نمایه نویسندگان

ا

 • اجاقیان، سید محمدرضا کنترل بیولوژیک Sclerotinia sclerotiorum (عامل بیماری کپک سفید سیب‌زمینی) توسط گونه-های مختلف Trichoderma و Coniothyrium minitans [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 107-119]
 • احمدی، ایوب ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 77-87]
 • احمدزاده، وحید اثر آللوپاتی علف هرز پیچک صحرایی ( Convolvulus arvensis L.) بر گندم Triticum aestivum L.) ) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 153-167]
 • احمدزاده، وحید اثر آللوپاتی عصاره و بقایای اندام‌های گندم (Triticum aestivum L.) بر جوانه‌زنی، رشد و تولید بذر تاج‌خروس ریشه‌قرمز(Amaranthus retroflexus) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 103-117]
 • ایرانی‌پور، شهزاد تغییرات فصلی فون زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم در مزارع گندم شهر بناب جدید، استان آذربایجان شرقی [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 73-83]
 • اسدی شیرین، گلباغ بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در استان کردستان [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • اسفندیاری، عزت‌اله رفتار متفاوت ریشه و برگ توده بومی خلر در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از شوری [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 65-76]
 • اسکندری، حمداله ارزیابی کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه ارقام کنجد در شرایط آبیاری متفاوت به عنوان کشت دوم [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 39-51]
 • ایمانی، علی اثر متقابل سمیت بور و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی درخت بادام [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 49-63]
 • امیری اوغان، حسن بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام زمستانه کلزا طی تاریخ کاشت‌های مختلف در کرج [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 143-151]
 • امینی، روح‌اله ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 77-87]
 • امینی، روح‌اله اثر تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر شاخص‌های رشد و عملکرد رقم‌های لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 113-129]
 • امینیان، فرید برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 121-131]
 • اهری‌زاد، سعید ارزیابی ژنوتیپ‌های ماشک کرکدار در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 133-141]
 • اورعی، مهدی اثر متقابل سمیت بور و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی درخت بادام [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 49-63]
 • اوستان، شاهین اثر کادمیم وسیلیسیم بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چغندر لبویی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 53-67]

ب

 • بیرانوند، مریم مطالعه برخی از پارامتر‌های خاک‌ورزی ارتعاشی جهت ذخیره انرژی با مدل‌سازی دینامیکی [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 53-64]
 • بهتاش، فرهاد اثر کادمیم وسیلیسیم بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چغندر لبویی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 53-67]
 • بهتری، بهنام اثر تنش کم آبی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 11-21]
 • بهتری، بهنام مدلینگ سبز و رشد نهالبذرهای لوبیا سبز، آفتابگردان و ذرت با استفاده از برخی مدل‌های غیر خطی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 129-140]
 • بهتری، بهنام تاثیر تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد سه هیبرید آفتابگردان ( (Helianthus annuus L.در کشت دوم [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • بهفر، حسین طراحی و ساخت سیستم تعقیب‌گر خورشید با روش کنترل ترکیبی آنالوگ-دیجیتال و امکان‌سنجی کاربرد آن در خشک‌کن‌های خورشیدی محصولات کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 65-77]

پ

 • پاک نیت، حسن مقاومت به خشکی در چند توده ‌بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]

ت

 • تورچی، محمود اثر تنش کم آبی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 11-21]
 • تورچی، محمود تاثیر تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد سه هیبرید آفتابگردان ( (Helianthus annuus L.در کشت دوم [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]

ج

 • جانمحمدی، حسین ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 77-87]
 • جدیری قالیچه، اکبر طراحی و ساخت سیستم تعقیب‌گر خورشید با روش کنترل ترکیبی آنالوگ-دیجیتال و امکان‌سنجی کاربرد آن در خشک‌کن‌های خورشیدی محصولات کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 65-77]

چ

 • چوگان، رجب اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ‌های مختلف ذرت [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]

