نمایه نویسندگان

آ

 • آسودار، محمد امین تأثیر حفظ بقایا، روش‌های مختلف خاک‌ورزی حفاظتی و کاشت بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 49-59]
 • آشوری، سعید اثر کود های زیستی و قارچ میکوریز آربوسکولار بر عملکرد، صفات رشد و کیفیت لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 157-167]
 • آقاجانی مازندرانی، قاسم ارزیابی تأثیر پرورش تعداد متفاوت اردک درشالیزار برمیزان عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) منطبق با زراعت ارگانیک [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 169-185]
 • آینه بند، امیر ارزیابی تأثیر کودهای بیولوژیکی بر عملکرد دانه و کارایی استفاده از نیتروژن در گندم (Tiriticum aestivum L.) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 141-157]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا تأثیر حفظ بقایا، روش‌های مختلف خاک‌ورزی حفاظتی و کاشت بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 49-59]
 • ابراهیم زاده، سید علی تأثیرپذیری برخی شاخص¬های اکوفیزیولوژیک خاک از تغییر کاربری اراضی در جلگه سلدوز ( نقده - آذربایجان¬غربی) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • ابلاغ، نرگس بررسی عملکرد، میزان و ترکیب های اصلی اسانس گیاه زنیان (.Trachyspermum ammi L) تحت تاثیر تیمار های مختلف کودی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 1-15]
 • اجلی، جلیل ارزیابی تطبیقی اقتصاد مصرف عوامل تولید گندم آبی در مزارع کوچک و بزرگ شهرستان اهر [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 85-96]
 • احمدی، ویدا ارزیابی لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان از نظر شاخص‌های تحمل به تنش کم آبی [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 9-22]
 • اسدی، قربانعلی اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (.Alluim sativum L) [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 157-168]
 • اسکندری، حمداله اثر نوع تسطیح کننده بر شاخص های تسطیح زمین، عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب گندم درمنطقه خوزستان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • اسکندری، حمداله ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در الگوهای کشت مخلوط ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 101-110]
 • اسماعیلی، عبدالکریم بررسی رابطه بهره¬وری و آلاینده¬ زیست محیطی پرواربندی¬های صنعتی گوساله ¬در شیراز [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 41-49]
 • اصغری، حمیدرضا تاثیر منبع تامین نیتروژن بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز و عملکرد دو توده بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 113-127]
 • اصغری، علی تاثیر نیتروژن و تداخل علف¬های هرز بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزاء عملکرد پنج رقم گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 131-140]
 • اصغری پور، محمد رضا مطالعه‌ی پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم در شهرستان تربت جام [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 117-127]
 • افراسیابی، سمیرا عوامل اثرگذار بر تمایل به مشارکت گند¬مکاران در طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی در شهرستان اهر [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 71-84]
 • اله دادی، مرضیه ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 47-58]
 • امینی، روح¬اله مدل‌سازی سبز شدن علف‌های‌هرز یکساله در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در راستای مدیریت علف‌های‌ هرز [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 129-137]
 • امینی، روح اله تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز در پیاز رقم قرمز آذر شهر [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 43-53]
 • امینی، روح اله اثرات آللوپاتیک عصاره آبی تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 129-140]
 • امینی، روح‌اله ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 47-58]
 • انصاری دوست، شاهین اثر نوع تسطیح کننده بر شاخص های تسطیح زمین، عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب گندم درمنطقه خوزستان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • اهری زاد، سعید ارزیابی لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان از نظر شاخص‌های تحمل به تنش کم آبی [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 9-22]
 • اوستان، شاهین اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 99-115]

