نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانزاده، سیروس ارزیابی عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه‌های کیوی رقم ’هایوارد‘ تولید شده در سیستم‌های کشاورزی ارگانیک و متداول [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 1-12]
 • آیینه¬بند، امیر بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 129-143]

ا

 • ابراهیمی، محمدصادق بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 183-191]
 • ابوطالبیان، محمدعلی بررسی امکان مهار علف¬های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 101-115]
 • احمدی، زینب معرفی گونه‌های پسیل‌ بالاخانواده‌ی Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 191-212]
 • احمدپور سفیدکوهی، اکرم تأثیر کاربرد چند دورة متوالی کودهای آلی و شیمیایی بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم و برخی ویژگی‏های رشد گندم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 71-86]
 • احمدی دهج، محمّد تأثیر ضایعات چای و زئولیت به¬ عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]
 • احمدی عدلی، رسول تاثیر خاک‏ورزی حفاظتی بر روی برنامه‏ریزی آبیاری و عملکرد کلزا [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 105-116]
 • احمدوند، گودرز اثر تداخل خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد کلزا (Brassica napus) و پویایی جمعیت علف¬هرز در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 13-28]
 • احمدوند، گودرز بررسی امکان مهار علف¬های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 101-115]
 • ایرانی¬پور، شهزاد رابطه¬ی بین پارازیتیسم تله¬های تخم با پارازیتیسم جمعیت¬های طبیعی تخم سن گندم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 45-55]
 • ارزنلو، مهدی ارزیابی مقاومت ارقام رایج کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی در استان آذربایجانشرقی به بیماری پژمردگی فوزاریومی و بررسی امکان کنترل زیستی این بیماری [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • ارزنلو، مهدی بررسی اثر بازدارندگی سه گونه از قارچ Trichoderma روی رشد سه گونه از قارچ Fusarium‌ در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 105-115]
 • ارشدی خمسه، آیدین تاثیر خاک‏ورزی حفاظتی بر روی برنامه‏ریزی آبیاری و عملکرد کلزا [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 105-116]
 • اسدی، علی بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 183-191]
 • اسد فلسفی زاده، ندا تعیین برنامه زراعی بهینه با تاکید برمحدودیت بودجه: کاربرد برنامه‌ریزی دونوا در مزارع دشت زرقان فارس [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 95-103]
 • اسفندیاری، عزت‌اله بررسی نقاط کلیدی حساس به شوری در گندم با استفاده از فلوئورسانس سریع کلروفیل a، مکانیسم‌های دفاعی و شاخص‌ پایداری غشا [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 45-59]
 • اسلامی، سید وحید اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف¬های هرز مهم آن [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 149-163]
 • اصغری، علی تغییرات مقدار و فلورسانس کلروفیل و قندهای محلول کل در ارقام کلزا در شرایط تنش اسمزی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 167-181]
 • اصغری، محمدرضا تأثیر کاربرد پس از برداشت ژل آلوئه‌ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خواص کیفی میوه هلو رقم زعفرانی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 117-133]
 • اعتباریان، حسن رضا اندازه¬گیری فعالیت آنزیمی بتا 1و3 گلوکاناز برون یاخته¬ای در جدایه¬های Trichoderma virens و انتخاب جدایه¬های برتر در کنترل بوته¬میری خیار [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 149-161]
 • افیونی، داود بررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 15-28]
 • اکبری نودهی، داود تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کارایی مصرف آب سویا در مازندران [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 13-23]
 • الفی، خدیجه تحلیل روابط بین نهاده‌ها و صرفه اقتصادی در تولید سیب‌زمینی استان اردبیل [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 213-224]
 • الماسی، مرتضی تاثیر خاک‏ورزی حفاظتی بر روی برنامه‏ریزی آبیاری و عملکرد کلزا [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 105-116]
 • امیری، ابراهیم پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر کود شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و پروتئین ارقام کنجد [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 71-85]
 • اهری‌زاد، سعید ارزیابی و گروه¬بندی لاین¬های اینبرد نوترکیب گندم نان با استفاده از شاخص¬های تحمل به تنش کم آبی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 13-25]
 • ایوبی، شمس اله پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]

