نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی مبارکی، محمد محدودیت های تولید انگور از لحاظ عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیلی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 159-172]
 • آینه بند، امیر بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی، منابع نیتروژن و علف های هرز [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 115-130]

ا

 • احمدپور برازجانی، محمود تعیین الگوی بهینه زراعی با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه ارزوئیه [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 185-195]
 • احمدی لکی، احمد اثرات انواع مالچ بر عملکرد خیار (Cucumis sativus L.) و برخی ویژگی‌های علف‌های‌هرز [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 73-84]
 • ایرانی، فرامرز اثر مایه‌کوبی برخی جدایه‌های سودوموناس بر رشد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 99-117]
 • اسدی، قربانعلی اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (.Solanum melongena L) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • اسفندیاری، عزت اله واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 85-100]
 • اصغری پور، محمدرضا تاثیر شدت‌های مختلف مصرف نهاده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 49-61]
 • امیدمهر، زین العابدین اثرخاک‌ورزی حفاظتی با رویکرد حفظ بقایا برعملکرد ارقام سیب‌زمینی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 91-101]
 • امینی، روح اله سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 17-32]
 • امینی، فاطمه تأثیر بسترهای مختلف آلی بر رشد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش فلزات سنگین [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • اناری انارکی، بهاره اثر تغذیه خاکی و برگی هیومیک‌ اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 143-153]
 • اوستان، شاهین بررسی برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) متاثر از شکل‌های آهن در خاک‌های استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]
 • اوستان، شاهین تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 173-185]
 • اوستان، شاهین ارزیابی رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی با تلقیح جدایه‌های سودوموناس و سطوح معدنی پتاسیم [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 143-156]

ب

 • بایبوردی، احمد تناوب پیاز و سیب زمینی و تاثیر آن بر عملکرد محصول و ماده آلی خاک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 85-105]
 • باقری شیروان، میلاد اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (.Solanum melongena L) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • بیچرانلو، بهاره اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (.Solanum melongena L) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • بخشی، مهپاره مطالعه خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی موثر در توان رقابت گندم در برابر علف‌های هرز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]
 • بخشنده، اسماعیل ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با کاربرد تریکودرما و اینتروباکتر [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 1-15]
 • برزگر، طاهر بررسی رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو توده طالبی بومی ایران در سطوح مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 107-116]
 • بشارتی، حسین بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]
 • بشیری فر، نیر ترکیب عناصر غذایی، میزان اسانس و مقدار تیمول گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) مایه زنی شده با Azospirillum irakense و Pseudomonas putida در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 133-151]
 • بلندنظر، صاحبعلی اثر مایه‌کوبی برخی جدایه‌های سودوموناس بر رشد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 99-117]
 • بلوچی، حمیدرضا عملکرد دانه، روغن و کارایی استفاده از نیتروژن در ارقام مختلف کنجد Sesamum indicum L.)) تحت تاثیرکود نیتروژن و رقابت علف های هرز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 67-81]
 • بلوچی، حمیدرضا تأثیر بسترهای مختلف آلی بر رشد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش فلزات سنگین [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • بنده حق، علی ارزیابی پایداری عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در منطقه مغان [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 203-214]
 • بهشتی، مهدی تغییرات کیفیت بیوچار تولید شده از کاه و کلش گندم در طی فرآیند پیرولیز آهسته در دماهای مختلف [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 189-201]
 • بویری ده شیخ، آناهیتا اثر باکتری‌های محرک رشد‌، کود شیمیایی و اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک ریحان (Ocimum basilicum var. thyrsiflorum) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 129-142]

پ

 • پاسبان اسلام، بهمن ارزیابی عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های بهاره کلزا (Brassica napus L.) تحت سطوح مختلف کمبود آب [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 81-89]
 • پاشاپور، ندا بررسی برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) متاثر از شکل‌های آهن در خاک‌های استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]
 • پیردشتی، همت اله واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 85-100]
 • پیردشتی، همت اله ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با کاربرد تریکودرما و اینتروباکتر [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 1-15]
 • پیرزاد، علیرضا تأثیر تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • پناهی، محسن خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) با کاربرد نیتروژن و آهن [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 157-166]
 • پوریوسف، مجید کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در مدیریت علف‌های هرز ذرت (Zea mays L.) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]
 • پوریوسف، مجید ارزیابی عملکرد گندم پاییزه (.Triticum aestivum L) و زیست توده علف‌های هرز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری و الگوهای کشت [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]

