نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمی، رسول اثر غلظت‌های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 169-184]
 • آرویی، حسین پاسخ کمی و کیفی گیاه بومی چوچاق (Eryngium caucasicum Trautv.) به کاربرد تیمارهای کودی تلفیقی شیمیایی، آلی و زیستی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 111-128]
 • آسودار، محمد امین بررسی کارایی مصرف آب، بهره‌وری انرژی، اقتصادی و عملکرد سیستم‏‏های مختلف کشت گندم- ذرت در شمال خوزستان [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 295-310]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر کود اوره، ورمی‌کمپوست و آزوکمپوست بر برخی صفات ارقام ذرت شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 57-71]
 • آل ابراهیم، محمد تقی اثر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 191-205]

ا

 • ابراهیمی پاک، نیاز علی شبیه‌سازی اثر دور آبیاری و میزان کود بور بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 225-238]
 • احمدی، رسول شناسایی ارقام مناسب یونجه برای شرایط کم آبیاری در دشت تبریز [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 249-264]
 • احمدی ثانی، ناصر تلفیق تکنیکها و فنآوریهای نوین در ارزیابی تناسب اکولوژیکی اراضی برای کاربری‌های کشاورزی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 281-294]
 • احمدنیا، فاطمه تأثیر گیاهان پوششی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز کاهو‌ی آیسبرگ (Lactuca sativa var. Ice berg) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 173-184]
 • ارزنلو، مهدی تاثیر برخی گونه های قارچ تریکودرما و میکوریز بر ویژگی های رشدی و عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 191-209]
 • ایزان، طه ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی در سطوح مختلف آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 87-111]
 • استادی، علی اثر همزیستی با قارچ میکوریزا (Funneliformis mosseae) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) و نخود (Cicer arietnium L.) در کشت مخلوط [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 19-43]
 • اسدی، محمد تأثیر کاربرد کودهای دامی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی گندم [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 313-328]
 • اسماعیل پور، بهروز اثر غلظت‌های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 169-184]
 • اسماعیل زاده، جلال سنجش پایداری بوم نظام‌های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 303-318]
 • اصغری پور، محمدرضا ارزیابی پایداری نظام های تولید سیر، پیاز و گندم سیستان با تحلیل تلفیقی امرژی و اقتصادی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 269-288]
 • اصغری پور، محمدرضا سنجش پایداری بوم نظام‌های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 303-318]
 • اصغری پور، محمدرضا کاهش آثار زیست‌محیطی از طریق بازطراحی الگوی کشت با رویکرد استفاده از ارزیابی چرخه حیات و برنامه‌ریزی چندهدفه (مطالعه موردی: شرق استان لرستان) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 311-330]
 • اگدرنژاد، اصلان شبیه‌سازی اثر دور آبیاری و میزان کود بور بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 225-238]
 • اله دادی، مرضیه نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص‌های کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 21-38]
 • الهی فرد، الهام بررسی امکان کاهش دٌز علف‌کش بروموکسینیل+توفوردی و کود نیتروژن در زراعت گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز پنیرک (Malva sp.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 207-223]
 • امانی ماچیانی، مصطفی اثر همزیستی با قارچ میکوریزا (Funneliformis mosseae) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) و نخود (Cicer arietnium L.) در کشت مخلوط [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 19-43]
 • امیری، محمد بهزاد اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • امیری دربان، ندا تأثیر کاربرد آمونیوم سولفات و پتاسیم سولفات بر عملکرد دانه و روغن کاملینا (Camelina sativa L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 239-251]
 • امیرنیا، رضا کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص‌های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرک Linum usitatissimum L.)) و باقلا (L. Vicia faba) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 19-40]
 • امیرنیا، رضا تاثیر کاربرد کود دامی بر صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در واکنش به تنش خشکی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 133-146]
 • امینی، روح اله کارایی روش‌های کنترل انگل سس(Cuscuta campestris) در گوجه فرنگی (Solanum Lycopersicum) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 297-311]
 • امینی، روح اله کودهای زیستی در کشاورزی پایدار: نگاهی به تحقیقات کودهای زیستی در ایران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 329-365]
 • امینی، روح اله اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]
 • امینی، روح اله ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک‌های P و K تحت شرایط آلوده و عدم آلودگی به سس (Cuscuta campestris) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 177-189]
 • امینی، روح اله اثر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد و قارچ شبه‌میکوریز بر برخی صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 111-126]
 • امینیان دهکردی، رقیه ارزیابی میانگین‌گیری متحرک بر مطالعات سازگاری زیتون(Olea europaea L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 295-309]

ب

 • بابایی، خدیجه اثر کودهای بیولوژیک و نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد کوانتومی و روند پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • بایزید، دنیا شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر رونق تجارت الکترونیک برای محصولات کشاورزی با تاکید پایداری کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 253-266]
 • باقری، علیرضا کاربرد خاک‌پوش زنده شنبلیله و رقم برای کنترل علف‌های هرز در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 171-190]
 • بحرینی نژاد، بابک نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص‌های کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 21-38]
 • بیرامی، حسین تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) درشرایط شور [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 347-357]
 • برمکی، مرتضی عملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر(Lathyrus sativus L) و غلات یکساله در الگوهای مختلف کشت [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • برمکی، مرتضی اثر تنش خشکی و تلقیح قارچ‌های میکوریزا و باکتری سودوموناس بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیک چای‌ترش Hibiscus sabdariffa L. [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 71-89]
 • برمکی، مرتضی کشت مخلوط خلر(Lathyrus sativus L.) و غلات زمستانه : ارزیابی بهره وری و برخی شاخص های کیفیت علوفه [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 61-76]
 • برین، محسن کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص‌های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرک Linum usitatissimum L.)) و باقلا (L. Vicia faba) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 19-40]
 • بلندنظر، صاحبعلی اثر دو پایه تجاری کدو و دو گونه قارچ میکوریز بر رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 129-143]
 • بهرامی، محمدکاظم اثر کاربرد محرک زیستی کیتوزان بر صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبی (Dracocephalium moldavica L.) در شرایط آبیاری با آب شور [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 155-169]
 • بوعذار، کاظم بررسی امکان کاهش دٌز علف‌کش بروموکسینیل+توفوردی و کود نیتروژن در زراعت گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز پنیرک (Malva sp.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 207-223]
 • بوگری، عیسی بررسی کارایی مصرف آب، بهره‌وری انرژی، اقتصادی و عملکرد سیستم‏‏های مختلف کشت گندم- ذرت در شمال خوزستان [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 295-310]

