نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمی، رسول واکنش دو رقم گل بریده داوودی به کاربرد پسماند کمپوست قارچ و ورمی‌کمپوست [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 197-208]
 • آذرمی، رسول اثر غلظت‌های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 169-184]
 • آرژه، جلال تولید علوفه در الگوهای مختلف کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L.) با ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 63-83]
 • آرمین، محمد تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط دیم در سبزوار [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 117-127]
 • آرویی، حسین پاسخ کمی و کیفی گیاه بومی چوچاق (Eryngium caucasicum Trautv.) به کاربرد تیمارهای کودی تلفیقی شیمیایی، آلی و زیستی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 111-128]
 • آزادی مبارکی، محمد محدودیت های تولید انگور از لحاظ عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیلی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 159-172]
 • آزادمرد دمیرچی، صدیف ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]
 • آزادمرد طالش‌مکاییل، اباصلت ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]
 • آزاد مرد طالش میکاییل، اباصلت دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 15-25]
 • آزرم، حسن اثرات خاک‌ورزی حفاظتی بر کارایی فنی گندم‌کاران در شهرستان دزفول [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 331-348]
 • آسودار، محمد امین تأثیر حفظ بقایا، روش‌های مختلف خاک‌ورزی حفاظتی و کاشت بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 49-59]
 • آسودار، محمد امین بررسی کارایی مصرف آب، بهره‌وری انرژی، اقتصادی و عملکرد سیستم‏‏های مختلف کشت گندم- ذرت در شمال خوزستان [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 295-310]
 • آشوری، سعید اثر کود های زیستی و قارچ میکوریز آربوسکولار بر عملکرد، صفات رشد و کیفیت لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 157-167]
 • آقایی، محمدعلی بررسی عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سورگوم علوفه‌ای با سویا و لوبیای سبز [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 115-130]
 • آقاجانزاده، سیروس ارزیابی عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه‌های کیوی رقم ’هایوارد‘ تولید شده در سیستم‌های کشاورزی ارگانیک و متداول [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 1-12]
 • آقاجانی مازندرانی، قاسم ارزیابی تأثیر پرورش تعداد متفاوت اردک درشالیزار برمیزان عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) منطبق با زراعت ارگانیک [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 169-185]
 • آقایی سربرزه، مصطفی تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش امی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 17-28]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر کود اوره، ورمی‌کمپوست و آزوکمپوست بر برخی صفات ارقام ذرت شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 57-71]
 • آقا علیخانی، مجید عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • آقا علیخانی، مجید بازتاب سویا به مقدار کاربرد نیتروژن در سیستم‌های تغذیه‌ای متداول، آلی و تلفیقی [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • آقا علیخانی، مجید پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‎های کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی انتهای فصل در شرایط اقلیمی کرج [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 79-95]
 • آل ابراهیم، محمد تقی اثر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 191-205]
 • آیین، احمد ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر کود نیتروژن و تنش گرما (مطالعه موردی: شرایط اقلیمی نیمه‌گرمسیری جیرفت) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 93-109]
 • آینه بند، lمیر ارزیابی ویژگی‌های رشدی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) با کاربرد کودهای آلی و نیتروژن [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 137-150]
 • آینه بند، امیر ارزیابی تأثیر کودهای بیولوژیکی بر عملکرد دانه و کارایی استفاده از نیتروژن در گندم (Tiriticum aestivum L.) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 141-157]
 • آینه بند، امیر اثر روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه در کشت مخلوط آمارانت (.Amaranthus cruentus L) و ماش (.Vigna radiata L) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • آینه بند، امیر برآورد شاخص‌های کارآیی نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف کود نیتروژنه [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-33]
 • آینه بند، امیر ارزیابی برخی از ویژگی‌های ریشه‌ گندم‌های تیمار شده با مایکوریزا و آزوسپیریلوم [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 61-73]
 • آینه بند، امیر بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی، منابع نیتروژن و علف های هرز [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 115-130]
 • آینه بند، امیر مقایسه تولید کود کمپوست از بقایای گیاهان مختلف زراعی و اثر آن بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی گندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 29-42]
 • آینه بند، امیر تأثیر شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد، مصرف انرژی و هزینه تولید گندم در خوزستان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • آیینه¬بند، امیر بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 129-143]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا تأثیر حفظ بقایا، روش‌های مختلف خاک‌ورزی حفاظتی و کاشت بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 49-59]
 • ابراهیمی، عاطفه مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. با استفاده از مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌ و مالچ کلش [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 129-144]
 • ابراهیمی، فیروز پیامد کاربرد دیازینون بر فراوانی و تنوع برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 123-139]
 • ابراهیمی، لاله تعیین دامنه‌ی ترجیح دمایی دو جدایه‌ی بومی نماتد بیمارگر حشرات، Steinernema feltiae (Steinernematidae, Tylenchina) و Heterorhabditis bacteriophora (Heterorhabditidae, Rhabditina) به منظور استفاده در کنترل زیستی آفات حشره‌ای [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 77-86]
 • ابراهیمی، لاله ارزیابی عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (.Zea mays L) تحت محدودیت آب [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • ابراهیمی، محمدصادق بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 183-191]
 • ابراهیمی پاک، نیاز علی شبیه‌سازی اثر دور آبیاری و میزان کود بور بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 225-238]
 • ابراهیم زاده، سید علی تأثیرپذیری برخی شاخص¬های اکوفیزیولوژیک خاک از تغییر کاربری اراضی در جلگه سلدوز ( نقده - آذربایجان¬غربی) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • ابراهیم قوچی، زکیه ارزیابی عملکرد، صفات کمی و کیفی درکشت مخلوط نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) و شنبلیله (Trigonella foenum - graceum L.) تحت تاریخ‌های مختلف کشت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • ابطحی، سیده محدثه تأثیر مقادیر کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتری‌های PGPR بر عملکرد، کارایی مصرف کود، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه سویا در کشت دوم [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 112-129]
 • ابلاغ، نرگس بررسی عملکرد، میزان و ترکیب های اصلی اسانس گیاه زنیان (.Trachyspermum ammi L) تحت تاثیر تیمار های مختلف کودی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 1-15]
 • ابوسعیدی، نازیلا ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر کود نیتروژن و تنش گرما (مطالعه موردی: شرایط اقلیمی نیمه‌گرمسیری جیرفت) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 93-109]
 • ابوطالبیان، محمدعلی بررسی امکان مهار علف¬های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 101-115]
 • ابول‌پور، بهروز تعیین بهره‌وری بهینه مصرف آب در پایداری تولید گندم [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • اجاقیان، سید محمدرضا کنترل بیولوژیک Sclerotinia sclerotiorum (عامل بیماری کپک سفید سیب‌زمینی) توسط گونه-های مختلف Trichoderma و Coniothyrium minitans [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 107-119]
 • اجلی، جلیل ارزیابی تطبیقی اقتصاد مصرف عوامل تولید گندم آبی در مزارع کوچک و بزرگ شهرستان اهر [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 85-96]
 • اجلی، جلیل ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه در نظام‌های کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L. Moench) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • احمدی، ایوب بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-65]
 • احمدی، ایوب استفاده از مدل ‌های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش‌های مختلف کنترل علف ‌های هرز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 59-72]
 • احمدی، ایوب ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 77-87]
 • احمدی، رسول شناسایی ارقام مناسب یونجه برای شرایط کم آبیاری در دشت تبریز [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 249-264]
 • احمدی، زینب معرفی گونه‌های پسیل‌ بالاخانواده‌ی Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 191-212]
 • احمدی، سنور طراحی مدل توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار در بین زنان روستایی (مطالعه موردی استان کردستان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 237-251]
 • احمدی، مهرزاد بررسی لاین‌های پیشرفته جهش‌یافته کلزا در مناطق سرد ایران [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 175-187]
 • احمدی، ویدا ارزیابی لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان از نظر شاخص‌های تحمل به تنش کم آبی [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 9-22]
 • احمدپور برازجانی، محمود تعیین الگوی بهینه زراعی با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه ارزوئیه [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 185-195]
 • احمدپور سفیدکوهی، اکرم تأثیر کاربرد چند دورة متوالی کودهای آلی و شیمیایی بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم و برخی ویژگی‏های رشد گندم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 71-86]
 • احمدی ثانی، ناصر بررسی و مقایسه توان اکولوژیکی و کاربری های فعلی در اراضی جنوب ارومیه بر اساس اصول آمایش سرزمین [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 127-137]
 • احمدی ثانی، ناصر تلفیق تکنیکها و فنآوریهای نوین در ارزیابی تناسب اکولوژیکی اراضی برای کاربری‌های کشاورزی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 281-294]
 • احمدی دهج، محمّد تأثیر ضایعات چای و زئولیت به¬ عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]
 • احمدزاده، وحید اثر آللوپاتی علف هرز پیچک صحرایی ( Convolvulus arvensis L.) بر گندم Triticum aestivum L.) ) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 153-167]
 • احمدزاده، وحید اثر آللوپاتی عصاره و بقایای اندام‌های گندم (Triticum aestivum L.) بر جوانه‌زنی، رشد و تولید بذر تاج‌خروس ریشه‌قرمز(Amaranthus retroflexus) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 103-117]
 • احمدی عدلی، رسول تاثیر خاک‏ورزی حفاظتی بر روی برنامه‏ریزی آبیاری و عملکرد کلزا [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 105-116]
 • احمدی لکی، احمد اثرات انواع مالچ بر عملکرد خیار (Cucumis sativus L.) و برخی ویژگی‌های علف‌های‌هرز [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 73-84]
 • احمدنیا، فاطمه تأثیر گیاهان پوششی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز کاهو‌ی آیسبرگ (Lactuca sativa var. Ice berg) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 173-184]
 • احمدنیا، فاطمه بررسی تأثیرسان‌همپ (Crotalaria juncea) و چاودار (Secale cereal L.) بر بازدارندگی علف‌های هرز و عملکرد کلم قمری (Brassica oleracea var. gongylodes) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 43-56]
 • احمدوند، گودرز اثر تداخل خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد کلزا (Brassica napus) و پویایی جمعیت علف¬هرز در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 13-28]
 • احمدوند، گودرز بررسی امکان مهار علف¬های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 101-115]
 • احمدوند، گودرز تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و آلی بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط آبیاری کم و بهینه [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 19-35]
 • احمد وند، گودرز ارزیابی خصوصیات لوبیا قرمز در شرایط تداخل علف‌های هرز با استفاده از مدل بولتزمن [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 91-101]
 • اخوان قالیباف، محمد کاهش مصرف آب در گلخانه با کاربرد مواد افزودنی طبیعی و مصنوعی در خاک [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 217-229]
