پایدارکنندة عملکرد دانة آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 97-108]

ه

 • همتی، آرش تاثیر غنی سازی ورمی‌ کمپوست با تیمارهای کودی و باکتریایی بر هوموسی شدن و خصوصیات اسید هیومیک [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 113-125]

ی

 • یدوی، علیرضا تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 95-112]
 • یعقوبی، جعفر موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 57-68]
 • یوسفی، علیرضا کاربرد دزهای کاهش یافته تری‌فلورالین و وجین دستی در مدیریت پایدار علف‌های هرز رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 95-105]
 • یوسف پور، زینب تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 95-112]