نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمی، رسول واکنش دو رقم گل بریده داوودی به کاربرد پسماند کمپوست قارچ و ورمی‌کمپوست [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 197-208]
 • آرمین، محمد تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط دیم در سبزوار [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 117-127]
 • آقا علیخانی، مجید پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‎های کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی انتهای فصل در شرایط اقلیمی کرج [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 79-95]
 • آینه بند، lمیر ارزیابی ویژگی‌های رشدی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) با کاربرد کودهای آلی و نیتروژن [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 137-150]

ا

 • ابراهیمی، عاطفه مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. با استفاده از مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌ و مالچ کلش [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 129-144]
 • ابراهیمی، فیروز پیامد کاربرد دیازینون بر فراوانی و تنوع برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 123-139]
 • احمدی، سنور طراحی مدل توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار در بین زنان روستایی (مطالعه موردی استان کردستان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 237-251]
 • احمدی، مهرزاد بررسی لاین‌های پیشرفته جهش‌یافته کلزا در مناطق سرد ایران [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 175-187]
 • ارزنلو، مهدی تأثیر گونه‌های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی تحت تنش کم آبی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]
 • ارغوانی، مسعود اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 223-235]
 • اسفندیاری اخلاص، اسماعیل اثر مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی و گیاه پوششی لگوم بر عملکرد کدو تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) در کشت مخلوط افزایشی با لوبیا سبز [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]
 • اسلامی فرد، سمیه ارزیابی نقش گونههای میکوریزا و سطوح فسفر بر صفات مرتبط با برگ و تولید اسانس نعنا فلفلی در شرایط متفاوت آبی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 39-57]
 • اسماعیلی بهبهانی، رضوان ارزیابی ویژگی‌های رشدی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) با کاربرد کودهای آلی و نیتروژن [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 137-150]
 • اصغری، حمیدرضا اثر تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 135-151]
 • اعلایی، میترا اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 217-231]
 • افشارنیا، مهناز استفاده از گیاهان اگروپایرون (Agropyron cristatum L.) و تال فسکیو (Festuca arundinacea L.) تلقیح شده با کنسرسیوم باکتریائی و قارچ شبه میکوریز درگیاه‌پالائی خاک‌های آلوده نفتی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 285-300]
 • الیاس پور، سیامک ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در سورگوم علوفه ای با استفاده از سولفات روی و کود نیتروژن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 145-158]
 • امانی، فاطمه پیامد کاربرد دیازینون بر فراوانی و تنوع برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 123-139]
 • امانی ماچیانی، مصطفی ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه توده‌های بومی ماشک معمولی (Vicia sativa)، ماشک گل خوشه‌ای (Vicia villosa) و ماشک خزری (Vicia hyrcanica) در شرایط دیم [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 15-31]
 • امیدی، امیرحسن ارزیابی اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های گلرنگ پاییزه تحت تنش کمبود آب در دوره زایشی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 73-84]
 • امیدی، منصور بررسی لاین‌های پیشرفته جهش‌یافته کلزا در مناطق سرد ایران [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 175-187]
 • امیری، سیدرضا آنالیز رشد گندم (.Triticum aestivum L)در شرایط تغییر اقلیم استان فارس با استفاده از مدل‌های مکانیستیک [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 33-50]
 • امیریان چلان، زهرا اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 141-154]
 • امیرنیا، رضا اثر کودهای آلی و شیمیایی در مراحل مختلف فنولوژیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید (Sorghum bicolor L. Var. Speed Feed) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 27-38]
 • امیرنیا، رضا اثر محلول پاشی کود نانو نیتروژن، آب مغناطیسی، کود اوره و کود مرغی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس توده‌های مختلف رازیانه Foeniculum vulgare Mill)) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 103-115]
 • امینی، روح اله اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 141-154]
 • امینی، روح اله ارزیابی کاربرد کودهای دامی ، ورمیکمپوست و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و مواد هیومیکی بر تولید گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalam moldavica L.) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 83-101]
 • امینی، روح اله مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. با استفاده از مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌ و مالچ کلش [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 129-144]
 • انصاری، صادق اثرکودی‌های آلی و شیمیایی و ریزمغذی‌های رایج و نانوی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (.Foeniculum vulgare L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 101-119]