 • ایرانی، فرامرز اثر مایه‌کوبی برخی جدایه‌های سودوموناس بر رشد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 99-117]
 • ایرانی¬پور، شهزاد رابطه¬ی بین پارازیتیسم تله¬های تخم با پارازیتیسم جمعیت¬های طبیعی تخم سن گندم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 45-55]
 • ایرانی‌پور، شهزاد تغییرات فصلی فون زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم در مزارع گندم شهر بناب جدید، استان آذربایجان شرقی [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 73-83]
 • اردکانی، محمدرضا جمع‌آوری وشناسایی جدایه‌های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین‌های پیشرفته شبدر ایرانی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 65-77]
 • ارزنلو، مهدی ارزیابی مقاومت ارقام رایج کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی در استان آذربایجانشرقی به بیماری پژمردگی فوزاریومی و بررسی امکان کنترل زیستی این بیماری [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • ارزنلو، مهدی بررسی اثر بازدارندگی سه گونه از قارچ Trichoderma روی رشد سه گونه از قارچ Fusarium‌ در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 105-115]
 • ارزنلو، مهدی تأثیر گونه‌های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی تحت تنش کم آبی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]
 • ارزنلو، مهدی تاثیر برخی گونه های قارچ تریکودرما و میکوریز بر ویژگی های رشدی و عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 191-209]
 • ارشدی خمسه، آیدین تاثیر خاک‏ورزی حفاظتی بر روی برنامه‏ریزی آبیاری و عملکرد کلزا [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 105-116]
 • ارغوانی، مسعود اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 223-235]
 • ارغوانی، مسعود‌ اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 39-49]
 • ایزان، طه ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی در سطوح مختلف آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 87-111]
 • استادی، علی اثر همزیستی با قارچ میکوریزا (Funneliformis mosseae) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) و نخود (Cicer arietnium L.) در کشت مخلوط [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 19-43]
 • استادی، علی بررسی کمی و کیفی موسیلاژ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica(MB) Fischer & Meyer) با کاربرد کودهای شیمیایی مرسوم و نانو [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 149-165]
 • استادی، علی ارزیابی عملکرد اسانس و شاخص‌های اکولوژیکی در کشت مخلوط آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و سویا (Glycine max L.) با کاربرد قارچ میکوریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسحقی، سید ناصر تاثیر کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 46-56]
 • اسدی، رسول تأثیر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در منطقه جیرفت [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 125-137]
 • اسدی، علی بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 183-191]
 • اسدی، علی سنجش نگرش و میزان بکارگیری فناوری‌های کشاورزی ارگانیک توسط سیب‌زمینی کاران شهرستان فریدن [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 55-71]
 • اسدی، قربانعلی اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (.Alluim sativum L) [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 157-168]
 • اسدی، قربانعلی اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (.Solanum melongena L) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • اسدی، محمد ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر اسیدهای آمینه، کودهای شیمیایی و آلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 257-275]
 • اسدی، محمد تأثیر کاربرد کودهای دامی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی گندم [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 313-328]
 • اسدی دانالو، امیر اثرات کیفیت بذر و کمبود آب بر عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 83-94]
 • اسدی رحمانی، هادی تاثیر باکتری های ریزوبیوم، سودوموناس و قارچ میکوریز بر برخی صفات لوبیای قرمز(Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • اسدی رحمانی، هادی جمع‌آوری وشناسایی جدایه‌های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین‌های پیشرفته شبدر ایرانی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 65-77]
 • اسدی شیرین، گلباغ بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در استان کردستان [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • اسد فلسفی زاده، ندا تعیین برنامه زراعی بهینه با تاکید برمحدودیت بودجه: کاربرد برنامه‌ریزی دونوا در مزارع دشت زرقان فارس [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 95-103]
 • اسفندیاری، عزت اله واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 85-100]
 • اسفندیاری، عزت‌اله بررسی نقاط کلیدی حساس به شوری در گندم با استفاده از فلوئورسانس سریع کلروفیل a، مکانیسم‌های دفاعی و شاخص‌ پایداری غشا [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 45-59]
 • اسفندیاری، عزت‌اله رفتار متفاوت ریشه و برگ توده بومی خلر در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از شوری [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 65-76]
 • اسفندیاری اخلاص، اسماعیل اثر مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی و گیاه پوششی لگوم بر عملکرد کدو تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) در کشت مخلوط افزایشی با لوبیا سبز [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]
 • اسکندری، حمداله اثر نوع تسطیح کننده بر شاخص های تسطیح زمین، عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب گندم درمنطقه خوزستان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • اسکندری، حمداله ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در الگوهای کشت مخلوط ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 101-110]
 • اسکندری، حمداله ارزیابی میزان رقابت و مکملی اجزای کشت مخلوط ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis) در مصرف عناصر غذایی [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 67-75]
 • اسکندری، حمداله ارزیابی کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه ارقام کنجد در شرایط آبیاری متفاوت به عنوان کشت دوم [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 39-51]
 • اسکندری، حمداله تاثیر نوع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر برخی خواص فیزیکی خاک در راستای نیل به کشاورزی پایدار [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 31-40]
 • اسکندری، مختار عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • اسلامی، سید وحید اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف¬های هرز مهم آن [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 149-163]
 • اسلامی فرد، سمیه ارزیابی نقش گونههای میکوریزا و سطوح فسفر بر صفات مرتبط با برگ و تولید اسانس نعنا فلفلی در شرایط متفاوت آبی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 39-57]
 • اسماعیلی، رضا ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امکان توسعه دو گونه هسته دار بادام و زرد آلو (مطالعه موردی: خراسان رضوی) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 145-163]
 • اسماعیلی، عبدالکریم بررسی رابطه بهره¬وری و آلاینده¬ زیست محیطی پرواربندی¬های صنعتی گوساله ¬در شیراز [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 41-49]
 • اسماعیلیان، یاسر اثر محلول‎پاشی اسید هیومیک و سطوح مختلف کمپوست قارچ خوراکی (SMC) بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کرچک (Ricinus communis L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی بهبهانی، رضوان ارزیابی ویژگی‌های رشدی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) با کاربرد کودهای آلی و نیتروژن [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 137-150]
 • اسماعیل پور، بهروز تأثیر پایه پیوندی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بستر بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 97-109]
 • اسماعیل پور، بهروز تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 103-118]
 • اسماعیل پور، بهروز اثر غلظت‌های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 169-184]
 • اسماعیل زاده، جلال سنجش پایداری بوم نظام‌های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 303-318]
 • اشتری، شهنام ارزیابی تحمل پایه‌های سیب مالینگ مرتون 106، گمی آلماسی و هیبرید آن‌ها به کلروز آهن [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 263-273]
 • اشکیانی، اشکان بررسی تاثیر قطع آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در شرایط کاربرد روی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری، جعفر نقش کشت مخلوط سه گانه در کنترل علف­های هرز و عملکرد کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 17-31]
 • اصغری، حمیدرضا تاثیر منبع تامین نیتروژن بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز و عملکرد دو توده بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 113-127]
 • اصغری، حمیدرضا اثر تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 135-151]
 • اصغری، علی تاثیر نیتروژن و تداخل علف¬های هرز بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزاء عملکرد پنج رقم گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 131-140]
 • اصغری، علی ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 119-133]
 • اصغری، علی تغییرات مقدار و فلورسانس کلروفیل و قندهای محلول کل در ارقام کلزا در شرایط تنش اسمزی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 167-181]
 • اصغری، علی ارزیابی تاثیر مقدار کاربرد نیتروژن و دوره ی تداخل علف های هرز بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در گندم زمستانه [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 85-93]
 • اصغری، علی تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علف‌های هرز مزارع گوجه‌فرنگی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 75-86]
 • اصغری، علی بررسی تحمل به تنش یخ‌زدگی در تعدادی از ژنوتیپ‌های امید بخش کلزا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 271-288]
 • اصغری، محمدرضا تأثیر کاربرد پس از برداشت ژل آلوئه‌ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خواص کیفی میوه هلو رقم زعفرانی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 117-133]
 • اصغری، محمدرضا رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم سابروسا تحت تأثیر محلول پاشی 24- اپی براسینولید [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 149-160]
 • اصغری پور، محمدرضا اثرنسبت‌های کشت مخلوط بر کمیت و کیفیت اسانس زنیان و اسفرزه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • اصغری پور، محمدرضا ارزیابی پایداری اکولوژیکی سیستم‌های تولید گلخانه‌ای در منطقه سیستان [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 31-41]
 • اصغری پور، محمدرضا تاثیر شدت‌های مختلف مصرف نهاده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 49-61]
 • اصغری پور، محمدرضا تعیین بهره‌وری بهینه مصرف آب در پایداری تولید گندم [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • اصغری پور، محمدرضا بررسی کارایی مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و تحلیل‌های اقتصادی زراعت سورگوم علوفه‌ای در منطقه سیستان [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 33-43]
 • اصغری پور، محمدرضا ارزیابی پایداری نظام های تولید سیر، پیاز و گندم سیستان با تحلیل تلفیقی امرژی و اقتصادی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 269-288]
 • اصغری پور، محمدرضا سنجش پایداری بوم نظام‌های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 303-318]
 • اصغری پور، محمدرضا کاهش آثار زیست‌محیطی از طریق بازطراحی الگوی کشت با رویکرد استفاده از ارزیابی چرخه حیات و برنامه‌ریزی چندهدفه (مطالعه موردی: شرق استان لرستان) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 311-330]
 • اصغری پور، محمدرضا مقایسه پایداری نظام زراعی و رویشگاه طبیعی تولید موسیر در شهرستان الشتر، استان لرستان بر پایه تحلیل امرژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری پور، محمد رضا مطالعه‌ی پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم در شهرستان تربت جام [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 117-127]
 • اصغری پور، محمد‌رضا سودمندی کشت مخلوط ارزن دم روباهی (Setaria italica) و ماش (Vigna radiata) در شرایط مصرف سطوح مختلف کود دامی [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-86]
 • اصغری زکریا، رسول ارزیابی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما تحت تنش محدودیت ‌آبی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 107-122]
 • اصغری میدانی، جلیل بررسی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر روی عملکرد ماشک بهاره رقم مراغه در تناوب با غلات در شرایط دیم [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 125-133]