ت

 • تاج بخش، مهدی عملکرد علوفه‌ای سورگوم تحت شرایط کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالسیلیک و سولفات روی [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 169-187]
 • توبه، احمد عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) متاثر از میکوریز، ورمی کمپوست و نانوکود [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 113-128]
 • توسلی، علیرضا بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]

ث

 • ثانی خانی، محسن خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) با کاربرد نیتروژن و آهن [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 157-166]
 • ثنایی قهی، مریم محدودیت های تولید انگور از لحاظ عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیلی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 159-172]

ج

 • جعفری، مسلم تحلیل تأثیر تغییرات دما و بارش بر خشک شدن باغات انجیر استهبان در سال‌های اخیر [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 187-198]
 • جمشیدی، خلیل شبیه‌سازی تاثیر نیتروژن خاک بر الگوی رویش علف‌های هرز در بادرشبو [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 73-84]
 • جهانبخش گده کهریز، سدابه تاثیر هم افزایی گلوموس موسه‌آ و سینوریزوبیوم ملیلوتی بر متابولیت‌های سازگاری یونجه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 43-56]
 • جوانشیر، عزیز عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ریشه و اندام هوایی یولاف وحشی (Avena fatua L.) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 45-56]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی زراعی، اکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) با نخود (Cicer arietnium L.) در شرایط دیم مراغه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 19-37]

ح

 • حاج سیدهادی، محمدرضا نقش کاربرد مجزا و تلفیقی نهاده های آلی و زیستی بر غلظت عناصر N، P، K و اسانس گیاه دارویی بادرشبی (.Dracocephalum moldavica L) [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 101-114]
 • حامی، احمد ارزیابی ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تیمار‌های شوری و محلول‌پاشی روی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 131-141]
 • حسینی، غزال تحلیل تأثیر تغییرات دما و بارش بر خشک شدن باغات انجیر استهبان در سال‌های اخیر [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 187-198]
 • حسین پور، رحیمه تأثیر لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر غلظت برخی عناصر میکرو در کاهو (.Lactuca sativa L) و خاک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 31-43]
 • حسن نژاد، سیروس اثرات انواع مالچ بر عملکرد خیار (Cucumis sativus L.) و برخی ویژگی‌های علف‌های‌هرز [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 73-84]
 • حصاری، بهزاد مکان‌یابی اولیه باغات مستعد تولید سیب ارگانیک در شهرستان ارومیه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 153-168]
 • حقانیان، ثریا عملکرد دانه، روغن و کارایی استفاده از نیتروژن در ارقام مختلف کنجد Sesamum indicum L.)) تحت تاثیرکود نیتروژن و رقابت علف های هرز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 67-81]
 • حنیفه زاده، مرتضی ارزیابی پایداری عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در منطقه مغان [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 203-214]

خ

 • خاوازی، کاظم بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]
 • خیری، عزیزاله خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) با کاربرد نیتروژن و آهن [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 157-166]
 • خلیلی اقدم، نبی شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید گندم در شرایط دیم ارومیه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 201-214]
 • خلیلی محله، جواد تأثیر تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • خمری، عیسی تاثیر شدت‌های مختلف مصرف نهاده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 49-61]
 • خوارزمی، کامبیز تأثیر تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • خورشیدی بنام، محمد باقر تناوب پیاز و سیب زمینی و تاثیر آن بر عملکرد محصول و ماده آلی خاک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 85-105]
 • خوش چهره زیبا، اسماعیل عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم علوفه‌ای متاثر از کود دامی و نیتروژنی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]

د

 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ریشه و اندام هوایی یولاف وحشی (Avena fatua L.) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 45-56]
 • دباغ محمدی نسب، عادل سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 17-32]
 • درزی، محمد تقی نقش کاربرد مجزا و تلفیقی نهاده های آلی و زیستی بر غلظت عناصر N، P، K و اسانس گیاه دارویی بادرشبی (.Dracocephalum moldavica L) [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 101-114]
 • دیلمی راد، معصومه ارزیابی رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی با تلقیح جدایه‌های سودوموناس و سطوح معدنی پتاسیم [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 143-156]

ذ

 • ذوالفقاری، مریم اثر باکتری‌های محرک رشد‌، کود شیمیایی و اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک ریحان (Ocimum basilicum var. thyrsiflorum) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 129-142]