ح

 • حیاتی، باب اله ارزش‌گذاری اقتصادی منافع زیست‌محیطی برنامه‌های کاهش مصرف سموم شیمیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • حیاتی، باب‌اله برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 121-131]
 • حیاتی، باب‌اله عوامل موثر بر پذیرش اقدام‌‌های غیرمکانیکی حفاظت خاک در بین زارعین دیم‌کار (مطالعه موردی: شهرستان ایذه) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 89-101]
 • حاجی رحیمی، محمود بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در استان کردستان [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • حسینی، سید صفدر ارزیابی آثار مؤلفه‌های سیاست‌ حمایت از تولیدکننده بر ریسک درآمد (مطالعه موردی خرما) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 79-88]
 • حسن پور، حمید مدلینگ سبز و رشد نهالبذرهای لوبیا سبز، آفتابگردان و ذرت با استفاده از برخی مدل‌های غیر خطی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 129-140]
 • حسن‌پور اصیل، معظم تجزیه کلروفیل پوست میوه و مشتقات آن، شاخصی معتبر در تعیین بلوغ تجاری میوه گلابی(Pyrus communis L.) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 123-134]
 • حسن‌پور اصیل2، معظم اثرات دما و اسید جیبرلیک در پیش‌رس کردن و بهبود کیفیت گل شاخه بریدنی زنبق (‘Blue Magic’ cv. Iris hollandica) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 1-14]
 • حسین‌زاد، جواد برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 121-131]
 • حسین‌زاد، جواد ارزش‌گذاری اقتصادی منافع زیست‌محیطی برنامه‌های کاهش مصرف سموم شیمیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • حکم علی‌پور، سعید تاثیر تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف کود و روند رشد ذرت [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 13-25]
 • حکیمی میبدی، محمدحسین اثر آللوپاتی گیاهان مرتعی کور، اسفند و کرقیچ بر روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های گندم و یونجه [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 181-189]

خ

 • خداکرمیان، غلام کنترل بیولوژیک Sclerotinia sclerotiorum (عامل بیماری کپک سفید سیب‌زمینی) توسط گونه-های مختلف Trichoderma و Coniothyrium minitans [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 107-119]
 • خلیلی، معروف اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ‌های مختلف ذرت [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]

د

 • دانشور، محمود بررسی کارایی تولید محصولات زیربخش‌های زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روش‌های ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 37-51]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر تنش کم آبی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 11-21]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 77-87]
 • درویش مجنی، تقی بررسی سمیت چند حشره کش ضد عفونی کننده بذر بر رشد و خصوصیت آنتاگونیستی Trichoderma harzianum و کارایی آن در کنترل بیولوژیک مرگ گیاهچه پنبه [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 85-94]
 • دشتی، قادر برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 121-131]
 • دشتی، قادر ارزش‌گذاری اقتصادی منافع زیست‌محیطی برنامه‌های کاهش مصرف سموم شیمیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • دشتی، قادر عوامل موثر بر پذیرش اقدام‌‌های غیرمکانیکی حفاظت خاک در بین زارعین دیم‌کار (مطالعه موردی: شهرستان ایذه) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 89-101]
 • دولت‌علیزاده، محمد تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه‌های تعمیر و نگهداری ماشین‌های تسطیح اراضی (تراکتور چرخ ‌زنجیری) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 61-72]
 • دوله، لیلا تجزیه کلروفیل پوست میوه و مشتقات آن، شاخصی معتبر در تعیین بلوغ تجاری میوه گلابی(Pyrus communis L.) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 123-134]