 • اضغرزاده، احمد تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاه(PGPB) و قارچ های میکوریز بر برخی ویژگی های جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه سه دورگ ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتباریان، حسن رضا اندازه¬گیری فعالیت آنزیمی بتا 1و3 گلوکاناز برون یاخته¬ای در جدایه¬های Trichoderma virens و انتخاب جدایه¬های برتر در کنترل بوته¬میری خیار [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 149-161]
 • اعلایی، میترا اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 217-231]
 • اعلمی میلانی، مرتضی اثرات کاربرد کود‌های زیستی در ترکیب با کود‌های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 15-29]
 • اعلمی میلانی، مرتضی اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 64-77]
 • اعلمی میلانی، مرتضی دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 15-25]
 • افراسیابی، سمیرا عوامل اثرگذار بر تمایل به مشارکت گند¬مکاران در طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی در شهرستان اهر [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 71-84]
 • افشاری، سمیرا تحلیل عوامل تبیین‌کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: شهرستان کمیجان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 267-285]
 • افشار منش، غلامرضا تأثیرکاربرد باکتری‌های آزاد کننده ﭘتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 39-48]
 • افشارنیا، مهناز استفاده از گیاهان اگروپایرون (Agropyron cristatum L.) و تال فسکیو (Festuca arundinacea L.) تلقیح شده با کنسرسیوم باکتریائی و قارچ شبه میکوریز درگیاه‌پالائی خاک‌های آلوده نفتی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 285-300]
 • افضلی نیا، صادق اثر خاک‌ورزی حفاظتی و روش آبیاری بر مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید گندم آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افیونی، داود بررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 15-28]
 • اقبال قبادی، محمد تاثیر گیاهان پوششی چاودار و ماشک معمولی به صورت خالص و مخلوط بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 47-63]
 • اقبال قبادی، محمد تاثیر کودهای سبز و نیتروژن برعملکرد و شاخص‌های رشدی ذرت [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • اکبری، غلامعلی تاثیر کود نیتروژن و سویه‌های مختلف باکتری همزیست بر صفات کمی و کیفی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 339-359]
 • اکبری نودهی، داود تاثیر مقادیر مختلف آب بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و تعیین تابع تولید پنبه در استان مازندران [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 103-111]
 • اکبری نودهی، داود تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کارایی مصرف آب سویا در مازندران [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 13-23]
 • اکبری والا، سپیده تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاه(PGPB) و قارچ های میکوریز بر برخی ویژگی های جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه سه دورگ ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • اگدرنژاد، اصلان شبیه‌سازی اثر دور آبیاری و میزان کود بور بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 225-238]
 • الیاس پور، سیامک ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در سورگوم علوفه ای با استفاده از سولفات روی و کود نیتروژن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 145-158]
 • الفی، خدیجه تحلیل روابط بین نهاده‌ها و صرفه اقتصادی در تولید سیب‌زمینی استان اردبیل [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 213-224]
 • ایلکایی، محمد نبی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه در نظام‌های کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L. Moench) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • الماسی، مرتضی تاثیر خاک‏ورزی حفاظتی بر روی برنامه‏ریزی آبیاری و عملکرد کلزا [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 105-116]
 • اله دادی، ایرج تاثیر کود نیتروژن و سویه‌های مختلف باکتری همزیست بر صفات کمی و کیفی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 339-359]
 • اله دادی، مرضیه ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 47-58]
 • اله دادی، مرضیه نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص‌های کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 21-38]
 • اله رسانی، مهدی اثرات کودهای بیولوژیک، شیمیایی و دامی بر صفات بیوشیمیایی، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس 500 [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • الهی فرد، الهام بررسی امکان کاهش دٌز علف‌کش بروموکسینیل+توفوردی و کود نیتروژن در زراعت گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز پنیرک (Malva sp.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 207-223]
 • الهی فرد، الهام تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • اله‌قلی پور، مهرزاد گروه بندی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه خوشه‌ای [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]
 • امامی، سوده السادات بررسی مزیت نسبی و سیاست‏گذاری دولت در تولید گردوی استان همدان [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]
 • امانی، فاطمه پیامد کاربرد دیازینون بر فراوانی و تنوع برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 123-139]
 • امانی، نسرین عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی تحت سطوح خشکی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • ایمانی، علی اثر متقابل سمیت بور و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی درخت بادام [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 49-63]
 • امانی چیانی، مصطفی بهبود کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت - لگوم با کاربرد کود زیستی نیتروکسین در کشت دوم [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • امانی ماچیانی، مصطفی سودمندی کشت مخلوط باقلا (.Vicia faba L.) و نعناع فلفلی (.Mentha piperita L.) در الگوهای مختلف کشت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 45-62]
 • امانی ماچیانی، مصطفی ارزیابی رقابت و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و نخود علوفه‌ای (.Pisum sativum L) در شرایط دیم [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • امانی ماچیانی، مصطفی بازتاب کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و نانو [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 171-185]
 • امانی ماچیانی، مصطفی ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه توده‌های بومی ماشک معمولی (Vicia sativa)، ماشک گل خوشه‌ای (Vicia villosa) و ماشک خزری (Vicia hyrcanica) در شرایط دیم [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 15-31]
 • امانی ماچیانی، مصطفی اثر همزیستی با قارچ میکوریزا (Funneliformis mosseae) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) و نخود (Cicer arietnium L.) در کشت مخلوط [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 19-43]
 • امانی ماچیانی، مصطفی ارزیابی عملکرد اسانس و شاخص‌های اکولوژیکی در کشت مخلوط آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و سویا (Glycine max L.) با کاربرد قارچ میکوریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدی، امیرحسن ارزیابی اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های گلرنگ پاییزه تحت تنش کمبود آب در دوره زایشی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 73-84]
 • امیدی، منصور بررسی لاین‌های پیشرفته جهش‌یافته کلزا در مناطق سرد ایران [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 175-187]
 • امیدمهر، زین العابدین اثرخاک‌ورزی حفاظتی با رویکرد حفظ بقایا برعملکرد ارقام سیب‌زمینی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 91-101]
 • امیری، ابراهیم پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی زراعی مدل WOFOST در برآورد عملکرد برنج در اراضی شالیزاری شهرستان شفت با استفاده از تحلیل‌های مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 193-207]
 • امیری، زهرا مقایسه پایداری نظام زراعی و رویشگاه طبیعی تولید موسیر در شهرستان الشتر، استان لرستان بر پایه تحلیل امرژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، سحر برهمکنش چاودار (Secale cereale L.) و باکتری‏های محرک رشد بر کنترل گل جالیز منشعب (Phelipanche ramosa) در ارقام سیوند و سوپراسترین‏بی گوجه‏ فرنگی (Solanum lycopersicum) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 139-149]
 • امیری، سیدرضا آنالیز رشد گندم (.Triticum aestivum L)در شرایط تغییر اقلیم استان فارس با استفاده از مدل‌های مکانیستیک [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 33-50]
 • امیری، محمداسماعیل اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 39-49]
 • امیری، محمد بهزاد عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب در کنجد، ذرت و لوبیا در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک تحت شرایط کم‌آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 249-266]
 • امیری، محمد بهزاد اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • امیری، محمد بهزاد اثر محلول‎پاشی اسید هیومیک و سطوح مختلف کمپوست قارچ خوراکی (SMC) بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کرچک (Ricinus communis L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیریان چلان، زهرا اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 141-154]
 • امیری اوغان، حسن بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام زمستانه کلزا طی تاریخ کاشت‌های مختلف در کرج [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 143-151]
 • امیری دربان، ندا تأثیر کاربرد آمونیوم سولفات و پتاسیم سولفات بر عملکرد دانه و روغن کاملینا (Camelina sativa L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 239-251]
 • امیرنیا، رضا ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 217-231]
 • امیرنیا، رضا اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]
 • امیرنیا، رضا ارزیابی عملکرد و برخی صفات کیفی علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله با لگوم‌های یکساله [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 59-76]
 • امیرنیا، رضا اثر کودهای آلی و شیمیایی در مراحل مختلف فنولوژیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید (Sorghum bicolor L. Var. Speed Feed) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 27-38]
 • امیرنیا، رضا اثر محلول پاشی کود نانو نیتروژن، آب مغناطیسی، کود اوره و کود مرغی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس توده‌های مختلف رازیانه Foeniculum vulgare Mill)) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 103-115]
 • امیرنیا، رضا کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص‌های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرک Linum usitatissimum L.)) و باقلا (L. Vicia faba) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 19-40]
 • امیرنیا، رضا تاثیر کاربرد کود دامی بر صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در واکنش به تنش خشکی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 133-146]
 • امیریوسفی، مهدی تأثیر نیتروژن و ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم روشن گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 125-144]
 • امینی، روح¬اله مدل‌سازی سبز شدن علف‌های‌هرز یکساله در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در راستای مدیریت علف‌های‌ هرز [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 129-137]
 • امینی، روح اله تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز در پیاز رقم قرمز آذر شهر [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 43-53]
 • امینی، روح اله اثرات آللوپاتیک عصاره آبی تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 129-140]
 • امینی، روح اله بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-65]
 • امینی، روح اله کاربرد دزهای کاهش یافته تری‌فلورالین و وجین دستی در مدیریت پایدار علف‌های هرز رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 95-105]
 • امینی، روح اله اثرات کاربرد کود‌های زیستی در ترکیب با کود‌های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 15-29]
 • امینی، روح اله اثر اسید هیومیک و EDTA بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا تحت تنش سمیت مس [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 103-121]
 • امینی، روح اله ارزیابی کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L)و سه رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 99-113]
 • امینی، روح اله استفاده از روش‌های فیزیکی، زراعی و شیمیایی در مدیریت تلفیقی علفهای هرز سیب زمینی (.Solanum tuberosum L ) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 105-118]
 • امینی، روح اله سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 17-32]
 • امینی، روح اله اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-63]