پ

 • پارسا‌ مطلق، بهاره تأثیر سیستم کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های سودمندی زوفا (Hyssopus officinalis) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • پاسبان اسلام، بهمن برخی بازتاب‌های اکوفیزیولوژیک و زراعی چند رقم گلرنگ متحمل به شوری تحت تنش کمبود آب [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 145-155]
 • پاسبان اسلام، بهمن تاریخ کاشت و مقدار بذر بهینه کلزای بهاره در اراضی شور و کم بازده حاشیه دریاچه اورمیه [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 77-86]
 • پیرزاد، علیرضا اثر کودهای بیولوژیک و نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد کوانتومی و روند پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • پیش بهار، اسماعیل عوامل موثر بر بکارگیری سیستم های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان بستان آباد، استان آذربایجان شرقی) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 217-229]

ت

 • تاری نژاد، علیرضا پایداری عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش‌ AMMI [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 319-331]
 • ترابی گیگلو، موسی اثر تنش خشکی و تلقیح قارچ‌های میکوریزا و باکتری سودوموناس بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیک چای‌ترش Hibiscus sabdariffa L. [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 71-89]
 • ترابی گیگلو، موسی اثر غلظت‌های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 169-184]
 • تقی زاده، اکبر نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص‌های کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 21-38]
 • تقی زاده، امیرعباس ارزیابی میانگین‌گیری متحرک بر مطالعات سازگاری زیتون(Olea europaea L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 295-309]

ث

 • ثانی، بهزاد محلول‎پاشی سلنیوم و روی به منظور بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های کلزا در شرایط تاریخ‎های کشت رایج و تأخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 157-176]
 • ثروتی، مسلم ضرورت تغییر تیپ‌های بهره‌وری رایج منطقه هوراند [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 327-339]

ج

 • جعفرزاده، علی اصغر ضرورت تغییر تیپ‌های بهره‌وری رایج منطقه هوراند [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 327-339]
 • جلالی، آرمان ارزیابی انرژی ورودی- خروجی در کشت گندم درکشت و صنعت مزارع نوین ایرانیان (آق قلا گلستان) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 333-346]
 • جلیلی، بهی توان رشد و گیاه‌پالایی پونه آبی(Mentha aquatica) ، زولنگ (Eryngium caucasicum) و اناریجه (Froriepia subpinnata) در خاک آلوده به سرب [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 229-247]
 • جلیل نژاد، نادر تلفیق تکنیکها و فنآوریهای نوین در ارزیابی تناسب اکولوژیکی اراضی برای کاربری‌های کشاورزی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 281-294]
 • جهان، محسن اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • جهانبخش گده کهریز، سدابه تاثیر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان تیمار شده با کلریدکادمیوم [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 147-168]
 • جوان قلیلو، مینا عکس العمل گیاه سنبل الطیب به کاربرد کودهای زیستی تحت تنش خشکی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 59-72]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی در سطوح مختلف آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 87-111]
 • جوانمرد، عبدالله اثر همزیستی با قارچ میکوریزا (Funneliformis mosseae) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) و نخود (Cicer arietnium L.) در کشت مخلوط [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 19-43]
 • جوکار، مهرانگیز تأثیر سیستم کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های سودمندی زوفا (Hyssopus officinalis) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]

چ

 • چاووشی، مریم تأثیر میزان و زمان کاربرد عصاره کیوی بر فرایندهای فیزیولوژیک گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) آلوده به گل جالیز (Orobanche spp) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 161-171]
 • چمنی، مسعود اثر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 191-205]
 • چوبفروش خوئی، بهرام اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]