ب

 • بایبوردی، احمد عکس العمل پیاز خوراکی به تناوب با چغندر در منطقه آذربایجان [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 215-226]
 • باقری، میلاد افزایش تحمل گیاهچه‌های ذرت به تغییرات دما از طریق همزیستی با سه گونه میکوریزا [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 187-200]
 • باقری مرندی، غلام غنی سازی ورمی کمپوست با برخی باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 117-128]
 • بیچرانلو، بهاره افزایش تحمل گیاهچه‌های ذرت به تغییرات دما از طریق همزیستی با سه گونه میکوریزا [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 187-200]
 • برمکی، مرتضی تاثیر نیتروژن و تداخل علف¬های هرز بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزاء عملکرد پنج رقم گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 131-140]
 • بلند نظر، صاحبعلی اثر آبیاری محدود در مراحل مختلف رشد بر صفات رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پیاز خوراکی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 11-27]
 • بلند نظر، صاحبعلی اثر کود های زیستی و قارچ میکوریز آربوسکولار بر عملکرد، صفات رشد و کیفیت لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 157-167]
 • بلوچی، حمیدرضا اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 89-104]

پ

 • پاسبان اسلام، بهمن اثر آرایش کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ پاییزه [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 169-177]
 • پیری، محمد¬علی مدل‌سازی سبز شدن علف‌های‌هرز یکساله در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در راستای مدیریت علف‌های‌ هرز [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 129-137]
 • پیردشتی، همت‌اله ارزیابی تأثیر پرورش تعداد متفاوت اردک درشالیزار برمیزان عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) منطبق با زراعت ارگانیک [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 169-185]
 • پیرزاد، علیرضا تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروِژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار Calendula officinalis [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 61-75]
 • پوربابایی، احمدعلی غنی سازی ورمی کمپوست با برخی باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 117-128]
 • پورحیدرغفاربی، سهیلا شناسایی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز مزارع یونجه شبستر [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • پورداد، سید سعید بررسی اثر تداخل علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد نخود درکشت مخلوط با گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 85-100]
 • پوردهقان، مونا اثر محلول‌پاشی عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شرایط کمبود آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 117-130]

ت

 • تقی زاده، سپیده تغییر الگوی کشت بهینه با توجه به ریسک و محدودیت¬های جدید اعمالی شرکت¬آب¬منطقه¬ای ¬استان¬کردستان (مطالعه موردی مزرعه 200 هکتاری در دشت دهگلان) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]
 • توکلی دینانی، الهام تاثیر منبع تامین نیتروژن بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز و عملکرد دو توده بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 113-127]

ج

 • جانمحمدی، حسین ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • جباری، میترا ارزیابی عملکرد و صفات مرتبط با آن در لاین های جو تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از تجزیه و تحلیل عامل¬ها [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 29-39]
 • جعفریان، زینب پتانسیل ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دیم منطقه کیاسر [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 31-41]
 • جعفرنیا، مریم بررسی رابطه بهره¬وری و آلاینده¬ زیست محیطی پرواربندی¬های صنعتی گوساله ¬در شیراز [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 41-49]
 • جعفری ندوشن، علی اثر آنغوزه و تله فرومون جنسی طبیعی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) روی خسارت آفت و میزان پارازیتیسم تخم آن به وسیله‌یTrichogramma brassicae Bezdenko 1968 [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 67-83]
 • جمشیدی، احسان اثر مثبت قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رازیانه تحت تأثیر مواد آلی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 143-156]
 • جوانشیر، عزیز ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • جوانمرد، عبداله ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در الگوهای کشت مخلوط ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 101-110]
 • جوانمرد، عبداله ارزیابی اثر محلول‌پاشی سولفات ‌آهن و روی بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی در بخش هوایی بابونه آلمانی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 105-115]
 • جورئت، معصومه تأثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 51-65]

چ

 • چایی چی، محمدرضا تأثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 51-65]
 • چگنی، محمود اثر نوع تسطیح کننده بر شاخص های تسطیح زمین، عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب گندم درمنطقه خوزستان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]