ر

 • راحلی، حسین تحلیل بازدارنده‌های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 167-184]
 • راعی، یعقوب اثر قارچ مایکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) و لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در کشت خالص و مخلوط [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • راهنما، افراسیاب بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی، منابع نیتروژن و علف های هرز [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 115-130]
 • ربیعی، زهرا توسعه خشکه کاری برنج در استان خوزستان: تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 171-185]
 • ریحانی تبار، عادل بررسی برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) متاثر از شکل‌های آهن در خاک‌های استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]
 • رحیمی، محمد تحلیل تأثیر تغییرات دما و بارش بر خشک شدن باغات انجیر استهبان در سال‌های اخیر [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 187-198]
 • رزاقی فرد، سیدعلی عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) متاثر از میکوریز، ورمی کمپوست و نانوکود [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 113-128]
 • رستمی، امیر ارزیابی زراعی، اکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) با نخود (Cicer arietnium L.) در شرایط دیم مراغه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 19-37]
 • رضایی، رضا مکان‌یابی اولیه باغات مستعد تولید سیب ارگانیک در شهرستان ارومیه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 153-168]
 • رضائی چیانه، اسماعیل کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L.) و لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط محلول پاشی با نانو کلات آهن و روی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 39-56]
 • رمرودی، محمود تاثیر مدیریت گیاهان پوششی زمستانه بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 145-158]

ز

 • زمانی، صدقعلی بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]
 • زهتاب سلماسی، سعید تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 173-185]
 • زهتاب سلماسی، سعید ترکیب عناصر غذایی، میزان اسانس و مقدار تیمول گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) مایه زنی شده با Azospirillum irakense و Pseudomonas putida در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 133-151]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر قارچ مایکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) و لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در کشت خالص و مخلوط [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]

س

 • ساریخانی، محمدرضا اثر مایه‌کوبی برخی جدایه‌های سودوموناس بر رشد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 99-117]
 • ساریخانی، محمدرضا اثر برخی از جدایه های باکتریایی بر رشد ریشه و جذب عناصر غذایی درذرت(Zea mays L.) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 33-47]
 • ساریخانی، محمدرضا ارزیابی رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی با تلقیح جدایه‌های سودوموناس و سطوح معدنی پتاسیم [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 143-156]
 • سالک گیلانی، سروش تأثیر لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر غلظت برخی عناصر میکرو در کاهو (.Lactuca sativa L) و خاک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 31-43]
 • سخاوی، شفیقه سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 17-32]
 • سعدی، حشمت اله تحلیل بازدارنده‌های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 167-184]
 • سهرابی، سیده سمانه بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی، منابع نیتروژن و علف های هرز [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 115-130]
 • سهرابی، یوسف اثر قارچ مایکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) و لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در کشت خالص و مخلوط [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]

ش

 • شیخ علیپور، پیمان اثر مایه‌کوبی برخی جدایه‌های سودوموناس بر رشد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 99-117]
 • شیری، محمدرضا ارزیابی پایداری عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در منطقه مغان [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 203-214]
 • شفق، جلیل تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 173-185]
 • شکیبا، محمدرضا سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 17-32]
 • شمس، علی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران شهرستان خدابنده نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 155-170]
 • شمس الدین، محدثه تاثیر مدیریت گیاهان پوششی زمستانه بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 145-158]
 • شمشیری پور، مهدیه بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]
 • شهقلی، حسن تاثیر شدت‌های مختلف مصرف نهاده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 49-61]

ص

 • صادقی گوغری، بهنام تعیین الگوی بهینه زراعی با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه ارزوئیه [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 185-195]
 • صالحی، عالیه اثر باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) در تولید کود سبز نخودفرنگی (Pisum sativum) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 117-132]
 • صبا، جلال کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در مدیریت علف‌های هرز ذرت (Zea mays L.) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]
 • صدیقی، حسن توسعه خشکه کاری برنج در استان خوزستان: تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 171-185]
 • صفدری دوغایی، فرزانه ارتباط تلقیح بردی ریزوبیوم ژاپونیکم و قارچ میکوریزی با کلونیزاسیون ریشه و عملکرد کمی و کیفی سویا (Glycine max) در سطوح مختلف پتاسیم [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 57-70]
 • صنایعی، ساناز عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ریشه و اندام هوایی یولاف وحشی (Avena fatua L.) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 45-56]

ط

 • طلوعی، میثم کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در مدیریت علف‌های هرز ذرت (Zea mays L.) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]

ظ

 • ظفری، مهناز تاثیر هم افزایی گلوموس موسه‌آ و سینوریزوبیوم ملیلوتی بر متابولیت‌های سازگاری یونجه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 43-56]