ح

 • حاجی لو، جعفر اثر دو پایه تجاری کدو و دو گونه قارچ میکوریز بر رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 129-143]
 • حافظی، نگار عملکرد مدل‌های شبکه‌ عصبی پرسپترون چندلایه و توابع با پایه شعاعی در برآورد میزان محصول نیشکر [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 213-228]
 • حیدرزاده، سعید تاثیر کاربرد کود دامی بر صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در واکنش به تنش خشکی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 133-146]
 • حیدرزاده، علی تأثیر کود اوره، ورمی‌کمپوست و آزوکمپوست بر برخی صفات ارقام ذرت شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 57-71]
 • حیدرنژاد، رسول اثر غلظت‌های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 169-184]
 • حسن پور، حمید تاثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم و سولفات روی بر مقاومت به سرمای جوانه های انگور (vitis vinifera L.) رقم بیدانه قرمز [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 143-159]
 • حسن پور، رقیه توان رشد و گیاه‌پالایی پونه آبی(Mentha aquatica) ، زولنگ (Eryngium caucasicum) و اناریجه (Froriepia subpinnata) در خاک آلوده به سرب [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 229-247]
 • حسن زاده، مریم مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ‌های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.) در دشت تبریز [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • حسن زاده قورتپه، عبدالله تاثیر کاربرد کود دامی بر صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در واکنش به تنش خشکی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 133-146]
 • حسن زاده قورت تپه، عبداله عکس العمل گیاه سنبل الطیب به کاربرد کودهای زیستی تحت تنش خشکی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 59-72]
 • حسینی یگانی، سیدعلی بهینه‌سازی مصرف آب مجازی با تأکید بر عدم حتمیت بارندگی و قیمت محصولات زراعی مطالعه موردی: منطقه گهرباران ساری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 267-293]
 • حق شناس، رضا تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و میکوریزا بر عملکرد ارقام گلرنگ [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 91-109]
 • حمزه ئی، جواد اثر خاک‌‌ورزی حفاظتی و کشت مخلوط با لوبیا و سویا بر رقابت علف‌‌های هرز، پتانسیل تولید و کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]

خ

 • خرمی، شهروز شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر رونق تجارت الکترونیک برای محصولات کشاورزی با تاکید پایداری کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 253-266]

د

 • دانشیان، امیرمحمد عکس العمل گیاه سنبل الطیب به کاربرد کودهای زیستی تحت تنش خشکی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 59-72]
 • دانشیان، جهانفر پاسخ ارقام و هیبریدهای کلزا به کشت زمستانه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 185-198]
 • دانشفر، الهام پاسخ کمی و کیفی گیاه بومی چوچاق (Eryngium caucasicum Trautv.) به کاربرد تیمارهای کودی تلفیقی شیمیایی، آلی و زیستی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 111-128]
 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر(Lathyrus sativus L) و غلات یکساله در الگوهای مختلف کشت [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربرد کود‌های پنرجتیک، شیمیایی و آب مغناطیسی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 141-153]
 • دباغ محمدی نسب، عادل کارایی روش‌های کنترل انگل سس(Cuscuta campestris) در گوجه فرنگی (Solanum Lycopersicum) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 297-311]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک‌های P و K تحت شرایط آلوده و عدم آلودگی به سس (Cuscuta campestris) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 177-189]
 • دباغ محمدی نسب، عادل سنجش پایداری بوم نظام‌های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 303-318]
 • دباغ محمدی نسب، عادل کشت مخلوط خلر(Lathyrus sativus L.) و غلات زمستانه : ارزیابی بهره وری و برخی شاخص های کیفیت علوفه [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 61-76]
 • دیده باز مغانلو، قربان اثر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 191-205]
 • دشتی، قادر ارزیابی ارتباط کارایی اقتصادی با کارایی زیست ‌محیطی در بخش کشاورزی ایران [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 199-211]
 • دهقانیان، حسن عملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر(Lathyrus sativus L) و غلات یکساله در الگوهای مختلف کشت [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • دهقانیان، حسن کشت مخلوط خلر(Lathyrus sativus L.) و غلات زمستانه : ارزیابی بهره وری و برخی شاخص های کیفیت علوفه [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 61-76]
 • دهمرده، مهدی سنجش پایداری بوم نظام‌های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 303-318]

ر

 • راحلی، حسین شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر رونق تجارت الکترونیک برای محصولات کشاورزی با تاکید پایداری کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 253-266]
 • راعی، یعقوب ارزیابی برخی شاخص‌های مهم تولید محصول ذرت علوفه‌ای در سیستم بدون خاک‌ورزی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 95-106]
 • راعی، یعقوب نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص‌های کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 21-38]
 • راعی، یعقوب اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]
 • راعی، یعقوب اثر کودهای شیمیایی نیتروژنی و زیستی بر کشت مخلوط لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) و خردل سیاه (Brassica nigra L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 21-40]
 • راعی، یعقوب صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر تنش خشکی و کودهای شیمیایی و زیستی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 359-378]
 • رحمانی، فاطمه بررسی اثر کمپوست تراشه‌های چوب و اسید هیومیک بر رشد، گل‌دهی و عمر گلجایی دو رگ لیلیوم (Longiflorum × Asiatic) رقم نشویل [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 185-202]
 • رحیمیان، محمد حسن تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) درشرایط شور [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 347-357]
 • رحیمی گاودانه‌گداری، مریم تأثیر کود اوره، ورمی‌کمپوست و آزوکمپوست بر برخی صفات ارقام ذرت شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 57-71]
 • رستمی، جواد عوامل موثر بر بکارگیری سیستم های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان بستان آباد، استان آذربایجان شرقی) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 217-229]
 • رسولی، سمیرا ضرورت تغییر تیپ‌های بهره‌وری رایج منطقه هوراند [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 327-339]
 • رشیدی، ورهرام مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ‌های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.) در دشت تبریز [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • رشیدی، ,ورهرام پایداری عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش‌ AMMI [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 319-331]
 • رضایی زاد، عباس واکنش برخی ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ‌کاشت معمول و تاخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 59-69]
 • رضائی، حسین ضرورت تغییر تیپ‌های بهره‌وری رایج منطقه هوراند [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 327-339]
 • رضائی چیانه، اسماعیل کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص‌های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرک Linum usitatissimum L.)) و باقلا (L. Vicia faba) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 19-40]
 • رضوانی، محمد توان رشد و گیاه‌پالایی پونه آبی(Mentha aquatica) ، زولنگ (Eryngium caucasicum) و اناریجه (Froriepia subpinnata) در خاک آلوده به سرب [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 229-247]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • رمرودی، محمود کاهش آثار زیست‌محیطی از طریق بازطراحی الگوی کشت با رویکرد استفاده از ارزیابی چرخه حیات و برنامه‌ریزی چندهدفه (مطالعه موردی: شرق استان لرستان) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 311-330]
 • رمرودی، محمود ارزیابی و مقایسه پایداری کشت‌بوم‌های پاییزه و بهاره سیب‌زمینی با استفاده از تحلیل انرژی (مطالعه موردی: استان گلستان) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 265-279]
 • روزپیکر، زینب تأثیر سیستم کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های سودمندی زوفا (Hyssopus officinalis) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • روزی خواه، نسرین تلفیق تکنیکها و فنآوریهای نوین در ارزیابی تناسب اکولوژیکی اراضی برای کاربری‌های کشاورزی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 281-294]