ب

 • بابای اهری، اسدالله ارزیابی مقاومت ارقام رایج کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی در استان آذربایجانشرقی به بیماری پژمردگی فوزاریومی و بررسی امکان کنترل زیستی این بیماری [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • بابای اهری، اسداله بررسی اثر بازدارندگی سه گونه از قارچ Trichoderma روی رشد سه گونه از قارچ Fusarium‌ در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 105-115]
 • باغستانی، محمدعلی ارزیابی مدیریت تلفیقی علف¬های هرز مزارع سورگوم جارویی (Sorghum bicolor L.) در منطقه میانه [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • بالجانی، رامین تاثیر پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر روابط شاخص‌های رشد و عملکرد در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 87-108]
 • بخشی، داوود ارزیابی عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه‌های کیوی رقم ’هایوارد‘ تولید شده در سیستم‌های کشاورزی ارگانیک و متداول [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 1-12]
 • برنوسی، ایرج بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 129-143]
 • بهمنیار، محمدعلی تأثیر کاربرد چند دورة متوالی کودهای آلی و شیمیایی بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم و برخی ویژگی‏های رشد گندم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 71-86]
 • بهمنیار، محمدعلی تأثیر کاربرد گوگرد و کود دامی بر میزان روغن، پروتئین و برخی اجزای عملکرد کلزا در دو خاک آهکی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 71-85]
 • بورکهاردت، دانیل معرفی گونه‌های پسیل‌ بالاخانواده‌ی Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 191-212]

پ

 • پیرزاد، علیرضا بررسی عملکرد گل، اسانس و شاخص برداشت بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت رژیم¬های آبیاری و مقادیر سوپر جاذبA200 [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 85-100]
 • پیش بهار، اسماعیل بررسی کارایی فنی تولیدکنندگان توت‌فرنگی در شهرستان سنندج [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 125-134]
 • پوربیرامی هیر، یونس بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی¬کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 127-136]
 • پورحیدر غفاربی، سهیلا اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف¬های هرز مهم آن [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 149-163]
 • پیوست، غلامعلی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی توده¬های بومی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 47-61]

ت

 • تاری نژاد، علیرضا وراثت پذیری و اجزای واریانس ژنتیکی در هیبریدهای ساده آفتابگردان [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 1-13]
 • تاری نژاد، علیرضا ارزیابی میزان تحمل پذیری ارقام کلزا به تنش شوری [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 29-43]

ج

 • جانمحمدی، حسین اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 137-151]
 • جعفرلو، مجید بررسی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز روده میانی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، Anagasta kuehniella Zeller, 1879 (Lep., Pyralidae) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 115-126]
 • جوانشیر، عزیز اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 137-151]
 • جوانمرد، عبدالله اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 137-151]
 • جوزی، سید علی ارزشیابی توان رویشگاه بوالحسن دزفول جهت کشت انار (Punica granatum) به¬ روش تصمیم¬گیری چندشاخصه [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 25-41]

چ

 • چایی¬چی، محمدرضا اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • چاوشقلی، علی ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان و لوبیا چیتی به روش افزایشی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-90]
 • چمنی، اسماعیل بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی¬کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 127-136]

ح

 • حیاتی، باب¬اله برخی ازآثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز ( مطالعه موردی دشت تبریز ) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 137-147]
 • حسین¬زاد، جواد برخی ازآثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز ( مطالعه موردی دشت تبریز ) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 137-147]
 • حسن¬زاده قورت¬تپه، عبداله بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 129-143]
 • حسن نژاد، سیروس اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف¬های هرز مهم آن [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 149-163]
 • حمزه ئی، جواد واکنش سه رقم نخود به تاریخ های مختلف کاشت تحت شرایط دیم در منطقه همدان [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 83-94]
 • حمزه ئی، جواد بررسی امکان مهار علف¬های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 101-115]

خ

 • خادم¬الحسینی، نصرت الله مدل¬سازی ریاضی هزینه¬های نگهداری و تحلیل عمر مفید اقتصادی تراکتورهای کشاورزی (مطالعه موردی استان آذربایجان¬غربی) [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 87-98]
 • خاقانی¬نیا، صمد مگس¬های ¬میوه¬ی قبیله¬ی (Diptera: Tephritidae) Terelliini شهرستان عجب¬شیر استان آذربایجان¬شرقی به همراه گزارش یک گونه¬ی جدید برای فون ایران [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 37-45]
 • خاک ور، رضا ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 67-80]
 • خاوازی، کاظم اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • خدایی، علی بررسی اثر بازدارندگی سه گونه از قارچ Trichoderma روی رشد سه گونه از قارچ Fusarium‌ در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 105-115]
 • خرازی پاکدل، عزیز رابطه¬ی بین پارازیتیسم تله¬های تخم با پارازیتیسم جمعیت¬های طبیعی تخم سن گندم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 45-55]
 • خرمی، شهروز تحلیل روابط بین نهاده‌ها و صرفه اقتصادی در تولید سیب‌زمینی استان اردبیل [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 213-224]
 • خسروی، حسین کشاورزی پایدار در قرآن [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 101-111]