ب

 • باغبان اکبری، پریسا ارزیابی کاربرد کودهای دامی ، ورمیکمپوست و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و مواد هیومیکی بر تولید گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalam moldavica L.) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 83-101]
 • باغبان کهنه روز، بهرام ارزیابی درصد میوه‌بندی و وضعیت سازگاری گرده‌افشانی در ارقام مختلف زردآلو [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 205-221]
 • باغی تبار فیروزجایی، ثریا مقایسه تأثیر شیوه‌های آبیاری و سن بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 67-78]
 • باقری، علیرضا اثر خاکپوش زنده بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 13-25]
 • بخشنده، عبدالمهدی ارتباط محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و دفعات برداشت با عملکرد و کیفیت بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 209-222]
 • براتی، علی ارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در لاین‌های امید بخش جو در مناطق شور [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • برادران، بهزاد تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-38]
 • بیرامی، حسین تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو گونه سالیکورنیا (S. bigelovii و Salicornia persica) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • برزگر، طاهر اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و مگافول [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • برزگر، طاهر اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 217-231]
 • برمکی، مرتضی تأثیر بسترهای کشت و همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد برگ، درصد کلونیزاسیون ریشه و برخی از ویژگی های ریشه استویا در سیستم کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]
 • بلندنظر، صاحبعلی تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات فیزیولوژیکی تره ایرانی (.Allium ampeloprasum L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]
 • بلندنظر، صاحبعلی تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • بلوچی، حمیدرضا اثرکود زیستی میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • بنده حق، علی القای تحمل شوری در کلزا از طریق تلقیح با باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas flourescens FY32) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 85-94]

پ

 • پاسبان اسلام، بهمن تعیین زمان کاشت و میزان بذر کلزای بهاره (.Brassica napus L) در دشت تبریز [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 79-95]
 • پاسبان اسلام، بهمن ارزیابی اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های گلرنگ پاییزه تحت تنش کمبود آب در دوره زایشی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 73-84]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma harzianum بر صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در سطوح مختلف فسفر و آبیاری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 37-50]
 • پیش بهار، اسماعیل ارزیابی پایداری زیست‌محیطی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 271-286]
 • پناهنده، جابر تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • پورمرادی، مهدی رابطه بین کارایی و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی شهرستان کبودرآهنگ [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 181-192]

ت

 • تاجبخش شیشوان، مهدی اثر محلول پاشی کود نانو نیتروژن، آب مغناطیسی، کود اوره و کود مرغی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس توده‌های مختلف رازیانه Foeniculum vulgare Mill)) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 103-115]
 • تدین پور، نسترین بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید فلفل دلمه‌ای با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 39-51]
 • تراب احمدی، صابر ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه پسته در پاسخ به ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک دریایی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 189-204]
 • ترابی گیکلو، موسی واکنش دو رقم گل بریده داوودی به کاربرد پسماند کمپوست قارچ و ورمی‌کمپوست [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 197-208]
 • تقدسی‌نیا، فرزاد اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 217-231]
 • تقی زاده، رضا تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کود NPK بر عملکرد و کیفیت ریزغدههای دو رقم سیب‌زمینی در منطقه اردبیل [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 209-222]
 • تورچی، محمود القای تحمل شوری در کلزا از طریق تلقیح با باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas flourescens FY32) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 85-94]

ث

 • ثانی خانی، محسن اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 223-235]

ج

 • جانمحمدی، محسن اثرکودی‌های آلی و شیمیایی و ریزمغذی‌های رایج و نانوی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (.Foeniculum vulgare L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 101-119]
 • جعفری، همایون اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 173-187]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه توده‌های بومی ماشک معمولی (Vicia sativa)، ماشک گل خوشه‌ای (Vicia villosa) و ماشک خزری (Vicia hyrcanica) در شرایط دیم [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 15-31]

چ

 • چمنی، اسماعیل واکنش دو رقم گل بریده داوودی به کاربرد پسماند کمپوست قارچ و ورمی‌کمپوست [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 197-208]

ح

 • حیاتی، باب اله رابطه بین کارایی و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی شهرستان کبودرآهنگ [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 181-192]
 • حیاتی، باب اله عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تبریز [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 237-249]
 • حیاتی، باب اله ارزیابی پایداری زیست‌محیطی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 271-286]
 • حیاتی، داریوش الگویی برای سنجش پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص‌های ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 253-269]
 • حاج سیدهادی، محمد رضا کاربرد تلفیقی ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‌های کمی و کیفی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 85-99]
 • حاج علی عراقی، مونا کاربرد تلفیقی ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‌های کمی و کیفی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 85-99]
 • حامی، احمد بررسی اثر سوپرنانوجاذب ASN-320 روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • حیدری، غلامرضا اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 173-187]
 • حسینی، سجاد تخمین طول نهایی شاخه گل دهنده در رزهای گلخانه ایی به کمک مدل رشدی ریچاردز [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 205-215]
 • حسینی، سیده زینب اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و مگافول [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • حسن پناه، داود تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کود NPK بر عملکرد و کیفیت ریزغدههای دو رقم سیب‌زمینی در منطقه اردبیل [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 209-222]
 • حسن پور، رضا بررسی اثر سوپرنانوجاذب ASN-320 روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • حق جو، مریم عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تبریز [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 237-249]
 • حمزه ئی، جواد اثر مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی و گیاه پوششی لگوم بر عملکرد کدو تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) در کشت مخلوط افزایشی با لوبیا سبز [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]
 • حمزه ئی، جواد بررسی سودمندی و کیفیت محصول تولیدی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر نیتروژن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 19-36]