 • امینی، روح اله ارزیابی روش‌های زراعی و فیزیکی و دز کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (.Cicer arietinum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • امینی، روح اله عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.) در کشت مخلوط با بادرشبی (Dracocephalum moldavica) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • امینی، روح اله عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت مدیریت‌های مختلف تلفیقی سس [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 125-138]
 • امینی، روح اله بررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica) تحت تیمارهای مختلف کودی درکشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 35-51]
 • امینی، روح اله کارایی روش‌های مختلف مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.) دیم در کرمانشاه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 77-92]
 • امینی، روح اله اثر روش‌های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 175-190]
 • امینی، روح اله ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 247-260]
 • امینی، روح اله اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 141-154]
 • امینی، روح اله ارزیابی کاربرد کودهای دامی ، ورمیکمپوست و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و مواد هیومیکی بر تولید گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalam moldavica L.) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 83-101]
 • امینی، روح اله مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. با استفاده از مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌ و مالچ کلش [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 129-144]
 • امینی، روح اله کارایی روش‌های کنترل انگل سس(Cuscuta campestris) در گوجه فرنگی (Solanum Lycopersicum) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 297-311]
 • امینی، روح اله کودهای زیستی در کشاورزی پایدار: نگاهی به تحقیقات کودهای زیستی در ایران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 329-365]
 • امینی، روح اله اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]
 • امینی، روح اله ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک‌های P و K تحت شرایط آلوده و عدم آلودگی به سس (Cuscuta campestris) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 177-189]
 • امینی، روح اله اثر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد و قارچ شبه‌میکوریز بر برخی صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 111-126]
 • امینی، روح‌اله ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 77-87]
 • امینی، روح‌اله اثر تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر شاخص‌های رشد و عملکرد رقم‌های لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 113-129]
 • امینی، روح‌اله ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 47-58]
 • امینی، فاطمه تأثیر بسترهای مختلف آلی بر رشد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش فلزات سنگین [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • امینیان، فرید برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 121-131]
 • امینیان دهکردی، رقیه ارزیابی میانگین‌گیری متحرک بر مطالعات سازگاری زیتون(Olea europaea L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 295-309]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر کود شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و پروتئین ارقام کنجد [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 71-85]
 • امینی دهقی، مجید بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت تأثیر نیتروژن، پتاسیم و تنش خشکی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 15-34]
 • اناری انارکی، بهاره اثر تغذیه خاکی و برگی هیومیک‌ اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 143-153]
 • انصاری، سعیده اثر تلقیح کودهای زیستی نیتروژنی و فسفاتی بر ذرت در حضور گونه‌های بومی خاک [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-43]
 • انصاری، سعیده بررسی برخی از ویژگی‌های کیفی کودهای زیستی رایج کشور [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 1-14]
 • انصاری، سعیده اثر تلقیح کودهای زیستی رایج کشور بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در حضور میکروفلور بومی خاک [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]
 • انصاری، صادق اثرکودی‌های آلی و شیمیایی و ریزمغذی‌های رایج و نانوی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (.Foeniculum vulgare L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 101-119]
 • انصاری دوست، شاهین اثر نوع تسطیح کننده بر شاخص های تسطیح زمین، عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب گندم درمنطقه خوزستان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • انصاری دوست، شاهین تاثیر نوع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر برخی خواص فیزیکی خاک در راستای نیل به کشاورزی پایدار [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 31-40]
 • اهری زاد، سعید ارزیابی لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان از نظر شاخص‌های تحمل به تنش کم آبی [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 9-22]
 • اهری‌زاد، سعید ارزیابی و گروه¬بندی لاین¬های اینبرد نوترکیب گندم نان با استفاده از شاخص¬های تحمل به تنش کم آبی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 13-25]
 • اهری‌زاد، سعید استفاده از مدل ‌های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش‌های مختلف کنترل علف ‌های هرز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 59-72]
 • اهری‌زاد، سعید بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (Zea mays L.)در کشت مخلوط با باقلا L.) Vicia faba) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • اهری‌زاد، سعید ارزیابی ژنوتیپ‌های ماشک کرکدار در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 133-141]
 • ایوبی، شمس اله پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • اورعی، مهدی اثر متقابل سمیت بور و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی درخت بادام [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 49-63]
 • اویسی، مصطفی ارزیابی فنولوژی ‌مقایسه‌ای‌ علف‌هرز عروسک‌پشت‌پرده‌یک‌ساله(Physalis divaricata L.) و اثر آن بر عملکرد ذرت در منطقه کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 217-231]
 • اوستان، شاهین اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 99-115]
 • اوستان، شاهین اثر کادمیم وسیلیسیم بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چغندر لبویی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 53-67]
 • اوستان، شاهین اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 64-77]
 • اوستان، شاهین بررسی برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) متاثر از شکل‌های آهن در خاک‌های استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]
 • اوستان، شاهین تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 173-185]
 • اوستان، شاهین ارزیابی رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی با تلقیح جدایه‌های سودوموناس و سطوح معدنی پتاسیم [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 143-156]
 • اوستان، شاهین بهبود تحمل به شوری در خیار به وسیله پیوند بر روی پایه کدو [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 153-170]
 • اوستان، شاهین نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • اوستان، شاهین ارزیابی تحمل پایه‌های سیب مالینگ مرتون 106، گمی آلماسی و هیبرید آن‌ها به کلروز آهن [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 263-273]
 • اوستان، شاهین تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست بر رشد و روابط آبی گیاه کینوا در شرایط تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بابایی، خدیجه اثر کودهای بیولوژیک و نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد کوانتومی و روند پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • بابای اهری، اسدالله ارزیابی مقاومت ارقام رایج کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی در استان آذربایجانشرقی به بیماری پژمردگی فوزاریومی و بررسی امکان کنترل زیستی این بیماری [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • بابای اهری، اسداله بررسی اثر بازدارندگی سه گونه از قارچ Trichoderma روی رشد سه گونه از قارچ Fusarium‌ در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 105-115]
 • بابای اهری، اسداله بررسی خصوصیات بیولوژیکی (Syn. Uncinula necator) Erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 123-133]
 • بابازاده، شهریار ارزیابی پاسخ برنج(Oryza Sativa L.) به ‌مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم براساس مدیریت تغذیه خاص مکان (SSNM) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 235-248]
 • بابائی، مجید اثر آبیاری و کود‌دهی بر فنولوژی، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در منطقه همدان [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 1-13]
 • بایبوردی، احمد عکس العمل پیاز خوراکی به تناوب با چغندر در منطقه آذربایجان [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 215-226]
 • بایبوردی، احمد تناوب پیاز و سیب زمینی و تاثیر آن بر عملکرد محصول و ماده آلی خاک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 85-105]
 • بایزید، دنیا شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر رونق تجارت الکترونیک برای محصولات کشاورزی با تاکید پایداری کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 253-266]
 • باغبانی آرائی، ابوالفضل تأثیر بقایای گیاهی گندم و لوبیا توام با سولفات روی بر غلظت روی و آهن و عملکرد دانه گندم [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 91-102]
 • باغبانی آرائی، ابوالفضل ارزیابی عملکرد کمی و برخی خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب سه ساله کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای (Vicia sativa) – جو خرم در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • باغبان اکبری، پریسا ارزیابی کاربرد کودهای دامی ، ورمیکمپوست و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و مواد هیومیکی بر تولید گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalam moldavica L.) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 83-101]
 • باغبان کهنه روز، بهرام ارزیابی درصد میوه‌بندی و وضعیت سازگاری گرده‌افشانی در ارقام مختلف زردآلو [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 205-221]
 • باغی تبار فیروزجایی، ثریا مقایسه تأثیر شیوه‌های آبیاری و سن بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 67-78]
 • باغستانی، محمدعلی ارزیابی مدیریت تلفیقی علف¬های هرز مزارع سورگوم جارویی (Sorghum bicolor L.) در منطقه میانه [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • باقری، علیرضا اثر خاکپوش زنده بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 13-25]
 • باقری، علیرضا کاربرد خاک‌پوش زنده شنبلیله و رقم برای کنترل علف‌های هرز در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 171-190]
 • باقری، علیرضا نقش مدیریت زراعی بر کاهش خسارت علف‌های هرز در سامانه تولید کنجد (Sesamum indicum L.) ارگانیک [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 75-92]
 • باقری، علیرضا مطالعه تأثیر خاک‌پوش زنده بر خصوصیات فنولوژیک و عملکرد کمی و کیفی دانه رقم آفتابگردان [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، میلاد افزایش تحمل گیاهچه‌های ذرت به تغییرات دما از طریق همزیستی با سه گونه میکوریزا [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 187-200]
 • باقری پیروز، امین تاثیر کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 46-56]
 • باقری شیروان، میلاد اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (.Solanum melongena L) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • باقری شیروان، میلاد اثر تاریخ‌ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا (Glycine max L.) و علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 167-183]
 • باقری مرندی، غلام غنی سازی ورمی کمپوست با برخی باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 117-128]
 • بالازاده، مهیار تأثیر پیش کاشت، نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]
 • بالجانی، رامین تاثیر پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر روابط شاخص‌های رشد و عملکرد در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 87-108]
 • بالیغی، سوران بررسی و مقایسه توان اکولوژیکی و کاربری های فعلی در اراضی جنوب ارومیه بر اساس اصول آمایش سرزمین [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 127-137]
 • بیچرانلو، بهاره افزایش تحمل گیاهچه‌های ذرت به تغییرات دما از طریق همزیستی با سه گونه میکوریزا [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 187-200]
 • بیچرانلو، بهاره اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (.Solanum melongena L) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • بحرینی نژاد، بابک نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص‌های کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 21-38]