ح

 • حداد ایرانی نژاد، کریم فون مگس¬های ¬گل زیرخانواده (Syrphinae (Dip. Syrphidae) منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی و گزارش یک جنس جدید برای فون ایران [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 17-27]
 • حسینی، سیده شادی تحلیل ساختار تولید و صرفه‌های اقتصادی در تولید چغندرقند ایران [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • حسین زاد، جواد عوامل اثرگذار بر تمایل به مشارکت گند¬مکاران در طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی در شهرستان اهر [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 71-84]
 • حسین‌زاد، جواد تحلیل ساختار تولید و صرفه‌های اقتصادی در تولید چغندرقند ایران [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • حسن نژاد، سیروس شناسایی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز مزارع یونجه شبستر [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • حکیمی، محمدحسین اثرات آللوپاتی و نماتدکشی عصاره آبی گیاه مرتعی کور (Capparis spinosa L.) روی خصوصیات رشد خیار و گوجه‌فرنگی [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 97-111]
 • حکیمی‌نیا، عیسی اثر آبیاری محدود در مراحل مختلف رشد بر صفات رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پیاز خوراکی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 11-27]
 • حمزه‌علی دستجردی، حمید بررسی کارایی فنی زیربخش‌های فعالیتی کشاورزی، با استفاده از روش تحلیل پنجره‏ای [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 131-141]
 • حمزه ئی، جواد بررسی امکان کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژنه با استفاده از کود زیستی نیتروکسین در تولید گیاه دارویی انیسون (.Pimpinella anisum L) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 57-70]
 • حمزه ئی، جواد واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 159-168]

خ

 • خاقانی نیا، صمد فون مگس¬های ¬گل زیرخانواده (Syrphinae (Dip. Syrphidae) منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی و گزارش یک جنس جدید برای فون ایران [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 17-27]
 • خرم دل، سرور اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (.Alluim sativum L) [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 157-168]
 • خلیلی‌پور رکن‌آبادی، مرضیه اثر آنغوزه و تله فرومون جنسی طبیعی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) روی خسارت آفت و میزان پارازیتیسم تخم آن به وسیله‌یTrichogramma brassicae Bezdenko 1968 [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 67-83]
 • خورشیدی، مهدی افزایش تحمل گیاهچه‌های ذرت به تغییرات دما از طریق همزیستی با سه گونه میکوریزا [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 187-200]
 • خورشیدی بنام، محمد باقر عکس العمل پیاز خوراکی به تناوب با چغندر در منطقه آذربایجان [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 215-226]

د

 • دباغ، عادل اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 99-115]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز در پیاز رقم قرمز آذر شهر [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 43-53]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی اثر تداخل علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد نخود درکشت مخلوط با گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 85-100]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 47-58]
 • درویش زاده، رضا تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروِژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار Calendula officinalis [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 61-75]
 • دشتی، قادر ارزیابی تطبیقی اقتصاد مصرف عوامل تولید گندم آبی در مزارع کوچک و بزرگ شهرستان اهر [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 85-96]
 • دشتی، قادر عوامل اثرگذار بر تمایل به مشارکت گند¬مکاران در طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی در شهرستان اهر [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 71-84]
 • دشتی، قادر تحلیل ساختار تولید و صرفه‌های اقتصادی در تولید چغندرقند ایران [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • دهقانیان، حسن بررسی تاثیر تداخل علف¬های¬هرز طبیعی مزرعه بر عملکرد ذرت دانه‌‌ای در تراکم¬¬های¬ مختلف کاشت [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 37-47]

ذ

 • ذوالفقاری، فرهاد ارزیابی عملکرد و صفات مرتبط با آن در لاین های جو تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از تجزیه و تحلیل عامل¬ها [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 29-39]

ر

 • راعی، یعقوب بررسی اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی دو رقم جو بهاره در شرایط دیم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • راعی، یعقوب تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروِژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار Calendula officinalis [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 61-75]
 • راعی، یعقوب تأثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 51-65]
 • رسولی آذر، سلیمان تجزیه و تحلیل الگوی مصرف انرژی در مزارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 201-214]
 • رضایی شیرمرد، شهناز تجزیه و تحلیل الگوی مصرف انرژی در مزارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 201-214]
 • رمرودی، محمود مطالعه‌ی پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم در شهرستان تربت جام [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 117-127]
 • روحانی، عباس پیش بینی الگوی توزیع مکانی جمعیت علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بردار چندی ساز یادگیر (LVQ) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 85-98]