خ

 • خادم، آزاده امکان سنجی جایگزینی بستر کشت کوکوپیت با بسترهای کشت تولید داخل جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 277-291]
 • خالص رو، شیوا اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 173-187]
 • خداوردیزاده، محمد تعیین کارایی فنی تولید گندم با تاکید بر کشاورزی پایدار در شهرستان ارومیه [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 233-245]
 • خیری، عزیزاله اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 223-235]
 • خرازی، سیده مهدیه امکان سنجی جایگزینی بستر کشت کوکوپیت با بسترهای کشت تولید داخل جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 277-291]
 • خرمی وفا، محمود ارزیابی و مقایسه پایداری بوم‌نظام‌های کشت گندم و ذرت (مطالعه موردی: منطقه سنجابی استان کرمانشاه) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 301-314]
 • خسروی پور، بهمن سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندم‌کاران آبی شهرستان دزفول [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 285-304]
 • خلیلوند بهروزیار، ابراهیم ارزیابی نقش گونههای میکوریزا و سطوح فسفر بر صفات مرتبط با برگ و تولید اسانس نعنا فلفلی در شرایط متفاوت آبی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 39-57]
 • خمری، مرضیه تاثیر سطوح مختلف محلولپاشی متانول بر سیب‌زمینی بهاره تحت مدیریت کودی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 251-268]
 • خوشرو، بهمن تأثیر گونه‌های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی تحت تنش کم آبی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]
 • خوشرو، بهمن اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر در گیاه آنیسون (Pimpinella anisum) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]
 • خوش منظر، الهه تأثیر گونه‌های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی تحت تنش کم آبی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]

د

 • داودیان، رحمن بررسی سودمندی و کیفیت محصول تولیدی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر نیتروژن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 19-36]
 • داوری، مهدی تأثیر بسترهای کشت و همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد برگ، درصد کلونیزاسیون ریشه و برخی از ویژگی های ریشه استویا در سیستم کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]
 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد و اسیدهای چرب بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر مالچ و کود زیستی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 51-66]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد، عملکرد و اسید چرب امگا-3 خرفه (Portulaca oleracea) در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 267-283]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 141-154]
 • دباغ محمدی نسب، عادل مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. با استفاده از مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌ و مالچ کلش [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 129-144]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی عملکرد دانه و روغن و پروتئین 49 اکوتیپ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 159-174]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تخمین طول نهایی شاخه گل دهنده در رزهای گلخانه ایی به کمک مدل رشدی ریچاردز [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 205-215]
 • درزی، محمدتقی کاربرد تلفیقی ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‌های کمی و کیفی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 85-99]
 • دژم پور، جلیل ارزیابی درصد میوه‌بندی و وضعیت سازگاری گرده‌افشانی در ارقام مختلف زردآلو [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 205-221]
 • دشتی، سولماز بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید فلفل دلمه‌ای با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 39-51]
 • دشتی، قادر رابطه بین کارایی و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی شهرستان کبودرآهنگ [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 181-192]
 • دماوندی، علی بازتاب کرچک (Ricinus communis L.) به محلول‌پاشی نانو کلات روی و اسید هیومیک در شرایط محدودیت آبیاری [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 153-171]
 • دهقانی، فرهاد تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو گونه سالیکورنیا (S. bigelovii و Salicornia persica) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • دهقانیان، زهرا القای تحمل شوری در کلزا از طریق تلقیح با باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas flourescens FY32) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 85-94]
 • دهمرده، مهدی تاثیر سطوح مختلف محلولپاشی متانول بر سیب‌زمینی بهاره تحت مدیریت کودی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 251-268]
 • دیهیم فرد، رضا آنالیز رشد گندم (.Triticum aestivum L)در شرایط تغییر اقلیم استان فارس با استفاده از مدل‌های مکانیستیک [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 33-50]
 • دواتی کاظم نیا، حبیب اثر کود ورمی کمپوست بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی بادرشبی (.Dracocephalun moldavica L) تحت تنش شوری آب [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]
 • دولت پناه، سونیا بررسی جوانه زنی و رشد قلمه ها و آنالیز تصویر در چند رقم رز تحت تاثیر عامل دمایی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 155-165]