 • بختیاری، امیرعباس ارائه مدل انتخاب ناوگان ماشینی مزارع چندکشتی بر اساس برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 43-55]
 • بخشی، جواد اثرات کیفیت بذر و کمبود آب بر عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 83-94]
 • بخشی، داوود ارزیابی عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه‌های کیوی رقم ’هایوارد‘ تولید شده در سیستم‌های کشاورزی ارگانیک و متداول [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 1-12]
 • بخشی، مهپاره مطالعه خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی موثر در توان رقابت گندم در برابر علف‌های هرز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]
 • بخشنده، اسماعیل ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با کاربرد تریکودرما و اینتروباکتر [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 1-15]
 • بخشنده، اسماعیل اثر کود پتاسیم به همراه قارچ Piriformospora indica و باکتری Pantoea ananatis بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب پتاسیم در برنج رقم طارم محلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 43-54]
 • بخشنده، اسماعیل تأثیر باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم بر خصوصیات کمّی و آنزیمی کلزا در خاک شور [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخشنده، عبدالمهدی ارتباط محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و دفعات برداشت با عملکرد و کیفیت بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 209-222]
 • بخشوده، محمد اثرات خاک‌ورزی حفاظتی بر کارایی فنی گندم‌کاران در شهرستان دزفول [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 331-348]
 • بیدادی، محمد جواد ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه قره‏سو) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 131-143]
 • بدخشان، هدیه تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و صفات مورفولوژیک برخی ارقام گلرنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • براتی، علی ارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در لاین‌های امید بخش جو در مناطق شور [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • برادران، بهزاد تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-38]
 • بیرامی، حسین تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو گونه سالیکورنیا (S. bigelovii و Salicornia persica) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • بیرامی، حسین تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) درشرایط شور [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 347-357]
 • بیرانوند، مریم مطالعه برخی از پارامتر‌های خاک‌ورزی ارتعاشی جهت ذخیره انرژی با مدل‌سازی دینامیکی [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 53-64]
 • برزگر، طاهر بررسی رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو توده طالبی بومی ایران در سطوح مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 107-116]
 • برزگر، طاهر بررسی رشد و عملکرد یازده توده خربزه ایرانی در شرایط کم آبی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 111-123]
 • برزگر، طاهر ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]
 • برزگر، طاهر اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و مگافول [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • برزگر، طاهر اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 217-231]
 • برمکی، مرتضی تاثیر نیتروژن و تداخل علف¬های هرز بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزاء عملکرد پنج رقم گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 131-140]
 • برمکی، مرتضی تأثیر بسترهای کشت و همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد برگ، درصد کلونیزاسیون ریشه و برخی از ویژگی های ریشه استویا در سیستم کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]
 • برمکی، مرتضی عملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر(Lathyrus sativus L) و غلات یکساله در الگوهای مختلف کشت [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • برمکی، مرتضی اثر تنش خشکی و تلقیح قارچ‌های میکوریزا و باکتری سودوموناس بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیک چای‌ترش Hibiscus sabdariffa L. [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 71-89]
 • برمکی، مرتضی کشت مخلوط خلر(Lathyrus sativus L.) و غلات زمستانه : ارزیابی بهره وری و برخی شاخص های کیفیت علوفه [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 61-76]
 • برین، محسن کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص‌های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرک Linum usitatissimum L.)) و باقلا (L. Vicia faba) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 19-40]
 • برنوسی، ایرج بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 129-143]
 • برومندنسب، سعید بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم تحت شرایط مختلف روش کاشت و دور آبیاری [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 95-104]
 • بشارتی، حسین بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]
 • بشیری فر، نیر ترکیب عناصر غذایی، میزان اسانس و مقدار تیمول گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) مایه زنی شده با Azospirillum irakense و Pseudomonas putida در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 133-151]
 • بغدادی، امیرصالح تأثیر پیش کاشت، نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]
 • بیک نژاد درونکلایی، صادق تأثیر باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم بر خصوصیات کمّی و آنزیمی کلزا در خاک شور [(مقالات آماده انتشار)]
 • بگ نظری، مجیئ اثر پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و برخی صفات گوجه‌فرنگی تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 163-174]
 • بلندنظر، صاحبعلی اثر مایه‌کوبی برخی جدایه‌های سودوموناس بر رشد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 99-117]
 • بلندنظر، صاحبعلی بهبود تحمل به شوری در خیار به وسیله پیوند بر روی پایه کدو [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 153-170]
 • بلندنظر، صاحبعلی تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 55-66]
 • بلندنظر، صاحبعلی تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز بر رشد، عملکرد و صفات کیفی پیاز خوراکی توده هوراند [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 41-57]
 • بلندنظر، صاحبعلی تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات فیزیولوژیکی تره ایرانی (.Allium ampeloprasum L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]
 • بلندنظر، صاحبعلی تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • بلندنظر، صاحبعلی اثر دو پایه تجاری کدو و دو گونه قارچ میکوریز بر رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 129-143]
 • بلندنظر، صاحبعلی بررسی اثر تلقیح قارچ های‌ میکوریز آربوسکولار و شبه میکوریز بر رشد و جذب فسفر گیاه گشنیز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 87-101]
 • بلندنظر، صاحبعلی اثر دو پایه تجاری و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریز بر جذب برخی عناصر و صفات کیفی خیار گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 145-161]
 • بلند نظر، صاحبعلی بررسی کشت مخلوط خیار و پیازخوراکی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 135-145]
 • بلند نظر، صاحبعلی بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز و سیب زمینی بر عملکرد غده سیب زمینی در کشت خالص و کشت‌های مخلوط [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 131-142]
 • بلند نظر، صاحبعلی اثر آبیاری محدود در مراحل مختلف رشد بر صفات رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پیاز خوراکی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 11-27]
 • بلند نظر، صاحبعلی اثر کود های زیستی و قارچ میکوریز آربوسکولار بر عملکرد، صفات رشد و کیفیت لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 157-167]
 • بلند نظر، صاحبعلی تأثیر کود زیستی (فسفات بارور 2) روی عملکرد و برخی صفات کیفی پیاز خوراکی (Allium cepa L) [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 19-30]
 • بلند نظر، صاحبعلی بررسی اثرات تراکم بر عملکرد سوخ پیاز در کشت خالص و کشت های مخلوط پیاز خوراکی و شنبلیله [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 201-214]
 • بلند نظر، صاحبعلی ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 153-169]
 • بلند نظر، صاحبعلی تاثیر کود زیستی پتابارو و باکتری سینوریزوبیوم بر صفات رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • بلوچی، حمیدرضا مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی(اوره)، آلی (ورمی‌کمپوست) و زیستی(نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 87-101]
 • بلوچی، حمیدرضا اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 89-104]
 • بلوچی، حمیدرضا تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی شنبلیله و آنیسون [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • بلوچی، حمیدرضا نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 137-149]
 • بلوچی، حمیدرضا تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (.Pimpinella anisum L) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 161-175]
 • بلوچی، حمیدرضا عملکرد دانه، روغن و کارایی استفاده از نیتروژن در ارقام مختلف کنجد Sesamum indicum L.)) تحت تاثیرکود نیتروژن و رقابت علف های هرز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 67-81]
 • بلوچی، حمیدرضا تأثیر بسترهای مختلف آلی بر رشد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش فلزات سنگین [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • بلوچی، حمیدرضا اثرکود زیستی میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • بنایان اول، محمد مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 41-60]
 • بنی اسدی، رضا ارزیابی روش‌های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت پسماند‌های جو در تولید ذرت [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 61-69]
 • بنده حق، علی اثرات کاربرد کود‌های زیستی در ترکیب با کود‌های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 15-29]
 • بنده حق، علی ارزیابی پایداری عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در منطقه مغان [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 203-214]
 • بنده حق، علی ارزیابی عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (.Zea mays L) تحت محدودیت آب [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • بنده حق، علی عملکرد و اجزائ عملکرد دانه و محتوای نسبی آب در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کمبود آب و دو گونه قارچ میکوریز [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 81-92]
 • بنده حق، علی القای تحمل شوری در کلزا از طریق تلقیح با باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas flourescens FY32) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 85-94]
 • بنده حق، علی تاثیر باکتری محرک رشد Enterobacter S16-3 در تعدیل تنش خشکی در ارقام کلزا (Brassica napus) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهادری، مختار شناسایی نشانگرهای پایداری زیست‌محیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-‌مقیاس با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 231-246]
 • بهاری، اکبر اثر روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه در کشت مخلوط آمارانت (.Amaranthus cruentus L) و ماش (.Vigna radiata L) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • بهارلویی، ژیلا اثر کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی فستوکای بلند (Festuca arundinacea Schreb..) تحت سطوح مختلف تنش شوری [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 79-95]
 • بهتاش، فرهاد اثر کادمیم وسیلیسیم بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چغندر لبویی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 53-67]
 • بهتری، بهنام اثر تنش کم آبی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 11-21]
 • بهتری، بهنام مدلینگ سبز و رشد نهالبذرهای لوبیا سبز، آفتابگردان و ذرت با استفاده از برخی مدل‌های غیر خطی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 129-140]
 • بهتری، بهنام تاثیر تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد سه هیبرید آفتابگردان ( (Helianthus annuus L.در کشت دوم [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • بهرامی، محمدکاظم اثر کاربرد محرک زیستی کیتوزان بر صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبی (Dracocephalium moldavica L.) در شرایط آبیاری با آب شور [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 155-169]
 • بهرامی، هوشنگ تحلیل مقایسه‏ای بهره‏وری انرژی و راندمان کاربرد آب در سامانه‏های آبیاری تحت فشار و سطحی مطالعه موردی: تولید گندم در شهرستان اهواز [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 141-152]
 • بهرامی بوانی، ندا تحلیل مقایسه‏ای بهره‏وری انرژی و راندمان کاربرد آب در سامانه‏های آبیاری تحت فشار و سطحی مطالعه موردی: تولید گندم در شهرستان اهواز [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 141-152]