ز

 • زارعی سیاه بیدی، اسداله واکنش برخی ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ‌کاشت معمول و تاخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 59-69]
 • زارعی سیاه بیدی، اسداله بررسی واکنش هیبریدهای وارداتی و ژنوتیپ‌های آزاد گرده افشان کلزا به مقدار مصرف بذر [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 95-109]
 • زیبایی، منصور مدیریت بهینه کشت محصولات زراعی دشت فیروزآباد در راستای پایداری منابع آب و خاک با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی فازی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 331-345]
 • زعفریان، فائزه توان رشد و گیاه‌پالایی پونه آبی(Mentha aquatica) ، زولنگ (Eryngium caucasicum) و اناریجه (Froriepia subpinnata) در خاک آلوده به سرب [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 229-247]
 • زعفرانی معطر، پریسا اثر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد و قارچ شبه‌میکوریز بر برخی صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 111-126]
 • زینانلو، علی اصغر ارزیابی میانگین‌گیری متحرک بر مطالعات سازگاری زیتون(Olea europaea L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 295-309]
 • زهتاب سلماسی، سعید تاثیر برخی گونه های قارچ تریکودرما و میکوریز بر ویژگی های رشدی و عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 191-209]

س

 • سیاحی، حسن شبیه‌سازی اثر دور آبیاری و میزان کود بور بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 225-238]
 • ساریخانی، محمدرضا کودهای زیستی در کشاورزی پایدار: نگاهی به تحقیقات کودهای زیستی در ایران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 329-365]
 • ساریخانی، محمدرضا بررسی کارایی تلقیح زادمایه‌های انتروباکتر کلوآسه بر خصوصیات رشدی، عملکرد روغن و نوع اسیدهای چرب کلزا (Brassica napus L.) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 73-93]
 • ساریخانی، محمد رضا اثر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد و قارچ شبه‌میکوریز بر برخی صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 111-126]
 • سیاهپوش، عبدالرضا بررسی امکان کاهش دٌز علف‌کش بروموکسینیل+توفوردی و کود نیتروژن در زراعت گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز پنیرک (Malva sp.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 207-223]
 • سبزی نوجه ده، محسن تاثیر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان تیمار شده با کلریدکادمیوم [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 147-168]
 • سیدی، محسن اثر خاک‌‌ورزی حفاظتی و کشت مخلوط با لوبیا و سویا بر رقابت علف‌‌های هرز، پتانسیل تولید و کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]
 • سید آبادی، اسماعیل ارزیابی پایداری نظام های تولید سیر، پیاز و گندم سیستان با تحلیل تلفیقی امرژی و اقتصادی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 269-288]
 • سید آبادی، اسماعیل کاهش آثار زیست‌محیطی از طریق بازطراحی الگوی کشت با رویکرد استفاده از ارزیابی چرخه حیات و برنامه‌ریزی چندهدفه (مطالعه موردی: شرق استان لرستان) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 311-330]
 • سیدشریفی، رئوف اثر کودهای بیولوژیک و نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد کوانتومی و روند پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • سرپرست، رمضان اثرکاشت خارج از فصل (تابستانه) بر عملکرد ومراحل فنولوژیک باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص‌های نوری و حرارتی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 127-142]
 • سیروس مهر، علیرضا سنجش پایداری بوم نظام‌های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 303-318]
 • سیف دواتی، جمال کشت مخلوط خلر(Lathyrus sativus L.) و غلات زمستانه : ارزیابی بهره وری و برخی شاخص های کیفیت علوفه [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 61-76]
 • سیف دواتی، جمال عملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر(Lathyrus sativus L) و غلات یکساله در الگوهای مختلف کشت [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • سلیمی، اعظم تأثیر میزان و زمان کاربرد عصاره کیوی بر فرایندهای فیزیولوژیک گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) آلوده به گل جالیز (Orobanche spp) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 161-171]
 • سلمانزاده، سیروس تحلیل راهبردهای اجرای کشاورزی اخلاق مدار در شهرستان سنقر [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 289-301]