ر

 • راحلی، حسین تبیین عوامل مؤثر بر امکان بکارگیری انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 223-236]
 • راعی، یعقوب ارزیابی عملکرد دانه و روغن و پروتئین 49 اکوتیپ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 159-174]
 • رحیمیان، محمدحسن تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو گونه سالیکورنیا (S. bigelovii و Salicornia persica) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • رشیدی، سودا تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • رشیدی، ورهرام ارزیابی نقش گونههای میکوریزا و سطوح فسفر بر صفات مرتبط با برگ و تولید اسانس نعنا فلفلی در شرایط متفاوت آبی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 39-57]
 • رضایی، پیام ارزیابی پایداری زیست‌محیطی نظام‌ زراعی با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیک (مطالعه موردی : کشت سیب زمینی و خیار در دهستان سفالگران شهرستان بهار) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 53-99]
 • رضایی علولو، افسون اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 223-235]
 • رضوان، شهرام بازتاب کرچک (Ricinus communis L.) به محلول‌پاشی نانو کلات روی و اسید هیومیک در شرایط محدودیت آبیاری [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 153-171]
 • رمرودی، محمود تاثیرکودهای فسفره زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ Carthamus tinctorius L.)) تحت شرایط کم آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 269-284]
 • رنجبر، غلامحسن تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو گونه سالیکورنیا (S. bigelovii و Salicornia persica) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • رهبری، علی بازتاب کرچک (Ricinus communis L.) به محلول‌پاشی نانو کلات روی و اسید هیومیک در شرایط محدودیت آبیاری [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 153-171]
 • روحی سارالان، عسل تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد، عملکرد و اسید چرب امگا-3 خرفه (Portulaca oleracea) در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 267-283]
 • روحی ساوالان، عسل عملکرد و اسیدهای چرب بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر مالچ و کود زیستی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 51-66]

ز

 • زاده اسفهلان، محمدرضا بررسی هیبریدهای مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط آب و هوایی مغان [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 59-71]
 • زارعی، محمود استفاده از گیاهان اگروپایرون (Agropyron cristatum L.) و تال فسکیو (Festuca arundinacea L.) تلقیح شده با کنسرسیوم باکتریائی و قارچ شبه میکوریز درگیاه‌پالائی خاک‌های آلوده نفتی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 285-300]
 • زارع حقی، داود بررسی اثر سوپرنانوجاذب ASN-320 روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • زارع مهرجردی، محمدرضا الگویی برای سنجش پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص‌های ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 253-269]
 • زرین بال، محمد ارزیابی درصد میوه‌بندی و وضعیت سازگاری گرده‌افشانی در ارقام مختلف زردآلو [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 205-221]
 • زلیخائی سیار، لیلا طراحی الگوی مدیریت پایدار آب کشاورزی با استفاده از مدل DPSIR (مطالعه‌ی موردی استان همدان) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 247-276]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر در گیاه آنیسون (Pimpinella anisum) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]

س

 • ساریخانی، محمدرضا تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات فیزیولوژیکی تره ایرانی (.Allium ampeloprasum L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]
 • ساریخانی، محمدرضا استفاده از گیاهان اگروپایرون (Agropyron cristatum L.) و تال فسکیو (Festuca arundinacea L.) تلقیح شده با کنسرسیوم باکتریائی و قارچ شبه میکوریز درگیاه‌پالائی خاک‌های آلوده نفتی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 285-300]
 • ساریخانی، محمدرضا اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 141-154]
 • ساریخانی، محمدرضا بررسی زنده‌مانی باکتری Enterobacter cloacae در چند حامل جامد و اثر زادمایه‌های تهیه شده بر جوانه‌زنی و رشد گندم [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 167-180]
 • سبز قبائی، غلامرضا بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید فلفل دلمه‌ای با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 39-51]
 • سپهری، علی اثر کودهای ورمی‌کمپوست، نیتروژن و فسفر برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی آخر فصل [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 67-83]
 • سحر احمدپور ابنوی، سحر تاثیرکودهای فسفره زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ Carthamus tinctorius L.)) تحت شرایط کم آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 269-284]
 • سیدشریفی، رئوف ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در سورگوم علوفه ای با استفاده از سولفات روی و کود نیتروژن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 145-158]
 • سید محمدی، نسرین سادات تأثیر بسترهای کشت و همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد برگ، درصد کلونیزاسیون ریشه و برخی از ویژگی های ریشه استویا در سیستم کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]
 • سیدنژاد، سید منصور ارتباط محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و دفعات برداشت با عملکرد و کیفیت بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 209-222]
 • سعیدی، محمودرضا تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد، عملکرد و اسید چرب امگا-3 خرفه (Portulaca oleracea) در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 267-283]
 • سعیدی، محمود رضا عملکرد و اسیدهای چرب بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر مالچ و کود زیستی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 51-66]
 • سلیمی، سهیل بررسی اثر سوپرنانوجاذب ASN-320 روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • سلیمانی، علی ارزیابی درصد میوه‌بندی و وضعیت سازگاری گرده‌افشانی در ارقام مختلف زردآلو [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 205-221]