ر

 • راعی جدیدی، مهری برنامه‌ریزی زراعی با استفاده ازمدل برنامه‌ریزی چند هدفه فازی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 11-22]
 • ربیعی، محمد کود نیتروژن و زمان مصرف آن بر کارایی مصرف نیتروژن و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم پس از برنج [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 135-155]
 • ربیعی، محمد اثر تاریخ نشاءکاری بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ارقام کلزا در اراضی شالیزاری گیلان [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 153-173]
 • رحیمزاده خوئی، فرخ تاثیر تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد سه هیبرید آفتابگردان ( (Helianthus annuus L.در کشت دوم [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • رزبان حقیقی، احمد ارزیابی ژنوتیپ‌های ماشک کرکدار در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 133-141]
 • رضایی، ایوب عوامل موثر بر پذیرش اقدام‌‌های غیرمکانیکی حفاظت خاک در بین زارعین دیم‌کار (مطالعه موردی: شهرستان ایذه) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 89-101]
 • رضاپور فرد، جواد مدلینگ سبز و رشد نهالبذرهای لوبیا سبز، آفتابگردان و ذرت با استفاده از برخی مدل‌های غیر خطی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 129-140]
 • رضائی، سهیل ارزیابی آثار مؤلفه‌های سیاست‌ حمایت از تولیدکننده بر ریسک درآمد (مطالعه موردی خرما) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 79-88]
 • رودی، داوود بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام زمستانه کلزا طی تاریخ کاشت‌های مختلف در کرج [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 143-151]
 • روزبه، بهاره اثر تنش شوری بر کیفیت بذر نخود [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]

ز

 • زارع، سجاد مقاومت به خشکی در چند توده ‌بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • زارعی، سمیرا ارزیابی بیلان انرژی در مزارع گندم دیم استان کرمانشاه [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 97-106]
 • زارعی، سمیرا برآورد توان مصرفی کمباین سهند 68 اس برای برداشت گندم (رقم الوند) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 41-59]
 • زارع مهرجردی، محمدرضا ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل هدانیک ( با رویکرد قیمت زمین) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 119-128]
 • زمانی، امید تعیین الگوی زارعی درجهت کشاورزی پایدار، با استفاده از برنامه‌ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه ارقام کنجد در شرایط آبیاری متفاوت به عنوان کشت دوم [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 39-51]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر تنش کم آبی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 11-21]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 77-87]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی اثرات نیتروژن بر دوره‎ی بحرانی تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه و عملکرد جو ماکویی [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 97-112]
 • زهتاب‌سلماسی، سعید ارزیابی لاین‌های گاودانه (Vicia ervilia) در شرایط دیم و آبی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 23-37]

س

 • سید شریفی، رئوف ارزیابی عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام ذرت در تراکم‌های مختلف بوته [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 23-35]
 • سید شریفی، رئوف تاثیر تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف کود و روند رشد ذرت [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 13-25]
 • سیدلو، سید‌صادق ارزیابی تلفات روش‌های مختلف برداشت کلزا در منطقه خراسان [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 15-28]
 • سرورالدین، محمدحسین اثر کادمیم وسیلیسیم بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چغندر لبویی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 53-67]
 • سلطانی، سعید تاثیر زمان حذف و تراکم علف قناری (Phalaris minor) بر عملکرد دانه گندم [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 169-179]
 • سودائی‌زاده، حمید اثر آللوپاتی گیاهان مرتعی کور، اسفند و کرقیچ بر روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های گندم و یونجه [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 181-189]

ش

 • شاهقلی، غلامحسین مطالعه برخی از پارامتر‌های خاک‌ورزی ارتعاشی جهت ذخیره انرژی با مدل‌سازی دینامیکی [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 53-64]
 • شاهنوشی، ناصر بررسی کارایی تولید محصولات زیربخش‌های زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روش‌های ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 37-51]
 • شرفا، سمیه ارزش‌گذاری اقتصادی منافع زیست‌محیطی برنامه‌های کاهش مصرف سموم شیمیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • شفق کلوانق، جلیل ارزیابی اثرات نیتروژن بر دوره‎ی بحرانی تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه و عملکرد جو ماکویی [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 97-112]
 • شکیبا، محمدرضا اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ‌های مختلف ذرت [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • شکیبا، محمدرضا اثر تنش شوری بر کیفیت بذر نخود [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • شوریده، هادی مقاومت به خشکی در چند توده ‌بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]