ش

 • شاه حسینی، حمیدرضا ارزیابی و مقایسه پایداری کشت‌بوم‌های پاییزه و بهاره سیب‌زمینی با استفاده از تحلیل انرژی (مطالعه موردی: استان گلستان) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 265-279]
 • شیران تفتی، مهدی تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) درشرایط شور [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 347-357]
 • شیرانی راد، امیرحسین واکنش برخی ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ‌کاشت معمول و تاخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 59-69]
 • شیرانی راد، امیرحسین محلول‎پاشی سلنیوم و روی به منظور بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های کلزا در شرایط تاریخ‎های کشت رایج و تأخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 157-176]
 • شیرانی راد، امیرحسین تأثیر کاربرد آمونیوم سولفات و پتاسیم سولفات بر عملکرد دانه و روغن کاملینا (Camelina sativa L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 239-251]
 • شیرانی راد، امیرحسین پاسخ ارقام و هیبریدهای کلزا به کشت زمستانه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 185-198]
 • شریب، بهزاد ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک‌های P و K تحت شرایط آلوده و عدم آلودگی به سس (Cuscuta campestris) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 177-189]
 • شیرزاد لسکوکلایه، سمیه تعیین الگوی بهینه‌ی‌ کشت محصولات زراعی با تأکید بر استفاده مناسب از نهاده‌های مختل‌کننده‌ی کشاورزی پایدار: کاربرد روش برنامه‌ریزی خطی کسری چندهدفه‌ی استوار [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 241-256]
 • شرفی، سعید اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) با یونجه حلزونی (Medicago scutellata) در رقابت با علف‌های هرز [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 41-60]
 • شرفی، سوران تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و میکوریزا بر عملکرد ارقام گلرنگ [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 91-109]
 • شریفی، سینا عملکرد مدل‌های شبکه‌ عصبی پرسپترون چندلایه و توابع با پایه شعاعی در برآورد میزان محصول نیشکر [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 213-228]
 • شریفی، مهناز ارزیابی عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربرد کود‌های پنرجتیک، شیمیایی و آب مغناطیسی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 141-153]
 • شفقی، علیرضا اثر کودهای نیتروکسین و اوره بر روی برخی صفات کمی و کیفی علوفه حاصل از کشت مخلوط ذرت و شنبلیله در خراسان جنوبی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 257-277]
 • شکاری، فریبرز ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی در سطوح مختلف آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 87-111]
 • شکیبا، محمدرضا ارزیابی عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربرد کود‌های پنرجتیک، شیمیایی و آب مغناطیسی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 141-153]
 • شکیبا، محمدرضا اثر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد و قارچ شبه‌میکوریز بر برخی صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 111-126]
 • شمس، علی بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان زنجان [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 231-251]
 • شهسواری، ناصر پاسخ ارقام و هیبریدهای کلزا به کشت زمستانه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 185-198]

ص

 • صیادی احمد آباد، مهدی اثر کودهای شیمیایی نیتروژنی و زیستی بر کشت مخلوط لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) و خردل سیاه (Brassica nigra L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 21-40]
 • صالحی، معصومه تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) درشرایط شور [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 347-357]
 • صالح آبادی، میلاد اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • صبا، جلال بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان زنجان [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 231-251]
 • صدر کریمی، الهام اثر همزیستی با قارچ میکوریزا (Funneliformis mosseae) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) و نخود (Cicer arietnium L.) در کشت مخلوط [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 19-43]
 • صفوی فرد، نادیا پاسخ ارقام و هیبریدهای کلزا به کشت زمستانه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 185-198]
 • صنایعی، سارا اثر تنش خشکی و تلقیح قارچ‌های میکوریزا و باکتری سودوموناس بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیک چای‌ترش Hibiscus sabdariffa L. [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 71-89]

ط

 • طایی سمیرمی، جواد تأثیر سیستم کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های سودمندی زوفا (Hyssopus officinalis) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]

ظ

 • ظریفیان، شاپور تحلیل مسائل و مشکلات کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 211-223]
 • ظریفیان، شاپور پهنه‌بندی اراضی مستعد کشاورزی با استفاده از ترکیب روش تحلیل سلسه‌مراتبی در مناطق شمالی شهرستان خلخال ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز میکائیل آباد) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 225-239]
 • ظریفیان، شاپور عوامل موثر بر بکارگیری سیستم های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان بستان آباد، استان آذربایجان شرقی) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 217-229]
 • ظریفیان، شاپور شناسایی عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 311-326]

ع

 • عبادی، علی تأثیر گیاهان پوششی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز کاهو‌ی آیسبرگ (Lactuca sativa var. Ice berg) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 173-184]
 • عبادی خزینه قدیم، علی اثر تنش خشکی و تلقیح قارچ‌های میکوریزا و باکتری سودوموناس بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیک چای‌ترش Hibiscus sabdariffa L. [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 71-89]
 • عباسی، امین ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی در سطوح مختلف آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 87-111]
 • عباسی، بیتا کاربرد خاک‌پوش زنده شنبلیله و رقم برای کنترل علف‌های هرز در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 171-190]
 • عباس دخت، حمید اثر کودهای نیتروکسین و اوره بر روی برخی صفات کمی و کیفی علوفه حاصل از کشت مخلوط ذرت و شنبلیله در خراسان جنوبی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 257-277]
 • عبد شاهی، عباس تعیین الگوی بهینه‌ی‌ کشت محصولات زراعی با تأکید بر استفاده مناسب از نهاده‌های مختل‌کننده‌ی کشاورزی پایدار: کاربرد روش برنامه‌ریزی خطی کسری چندهدفه‌ی استوار [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 241-256]
 • عیدی، اسما تحلیل مسائل و مشکلات کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 211-223]
 • عیدی، اسماء شناسایی عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 311-326]
 • عرشی، اسرین تأثیر میزان و زمان کاربرد عصاره کیوی بر فرایندهای فیزیولوژیک گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) آلوده به گل جالیز (Orobanche spp) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 161-171]
 • عزیزی، مجید پاسخ کمی و کیفی گیاه بومی چوچاق (Eryngium caucasicum Trautv.) به کاربرد تیمارهای کودی تلفیقی شیمیایی، آلی و زیستی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 111-128]
 • عساکره، حسین بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان زنجان [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 231-251]
 • عساکره، عباس تعیین مناسب‏ترین آرایش کشت لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) با تأکید بر کاهش بذر مصرفی و بهبود شاخص‏های انرژی به روش آبیاری قطره ‏ای [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 253-267]
 • عسگری، اشکان واکنش برخی ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ‌کاشت معمول و تاخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 59-69]
 • عسگری، اشکان بررسی واکنش هیبریدهای وارداتی و ژنوتیپ‌های آزاد گرده افشان کلزا به مقدار مصرف بذر [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 95-109]
 • عظیمی، سولماز ارزیابی تنوع کنه‌های اریباتید (Oribatida) تحت تاثیر چند نوع کشت و خاک [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 215-203]
 • عقلمند، ندا پایداری عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش‌ AMMI [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 319-331]
 • علیپور نخی، عباس اثرکاشت خارج از فصل (تابستانه) بر عملکرد ومراحل فنولوژیک باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص‌های نوری و حرارتی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 127-142]
 • علیزاده، خدیجه کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص‌های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرک Linum usitatissimum L.)) و باقلا (L. Vicia faba) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 19-40]
 • عمارت پرداز، جاوید اثر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 191-205]