ز

 • زارع، صمد شناسایی مولکولی Artemia franciscana Kellogg 1906 در دریاچه بختگان، استان فارس [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 107-117]
 • زارع مهرجردی، محمد‌رضا بررسی پایداری منابع آب در شهرستان قوچان: رویکرد برنامه‌ریزی کسری [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 1-11]
 • زهتاب سلماسی، سعید بررسی اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی دو رقم جو بهاره در شرایط دیم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • زهتاب سلماسی، سعید بررسی اثر تداخل علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد نخود درکشت مخلوط با گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 85-100]
 • زهتاب ‌سلماسی، سعید ارزیابی اثر محلول‌پاشی سولفات ‌آهن و روی بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی در بخش هوایی بابونه آلمانی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 105-115]

س

 • سپهری، علی اثر کاربرد کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفات بر کارایی مصرف عناصر و شاخص برداشت گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 143-156]
 • سپهردوست، حمید بررسی کارایی فنی زیربخش‌های فعالیتی کشاورزی، با استفاده از روش تحلیل پنجره‏ای [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 131-141]
 • سیدی، محسن واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 159-168]
 • سیدشریفی، رئوف تأثیرنیتروژن و بیوپرایمینگ بذر با باکتری¬های محرک رشد بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 19-36]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر پرایمینگ بذر با باکتری‌های محرک رشد PGPR بر عملکرد دانه، کارایی مصرف کود و انتقال ماده مجدد ماده خشک آفتابگردان در سطوح مختلف کود نیتروژنه [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 27-45]
 • سیروس مهر، علیرضا مطالعه‌ی پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم در شهرستان تربت جام [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 117-127]
 • سفیدکن، فاطمه اثر مثبت قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رازیانه تحت تأثیر مواد آلی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 143-156]
 • سمیع، محمدامین اثر آنغوزه و تله فرومون جنسی طبیعی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) روی خسارت آفت و میزان پارازیتیسم تخم آن به وسیله‌یTrichogramma brassicae Bezdenko 1968 [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 67-83]
 • سهرابی، منصور تجزیه و تحلیل الگوی مصرف انرژی در مزارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 201-214]
 • سودایی زاده، حمید اثرات آللوپاتی و نماتدکشی عصاره آبی گیاه مرتعی کور (Capparis spinosa L.) روی خصوصیات رشد خیار و گوجه‌فرنگی [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 97-111]

ش

 • شاکری، منصور اثرات آللوپاتی و نماتدکشی عصاره آبی گیاه مرتعی کور (Capparis spinosa L.) روی خصوصیات رشد خیار و گوجه‌فرنگی [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 97-111]
 • شاکریاری، عباس فون مگس¬های ¬گل زیرخانواده (Syrphinae (Dip. Syrphidae) منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی و گزارش یک جنس جدید برای فون ایران [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 17-27]
 • شتایی، شعبان پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-40]
 • شفائی، سپیده شناسایی مولکولی Artemia franciscana Kellogg 1906 در دریاچه بختگان، استان فارس [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 107-117]
 • شفق کلوانق، جلیل بررسی تاثیر تداخل علف¬های¬هرز طبیعی مزرعه بر عملکرد ذرت دانه‌‌ای در تراکم¬¬های¬ مختلف کاشت [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 37-47]
 • شکاری، فریبرز ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • شکیبا، محمدرضا ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 47-58]
 • شم آبادی، زین العابدین اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر حفظ رطوبت خاک و عملکرد آفتابگردان روغنی در شرایط دیم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 1-8]

ص

 • صادقی، حسین شناسایی و طبقه‌بندی سامانه‌های اگروفارستری موجود در استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان کازرون) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]
 • صادقی، سهراب پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-40]
 • صالحی، محمدعلی تجزیه و تحلیل الگوی مصرف انرژی در مزارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 201-214]
 • صفری، افسانه تأثیر حفظ بقایا، روش‌های مختلف خاک‌ورزی حفاظتی و کاشت بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 49-59]

ض

 • ضیاءالدینی، مهدی اثر آنغوزه و تله فرومون جنسی طبیعی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) روی خسارت آفت و میزان پارازیتیسم تخم آن به وسیله‌یTrichogramma brassicae Bezdenko 1968 [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 67-83]
 • ضیایی مدبونی، محمد علی اثر آنغوزه و تله فرومون جنسی طبیعی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) روی خسارت آفت و میزان پارازیتیسم تخم آن به وسیله‌یTrichogramma brassicae Bezdenko 1968 [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 67-83]