د

 • دانشیان، جهانفر ارزیابی مدیریت تلفیقی علف¬های هرز مزارع سورگوم جارویی (Sorghum bicolor L.) در منطقه میانه [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • دانشور، محمود بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 29-44]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 137-151]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تاثیر تداخل یولاف وحشی (Avena fatua L.) با سطوح تراکمی مختلف روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی دو رقم جو بهاره [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 13-25]
 • دری، حمیدرضا اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی توده¬های بومی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 47-61]
 • دشتی، قادر برخی ازآثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز ( مطالعه موردی دشت تبریز ) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 137-147]
 • دشتی، قادر تحلیل روابط بین نهاده‌ها و صرفه اقتصادی در تولید سیب‌زمینی استان اردبیل [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 213-224]
 • دل آذر، عباس اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده بومی رازیانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 57-71]

ر

 • رازبان، مهسا بررسی عملکرد گل، اسانس و شاخص برداشت بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت رژیم¬های آبیاری و مقادیر سوپر جاذبA200 [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 85-100]
 • راعی، یعقوب بررسی عملکرد گل، اسانس و شاخص برداشت بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت رژیم¬های آبیاری و مقادیر سوپر جاذبA200 [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 85-100]
 • ریائی، سجاد تأثیر کاربرد پس از برداشت ژل آلوئه‌ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خواص کیفی میوه هلو رقم زعفرانی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 117-133]
 • ربیعی، محمد واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه تریتیکاله به تاریخ کاشت و تراکم بوته در کشت دیم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 99-110]
 • رستگاری¬پور، فاطمه برنامه¬ریزی کسری خاکستری یک رهیافت تجربی جدید در کشاورزی پایدار مطالعه موردی: شهرستان قوچان [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 127-136]
 • رشاد صدقی، علی تاثیر خاک‏ورزی حفاظتی بر روی برنامه‏ریزی آبیاری و عملکرد کلزا [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 105-116]
 • رشتبری، مهدی تاثیر و کارایی کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی ویژگی های مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 113-127]
 • رشیدی، ورهرام وراثت پذیری و اجزای واریانس ژنتیکی در هیبریدهای ساده آفتابگردان [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 1-13]
 • رشیدی، ورهرام ارزیابی میزان تحمل پذیری ارقام کلزا به تنش شوری [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 29-43]
 • رضائی چیانه، اسماعیل اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده بومی رازیانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 57-71]
 • رنجبر، فهیمه برخی ازآثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز ( مطالعه موردی دشت تبریز ) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 137-147]
 • روستایی، مظفر مکان¬یابی ژن(های) کنترل کننده عملکرد دانه و اجزای آن درگندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 41-54]

ز

 • زمانی، غلام رضا اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف¬های هرز مهم آن [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 149-163]
 • زینلی، حسین بررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 15-28]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده بومی رازیانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 57-71]
 • زهتاب سلماسی، سعید تأثیر برخی گیاهان علوفه¬ای و دارویی به عنوان گیاه همراه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 61-71]
 • زهتاب سلماسی، سعید تاثیر آبیاری و کود نیتروژنی بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L. ) [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 91-100]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر زمان¬های مختلف کاشت گیاهان پوششی و دارویی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و بیوماس علف¬های هرز [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 117-125]
 • زواری، فاطمه اندازه¬گیری فعالیت آنزیمی بتا 1و3 گلوکاناز برون یاخته¬ای در جدایه¬های Trichoderma virens و انتخاب جدایه¬های برتر در کنترل بوته¬میری خیار [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 149-161]
 • زواره، محسن واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه تریتیکاله به تاریخ کاشت و تراکم بوته در کشت دیم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 99-110]
 • زواره، محسن اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی توده¬های بومی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 47-61]
 • زواره، محسن تأثیر ضایعات چای و زئولیت به¬ عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]