غ

 • غفاری، مهدی پاسخ ارقام و هیبریدهای کلزا به کشت زمستانه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 185-198]

ف

 • فتحی، فاطمه مدیریت بهینه کشت محصولات زراعی دشت فیروزآباد در راستای پایداری منابع آب و خاک با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی فازی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 331-345]
 • فرح وش، فرهاد عکس العمل گیاه سنبل الطیب به کاربرد کودهای زیستی تحت تنش خشکی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 59-72]

ق

 • قاسمی، سعید مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ‌های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.) در دشت تبریز [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • قاسمی، سعید اثر کودهای شیمیایی نیتروژنی و زیستی بر کشت مخلوط لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) و خردل سیاه (Brassica nigra L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 21-40]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم اثر کودهای شیمیایی نیتروژنی و زیستی بر کشت مخلوط لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) و خردل سیاه (Brassica nigra L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 21-40]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر تنش خشکی و کودهای شیمیایی و زیستی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 359-378]
 • قربی، مژگان مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ‌های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.) در دشت تبریز [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • قلی پور، منوچهر اثر کودهای نیتروکسین و اوره بر روی برخی صفات کمی و کیفی علوفه حاصل از کشت مخلوط ذرت و شنبلیله در خراسان جنوبی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 257-277]
 • قلی نژاد، اسماعیل تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و میکوریزا بر عملکرد ارقام گلرنگ [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 91-109]
 • قنبری، احمد کاهش آثار زیست‌محیطی از طریق بازطراحی الگوی کشت با رویکرد استفاده از ارزیابی چرخه حیات و برنامه‌ریزی چندهدفه (مطالعه موردی: شرق استان لرستان) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 311-330]
 • قنبری، سید احمد ارزیابی پایداری نظام های تولید سیر، پیاز و گندم سیستان با تحلیل تلفیقی امرژی و اقتصادی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 269-288]
 • قهرمانی، صغری تأثیر گیاهان پوششی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز کاهو‌ی آیسبرگ (Lactuca sativa var. Ice berg) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 173-184]
 • قهرمان زاده، محمد ارزیابی ارتباط کارایی اقتصادی با کارایی زیست ‌محیطی در بخش کشاورزی ایران [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 199-211]

ک

 • کاظمی، حسین ارزیابی و مقایسه پایداری کشت‌بوم‌های پاییزه و بهاره سیب‌زمینی با استفاده از تحلیل انرژی (مطالعه موردی: استان گلستان) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 265-279]
 • کاظمی، نواب بررسی کارایی مصرف آب، بهره‌وری انرژی، اقتصادی و عملکرد سیستم‏‏های مختلف کشت گندم- ذرت در شمال خوزستان [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 295-310]
 • کاظمیه، فاطمه تحلیل مسائل و مشکلات کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 211-223]
 • کاظمیه، فاطمه پهنه‌بندی اراضی مستعد کشاورزی با استفاده از ترکیب روش تحلیل سلسه‌مراتبی در مناطق شمالی شهرستان خلخال ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز میکائیل آباد) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 225-239]
 • کاظمیه، فاطمه شناسایی عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 311-326]
 • کرمی، ریحانه کاربرد تلفیقی کود‌های زیستی و شیمیایی پتاسیم و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی توتون نر عقیم (Nicotiana tabacum L. cv. PVH19) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 113-131]
 • کریمی، مهناز بررسی اثر کمپوست تراشه‌های چوب و اسید هیومیک بر رشد، گل‌دهی و عمر گلجایی دو رگ لیلیوم (Longiflorum × Asiatic) رقم نشویل [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 185-202]
 • کشمیری، فاطمه بهینه‌سازی مصرف آب مجازی با تأکید بر عدم حتمیت بارندگی و قیمت محصولات زراعی مطالعه موردی: منطقه گهرباران ساری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 267-293]
 • کوهستانی، حسین پهنه‌بندی اراضی مستعد کشاورزی با استفاده از ترکیب روش تحلیل سلسه‌مراتبی در مناطق شمالی شهرستان خلخال ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز میکائیل آباد) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 225-239]