ص

 • صالحیان، حمید تاثیر زمان حذف و تراکم علف قناری (Phalaris minor) بر عملکرد دانه گندم [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 169-179]
 • صبوحی صابونی، محمود برنامه‌ریزی زراعی با استفاده ازمدل برنامه‌ریزی چند هدفه فازی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 11-22]
 • صبوحی صابونی، محمود تعیین الگوی زارعی درجهت کشاورزی پایدار، با استفاده از برنامه‌ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • صدقی، محمد ارزیابی عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام ذرت در تراکم‌های مختلف بوته [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 23-35]
 • صمدی، موسی‌الرضا ارزیابی تلفات روش‌های مختلف برداشت کلزا در منطقه خراسان [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 15-28]

ض

 • ضیاءآبادی، مریم ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل هدانیک ( با رویکرد قیمت زمین) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 119-128]

ط

 • طاهرپور، حمید بررسی کارایی تولید محصولات زیربخش‌های زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روش‌های ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 37-51]
 • طباطبایی، سید جلال اثر کادمیم وسیلیسیم بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چغندر لبویی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 53-67]
 • طباطبایی، سید جلال اثر متقابل سمیت بور و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی درخت بادام [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 49-63]
 • طوسی کهل، پری اثر تاریخ نشاءکاری بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ارقام کلزا در اراضی شالیزاری گیلان [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 153-173]
 • طوسی‌کهل، پری کود نیتروژن و زمان مصرف آن بر کارایی مصرف نیتروژن و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم پس از برنج [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 135-155]

ظ

 • ظریفیان، شاپور عوامل موثر بر نگرش مدیران واحدهای دامپروری محدوده شهری تبریز نسبت به طرح تجمیع دامداری‌ها [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 1-10]
 • ظفری، دوستمراد کنترل بیولوژیک Sclerotinia sclerotiorum (عامل بیماری کپک سفید سیب‌زمینی) توسط گونه-های مختلف Trichoderma و Coniothyrium minitans [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 107-119]

ع

 • عباسی، امین رفتار متفاوت ریشه و برگ توده بومی خلر در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از شوری [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 65-76]
 • عبداللهی، حمید تجزیه کلروفیل پوست میوه و مشتقات آن، شاخصی معتبر در تعیین بلوغ تجاری میوه گلابی(Pyrus communis L.) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 123-134]
 • عبدالله‌پور، شمس‌الله برآورد توان مصرفی کمباین سهند 68 اس برای برداشت گندم (رقم الوند) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 41-59]
 • عبداله‌پور، شمس‌اله ارزیابی بیلان انرژی در مزارع گندم دیم استان کرمانشاه [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 97-106]
 • عبداله‌پور، شمس‌اله ارزیابی تلفات روش‌های مختلف برداشت کلزا در منطقه خراسان [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 15-28]
 • عجب شیرچی، یحیی تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه‌های تعمیر و نگهداری ماشین‌های تسطیح اراضی (تراکتور چرخ ‌زنجیری) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 61-72]
 • عزیزی، محسن عوامل موثر بر نگرش مدیران واحدهای دامپروری محدوده شهری تبریز نسبت به طرح تجمیع دامداری‌ها [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 1-10]
 • علیزاده، بهرام بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام زمستانه کلزا طی تاریخ کاشت‌های مختلف در کرج [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 143-151]
 • علیزاده، خشنود ارزیابی لاین‌های گاودانه (Vicia ervilia) در شرایط دیم و آبی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 23-37]
 • علی‌نیا، فرامرز اثر تاریخ نشاءکاری بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ارقام کلزا در اراضی شالیزاری گیلان [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 153-173]
 • عمارت‌ پرداز، جاوید بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های گیاه سنگینک (Lathyrus sativus L.) ایران از لحاظ صفات زراعی و پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 29-42]
 • عنایتی، واقف رفتار متفاوت ریشه و برگ توده بومی خلر در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از شوری [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 65-76]

غ

 • غفاری، حسین تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه‌های تعمیر و نگهداری ماشین‌های تسطیح اراضی (تراکتور چرخ ‌زنجیری) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 61-72]