 • بهزادی، یعقوب بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی با کاربرد ورمی کمپوست و سطوح آبیاری مختلف [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 61-78]
 • بهزادی، یعقوب بررسی رشد و برخی خصوصیات گندم رقم الوند در شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 103-118]
 • بهزادی، یعقوب تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (.Pimpinella anisum L) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 161-175]
 • بهزاد امیری، محمد اثرات اسیدهای آلی، میکوریزا و ریزوباکترها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در نظام زراعی کم‎نهاده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 45-61]
 • بهشتی، مهدی تغییرات کیفیت بیوچار تولید شده از کاه و کلش گندم در طی فرآیند پیرولیز آهسته در دماهای مختلف [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 189-201]
 • بهشتی دانالو، مصطفی مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • بهفر، حسین طراحی و ساخت سیستم تعقیب‌گر خورشید با روش کنترل ترکیبی آنالوگ-دیجیتال و امکان‌سنجی کاربرد آن در خشک‌کن‌های خورشیدی محصولات کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 65-77]
 • بهگام، محمد اثر روش‌های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 175-190]
 • بی‌همتا، محمدرضا ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی از نظر صفات زراعی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 33-46]
 • بهمنیار، محمدعلی تأثیر کاربرد چند دورة متوالی کودهای آلی و شیمیایی بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم و برخی ویژگی‏های رشد گندم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 71-86]
 • بهمنیار، محمدعلی تأثیر کاربرد گوگرد و کود دامی بر میزان روغن، پروتئین و برخی اجزای عملکرد کلزا در دو خاک آهکی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 71-85]
 • بهمنیار، محمدعلی اثر گیاهان پوششی و منابع کودی مختلف بر ویژگی‌های مورفولوژیکی ذرت و توانایی رقابت آن با علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 185-197]
 • بوربور، امین اثر روش‌های کوتاه مدت خاک‌ورزی و گیاهان ‌پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و برخی ویژگی‌های خاک [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 35-47]
 • بویری ده شیخ، آناهیتا اثر باکتری‌های محرک رشد‌، کود شیمیایی و اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک ریحان (Ocimum basilicum var. thyrsiflorum) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 129-142]
 • بورکهاردت، دانیل معرفی گونه‌های پسیل‌ بالاخانواده‌ی Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 191-212]
 • بوعذار، کاظم بررسی امکان کاهش دٌز علف‌کش بروموکسینیل+توفوردی و کود نیتروژن در زراعت گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز پنیرک (Malva sp.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 207-223]
 • بوگری، عیسی بررسی کارایی مصرف آب، بهره‌وری انرژی، اقتصادی و عملکرد سیستم‏‏های مختلف کشت گندم- ذرت در شمال خوزستان [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 295-310]

پ

 • پارسا پور، سارا مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینه سازی عوامل زراعی، زیست محیطی و اقتصادی با استفاده از برنامه‌ریزی کسری چند هدفه : مطالعه موردی دشت فریمان تربت جام [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 147-163]
 • پارسا‌ مطلق، بهاره تأثیر سیستم کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های سودمندی زوفا (Hyssopus officinalis) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • پازانی، زهرا بررسی کشت مخلوط خیار و پیازخوراکی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 135-145]
 • پاساری، بابک عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • پاساری، بابک اثر میکوریزا و محلول‌پاشی عناصر روی، بور، پتاسیم بر ویژگی‌های زراعی و کیفی توتون [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 75-89]
 • پاسبان، فاطمه نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 137-149]
 • پاسبان اسلام، بهمن اثر آرایش کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ پاییزه [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 169-177]
 • پاسبان اسلام، بهمن اثرات زمان کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و میزان روغن ارقام بهاره گلرنگ در تبریز [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 155-164]
 • پاسبان اسلام، بهمن پایداری عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا (.Brassica napus L) تحت تاثیر خشکی ابتدا و انتهای فصل [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 177-187]
 • پاسبان اسلام، بهمن ارزیابی عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های بهاره کلزا (Brassica napus L.) تحت سطوح مختلف کمبود آب [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 81-89]
 • پاسبان اسلام، بهمن معرفی زمان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای کلزا (.Brassica napus L) برای اقلیم آذربایجان شرقی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • پاسبان اسلام، بهمن ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 247-260]
 • پاسبان اسلام، بهمن تعیین زمان کاشت و میزان بذر کلزای بهاره (.Brassica napus L) در دشت تبریز [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 79-95]
 • پاسبان اسلام، بهمن ارزیابی اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های گلرنگ پاییزه تحت تنش کمبود آب در دوره زایشی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 73-84]
 • پاسبان اسلام، بهمن برخی بازتاب‌های اکوفیزیولوژیک و زراعی چند رقم گلرنگ متحمل به شوری تحت تنش کمبود آب [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 145-155]
 • پاسبان اسلام، بهمن تاریخ کاشت و مقدار بذر بهینه کلزای بهاره در اراضی شور و کم بازده حاشیه دریاچه اورمیه [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 77-86]
 • پاسبان اسلام، بهمن ارزیابی محصول‌دهی ژنوتیپ‌های زمستانه برتر گلرنگ تحت شرایط کمبود آب طی مراحل روزت و پرشدن دانه در دشت تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاشاپور، ندا بررسی برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) متاثر از شکل‌های آهن در خاک‌های استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]
 • پاک نیت، حسن مقاومت به خشکی در چند توده ‌بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • پذیرا، ابراهیم ارزیابی زراعی مدل WOFOST در برآورد عملکرد برنج در اراضی شالیزاری شهرستان شفت با استفاده از تحلیل‌های مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 193-207]
 • پیری، محمد¬علی مدل‌سازی سبز شدن علف‌های‌هرز یکساله در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در راستای مدیریت علف‌های‌ هرز [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 129-137]
 • پرچیانلو، سعید اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 39-49]
 • پیردشتی، همت اله واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 85-100]
 • پیردشتی، همت اله ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با کاربرد تریکودرما و اینتروباکتر [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 1-15]
 • پیردشتی، همت اله اثر کود پتاسیم به همراه قارچ Piriformospora indica و باکتری Pantoea ananatis بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب پتاسیم در برنج رقم طارم محلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 43-54]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma harzianum بر صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در سطوح مختلف فسفر و آبیاری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 37-50]
 • پیردشتی، همت اله ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در دو سامانه فشرده بوم‌شناختی و رایج [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیردشتی، همت اله ارزیابی اثر گذاری اصلاح کننده آلی و باکتری‏ محرک رشد در فرآیند گیاه‏ پالایی گیاه ذرت(.Zea mays L) تحت تنش فلز سنگین کادمیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم بر خصوصیات کمّی و آنزیمی کلزا در خاک شور [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیردشتی، همت‌اله ارزیابی تأثیر پرورش تعداد متفاوت اردک درشالیزار برمیزان عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) منطبق با زراعت ارگانیک [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 169-185]
 • پیرزاد، علیرضا تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروِژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار Calendula officinalis [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 61-75]
 • پیرزاد، علیرضا بررسی عملکرد گل، اسانس و شاخص برداشت بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت رژیم¬های آبیاری و مقادیر سوپر جاذبA200 [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 85-100]
 • پیرزاد، علیرضا بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف سوپرجاذب تحت رژیم های آبیاری متفاوت بر رشد و تحمل کم آبی در کشت دوم بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 123-138]
 • پیرزاد، علیرضا اثرتنش کم آبی بر ترکیب شیمیایی، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 139-156]
 • پیرزاد، علیرضا تاثیر کود بیولوژیک نیتروژن دار (آزتوباکتر) و تراکم بوته بر عملکرد و میزان اسانس آنیسون [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 69-88]
 • پیرزاد، علیرضا اثر باکتری‌های تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 71-83]
 • پیرزاد، علیرضا تأثیر تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • پیرزاد، علیرضا اثر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و ترکیبات موسیلاژ دانة بالنگوی شهری [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 17-31]
 • پیرزاد، علیرضا اثر همزیستی میکوریزایی در شرایط متغیر بارش انتهای فصل بر عملکرد و کیفیت چاودار (.Secale cereal L) دیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • پیرزاد، علیرضا پاسخ اکوفیزیولوژیکی گیاهان میکوریزایی بالنگوی شهری ( Lallemantia iberica ) به سطوح مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 247-262]
 • پیرزاد، علیرضا اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک مراغه (Vicia sp.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 187-208]
 • پیرزاد، علیرضا بررسی برهمکنش قارچ‌های میکوریزا و کود شیمیایی فسفری بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 243-256]
 • پیرزاد، علیرضا اثر کودهای بیولوژیک و نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد کوانتومی و روند پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • پرویزی، خسرو تاثیر کودهای زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 117-130]
 • پرویزی، خسرو برهم‌کنش تلقیح مایکوریزایی و فسفر بر شاخص‌های رشدی، تولید ریزغده و جذب عناصر غذایی سیب‌زمینی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 97-107]
 • پیروزنیا، ناصر استفاده از روش AHP فازی برای انتخاب گونه‌های گیاهی در طرح بازسازی معدن مس سونگون منطقه ارسباران [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 153-162]
 • پژوهان، محسن اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه (Artemisia aucheri boiss) بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه تاج خروس ( (Amaranthus retroflexus L. و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 87-95]
 • پیش بهار، اسماعیل بررسی کارایی فنی تولیدکنندگان توت‌فرنگی در شهرستان سنندج [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 125-134]
 • پیش بهار، اسماعیل تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • پیش بهار، اسماعیل بررسی تأثیر پیش زمینه کشاورزی در تمایل به پرداخت برای محصولات غذایی سالم در شهر تبریز (کاربرد رهیافت اثرات درمانی) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 132-143]
 • پیش بهار، اسماعیل ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی: کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 187-199]
 • پیش بهار، اسماعیل ارزیابی پایداری زیست‌محیطی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 271-286]
 • پیش بهار، اسماعیل عوامل موثر بر بکارگیری سیستم های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان بستان آباد، استان آذربایجان شرقی) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 217-229]
 • پیش‌بهار3، اسماعیل عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوّه مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم (مطالعه موردی: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 105-117]
 • پشت دار، عادل واکنش رقابتی گندم نان (Triticum aestivum L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به سطوح نیتروژن در شرایط شوری [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 45-59]
 • پیغمبری، سیدعلی ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی از نظر صفات زراعی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 33-46]