س

 • سیاهسر، براتعلی پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • سبحانی قشلاق، آرزو ارزیابی و گروه¬بندی لاین¬های اینبرد نوترکیب گندم نان با استفاده از شاخص¬های تحمل به تنش کم آبی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 13-25]
 • سپهری، علی اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم پاییزه [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 151-165]
 • سخندان بشیر، نعمت ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 67-80]
 • سخنور، محمد مکان¬یابی ژن(های) کنترل کننده عملکرد دانه و اجزای آن درگندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 41-54]
 • سیدی، محسن بررسی امکان مهار علف¬های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 101-115]
 • سیدی، محسن واکنش سه رقم نخود به تاریخ های مختلف کاشت تحت شرایط دیم در منطقه همدان [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 83-94]
 • سعادتیان، بیژن اثر تداخل خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد کلزا (Brassica napus) و پویایی جمعیت علف¬هرز در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 13-28]
 • سلطانی، مهدی عوامل تعیین کننده پذیرش دستگاه کمبینات در بین گندمکاران شهرستان مرودشت [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 225-239]
 • سلیمانی، فاطمه اثر تداخل خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد کلزا (Brassica napus) و پویایی جمعیت علف¬هرز در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 13-28]

ش

 • شاکری، احسان تأثیر کود شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و پروتئین ارقام کنجد [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 71-85]
 • شاه¬‌حسینی، رضا کشاورزی پایدار در قرآن [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 101-111]
 • شاهنوشی، ناصر بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 29-44]
 • شیری، محمّدعلی تأثیر ضایعات چای و زئولیت به¬ عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 15-28]
 • شعبانزاده، مهدی بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 29-44]
 • شفارودی، آتوسا اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی توده¬های بومی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 47-61]
 • شکاری، فرید تاثیر پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر روابط شاخص‌های رشد و عملکرد در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 87-108]
 • شکرپور، مجید ارزیابی تحمل خشکی ارقام برنج در مراحل رویشی و زایشی با استفاده از شاخص¬های مبتنی بر عملکرد دانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 135-147]
 • شکرپور، مجید گروهبندی ژنوتیپ‌های مختلف جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی، مورفولوژیک و انتقال مجدد ماده خشک به دانه تحت شرایط تنش کمبود آب [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 135-150]
 • شمس، عباس کشاورزی پایدار در قرآن [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 101-111]
 • شهابی، مینا تأثیر کاربرد گوگرد و کود دامی بر میزان روغن، پروتئین و برخی اجزای عملکرد کلزا در دو خاک آهکی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 71-85]
 • شهبازی، منوچهر بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی¬کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 127-136]
 • شهبازی، مهدی بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی¬کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 127-136]

ص

 • صاحبانی، نوازالله اندازه¬گیری فعالیت آنزیمی بتا 1و3 گلوکاناز برون یاخته¬ای در جدایه¬های Trichoderma virens و انتخاب جدایه¬های برتر در کنترل بوته¬میری خیار [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 149-161]
 • صالح، ایرج بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 183-191]
 • صبوحی صابونی، محمود برنامه¬ریزی کسری خاکستری یک رهیافت تجربی جدید در کشاورزی پایدار مطالعه موردی: شهرستان قوچان [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 127-136]
 • صبوحی صابونی، محمود تعیین برنامه زراعی بهینه با تاکید برمحدودیت بودجه: کاربرد برنامه‌ریزی دونوا در مزارع دشت زرقان فارس [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 95-103]
 • صفایی، ناصر کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی زغالی سویا ناشی از Macrophomina phaseolina با استفاده از Trichoderma harzianum [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 41-55]
 • صفائی، لیلی بررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 15-28]
 • صفر علیزاده، محمد حسن ارزیابی حساسیت تخم، پوره و حشره کامل سفیدبالک گلخانه به دو اسانس گیاهی نعناع و زیره سبز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 27-35]
 • صفوی، سید علی ارزیابی حساسیت تخم، پوره و حشره کامل سفیدبالک گلخانه به دو اسانس گیاهی نعناع و زیره سبز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 27-35]

ض

 • ضیائی مدبونی، محمد‌علی بررسی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز روده میانی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، Anagasta kuehniella Zeller, 1879 (Lep., Pyralidae) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 115-126]