ف

 • فاتح، اسفندیار اثر تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر شاخص‌های رشد و عملکرد رقم‌های لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 113-129]
 • فتحی‌رضائی، وحید ارزیابی لاین‌های گاودانه (Vicia ervilia) در شرایط دیم و آبی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 23-37]
 • فرج‌زاده معماری تبریزی، الناز اثر آللوپاتی علف هرز پیچک صحرایی ( Convolvulus arvensis L.) بر گندم Triticum aestivum L.) ) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 153-167]
 • فرج‌زاده معماری تبریزی، الناز اثر آللوپاتی عصاره و بقایای اندام‌های گندم (Triticum aestivum L.) بر جوانه‌زنی، رشد و تولید بذر تاج‌خروس ریشه‌قرمز(Amaranthus retroflexus) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 103-117]
 • فعله‌گری، رضا تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه‌های تعمیر و نگهداری ماشین‌های تسطیح اراضی (تراکتور چرخ ‌زنجیری) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 61-72]
 • فعله‌گری، رضا الگوی کشت بهینه با توجه به عامل ریسک و استاندارد های برداشت آب شرکت آب منطقه‌ای کردستان (مطالعه موردی: مزرعه 150 هکتاری در دشت قروه) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 85-96]
 • فلاحی، اسماعیل اثر متقابل سمیت بور و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی درخت بادام [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 49-63]

ق

 • قاسم‌زاده، حمیدرضا برآورد توان مصرفی کمباین سهند 68 اس برای برداشت گندم (رقم الوند) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 41-59]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم ارزیابی کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه ارقام کنجد در شرایط آبیاری متفاوت به عنوان کشت دوم [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 39-51]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم اثر تنش کم آبی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 11-21]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم اثر تنش شوری بر کیفیت بذر نخود [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • قلی‌پوری، عبدالقیوم ارزیابی عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام ذرت در تراکم‌های مختلف بوته [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 23-35]
 • قلندری، روژان تاثیر تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد سه هیبرید آفتابگردان ( (Helianthus annuus L.در کشت دوم [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]

ک

 • کاظمی اربط، حمداله اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ‌های مختلف ذرت [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • کاظمیه، فاطمه ارزش‌گذاری اقتصادی منافع زیست‌محیطی برنامه‌های کاهش مصرف سموم شیمیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • کانونی، همایون اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ‌های مختلف ذرت [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]

م

 • مامقانی، رضا تاثیر تراکم بوته و فاصله ردیف بر برخی خصوصیات ریخت‌شناختی، عملکرد ، اجزای عملکرد و میزان پروتئین دانه دو رقم نخود زراعی(Cicer arietinum L .) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 113-126]
 • محبی، محبت بررسی کارایی تولید محصولات زیربخش‌های زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روش‌های ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 37-51]
 • محمد رضایی، رسول عوامل موثر بر پذیرش اقدام‌‌های غیرمکانیکی حفاظت خاک در بین زارعین دیم‌کار (مطالعه موردی: شهرستان ایذه) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 89-101]
 • محمدی قرمزگلی، خسرو تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه‌های تعمیر و نگهداری ماشین‌های تسطیح اراضی (تراکتور چرخ ‌زنجیری) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 61-72]
 • محمودی، اصغر طراحی و ساخت سیستم تعقیب‌گر خورشید با روش کنترل ترکیبی آنالوگ-دیجیتال و امکان‌سنجی کاربرد آن در خشک‌کن‌های خورشیدی محصولات کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 65-77]
 • مرتضوی، سید‌هاشم اثرات دما و اسید جیبرلیک در پیش‌رس کردن و بهبود کیفیت گل شاخه بریدنی زنبق (‘Blue Magic’ cv. Iris hollandica) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 1-14]
 • میر فخرایی، نادر ارزیابی ژنوتیپ‌های ماشک کرکدار در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 133-141]
 • مستوفی سرکاری، محمدرضا ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه‌گیر جریان پیوسته جرمی برای ماشین‌های برداشت محصولات غده‌ای جهت کاربرد در کشاورزی دقیق [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 141-151]
 • مسکرباشی، موسی تاثیر تراکم بوته و فاصله ردیف بر برخی خصوصیات ریخت‌شناختی، عملکرد ، اجزای عملکرد و میزان پروتئین دانه دو رقم نخود زراعی(Cicer arietinum L .) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 113-126]
 • مقدم، محمد اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ‌های مختلف ذرت [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • مقدم، محمد ارزیابی ژنوتیپ‌های ماشک کرکدار در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 133-141]
 • ملکوتی، محمدجعفر اثر کادمیم وسیلیسیم بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چغندر لبویی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 53-67]
 • مینائی، سعید ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه‌گیر جریان پیوسته جرمی برای ماشین‌های برداشت محصولات غده‌ای جهت کاربرد در کشاورزی دقیق [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 141-151]
 • مهنا، ناصر بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های گیاه سنگینک (Lathyrus sativus L.) ایران از لحاظ صفات زراعی و پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 29-42]
 • موسوی، سید‌بهمن رفتار متفاوت ریشه و برگ توده بومی خلر در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از شوری [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 65-76]
 • مومنی چلکی، داود عوامل موثر بر پذیرش اقدام‌‌های غیرمکانیکی حفاظت خاک در بین زارعین دیم‌کار (مطالعه موردی: شهرستان ایذه) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 89-101]