 • پیمان، لیلا تعیین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 75-84]
 • پناهی، محسن خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) با کاربرد نیتروژن و آهن [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 157-166]
 • پناهنده، جابر ارزیابی عملکرد غده، صفات رویشی و باروری دانه گرده در شش خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 165-177]
 • پناهنده، جابر بررسی اثرات تراکم بر عملکرد سوخ پیاز در کشت خالص و کشت های مخلوط پیاز خوراکی و شنبلیله [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 201-214]
 • پناهنده، جابر تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • پوربابایی، احمدعلی غنی سازی ورمی کمپوست با برخی باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 117-128]
 • پوربیرامی هیر، یونس بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی¬کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 127-136]
 • پورحیدرغفاربی، سهیلا شناسایی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز مزارع یونجه شبستر [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • پورحیدر غفاربی، سهیلا اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف¬های هرز مهم آن [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 149-163]
 • پورداد، سید سعید بررسی اثر تداخل علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد نخود درکشت مخلوط با گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 85-100]
 • پوردهقان، مونا اثر محلول‌پاشی عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شرایط کمبود آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 117-130]
 • پورمرادی، مهدی رابطه بین کارایی و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی شهرستان کبودرآهنگ [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 181-192]
 • پورمراد کلیبر، بهناز ارزیابی تاثیر مقدار کاربرد نیتروژن و دوره ی تداخل علف های هرز بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در گندم زمستانه [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 85-93]
 • پورهادیان، حسین تناسب‌بندی اراضی استان لرستان برای کشت دوم ارزن علوفه‌ای به کمک GIS، ANP و منطق فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوریوسف، مجید کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در مدیریت علف‌های هرز ذرت (Zea mays L.) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]
 • پوریوسف، مجید ارزیابی عملکرد گندم پاییزه (.Triticum aestivum L) و زیست توده علف‌های هرز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری و الگوهای کشت [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]
 • پیوست، غلامعلی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی توده¬های بومی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 47-61]

ت

 • تاجبخش، مهدی اثرتنش کم آبی بر ترکیب شیمیایی، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 139-156]
 • تاج بخش، مهدی عملکرد علوفه‌ای سورگوم تحت شرایط کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالسیلیک و سولفات روی [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 169-187]
 • تاج بخشی، مهدی عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط نواری با زنیان (Carum copticum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • تاجبخش شیشوان، مهدی اثر محلول پاشی کود نانو نیتروژن، آب مغناطیسی، کود اوره و کود مرغی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس توده‌های مختلف رازیانه Foeniculum vulgare Mill)) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 103-115]
 • تاجری مقدم، مریم پیش‌بینی رفتار گندمکاران دشت نیشابور و تعیین عوامل موثر بر آن‌ها در رابطه با حفاظت از منابع آب [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 199-215]
 • تاری نژاد، علیرضا وراثت پذیری و اجزای واریانس ژنتیکی در هیبریدهای ساده آفتابگردان [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 1-13]
 • تاری نژاد، علیرضا ارزیابی میزان تحمل پذیری ارقام کلزا به تنش شوری [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 29-43]
 • تاری نژاد، علیرضا پایداری عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش‌ AMMI [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 319-331]
 • تجملیان، مهدیه اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه (Artemisia aucheri boiss) بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه تاج خروس ( (Amaranthus retroflexus L. و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 87-95]
 • تدین پور، نسترن بررسی اثرات زیست محیطی تولید انواع کلم درشهرستان دزفول با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • تدین پور، نسترین بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید فلفل دلمه‌ای با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 39-51]
 • تراب احمدی، صابر ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه پسته در پاسخ به ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک دریایی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 189-204]
 • ترابی گیکلو، موسی واکنش دو رقم گل بریده داوودی به کاربرد پسماند کمپوست قارچ و ورمی‌کمپوست [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 197-208]
 • ترابی گیگلو، موسی اثر تنش خشکی و تلقیح قارچ‌های میکوریزا و باکتری سودوموناس بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیک چای‌ترش Hibiscus sabdariffa L. [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 71-89]
 • ترابی گیگلو، موسی اثر غلظت‌های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 169-184]
 • تصدیقی، حمیدرضا بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی با کاربرد ورمی کمپوست و سطوح آبیاری مختلف [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 61-78]
 • تقدسی‌نیا، فرزاد اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 217-231]
 • تقی زاده، اکبر ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 247-260]
 • تقی زاده، اکبر نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص‌های کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 21-38]
 • تقی زاده، امیرعباس ارزیابی میانگین‌گیری متحرک بر مطالعات سازگاری زیتون(Olea europaea L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 295-309]
 • تقی زاده، رضا تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کود NPK بر عملکرد و کیفیت ریزغدههای دو رقم سیب‌زمینی در منطقه اردبیل [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 209-222]
 • تقی زاده، سپیده تغییر الگوی کشت بهینه با توجه به ریسک و محدودیت¬های جدید اعمالی شرکت¬آب¬منطقه¬ای ¬استان¬کردستان (مطالعه موردی مزرعه 200 هکتاری در دشت دهگلان) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]
 • تقی نژاد، جبراییل اثرات زیست‌محیطی نظام تولیدگندم آبی با رویکرد ارزیابی چرخه حیات) مطالعه موردی: استان اردبیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمری، اقبال ارزیابی کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L)و سه رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 99-113]
 • تنهایی، رقیه تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 277-291]
 • تنورساز، آزاده اثرات خاک‌ورزی حفاظتی بر کارایی فنی گندم‌کاران در شهرستان دزفول [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 331-348]
 • توبه، احمد عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) متاثر از میکوریز، ورمی کمپوست و نانوکود [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 113-128]
 • توبه، احمد تاثیر کوتاه مدت گیاهان پوششی زمستانه بر بهبود برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد سیب‌زمینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توبه، احمد بررسی اثرات تداخلی علف‌های ‌هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد دانه ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • توحیدی نژاد، عنایت الله ارزیابی روش‌های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت پسماند‌های جو در تولید ذرت [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 61-69]
 • تورچی، محمود اثر تنش کم آبی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 11-21]
 • تورچی، محمود تاثیر تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد سه هیبرید آفتابگردان ( (Helianthus annuus L.در کشت دوم [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • تورچی، محمود خصوصیات فیزیولوژیک پایدارکنندة عملکرد دانة آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 97-108]
 • تورچی، محمود القای تحمل شوری در کلزا از طریق تلقیح با باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas flourescens FY32) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 85-94]
 • تورچی، محمود ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر کم آبی و مولیبدن [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 167-180]
 • توسلی، علیرضا بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]
 • توکلی دینانی، الهام تاثیر منبع تامین نیتروژن بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز و عملکرد دو توده بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 113-127]

ث

 • ثابتی، پیمان ارزیابی فنولوژی ‌مقایسه‌ای‌ علف‌هرز عروسک‌پشت‌پرده‌یک‌ساله(Physalis divaricata L.) و اثر آن بر عملکرد ذرت در منطقه کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 217-231]
 • ثانی، بهزاد محلول‎پاشی سلنیوم و روی به منظور بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های کلزا در شرایط تاریخ‎های کشت رایج و تأخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 157-176]
 • ثانی خانی، محسن خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) با کاربرد نیتروژن و آهن [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 157-166]
 • ثانی خانی، محسن اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 223-235]
 • ثروتی، مسلم ضرورت تغییر تیپ‌های بهره‌وری رایج منطقه هوراند [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 327-339]
 • ثنایی قهی، مریم محدودیت های تولید انگور از لحاظ عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیلی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 159-172]
 • ثواقبی، غلامرضا بررسی ویژگی‌های رشدی و اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) با کاربرد مس و روی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 135-147]

ج

 • جامعی، رشید اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک مراغه (Vicia sp.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 187-208]
 • جانمحمدی، حسین ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • جانمحمدی، حسین اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 137-151]
 • جانمحمدی، حسین بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-65]
 • جانمحمدی، حسین ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 77-87]
 • جانمحمدی، محسن اثرکودی‌های آلی و شیمیایی و ریزمغذی‌های رایج و نانوی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (.Foeniculum vulgare L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 101-119]
 • جباری، میترا ارزیابی عملکرد و صفات مرتبط با آن در لاین های جو تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از تجزیه و تحلیل عامل¬ها [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 29-39]
 • جدیری قالیچه، اکبر طراحی و ساخت سیستم تعقیب‌گر خورشید با روش کنترل ترکیبی آنالوگ-دیجیتال و امکان‌سنجی کاربرد آن در خشک‌کن‌های خورشیدی محصولات کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 65-77]
 • جیریایی، مجید ارزیابی برخی از ویژگی‌های ریشه‌ گندم‌های تیمار شده با مایکوریزا و آزوسپیریلوم [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 61-73]
 • جعفری، مسلم تحلیل تأثیر تغییرات دما و بارش بر خشک شدن باغات انجیر استهبان در سال‌های اخیر [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 187-198]
 • جعفری، همایون اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 173-187]
 • جعفریان، زینب پتانسیل ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دیم منطقه کیاسر [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 31-41]
 • جعفرزاده، علی اصغر ضرورت تغییر تیپ‌های بهره‌وری رایج منطقه هوراند [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 327-339]
 • جعفرلو، مجید بررسی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز روده میانی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، Anagasta kuehniella Zeller, 1879 (Lep., Pyralidae) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 115-126]
 • جعفرنیا، مریم بررسی رابطه بهره¬وری و آلاینده¬ زیست محیطی پرواربندی¬های صنعتی گوساله ¬در شیراز [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 41-49]
 • جعفری ندوشن، علی اثر آنغوزه و تله فرومون جنسی طبیعی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) روی خسارت آفت و میزان پارازیتیسم تخم آن به وسیله‌یTrichogramma brassicae Bezdenko 1968 [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 67-83]