گ

 • گنجعلی، حمیدرضا پهنه بندی توان اکولوژیک کشاورزی در شمال ومرکز استان سیستان وبلوچستان جهت کشت کلزا با سامانه GIS [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 279-295]
 • گودرزی، محمد تأثیر گیاهان پوششی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز کاهو‌ی آیسبرگ (Lactuca sativa var. Ice berg) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 173-184]
 • گوهری، غلامرضا اثر کاربرد محرک زیستی کیتوزان بر صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبی (Dracocephalium moldavica L.) در شرایط آبیاری با آب شور [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 155-169]
 • گوهریان، علیرضا محلول‎پاشی سلنیوم و روی به منظور بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های کلزا در شرایط تاریخ‎های کشت رایج و تأخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 157-176]

ل

 • لطف‌الهی، پریسا ارزیابی تنوع کنه‌های اریباتید (Oribatida) تحت تاثیر چند نوع کشت و خاک [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 215-203]

م

 • مارزی زاده، اصغر اثر دو پایه تجاری کدو و دو گونه قارچ میکوریز بر رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 129-143]
 • مام نبی، سهراب صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر تنش خشکی و کودهای شیمیایی و زیستی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 359-378]
 • مبصر، حمیدرضا پهنه بندی توان اکولوژیک کشاورزی در شمال ومرکز استان سیستان وبلوچستان جهت کشت کلزا با سامانه GIS [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 279-295]
 • متفکر آزاد، روح اله تاثیر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان تیمار شده با کلریدکادمیوم [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 147-168]
 • مجاوریان، سید مجتبی بهینه‌سازی مصرف آب مجازی با تأکید بر عدم حتمیت بارندگی و قیمت محصولات زراعی مطالعه موردی: منطقه گهرباران ساری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 267-293]
 • مجیدیان، مجید کاربرد تلفیقی کود‌های زیستی و شیمیایی پتاسیم و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی توتون نر عقیم (Nicotiana tabacum L. cv. PVH19) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 113-131]
 • مجیدی هروان، اسلام تأثیر کاربرد آمونیوم سولفات و پتاسیم سولفات بر عملکرد دانه و روغن کاملینا (Camelina sativa L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 239-251]
 • محسن آبادی، غلامرضا کاربرد تلفیقی کود‌های زیستی و شیمیایی پتاسیم و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی توتون نر عقیم (Nicotiana tabacum L. cv. PVH19) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 113-131]
 • محمدی، غلامرضا کاربرد خاک‌پوش زنده شنبلیله و رقم برای کنترل علف‌های هرز در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 171-190]
 • محمدپور، زهرا ارزیابی ارتباط کارایی اقتصادی با کارایی زیست ‌محیطی در بخش کشاورزی ایران [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 199-211]
 • مدرس ثانوی، سید علی تأثیر کود اوره، ورمی‌کمپوست و آزوکمپوست بر برخی صفات ارقام ذرت شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 57-71]
 • مرادی، ابراهیم پهنه بندی توان اکولوژیک کشاورزی در شمال ومرکز استان سیستان وبلوچستان جهت کشت کلزا با سامانه GIS [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 279-295]
 • مرادی، حسین بررسی اثر کمپوست تراشه‌های چوب و اسید هیومیک بر رشد، گل‌دهی و عمر گلجایی دو رگ لیلیوم (Longiflorum × Asiatic) رقم نشویل [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 185-202]
 • مرادیان، پریسا شناسایی ارقام مناسب یونجه برای شرایط کم آبیاری در دشت تبریز [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 249-264]
 • مردانی نجف‌آبادی، مصطفی تعیین الگوی بهینه‌ی‌ کشت محصولات زراعی با تأکید بر استفاده مناسب از نهاده‌های مختل‌کننده‌ی کشاورزی پایدار: کاربرد روش برنامه‌ریزی خطی کسری چندهدفه‌ی استوار [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 241-256]
 • میرزازاده، علی ارزیابی برخی شاخص‌های مهم تولید محصول ذرت علوفه‌ای در سیستم بدون خاک‌ورزی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 95-106]
 • مرزبان، افشین بررسی کارایی مصرف آب، بهره‌وری انرژی، اقتصادی و عملکرد سیستم‏‏های مختلف کشت گندم- ذرت در شمال خوزستان [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 295-310]
 • مرزبان، زهرا کاهش آثار زیست‌محیطی از طریق بازطراحی الگوی کشت با رویکرد استفاده از ارزیابی چرخه حیات و برنامه‌ریزی چندهدفه (مطالعه موردی: شرق استان لرستان) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 311-330]
 • مرشدلو، محمدرضا اثر همزیستی با قارچ میکوریزا (Funneliformis mosseae) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) و نخود (Cicer arietnium L.) در کشت مخلوط [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 19-43]
 • میرک زاده، علی اصغر تحلیل راهبردهای اجرای کشاورزی اخلاق مدار در شهرستان سنقر [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 289-301]
 • میرلو، سهراب تحلیل مسائل و مشکلات کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 211-223]
 • میرهادی، سید محمد جواد تأثیر کاربرد آمونیوم سولفات و پتاسیم سولفات بر عملکرد دانه و روغن کاملینا (Camelina sativa L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 239-251]
 • میسمی، محمد علی ارزیابی انرژی ورودی- خروجی در کشت گندم درکشت و صنعت مزارع نوین ایرانیان (آق قلا گلستان) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 333-346]
 • مشتاقی، مهیار کاربرد تلفیقی کود‌های زیستی و شیمیایی پتاسیم و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی توتون نر عقیم (Nicotiana tabacum L. cv. PVH19) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 113-131]
 • مظفری، حمید محلول‎پاشی سلنیوم و روی به منظور بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های کلزا در شرایط تاریخ‎های کشت رایج و تأخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 157-176]
 • معاونی، پیام محلول‎پاشی سلنیوم و روی به منظور بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های کلزا در شرایط تاریخ‎های کشت رایج و تأخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 157-176]
 • مقدم، علی شناسایی ارقام مناسب یونجه برای شرایط کم آبیاری در دشت تبریز [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 249-264]
 • ملک حسینی، افسانه تحلیل راهبردهای اجرای کشاورزی اخلاق مدار در شهرستان سنقر [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 289-301]
 • منجزی، نسیم عملکرد مدل‌های شبکه‌ عصبی پرسپترون چندلایه و توابع با پایه شعاعی در برآورد میزان محصول نیشکر [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 213-228]
 • منیری فر، حسن مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ‌های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.) در دشت تبریز [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • منیری فر، حسن شناسایی ارقام مناسب یونجه برای شرایط کم آبیاری در دشت تبریز [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 249-264]
 • مهربان، احمد پهنه بندی توان اکولوژیک کشاورزی در شمال ومرکز استان سیستان وبلوچستان جهت کشت کلزا با سامانه GIS [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 279-295]
 • موافقی، علی تاثیر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان تیمار شده با کلریدکادمیوم [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 147-168]
 • موحدزاده، الناز ارزیابی تنوع کنه‌های اریباتید (Oribatida) تحت تاثیر چند نوع کشت و خاک [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 215-203]
 • موسوی، سید غلامرضا تاثیر میکوریزا و هیومیک اسید بر صفات مورفولوژیک و عملکرد پنبه تحت تنش خشکی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 121-139]
 • موسوی زاده، سیدعلی تأثیر کاربرد کودهای دامی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی گندم [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 313-328]