ن

 • نادر، هیمن تعیین الگوی زارعی درجهت کشاورزی پایدار، با استفاده از برنامه‌ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • نبی‌پور، مجید تاثیر تراکم بوته و فاصله ردیف بر برخی خصوصیات ریخت‌شناختی، عملکرد ، اجزای عملکرد و میزان پروتئین دانه دو رقم نخود زراعی(Cicer arietinum L .) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 113-126]
 • نصراله زاده، صفر اثر تنش شوری بر کیفیت بذر نخود [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • نصراله‌زاده، صفر ارزیابی اثرات نیتروژن بر دوره‎ی بحرانی تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه و عملکرد جو ماکویی [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 97-112]
 • نعمتی، ذبیح الله مدلینگ سبز و رشد نهالبذرهای لوبیا سبز، آفتابگردان و ذرت با استفاده از برخی مدل‌های غیر خطی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 129-140]
 • نوبری، نیما اثر آللوپاتی علف هرز پیچک صحرایی ( Convolvulus arvensis L.) بر گندم Triticum aestivum L.) ) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 153-167]
 • نوزاد بناب، زهرا تغییرات فصلی فون زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم در مزارع گندم شهر بناب جدید، استان آذربایجان شرقی [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 73-83]
 • نوشادیان، حسین تاثیر زمان حذف و تراکم علف قناری (Phalaris minor) بر عملکرد دانه گندم [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 169-179]

و

 • ولیزاده، مصطفی ارزیابی لاین‌های گاودانه (Vicia ervilia) در شرایط دیم و آبی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 23-37]
 • ولیزاده، مصطفی ارزیابی تلفات روش‌های مختلف برداشت کلزا در منطقه خراسان [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 15-28]
 • ولیزاده، مصطفی بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های گیاه سنگینک (Lathyrus sativus L.) ایران از لحاظ صفات زراعی و پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 29-42]

ه

 • هوشیار فرد، محمود بررسی سمیت چند حشره کش ضد عفونی کننده بذر بر رشد و خصوصیت آنتاگونیستی Trichoderma harzianum و کارایی آن در کنترل بیولوژیک مرگ گیاهچه پنبه [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 85-94]

ی

 • یارنیا، مهرداد اثر آللوپاتی علف هرز پیچک صحرایی ( Convolvulus arvensis L.) بر گندم Triticum aestivum L.) ) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 153-167]
 • یارنیا، مهرداد اثر آللوپاتی عصاره و بقایای اندام‌های گندم (Triticum aestivum L.) بر جوانه‌زنی، رشد و تولید بذر تاج‌خروس ریشه‌قرمز(Amaranthus retroflexus) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 103-117]
 • ییلاق چغاخور، امین تاثیر تراکم بوته و فاصله ردیف بر برخی خصوصیات ریخت‌شناختی، عملکرد ، اجزای عملکرد و میزان پروتئین دانه دو رقم نخود زراعی(Cicer arietinum L .) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 113-126]