ط

 • طایی سمیرمی، جواد پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • طباطبایی، سید علی تأثیر کود شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و پروتئین ارقام کنجد [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 71-85]

ع

 • عبدالله¬پور، شمس¬الله کمینه کردن افت سیستم تمیزکننده کمباین با کنترل مواد غیردانه¬ای عبوری از شبکه ضدکوبنده [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 113-123]
 • عرفانی، عبدالرحمان ارزیابی تحمل خشکی ارقام برنج در مراحل رویشی و زایشی با استفاده از شاخص¬های مبتنی بر عملکرد دانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 135-147]
 • عرفانی، فاطمه ارزیابی تحمل خشکی ارقام برنج در مراحل رویشی و زایشی با استفاده از شاخص¬های مبتنی بر عملکرد دانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 135-147]
 • عزیزی، پریسا وراثت پذیری و اجزای واریانس ژنتیکی در هیبریدهای ساده آفتابگردان [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 1-13]
 • عشورنژاد، مصطفی ارزیابی عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه‌های کیوی رقم ’هایوارد‘ تولید شده در سیستم‌های کشاورزی ارگانیک و متداول [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 1-12]
 • علیخانی، حسینعلی تاثیر و کارایی کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی ویژگی های مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 113-127]
 • علیزاده، بهرام ارزیابی میزان تحمل پذیری ارقام کلزا به تنش شوری [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 29-43]
 • علیزاده، حسن اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف¬های هرز مهم آن [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 149-163]
 • علیزاده، عزیزاله کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی زغالی سویا ناشی از Macrophomina phaseolina با استفاده از Trichoderma harzianum [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 41-55]
 • علیلو، علی¬اصغر اثر تاریخ کاشت تابستانه (کشت دوم) و تراکم بوته بر متغیرهای مرفولوژیک، فنولوژیک و عملکرد دانه و علوفه چند هیبرید ذرت در منطقه¬ بناب [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • عنایتی، واقف بررسی نقاط کلیدی حساس به شوری در گندم با استفاده از فلوئورسانس سریع کلروفیل a، مکانیسم‌های دفاعی و شاخص‌ پایداری غشا [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 45-59]

غ

 • غفاری، عبدالعلی پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • غفاری، مهدی وراثت پذیری و اجزای واریانس ژنتیکی در هیبریدهای ساده آفتابگردان [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 1-13]

ف

 • فتاحی مقدم، جواد ارزیابی عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه‌های کیوی رقم ’هایوارد‘ تولید شده در سیستم‌های کشاورزی ارگانیک و متداول [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 1-12]
 • فتحی قوشقیه، حسینعلی اثر تاریخ کاشت تابستانه (کشت دوم) و تراکم بوته بر متغیرهای مرفولوژیک، فنولوژیک و عملکرد دانه و علوفه چند هیبرید ذرت در منطقه¬ بناب [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • فرح وش، فرهاد ارزیابی میزان تحمل پذیری ارقام کلزا به تنش شوری [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 29-43]
 • فرح‌وش، فرهاد ارزیابی و گروه¬بندی لاین¬های اینبرد نوترکیب گندم نان با استفاده از شاخص¬های تحمل به تنش کم آبی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 13-25]
 • فرشباف پورآباد، رضا مگس¬های ¬میوه¬ی قبیله¬ی (Diptera: Tephritidae) Terelliini شهرستان عجب¬شیر استان آذربایجان¬شرقی به همراه گزارش یک گونه¬ی جدید برای فون ایران [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 37-45]
 • فرشباف پورآباد، رضا بررسی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز روده میانی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، Anagasta kuehniella Zeller, 1879 (Lep., Pyralidae) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 115-126]
 • فهیم، مهین ارزیابی حساسیت تخم، پوره و حشره کامل سفیدبالک گلخانه به دو اسانس گیاهی نعناع و زیره سبز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 27-35]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی تأثیر کاربرد چند دورة متوالی کودهای آلی و شیمیایی بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم و برخی ویژگی‏های رشد گندم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 71-86]
 • قاسم زاده، آیسان ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 67-80]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده بومی رازیانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 57-71]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم تاثیر آبیاری و کود نیتروژنی بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L. ) [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 91-100]
 • قاسم¬نژاد، محمود ارزیابی عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه‌های کیوی رقم ’هایوارد‘ تولید شده در سیستم‌های کشاورزی ارگانیک و متداول [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 1-12]
 • قاسم¬نژاد، محمود تأثیر ضایعات چای و زئولیت به¬ عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]
 • قراجه¬داغی، یاسر مگس¬های ¬میوه¬ی قبیله¬ی (Diptera: Tephritidae) Terelliini شهرستان عجب¬شیر استان آذربایجان¬شرقی به همراه گزارش یک گونه¬ی جدید برای فون ایران [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 37-45]
 • قربانی، محمد بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 29-44]
 • قره خانی، غلامحسین معرفی گونه‌های پسیل‌ بالاخانواده‌ی Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 191-212]
 • قلی¬نژاد، اسماعیل بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 129-143]
 • قنبری، احمد پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • قهرمان‌زاده، محمد عوامل تعیین کننده پذیرش دستگاه کمبینات در بین گندمکاران شهرستان مرودشت [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 225-239]
 • قیومی، حمیده ارزیابی میزان تحمل پذیری ارقام کلزا به تنش شوری [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 29-43]