ش

 • شایسته مند، مهناز عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تبریز [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 237-249]
 • شانازی، کاروان ارزیابی پایداری زیست‌محیطی نظام‌ زراعی با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیک (مطالعه موردی : کشت سیب زمینی و خیار در دهستان سفالگران شهرستان بهار) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 53-99]
 • شاه نجات بوشهری، علی اکبر بررسی لاین‌های پیشرفته جهش‌یافته کلزا در مناطق سرد ایران [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 175-187]
 • شجاعیان کیش، فاطمه بررسی خصوصیات زراعی و رنگدانه‌های فتوسنتزی کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) رقم نورمن تحت شرایط قطع آبیاری و کاربرد قارچ میکوریزا و کود زیستی فسفاته در یاسوج [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 65-81]
 • شیری، محمدرضا بررسی هیبریدهای مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط آب و هوایی مغان [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 59-71]
 • شیرافکن اجیرلو، حسن تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و نمو زمین پوش های گل ناز(Portulaca grandiflora) و دم عقربی (Carpobrotus aciniformis) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 169-180]
 • شیرانی‎راد، امیر حسین پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‎های کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی انتهای فصل در شرایط اقلیمی کرج [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 79-95]
 • شیرانی راد، امیرحسین اثر تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 135-151]
 • شریفی، احمد امکان سنجی جایگزینی بستر کشت کوکوپیت با بسترهای کشت تولید داخل جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 277-291]
 • شعبانی زنوزق، وحیده تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-38]
 • شعبانعلی فمی، حسین طراحی مدل توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار در بین زنان روستایی (مطالعه موردی استان کردستان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 237-251]
 • شفق، جلیل تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد، عملکرد و اسید چرب امگا-3 خرفه (Portulaca oleracea) در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 267-283]
 • شفق کلوانق، جلیل عملکرد و اسیدهای چرب بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر مالچ و کود زیستی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 51-66]
 • شفق کلوانق، جلیل ارزیابی عملکرد دانه و روغن و پروتئین 49 اکوتیپ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 159-174]
 • شمس الدین سعید، محدثه تاثیرکودهای فسفره زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ Carthamus tinctorius L.)) تحت شرایط کم آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 269-284]

ص

 • صابری، محمد حسین ارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در لاین‌های امید بخش جو در مناطق شور [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • صابر علی، سیدفرهاد ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه پسته در پاسخ به ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک دریایی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 189-204]
 • صالحی، امین اثرکود زیستی میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • صالحی، امین بررسی خصوصیات زراعی و رنگدانه‌های فتوسنتزی کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) رقم نورمن تحت شرایط قطع آبیاری و کاربرد قارچ میکوریزا و کود زیستی فسفاته در یاسوج [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 65-81]
 • صباغ نیا، ناصر اثرکودی‌های آلی و شیمیایی و ریزمغذی‌های رایج و نانوی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (.Foeniculum vulgare L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 101-119]
 • صفری سنجانی، علی اکبر پیامد کاربرد دیازینون بر فراوانی و تنوع برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 123-139]
 • صلاحی، تهمینه اثرکود زیستی میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • صمیمی فر، پیوند ارزیابی عملکرد دانه و روغن و پروتئین 49 اکوتیپ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 159-174]

ط

 • طباطبائی، سید علی ارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در لاین‌های امید بخش جو در مناطق شور [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]

ع

 • عابدی، بهرام ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه پسته در پاسخ به ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک دریایی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 189-204]
 • عابدی، رویا اولویت‌بندی معیارهای موثر در کاهش پایداری اکوسیستم‌های زراعی استان آذربایجان‌غربی با تکنیک دلفی فازی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 307-321]
 • عابدی، طوبی اولویت‌بندی معیارهای موثر در کاهش پایداری اکوسیستم‌های زراعی استان آذربایجان‌غربی با تکنیک دلفی فازی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 307-321]
 • عاقبتی مالکی، لیلی تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-38]
 • عباسی، بیتا اثر خاکپوش زنده بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 13-25]
 • عباسی، رحمت مقایسه تأثیر شیوه‌های آبیاری و سن بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 67-78]
 • عباسی، رحمت اثر تراکم گیاه پوششی ماش (Vigna radiata L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و کنترل علف‏های هرز کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 255-266]
 • عباسی، رحمت تأثیر قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma harzianum بر صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در سطوح مختلف فسفر و آبیاری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 37-50]
 • عباسیان، ارسطو اثر تراکم گیاه پوششی ماش (Vigna radiata L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و کنترل علف‏های هرز کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 255-266]
 • عباسدخت، حمید اثر تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 135-151]
 • عبدی، سکینه اولویت‌بندی معیارهای موثر در کاهش پایداری اکوسیستم‌های زراعی استان آذربایجان‌غربی با تکنیک دلفی فازی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 307-321]
 • عبدالهی، سولماز اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر در گیاه آنیسون (Pimpinella anisum) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]
 • عیدی، اسماء تبیین عوامل مؤثر بر امکان بکارگیری انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 223-236]
 • عرب نیاسر، لیلا بررسی کارایی نیتروژن و عملکرد دانه لوبیا سفید تحت کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زیستی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 1-11]
 • عسگری لجایر، بهنام تأثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم‌مصرف و فلزهای سنگین در ریحان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 233-253]
 • عظیمی، سولماز مقایسه جمعیت شته باقلا و دشمنان طبیعی آن و عملکرد در کشت مخلوط باقلا (Vicia faba) و همیشه بهار (Calendula officinalis) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 305-317]
 • علی اصغرزاد، ناصر تأثیر گونه‌های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی تحت تنش کم آبی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]
 • علی اصغرزاد، ناصر اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر در گیاه آنیسون (Pimpinella anisum) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]
 • علی‌اصغرزاد، ناصر تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-38]
 • علی پور جداری فر، ثریا بررسی اثر سوپرنانوجاذب ASN-320 روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • علیزاده، بهرام بررسی لاین‌های پیشرفته جهش‌یافته کلزا در مناطق سرد ایران [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 175-187]
 • علیزاده اجیرلو، سعداله تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و نمو زمین پوش های گل ناز(Portulaca grandiflora) و دم عقربی (Carpobrotus aciniformis) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 169-180]
 • عمارت پرداز، جاوید تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • عمارت پرداز، جاوید بررسی هیبریدهای مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط آب و هوایی مغان [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 59-71]
 • عینی نرگسه، حامد پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‎های کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی انتهای فصل در شرایط اقلیمی کرج [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 79-95]