ع

 • عبادی، علی تاثیر هم افزایی گلوموس موسه‌آ و سینوریزوبیوم ملیلوتی بر متابولیت‌های سازگاری یونجه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 43-56]
 • عباسی، عنای توسعه خشکه کاری برنج در استان خوزستان: تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 171-185]
 • عباس دخت، حمید ارتباط تلقیح بردی ریزوبیوم ژاپونیکم و قارچ میکوریزی با کلونیزاسیون ریشه و عملکرد کمی و کیفی سویا (Glycine max) در سطوح مختلف پتاسیم [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 57-70]
 • عبدلی، سهیلا تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 173-185]
 • عزیزپور، کامبیز تاثیر کودهای آلی، خاک پوش و دمای خشک کردن بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیتوشیمیایی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 103-112]
 • عطارزاده، محمود تأثیر بسترهای مختلف آلی بر رشد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش فلزات سنگین [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • علی اصغرزاد، ناصر ترکیب عناصر غذایی، میزان اسانس و مقدار تیمول گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) مایه زنی شده با Azospirillum irakense و Pseudomonas putida در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 133-151]
 • علی اصغرزاد، ناصر اثر برخی از جدایه های باکتریایی بر رشد ریشه و جذب عناصر غذایی درذرت(Zea mays L.) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 33-47]
 • علیخانی، حسینعلی تغییرات کیفیت بیوچار تولید شده از کاه و کلش گندم در طی فرآیند پیرولیز آهسته در دماهای مختلف [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 189-201]
 • عمارت پرداز، جاوید ارزیابی ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تیمار‌های شوری و محلول‌پاشی روی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 131-141]
 • عنایتی ضمیر، نعیمه اثر باکتری‌های محرک رشد‌، کود شیمیایی و اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک ریحان (Ocimum basilicum var. thyrsiflorum) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 129-142]
 • عندلیبی، بابک شبیه‌سازی تاثیر نیتروژن خاک بر الگوی رویش علف‌های هرز در بادرشبو [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 73-84]

غ

 • غیوری، عادل تاثیر شدت‌های مختلف مصرف نهاده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 49-61]

ف

 • فاتح، اسفندیار بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی، منابع نیتروژن و علف های هرز [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 115-130]
 • فیضی اصل، ولی واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 85-100]
 • فلاح، سیف اله اثر باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) در تولید کود سبز نخودفرنگی (Pisum sativum) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 117-132]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی تأثیر لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر غلظت برخی عناصر میکرو در کاهو (.Lactuca sativa L) و خاک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 31-43]
 • قاسمی سیانی، نرگس اثر باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) در تولید کود سبز نخودفرنگی (Pisum sativum) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 117-132]
 • قاسم نژاد، محمود اثر تغذیه خاکی و برگی هیومیک‌ اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 143-153]
 • قربانی، رضا اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (.Solanum melongena L) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • قره خانی، غلامحسین ارزیابی زراعی، اکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) با نخود (Cicer arietnium L.) در شرایط دیم مراغه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 19-37]
 • قلی پوری، عبدالقیوم عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) متاثر از میکوریز، ورمی کمپوست و نانوکود [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 113-128]
 • قلیزاده، بهنام تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 173-185]
 • قنبری، احمد تاثیر مدیریت گیاهان پوششی زمستانه بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 145-158]
 • قنبری، سعید عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تاثیر باکتری‌های محرک رشد و مصرف روی در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 21-41]
 • قهرمانی، زهرا بررسی رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو توده طالبی بومی ایران در سطوح مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 107-116]

ک

 • کاتبی، رومینا تأثیر تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • کرتولی نژاد، داود تحلیل تأثیر تغییرات دما و بارش بر خشک شدن باغات انجیر استهبان در سال‌های اخیر [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 187-198]
 • کریمی، رویا عملکرد علوفه‌ای سورگوم تحت شرایط کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالسیلیک و سولفات روی [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 169-187]

گ

 • گوهری، غلامرضا ارزیابی ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تیمار‌های شوری و محلول‌پاشی روی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 131-141]

ل

 • لطفی، هادی بررسی رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو توده طالبی بومی ایران در سطوح مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 107-116]
 • لطیفی، سمیه تحلیل بازدارنده‌های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 167-184]
 • لطیفی، صدیقه کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در مدیریت علف‌های هرز ذرت (Zea mays L.) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]