ن

 • ناصری، لطفعلی تاثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم و سولفات روی بر مقاومت به سرمای جوانه های انگور (vitis vinifera L.) رقم بیدانه قرمز [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 143-159]
 • ناصری آبکوه، نگار اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • نجفی، نصرت اله بررسی کارایی تلقیح زادمایه‌های انتروباکتر کلوآسه بر خصوصیات رشدی، عملکرد روغن و نوع اسیدهای چرب کلزا (Brassica napus L.) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 73-93]
 • نصیری، یوسف تأثیر کاربرد کودهای دامی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی گندم [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 313-328]
 • نصیری، یوسف تأثیر ماشک گل خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) بر مهار علف‌های هرز و تولید محصول گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت مخلوط [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]
 • نصراله زاده، صفر صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر تنش خشکی و کودهای شیمیایی و زیستی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 359-378]
 • نظری ویند، فاطمه پهنه‌بندی اراضی مستعد کشاورزی با استفاده از ترکیب روش تحلیل سلسه‌مراتبی در مناطق شمالی شهرستان خلخال ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز میکائیل آباد) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 225-239]
 • نیکخواه، مجید تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) درشرایط شور [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 347-357]
 • نیکویی، علیرضا کاهش آثار زیست‌محیطی از طریق بازطراحی الگوی کشت با رویکرد استفاده از ارزیابی چرخه حیات و برنامه‌ریزی چندهدفه (مطالعه موردی: شرق استان لرستان) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 311-330]
 • نوجوان، سهیلا تاثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم و سولفات روی بر مقاومت به سرمای جوانه های انگور (vitis vinifera L.) رقم بیدانه قرمز [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 143-159]
 • نوریانی، حسن ارزیابی برخی خصوصیات اکو فیزیولوژیک ذرت S.C 704 در کشت مخلوط افزایشی با گیاه ماش [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 45-58]
 • نورمحمدی، قربان تأثیر کاربرد آمونیوم سولفات و پتاسیم سولفات بر عملکرد دانه و روغن کاملینا (Camelina sativa L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 239-251]
 • نوروزی، مجید ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک‌های P و K تحت شرایط آلوده و عدم آلودگی به سس (Cuscuta campestris) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 177-189]

و

 • وصلی دیزجیکان، آی سان بررسی کارایی تلقیح زادمایه‌های انتروباکتر کلوآسه بر خصوصیات رشدی، عملکرد روغن و نوع اسیدهای چرب کلزا (Brassica napus L.) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 73-93]
 • وطن پور، زهرا تاثیر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان تیمار شده با کلریدکادمیوم [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 147-168]
 • ولیزاده، شادی کارایی روش‌های کنترل انگل سس(Cuscuta campestris) در گوجه فرنگی (Solanum Lycopersicum) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 297-311]

ه

 • هاتف هریس، حسین تاثیر برخی گونه های قارچ تریکودرما و میکوریز بر ویژگی های رشدی و عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 191-209]
 • هاشمی، مسعود تأثیر گیاهان پوششی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز کاهو‌ی آیسبرگ (Lactuca sativa var. Ice berg) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 173-184]
 • هدایتی پور، ابوالفضل تعیین مناسب‏ترین آرایش کشت لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) با تأکید بر کاهش بذر مصرفی و بهبود شاخص‏های انرژی به روش آبیاری قطره ‏ای [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 253-267]
 • هوشمندان مقدم فرد، زهرا بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان زنجان [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 231-251]

ی

 • یارنیا، مهرداد ارزیابی عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربرد کود‌های پنرجتیک، شیمیایی و آب مغناطیسی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 141-153]
 • یارنیا، مهرداد عکس العمل گیاه سنبل الطیب به کاربرد کودهای زیستی تحت تنش خشکی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 59-72]
 • یاسینی، حسن ارزیابی پایداری نظام های تولید سیر، پیاز و گندم سیستان با تحلیل تلفیقی امرژی و اقتصادی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 269-288]
 • یزدانی بیوکی، رستم تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) درشرایط شور [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 347-357]
 • یعقوبی، جعفر بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان زنجان [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 231-251]