غ

 • غفاری، مسعود تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کود NPK بر عملکرد و کیفیت ریزغدههای دو رقم سیب‌زمینی در منطقه اردبیل [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 209-222]
 • غلامی، احمد اثر تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 135-151]

ف

 • فاتح، اسفندیار ارزیابی ویژگی‌های رشدی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) با کاربرد کودهای آلی و نیتروژن [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 137-150]
 • فرج زاده، داود القای تحمل شوری در کلزا از طریق تلقیح با باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas flourescens FY32) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 85-94]
 • فرح وش، فرهاد ارزیابی نقش گونههای میکوریزا و سطوح فسفر بر صفات مرتبط با برگ و تولید اسانس نعنا فلفلی در شرایط متفاوت آبی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 39-57]
 • فریدوند، شاهین اثر محلول پاشی کود نانو نیتروژن، آب مغناطیسی، کود اوره و کود مرغی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس توده‌های مختلف رازیانه Foeniculum vulgare Mill)) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 103-115]
 • فروزانی، معصومه سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندم‌کاران آبی شهرستان دزفول [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 285-304]
 • فلاح علی پور، سیاوش الگویی برای سنجش پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص‌های ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 253-269]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی تأثیر قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma harzianum بر صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در سطوح مختلف فسفر و آبیاری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 37-50]
 • قادری، رحیم واکنش دو رقم گل بریده داوودی به کاربرد پسماند کمپوست قارچ و ورمی‌کمپوست [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 197-208]
 • قاسمی پیرانلو، فاطمه بررسی زنده‌مانی باکتری Enterobacter cloacae در چند حامل جامد و اثر زادمایه‌های تهیه شده بر جوانه‌زنی و رشد گندم [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 167-180]
 • قرآنی، یاسین آنالیز رشد گندم (.Triticum aestivum L)در شرایط تغییر اقلیم استان فارس با استفاده از مدل‌های مکانیستیک [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 33-50]
 • قنبری، احمد تاثیر سطوح مختلف محلولپاشی متانول بر سیب‌زمینی بهاره تحت مدیریت کودی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 251-268]
 • قهرمانی، زهرا اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و مگافول [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • قهرمانی، زهرا اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 217-231]

ک

 • کاظمیه، فاطمه تبیین عوامل مؤثر بر امکان بکارگیری انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 223-236]
 • کاظمیه، فاطمه تحلیل توانمندی‌ها و تنگناهای بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی در راستای پایداری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 293-305]
 • کریمی، رویا اثر کودهای آلی و شیمیایی در مراحل مختلف فنولوژیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید (Sorghum bicolor L. Var. Speed Feed) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 27-38]
 • کریمی، سعید ارزیابی پایداری زیست‌محیطی نظام‌ زراعی با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیک (مطالعه موردی : کشت سیب زمینی و خیار در دهستان سفالگران شهرستان بهار) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 53-99]
 • کریمی، کیوان تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات فیزیولوژیکی تره ایرانی (.Allium ampeloprasum L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]
 • کهریزی، سجاد اثر کودهای ورمی‌کمپوست، نیتروژن و فسفر برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی آخر فصل [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 67-83]
 • کوهستانی، حسین طراحی مدل توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار در بین زنان روستایی (مطالعه موردی استان کردستان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 237-251]

گ

 • گلوی، محمد تاثیرکودهای فسفره زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ Carthamus tinctorius L.)) تحت شرایط کم آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 269-284]
 • گوهری، غلامرضا اثر کود ورمی کمپوست بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی بادرشبی (.Dracocephalun moldavica L) تحت تنش شوری آب [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]

ل

 • لطفی جمال آبادی، امین ارتباط محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و دفعات برداشت با عملکرد و کیفیت بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 209-222]