ک

 • کریمی، شرمین مدل¬سازی ریاضی هزینه¬های نگهداری و تحلیل عمر مفید اقتصادی تراکتورهای کشاورزی (مطالعه موردی استان آذربایجان¬غربی) [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 87-98]
 • کریمی، فاطره تأثیر کاربرد گوگرد و کود دامی بر میزان روغن، پروتئین و برخی اجزای عملکرد کلزا در دو خاک آهکی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 71-85]
 • کلانتری، خلیل بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 183-191]

ل

 • لطفعلی زاده، حسینعلی معرفی گونه‌های پسیل‌ بالاخانواده‌ی Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 191-212]
 • لطفی ماوی، فرید ارزیابی مدیریت تلفیقی علف¬های هرز مزارع سورگوم جارویی (Sorghum bicolor L.) در منطقه میانه [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]

م

 • مجاوریان، مجتبی بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 29-44]
 • محسن آبادی، غلامرضا واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه تریتیکاله به تاریخ کاشت و تراکم بوته در کشت دیم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 99-110]
 • محمدی، اسماعیل اثر تاریخ کاشت تابستانه (کشت دوم) و تراکم بوته بر متغیرهای مرفولوژیک، فنولوژیک و عملکرد دانه و علوفه چند هیبرید ذرت در منطقه¬ بناب [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • محمدی، خسرو کمینه کردن افت سیستم تمیزکننده کمباین با کنترل مواد غیردانه¬ای عبوری از شبکه ضدکوبنده [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 113-123]
 • محمدی، داود بررسی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز روده میانی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، Anagasta kuehniella Zeller, 1879 (Lep., Pyralidae) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 115-126]
 • محمدی، سیدابوالقاسم ارزیابی و گروه¬بندی لاین¬های اینبرد نوترکیب گندم نان با استفاده از شاخص¬های تحمل به تنش کم آبی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 13-25]
 • محمدی، سید ابوالقاسم مکان¬یابی ژن(های) کنترل کننده عملکرد دانه و اجزای آن درگندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 41-54]
 • محمدی بیلانکوهی، اسماعیل تاثیر تداخل یولاف وحشی (Avena fatua L.) با سطوح تراکمی مختلف روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی دو رقم جو بهاره [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 13-25]
 • مددی بناب، سعیده تاثیر آبیاری و کود نیتروژنی بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L. ) [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 91-100]
 • مدرس ثانوی، سیدعلی محمد تأثیر کود شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و پروتئین ارقام کنجد [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 71-85]
 • مرادی، پرستو واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه تریتیکاله به تاریخ کاشت و تراکم بوته در کشت دیم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 99-110]
 • مرادی مجد، نسرین ارزشیابی توان رویشگاه بوالحسن دزفول جهت کشت انار (Punica granatum) به¬ روش تصمیم¬گیری چندشاخصه [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 25-41]
 • میرزا، مهدی بررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 15-28]
 • میرزازاده، علی کمینه کردن افت سیستم تمیزکننده کمباین با کنترل مواد غیردانه¬ای عبوری از شبکه ضدکوبنده [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 113-123]
 • مسنن مظفری، مهدیه تعیین برنامه زراعی بهینه با تاکید برمحدودیت بودجه: کاربرد برنامه‌ریزی دونوا در مزارع دشت زرقان فارس [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 95-103]
 • مصری گندشمین، ترحم مدل¬سازی ریاضی هزینه¬های نگهداری و تحلیل عمر مفید اقتصادی تراکتورهای کشاورزی (مطالعه موردی استان آذربایجان¬غربی) [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 87-98]
 • مصطفوی، مصطفی بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی¬کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 127-136]
 • مقدم، امیرفیاض بررسی عملکرد گل، اسانس و شاخص برداشت بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت رژیم¬های آبیاری و مقادیر سوپر جاذبA200 [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 85-100]
 • مقدم، محمد کمینه کردن افت سیستم تمیزکننده کمباین با کنترل مواد غیردانه¬ای عبوری از شبکه ضدکوبنده [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 113-123]
 • مقدم، محمد اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 137-151]
 • مقدم واحد، محمد مکان¬یابی ژن(های) کنترل کننده عملکرد دانه و اجزای آن درگندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 41-54]
 • مکی¬زاده تفتی، مریم اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • مناری فرد، مهدی اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم پاییزه [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 151-165]
 • منافی، رویا ارزیابی مقاومت ارقام رایج کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی در استان آذربایجانشرقی به بیماری پژمردگی فوزاریومی و بررسی امکان کنترل زیستی این بیماری [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • مهرور، علی معرفی گونه‌های پسیل‌ بالاخانواده‌ی Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 191-212]
 • موحد محمدی، حمید بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 183-191]
 • مومنی، علی ارزیابی تحمل خشکی ارقام برنج در مراحل رویشی و زایشی با استفاده از شاخص¬های مبتنی بر عملکرد دانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 135-147]