ط

 • طایفه سید علیخانی، لیلا پتانسیل ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دیم منطقه کیاسر [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 31-41]
 • طباطبایی، سید جلال اثر آبیاری محدود در مراحل مختلف رشد بر صفات رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پیاز خوراکی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 11-27]
 • طهماسبی سروستانی، زین العابدین پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-40]

ع

 • عابدی، میرسعید عکس العمل پیاز خوراکی به تناوب با چغندر در منطقه آذربایجان [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 215-226]
 • عبادی، علی تاثیر پسماندهای آلی مختلف و باکتری‌های مولد اکسین بر شاخص‌های رشدی قارچ دکمه‌ای ( Agaricus bisporus) [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 97-106]
 • عبداللهی، عبدالوهاب بررسی اثر تداخل علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد نخود درکشت مخلوط با گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 85-100]
 • عرفانی¬فرد، سید یوسف شناسایی و طبقه‌بندی سامانه‌های اگروفارستری موجود در استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان کازرون) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]
 • عزیزی، گلثومه اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (.Alluim sativum L) [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 157-168]
 • عصفوری، محسن بررسی عملکرد، میزان و ترکیب های اصلی اسانس گیاه زنیان (.Trachyspermum ammi L) تحت تاثیر تیمار های مختلف کودی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 1-15]
 • عظیمی‌فرد، سعید بررسی پایداری منابع آب در شهرستان قوچان: رویکرد برنامه‌ریزی کسری [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 1-11]
 • علی اصغر زاد، ناصر تأثیرپذیری برخی شاخص¬های اکوفیزیولوژیک خاک از تغییر کاربری اراضی در جلگه سلدوز ( نقده - آذربایجان¬غربی) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • علیپور، علی بررسی جریان انرژی در کشت بوم‏های گندم آبی مطالعه موردی: شهرستان ری [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 59-69]
 • علیخانی، حسینعلی تاثیر پسماندهای آلی مختلف و باکتری‌های مولد اکسین بر شاخص‌های رشدی قارچ دکمه‌ای ( Agaricus bisporus) [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 97-106]
 • علیخانی، حسینعلی غنی سازی ورمی کمپوست با برخی باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 117-128]

ف

 • فاتح، اسفندیار بررسی عملکرد، میزان و ترکیب های اصلی اسانس گیاه زنیان (.Trachyspermum ammi L) تحت تاثیر تیمار های مختلف کودی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 1-15]
 • فاخری فرد، احمد تغییر الگوی کشت بهینه با توجه به ریسک و محدودیت¬های جدید اعمالی شرکت¬آب¬منطقه¬ای ¬استان¬کردستان (مطالعه موردی مزرعه 200 هکتاری در دشت دهگلان) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]
 • فرجی، هوشنگ اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 89-104]
 • فرزانه، معصومه بررسی عملکرد، میزان و ترکیب های اصلی اسانس گیاه زنیان (.Trachyspermum ammi L) تحت تاثیر تیمار های مختلف کودی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 1-15]
 • فعله گری، رضا تغییر الگوی کشت بهینه با توجه به ریسک و محدودیت¬های جدید اعمالی شرکت¬آب¬منطقه¬ای ¬استان¬کردستان (مطالعه موردی مزرعه 200 هکتاری در دشت دهگلان) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]
 • فلاحتی، آفاق شناسایی مولکولی Artemia franciscana Kellogg 1906 در دریاچه بختگان، استان فارس [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 107-117]