م

 • مجیدی، جعفر تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-38]
 • محرم نژاد، سجاد بررسی هیبریدهای مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط آب و هوایی مغان [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 59-71]
 • محلوجی، مهرداد ارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در لاین‌های امید بخش جو در مناطق شور [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • محمدی، اصغر اثر کود ورمی کمپوست بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی بادرشبی (.Dracocephalun moldavica L) تحت تنش شوری آب [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]
 • محمدی، غلامرضا اثر خاکپوش زنده بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 13-25]
 • محمدی، مهرداد تعیین کارایی فنی تولید گندم با تاکید بر کشاورزی پایدار در شهرستان ارومیه [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 233-245]
 • محمدخانی، نیر فعالیت ضد قارچی اسانس زیره سبز و رزماری در گندم آلوده به قارچ Bipolaris sorokiniana [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 181-196]
 • مختصی بیدگلی، علی پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‎های کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی انتهای فصل در شرایط اقلیمی کرج [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 79-95]
 • مدرس ثانوی، سیدعلی پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‎های کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی انتهای فصل در شرایط اقلیمی کرج [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 79-95]
 • میری، دنیا تعیین کارایی فنی تولید گندم با تاکید بر کشاورزی پایدار در شهرستان ارومیه [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 233-245]
 • مرادیان، مریم امکان سنجی جایگزینی بستر کشت کوکوپیت با بسترهای کشت تولید داخل جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 277-291]
 • مراد بیگی، لعیا اثر تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 135-151]
 • میرزاخانی، محمد بررسی کارایی نیتروژن و عملکرد دانه لوبیا سفید تحت کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زیستی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 1-11]
 • میرزاوند، جهانبخش تغییرات ماده آلی خاک و عملکرد محصول در سامانه‌های خاک‌ورزی حفاظتی و متداول در تناوب گندم-ذرت در منطقه زرقان فارس [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 121-133]
 • مروی، حمید تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط دیم در سبزوار [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 117-127]
 • مسافری، محمد تأثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم‌مصرف و فلزهای سنگین در ریحان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 233-253]
 • مسعود سینکی، جعفر بازتاب کرچک (Ricinus communis L.) به محلول‌پاشی نانو کلات روی و اسید هیومیک در شرایط محدودیت آبیاری [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 153-171]
 • مشایخی، شهلا ارتباط محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و دفعات برداشت با عملکرد و کیفیت بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 209-222]
 • مشهدی ابدالی، علیرضا ارتباط محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و دفعات برداشت با عملکرد و کیفیت بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 209-222]
 • مطلوبی، منصور تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و نمو زمین پوش های گل ناز(Portulaca grandiflora) و دم عقربی (Carpobrotus aciniformis) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 169-180]
 • مطلوبی، منصور بررسی جوانه زنی و رشد قلمه ها و آنالیز تصویر در چند رقم رز تحت تاثیر عامل دمایی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 155-165]
 • مطلوبی، منصور تخمین طول نهایی شاخه گل دهنده در رزهای گلخانه ایی به کمک مدل رشدی ریچاردز [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 205-215]
 • مقیسه، ابراهیم تأثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم‌مصرف و فلزهای سنگین در ریحان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 233-253]
 • ملکی لجایر، حسن واکنش دو رقم گل بریده داوودی به کاربرد پسماند کمپوست قارچ و ورمی‌کمپوست [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 197-208]
 • منافی ملایوسفی، مرضیه ارزیابی پایداری زیست‌محیطی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 271-286]
 • مندنی، فرزاد ارزیابی و مقایسه پایداری بوم‌نظام‌های کشت گندم و ذرت (مطالعه موردی: منطقه سنجابی استان کرمانشاه) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 301-314]
 • مهدی پور، حنانه اثر تراکم گیاه پوششی ماش (Vigna radiata L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و کنترل علف‏های هرز کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 255-266]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین الگویی برای سنجش پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص‌های ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 253-269]
 • موحدی، رضا طراحی الگوی مدیریت پایدار آب کشاورزی با استفاده از مدل DPSIR (مطالعه‌ی موردی استان همدان) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 247-276]
 • موحدی دهنوی، محسن بررسی خصوصیات زراعی و رنگدانه‌های فتوسنتزی کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) رقم نورمن تحت شرایط قطع آبیاری و کاربرد قارچ میکوریزا و کود زیستی فسفاته در یاسوج [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 65-81]
 • موسی، آرش تحلیل توانمندی‌ها و تنگناهای بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی در راستای پایداری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 293-305]
 • موسوی طغانی، سید یوسف مقایسه تأثیر شیوه‌های آبیاری و سن بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 67-78]
 • موسوی نیک، سید محسن تاثیر سطوح مختلف محلولپاشی متانول بر سیب‌زمینی بهاره تحت مدیریت کودی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 251-268]