ن

 • نجاتیان، محمدعلی به‌گزینی کلون‌های متحمل به سرما در تعدادی از ارقام انگور دانه دار ایرانی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 61-82]
 • نخعی بدرآبادی، مریم گروهبندی ژنوتیپ‌های مختلف جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی، مورفولوژیک و انتقال مجدد ماده خشک به دانه تحت شرایط تنش کمبود آب [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 135-150]
 • نصیری، اکبر بررسی کارایی فنی تولیدکنندگان توت‌فرنگی در شهرستان سنندج [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 125-134]
 • نصراله¬زاده، صفر اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • نصراله¬زاده اصل، علی ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان و لوبیا چیتی به روش افزایشی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-90]
 • نصراله¬زاده اصل، وحید ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان و لوبیا چیتی به روش افزایشی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-90]
 • نعمتی، معصومه تغییرات مقدار و فلورسانس کلروفیل و قندهای محلول کل در ارقام کلزا در شرایط تنش اسمزی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 167-181]
 • نورمحمدی، قربان بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 129-143]

و

 • واصبی، یلدا کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی زغالی سویا ناشی از Macrophomina phaseolina با استفاده از Trichoderma harzianum [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 41-55]
 • ولیزادگان، ابراهیم ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان و لوبیا چیتی به روش افزایشی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-90]
 • ولی زاده، مصطفی اثر زمان¬های مختلف کاشت گیاهان پوششی و دارویی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و بیوماس علف¬های هرز [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 117-125]
 • ولیزاده، مصطفی تأثیر برخی گیاهان علوفه¬ای و دارویی به عنوان گیاه همراه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 61-71]
 • ولیزاده، مصطفی بررسی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز روده میانی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، Anagasta kuehniella Zeller, 1879 (Lep., Pyralidae) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 115-126]
 • ولیزاده، مصطفی ارزیابی مقاومت ارقام رایج کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی در استان آذربایجانشرقی به بیماری پژمردگی فوزاریومی و بررسی امکان کنترل زیستی این بیماری [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • ولیلو، رضا ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان و لوبیا چیتی به روش افزایشی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-90]

ی

 • یارنیا، مهرداد اثر آللوپاتی عصاره و بقایای علف هرز مَرغ(Cynodon dactylon L.) بر گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 27-40]
 • یداللهی، عباس کشاورزی پایدار در قرآن [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 101-111]
 • یگانه¬پور، فرهود تأثیر برخی گیاهان علوفه¬ای و دارویی به عنوان گیاه همراه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 61-71]
 • یگانه¬پور، فرهود اثر زمان¬های مختلف کاشت گیاهان پوششی و دارویی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و بیوماس علف¬های هرز [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 117-125]