ق

 • قاسمی‌گلعذانی، کاظم ارزیابی اثر محلول‌پاشی سولفات ‌آهن و روی بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی در بخش هوایی بابونه آلمانی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 105-115]
 • قاسمی‌نژاد، محمود تأثیر حفظ بقایا، روش‌های مختلف خاک‌ورزی حفاظتی و کاشت بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 49-59]
 • قرالی، بابک شناسایی دوبالان سیرفید مزارع گندم و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب در استان کردستان [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 85-96]
 • قربانی، رضا اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (.Alluim sativum L) [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 157-168]
 • قلاوند، امیر اثر مثبت قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رازیانه تحت تأثیر مواد آلی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 143-156]
 • قلعه گلاب بهبهانی، آرش بررسی جریان انرژی در کشت بوم‏های گندم آبی مطالعه موردی: شهرستان ری [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 59-69]
 • قلمباز، سیما ارزیابی تأثیر کودهای بیولوژیکی بر عملکرد دانه و کارایی استفاده از نیتروژن در گندم (Tiriticum aestivum L.) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 141-157]
 • قناتی، فائزه اثر محلول‌پاشی عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شرایط کمبود آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 117-130]
 • قهرمان زاده، محمد عوامل اثرگذار بر تمایل به مشارکت گند¬مکاران در طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی در شهرستان اهر [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 71-84]
 • قهرمان‌زاده، محمد تحلیل ساختار تولید و صرفه‌های اقتصادی در تولید چغندرقند ایران [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]

ک

 • کاظمی، حسین پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-40]
 • کامکار، بهنام پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-40]
 • کرمی، افشین اثر کاربرد کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفات بر کارایی مصرف عناصر و شاخص برداشت گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 143-156]
 • کرمی، سمیه اثر محلول‌پاشی عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شرایط کمبود آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 117-130]
 • کریمی، کیوان اثر کود های زیستی و قارچ میکوریز آربوسکولار بر عملکرد، صفات رشد و کیفیت لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 157-167]
 • کریمی‌نژاد، محمد بررسی جریان انرژی در کشت بوم‏های گندم آبی مطالعه موردی: شهرستان ری [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 59-69]
 • کشاورز افشار، رضا بررسی جریان انرژی در کشت بوم‏های گندم آبی مطالعه موردی: شهرستان ری [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 59-69]
 • کمانگر، صلاح الدین شناسایی دوبالان سیرفید مزارع گندم و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب در استان کردستان [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 85-96]
 • کنعانی الوار، علی بررسی اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی دو رقم جو بهاره در شرایط دیم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • کوچکی، علیرضا تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 111-130]
 • کوچکی، علیرضا پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 179-197]

گ

 • گودرزیان، پردیس شناسایی و طبقه‌بندی سامانه‌های اگروفارستری موجود در استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان کازرون) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]

م

 • محمدی، محمود ارزیابی تأثیر پرورش تعداد متفاوت اردک درشالیزار برمیزان عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) منطبق با زراعت ارگانیک [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 169-185]
 • محمدی، وحید بررسی جریان انرژی در کشت بوم‏های گندم آبی مطالعه موردی: شهرستان ری [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 59-69]
 • محمدیانفر، افسانه مطالعه‌ی پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم در شهرستان تربت جام [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 117-127]
 • محمدی پور، محمد عکس العمل پیاز خوراکی به تناوب با چغندر در منطقه آذربایجان [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 215-226]
 • محمدی دباغ نسب، عادل ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • محمد دوست چمن آباد، حمیدرضا تاثیر نیتروژن و تداخل علف¬های هرز بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزاء عملکرد پنج رقم گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 131-140]
 • محمدی گل تپه، ابراهیم اثر مثبت قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رازیانه تحت تأثیر مواد آلی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 143-156]
 • محمد مدرس ثانوی، سید علی اثر محلول‌پاشی عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شرایط کمبود آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 117-130]
 • مرادی، روح اله تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 111-130]
 • مرادی، روح اله پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 179-197]
 • مصطفایی، مهدی اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 99-115]
 • معزی، عبدالامیر ارزیابی تأثیر کودهای بیولوژیکی بر عملکرد دانه و کارایی استفاده از نیتروژن در گندم (Tiriticum aestivum L.) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 141-157]
 • معصومی، امیر تاثیر منبع تامین نیتروژن بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز و عملکرد دو توده بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 113-127]
 • مقدم، حسین تأثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 51-65]
 • مقدم، محمد ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • مکاریان، حسن پیش بینی الگوی توزیع مکانی جمعیت علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بردار چندی ساز یادگیر (LVQ) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 85-98]
 • مکاریان، حسن تاثیر منبع تامین نیتروژن بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز و عملکرد دو توده بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 113-127]
 • ملکی‌نارگ‌موسی، مژگان اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 89-104]
 • مناف فر، رامین شناسایی مولکولی Artemia franciscana Kellogg 1906 در دریاچه بختگان، استان فارس [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 107-117]
 • منصوری، حامد پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 179-197]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین بررسی پایداری منابع آب در شهرستان قوچان: رویکرد برنامه‌ریزی کسری [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 1-11]
 • موسوی طغانی، سید یوسف ارزیابی تأثیر پرورش تعداد متفاوت اردک درشالیزار برمیزان عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) منطبق با زراعت ارگانیک [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 169-185]