م

 • مجیدیان، مجید عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم علوفه‌ای متاثر از کود دامی و نیتروژنی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]
 • محرم نژاد، سجاد ارزیابی پایداری عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در منطقه مغان [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 203-214]
 • محمدی، علیرضا اثرخاک‌ورزی حفاظتی با رویکرد حفظ بقایا برعملکرد ارقام سیب‌زمینی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 91-101]
 • محمدی بیلانکوهی، اسماعیل عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ریشه و اندام هوایی یولاف وحشی (Avena fatua L.) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 45-56]
 • محمدی پور، محمد تناوب پیاز و سیب زمینی و تاثیر آن بر عملکرد محصول و ماده آلی خاک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 85-105]
 • محمد دوست چمن آباد، حمیدرضا مطالعه خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی موثر در توان رقابت گندم در برابر علف‌های هرز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]
 • محمدی کشکا، فائزه ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با کاربرد تریکودرما و اینتروباکتر [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 1-15]
 • محمدی گل تپه، ابراهیم واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 85-100]
 • محمودی سورستانی، محمد اثر باکتری‌های محرک رشد‌، کود شیمیایی و اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک ریحان (Ocimum basilicum var. thyrsiflorum) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 129-142]
 • میرآب یگانه، سیلا شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید گندم در شرایط دیم ارومیه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 201-214]
 • مرادی، شکوفه اثر برخی از جدایه های باکتریایی بر رشد ریشه و جذب عناصر غذایی درذرت(Zea mays L.) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 33-47]
 • مرادی، علی عملکرد دانه، روغن و کارایی استفاده از نیتروژن در ارقام مختلف کنجد Sesamum indicum L.)) تحت تاثیرکود نیتروژن و رقابت علف های هرز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 67-81]
 • مرادیان، افسانه شبیه‌سازی تاثیر نیتروژن خاک بر الگوی رویش علف‌های هرز در بادرشبو [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 73-84]
 • مردانی، رقیه ارزیابی عملکرد گندم پاییزه (.Triticum aestivum L) و زیست توده علف‌های هرز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری و الگوهای کشت [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]
 • میرشکاری، بهرام عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ریشه و اندام هوایی یولاف وحشی (Avena fatua L.) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 45-56]
 • میرفخرایی، نادر بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]
 • میرمحمودی، تورج شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید گندم در شرایط دیم ارومیه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 201-214]
 • میغانی، حسین اثر تغذیه خاکی و برگی هیومیک‌ اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 143-153]
 • منیری فر، حسن بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]
 • منصوری فر، سیروس عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم علوفه‌ای متاثر از کود دامی و نیتروژنی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]
 • موحدی دهنوی، محسن تأثیر بسترهای مختلف آلی بر رشد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش فلزات سنگین [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • موسوی، سید غلامرضا عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تاثیر باکتری‌های محرک رشد و مصرف روی در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 21-41]
 • موسوی مشکینی، سیدرضا عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) متاثر از میکوریز، ورمی کمپوست و نانوکود [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 113-128]

ن

 • نورآئین، مجتبی ارزیابی زراعی، اکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) با نخود (Cicer arietnium L.) در شرایط دیم مراغه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 19-37]

و

 • وجودی مهربانی، لمیا تاثیر کودهای آلی، خاک پوش و دمای خشک کردن بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیتوشیمیایی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 103-112]
 • ویسانی، وریا اثر قارچ مایکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) و لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در کشت خالص و مخلوط [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • ولیزاده کامران، رعنا تاثیر کودهای آلی، خاک پوش و دمای خشک کردن بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیتوشیمیایی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 103-112]
 • ولیلو، رضا تأثیر تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]

ه

 • هادی، هاشم محدودیت های تولید انگور از لحاظ عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیلی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 159-172]
 • هادی، هاشم عملکرد علوفه‌ای سورگوم تحت شرایط کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالسیلیک و سولفات روی [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 169-187]
 • هاشمی عمیدی، نسرین تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 173-185]
 • هدایتی پور، ابوالفضل اثرخاک‌ورزی حفاظتی با رویکرد حفظ بقایا برعملکرد ارقام سیب‌زمینی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 91-101]
 • هوشمندان مقدم فرد، زهرا بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران شهرستان خدابنده نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 155-170]

ی

 • یادآور، حسین تحلیل بازدارنده‌های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 167-184]
 • یدوی، علیرضا عملکرد دانه، روغن و کارایی استفاده از نیتروژن در ارقام مختلف کنجد Sesamum indicum L.)) تحت تاثیرکود نیتروژن و رقابت علف های هرز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 67-81]
 • یعقوبیان، ایرج واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 85-100]
 • یعقوبیان، یاسر واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 85-100]
 • یعقوبیان، یاسر ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با کاربرد تریکودرما و اینتروباکتر [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 1-15]
 • یوسفی، علیرضا کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در مدیریت علف‌های هرز ذرت (Zea mays L.) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]
 • یوسفی، علیرضا ارزیابی عملکرد گندم پاییزه (.Triticum aestivum L) و زیست توده علف‌های هرز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری و الگوهای کشت [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]
 • یوسفی، علیرضا شبیه‌سازی تاثیر نیتروژن خاک بر الگوی رویش علف‌های هرز در بادرشبو [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 73-84]