ن

 • نادری مهدیی، کریم ارزیابی پایداری زیست‌محیطی نظام‌ زراعی با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیک (مطالعه موردی : کشت سیب زمینی و خیار در دهستان سفالگران شهرستان بهار) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 53-99]
 • نادری‌مهدیی، کریم طراحی الگوی مدیریت پایدار آب کشاورزی با استفاده از مدل DPSIR (مطالعه‌ی موردی استان همدان) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 247-276]
 • نائل، محسن اثر مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی و گیاه پوششی لگوم بر عملکرد کدو تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) در کشت مخلوط افزایشی با لوبیا سبز [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]
 • نجاتی زاده، صبا امکان سنجی جایگزینی بستر کشت کوکوپیت با بسترهای کشت تولید داخل جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 277-291]
 • نجفی، نصرت اله تأثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم‌مصرف و فلزهای سنگین در ریحان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 233-253]
 • نجفی، نصرت اله بررسی زنده‌مانی باکتری Enterobacter cloacae در چند حامل جامد و اثر زادمایه‌های تهیه شده بر جوانه‌زنی و رشد گندم [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 167-180]
 • نیشابوری، محمدرضا تأثیر گونه‌های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی تحت تنش کم آبی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]
 • نصیری، مهدی بررسی اثر سوپرنانوجاذب ASN-320 روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • نصیری، یوسف اثرکودی‌های آلی و شیمیایی و ریزمغذی‌های رایج و نانوی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (.Foeniculum vulgare L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 101-119]
 • نصیری، یوسف ارزیابی کاربرد کودهای دامی ، ورمیکمپوست و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و مواد هیومیکی بر تولید گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalam moldavica L.) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 83-101]
 • نصرآبادی، حسین تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط دیم در سبزوار [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 117-127]
 • نظریان، شهرام پیامد کاربرد دیازینون بر فراوانی و تنوع برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 123-139]
 • نعمتیان، جواد ارزیابی پایداری زیست‌محیطی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 271-286]
 • نقش بند حسنی، رحیم بررسی جوانه زنی و رشد قلمه ها و آنالیز تصویر در چند رقم رز تحت تاثیر عامل دمایی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 155-165]
 • نیکبخت، جعفر اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و مگافول [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • نیکبخت، جعفر اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 217-231]
 • نیکدل، هیوا ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه توده‌های بومی ماشک معمولی (Vicia sativa)، ماشک گل خوشه‌ای (Vicia villosa) و ماشک خزری (Vicia hyrcanica) در شرایط دیم [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 15-31]
 • نوری، امید آنالیز رشد گندم (.Triticum aestivum L)در شرایط تغییر اقلیم استان فارس با استفاده از مدل‌های مکانیستیک [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 33-50]
 • نوری، مهدی ارزیابی و مقایسه پایداری بوم‌نظام‌های کشت گندم و ذرت (مطالعه موردی: منطقه سنجابی استان کرمانشاه) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 301-314]
 • نورآئین، مجتبی ارزیابی کاربرد کودهای دامی ، ورمیکمپوست و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و مواد هیومیکی بر تولید گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalam moldavica L.) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 83-101]
 • نوزاد نمین، کریم بررسی کارایی نیتروژن و عملکرد دانه لوبیا سفید تحت کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زیستی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 1-11]

و

 • واعظ، ناهید مقایسه جمعیت شته باقلا و دشمنان طبیعی آن و عملکرد در کشت مخلوط باقلا (Vicia faba) و همیشه بهار (Calendula officinalis) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 305-317]
 • ویسی، هادی ارزیابی و مقایسه پایداری بوم‌نظام‌های کشت گندم و ذرت (مطالعه موردی: منطقه سنجابی استان کرمانشاه) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 301-314]
 • وفایی رستمی، صدیقه تأثیر قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma harzianum بر صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در سطوح مختلف فسفر و آبیاری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 37-50]

ه

 • هادیان، جواد تأثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم‌مصرف و فلزهای سنگین در ریحان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 233-253]
 • هاشمی نژاد، یوسف تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو گونه سالیکورنیا (S. bigelovii و Salicornia persica) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • همتی، بهنام سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندم‌کاران آبی شهرستان دزفول [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 285-304]

ی

 • یادآور، حسین طراحی مدل توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار در بین زنان روستایی (مطالعه موردی استان کردستان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 237-251]
 • یارنیا، مهرداد ارزیابی نقش گونههای میکوریزا و سطوح فسفر بر صفات مرتبط با برگ و تولید اسانس نعنا فلفلی در شرایط متفاوت آبی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 39-57]
 • یدوی، علیرضا اثرکود زیستی میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • یدوی، علیرضا بررسی خصوصیات زراعی و رنگدانه‌های فتوسنتزی کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) رقم نورمن تحت شرایط قطع آبیاری و کاربرد قارچ میکوریزا و کود زیستی فسفاته در یاسوج [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 65-81]
 • یزدانپاه، مسعود سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندم‌کاران آبی شهرستان دزفول [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 285-304]
 • یکتا، علی فعالیت ضد قارچی اسانس زیره سبز و رزماری در گندم آلوده به قارچ Bipolaris sorokiniana [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 181-196]
 • یوسف زاده کندوانی، شیما تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و نمو زمین پوش های گل ناز(Portulaca grandiflora) و دم عقربی (Carpobrotus aciniformis) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 169-180]