ن

 • ناصری، ابوالفضل عکس العمل پیاز خوراکی به تناوب با چغندر در منطقه آذربایجان [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 215-226]
 • نامداری، تارا اثرات آللوپاتیک عصاره آبی تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 129-140]
 • نجاری، سعید بررسی امکان کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژنه با استفاده از کود زیستی نیتروکسین در تولید گیاه دارویی انیسون (.Pimpinella anisum L) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 57-70]
 • نجفی، نصرت اله اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 99-115]
 • نجفی، نصرت اله تأثیرپذیری برخی شاخص¬های اکوفیزیولوژیک خاک از تغییر کاربری اراضی در جلگه سلدوز ( نقده - آذربایجان¬غربی) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • نجفی، نصرت‌اله ارزیابی اثر محلول‌پاشی سولفات ‌آهن و روی بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی در بخش هوایی بابونه آلمانی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 105-115]
 • نصیری، یوسف ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • نصیری، یوسف ارزیابی اثر محلول‌پاشی سولفات ‌آهن و روی بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی در بخش هوایی بابونه آلمانی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 105-115]
 • نصراله¬زاده، صفر بررسی تاثیر تداخل علف¬های¬هرز طبیعی مزرعه بر عملکرد ذرت دانه‌‌ای در تراکم¬¬های¬ مختلف کاشت [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 37-47]
 • نصراله زاده، صفر بررسی اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی دو رقم جو بهاره در شرایط دیم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • نصراله زاده، صفر بررسی اثر تداخل علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد نخود درکشت مخلوط با گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 85-100]
 • نصراله‌زاده، صفر ارزیابی اثر محلول‌پاشی سولفات ‌آهن و روی بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی در بخش هوایی بابونه آلمانی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 105-115]
 • نصیری محلاتی، مهدی تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 111-130]
 • نصیری محلاتی، مهدی پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 179-197]
 • نظرلی، حمید تأثیرنیتروژن و بیوپرایمینگ بذر با باکتری¬های محرک رشد بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 19-36]
 • نظرلی، حمید تأثیر پرایمینگ بذر با باکتری‌های محرک رشد PGPR بر عملکرد دانه، کارایی مصرف کود و انتقال ماده مجدد ماده خشک آفتابگردان در سطوح مختلف کود نیتروژنه [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 27-45]
 • نعلبندی اقدم، لاچین ارزیابی تطبیقی اقتصاد مصرف عوامل تولید گندم آبی در مزارع کوچک و بزرگ شهرستان اهر [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 85-96]
 • نوید، حسین تغییر الگوی کشت بهینه با توجه به ریسک و محدودیت¬های جدید اعمالی شرکت¬آب¬منطقه¬ای ¬استان¬کردستان (مطالعه موردی مزرعه 200 هکتاری در دشت دهگلان) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]

و

 • ویسانی، وریا تأثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 51-65]

ه

 • همتی، آرش غنی سازی ورمی کمپوست با برخی باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 117-128]
 • همتی، خاطره تاثیر نیتروژن و تداخل علف¬های هرز بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزاء عملکرد پنج رقم گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 131-140]

ی

 • یخچالی، باقر تاثیر پسماندهای آلی مختلف و باکتری‌های مولد اکسین بر شاخص‌های رشدی قارچ دکمه‌ای ( Agaricus bisporus) [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 97-106]
 • یدوی، علی‌رضا اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 89-104]
 • یوسفی، علیرضا مدل‌سازی سبز شدن علف‌های‌هرز یکساله در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در راستای مدیریت علف‌های‌ هرز [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 129-137]
 • یوسفی، معصومه تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروِژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار Calendula officinalis [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 61-75]