 • جلالی، آرمان ارزیابی انرژی ورودی- خروجی در کشت گندم درکشت و صنعت مزارع نوین ایرانیان (آق قلا گلستان) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 333-346]
 • جلیلی، بهی توان رشد و گیاه‌پالایی پونه آبی(Mentha aquatica) ، زولنگ (Eryngium caucasicum) و اناریجه (Froriepia subpinnata) در خاک آلوده به سرب [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 229-247]
 • جلیلیان، جلال اثر گیاهان پوششی، کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 71-85]
 • جلیلیان، جلال اثر همزیستی میکوریزایی در شرایط متغیر بارش انتهای فصل بر عملکرد و کیفیت چاودار (.Secale cereal L) دیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • جلیلیان، جلال اثر برخی تعدیل کننده‌های تنش بر خصوصیات مورفولوژیک و صفات کمی و کیفی علوفه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) درشرایط تنش کم آبی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]
 • جلیلیان، جلیل اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک مراغه (Vicia sp.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 187-208]
 • جلیلیان، صادق نقش مدیریت زراعی بر کاهش خسارت علف‌های هرز در سامانه تولید کنجد (Sesamum indicum L.) ارگانیک [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 75-92]
 • جلیلیان، علی پاسخ گندم به باقیمانده ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در خاک [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • جلیل نژاد، نادر تلفیق تکنیکها و فنآوریهای نوین در ارزیابی تناسب اکولوژیکی اراضی برای کاربری‌های کشاورزی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 281-294]
 • جمشیدی، احسان اثر مثبت قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رازیانه تحت تأثیر مواد آلی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 143-156]
 • جمشیدی، خلیل اثر کاربرد مالچ زنده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L) و کنترل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 33-45]
 • جمشیدی، خلیل ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر تراکم، الگو و تاریخ کاشت [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • جمشیدی، خلیل شبیه‌سازی تاثیر نیتروژن خاک بر الگوی رویش علف‌های هرز در بادرشبو [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 73-84]
 • جهان، محسن اثرات اسیدهای آلی، میکوریزا و ریزوباکترها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در نظام زراعی کم‎نهاده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 45-61]
 • جهان، محسن عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 172-189]
 • جهان، محسن عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب در کنجد، ذرت و لوبیا در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک تحت شرایط کم‌آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 249-266]
 • جهان، محسن اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • جهانبخش گده کهریز، سدابه تاثیر هم افزایی گلوموس موسه‌آ و سینوریزوبیوم ملیلوتی بر متابولیت‌های سازگاری یونجه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 43-56]
 • جهانبخش گده کهریز، سدابه تاثیر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان تیمار شده با کلریدکادمیوم [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 147-168]
 • جهانبخش گده کهریز، سدابه تأثیر نانوذره اکسید روی بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و مورفولوژیکی گندم در شرایط خشکی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 233-250]
 • جهانبین، شاهرخ تاثیر کودهای زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 117-130]
 • جهان بین، شاهرخ بررسی رشد و برخی خصوصیات گندم رقم الوند در شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 103-118]
 • جوادی، ارژنگ بررسی اثر افزودن دو بشقاب جانبی به شیاربازکن دودیسکی مورد استفاده در سیستم بی‌خاک‌ورزی بر خصوصیات فیزیکی بستر بذر [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 23-31]
 • جوادی، ارژنگ بررسی الگوی حرکت خاک در بستر بذر به جا مانده از یک شیاربازکن نوین مناسب جهت استفاده در سیستم بی‌خاک‌ورزی (No-tillage) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 33-43]
 • جوادی، علی موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 57-68]
 • جوانبخت، فاطمه عوامل موثر بر پایداری نظام تولید گندم در شهرستان اردبیل [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 79-96]
 • جوانشیر، عزیز ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • جوانشیر، عزیز اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 137-151]
 • جوانشیر، عزیز عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ریشه و اندام هوایی یولاف وحشی (Avena fatua L.) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 45-56]
 • جوان قلیلو، مینا عکس العمل گیاه سنبل الطیب به کاربرد کودهای زیستی تحت تنش خشکی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 59-72]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • جوانمرد، عبدالله اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 137-151]
 • جوانمرد، عبدالله بهبود تجمع عناصر غذایی پر و کم نیاز در ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 27-43]
 • جوانمرد، عبدالله پاسخ گندم به باقیمانده ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در خاک [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی زراعی، اکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) با نخود (Cicer arietnium L.) در شرایط دیم مراغه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 19-37]
 • جوانمرد، عبدالله سودمندی کشت مخلوط باقلا (.Vicia faba L.) و نعناع فلفلی (.Mentha piperita L.) در الگوهای مختلف کشت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 45-62]
 • جوانمرد، عبدالله بهبود کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت - لگوم با کاربرد کود زیستی نیتروکسین در کشت دوم [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه توده‌های بومی ماشک معمولی (Vicia sativa)، ماشک گل خوشه‌ای (Vicia villosa) و ماشک خزری (Vicia hyrcanica) در شرایط دیم [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 15-31]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی در سطوح مختلف آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 87-111]
 • جوانمرد، عبدالله اثر همزیستی با قارچ میکوریزا (Funneliformis mosseae) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) و نخود (Cicer arietnium L.) در کشت مخلوط [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 19-43]
 • جوانمرد، عبدالله اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) تحت کاربرد نهاده‌های آلی و زیستی [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]
 • جوانمرد، عبدالله بررسی کمی و کیفی موسیلاژ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica(MB) Fischer & Meyer) با کاربرد کودهای شیمیایی مرسوم و نانو [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 149-165]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی عملکرد اسانس و شاخص‌های اکولوژیکی در کشت مخلوط آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و سویا (Glycine max L.) با کاربرد قارچ میکوریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانمرد، عبداله ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در الگوهای کشت مخلوط ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 101-110]
 • جوانمرد، عبداله بررسی و مقایسه توان اکولوژیکی و کاربری های فعلی در اراضی جنوب ارومیه بر اساس اصول آمایش سرزمین [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 127-137]
 • جوانمرد، عبداله ارزیابی اثر محلول‌پاشی سولفات ‌آهن و روی بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی در بخش هوایی بابونه آلمانی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 105-115]
 • جوانمرد، عبداله تولید علوفه در الگوهای مختلف کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L.) با ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 63-83]
 • جوانمرد، عبداله ارزیابی رقابت و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و نخود علوفه‌ای (.Pisum sativum L) در شرایط دیم [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • جوانمرد، عبداله بازتاب کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و نانو [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 171-185]
 • جوانمرد، عبداله ارزیابی عملکرد، کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و خلر (Lathyrus sativus L.) با کاربرد مایکوریزا [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 221-242]
 • جواهری، محسن عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • جورئت، معصومه تأثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 51-65]
 • جوزی، سید علی ارزشیابی توان رویشگاه بوالحسن دزفول جهت کشت انار (Punica granatum) به¬ روش تصمیم¬گیری چندشاخصه [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 25-41]
 • جوکار، مهرانگیز تأثیر سیستم کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های سودمندی زوفا (Hyssopus officinalis) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • جوکار، مهرانگیز ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر کود نیتروژن و تنش گرما (مطالعه موردی: شرایط اقلیمی نیمه‌گرمسیری جیرفت) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 93-109]

چ

 • چایی¬چی، محمدرضا اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • چایی چی، محمدرضا تأثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 51-65]
 • چایی چی، محمدرضا ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 51-63]
 • چاوشقلی، علی ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان و لوبیا چیتی به روش افزایشی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-90]
 • چاووشی، مریم تأثیر میزان و زمان کاربرد عصاره کیوی بر فرایندهای فیزیولوژیک گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) آلوده به گل جالیز (Orobanche spp) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 161-171]
 • چگنی، محمود اثر نوع تسطیح کننده بر شاخص های تسطیح زمین، عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب گندم درمنطقه خوزستان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • چگنی، محمود تاثیر نوع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر برخی خواص فیزیکی خاک در راستای نیل به کشاورزی پایدار [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 31-40]
 • چگینی، زینب اثر قارچ میکوریزا، باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان اسانس بذر شوید (.Anethum graveolens L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 93-104]
 • چمنی، اسماعیل بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی¬کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 127-136]
 • چمنی، اسماعیل تاثیر ترکیب‌های مختلف بستری با پسماند کمپوست قارچ (SMC) بر شاخص‌های رشدی و گلدهی شب‌بوی بنفش بریدنی رقم "Hanza" [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 123-139]
 • چمنی، اسماعیل واکنش دو رقم گل بریده داوودی به کاربرد پسماند کمپوست قارچ و ورمی‌کمپوست [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 197-208]
 • چمنی، مسعود اثر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 191-205]
 • چهرازی، مهرانگیز اثر کود نانو کلسیم و هیومی پتاس بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل لادن (Tropaeolum majus) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 191-202]
 • چوبفروش خوئی، بهرام اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]
 • چوکان، رجب تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاه(PGPB) و قارچ های میکوریز بر برخی ویژگی های جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه سه دورگ ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • چوگان، رجب اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ‌های مختلف ذرت [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]

ح

 • حیاتی، باب¬اله برخی ازآثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز ( مطالعه موردی دشت تبریز ) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 137-147]
 • حیاتی، باب اله مقایسه پایداری عملیات کشاورزی در سبزیجات شهرستان جیرفت (مطالعه موردی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 15-28]
 • حیاتی، باب اله ارزش‌گذاری اقتصادی منافع زیست‌محیطی برنامه‌های کاهش مصرف سموم شیمیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • حیاتی، باب اله تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • حیاتی، باب اله کاربرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی معیارها و ارزیابی پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان آذربایجان شرقی) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 145-157]
 • حیاتی، باب اله رابطه بین بهره‌وری عوامل تولید و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی دشت اردبیل [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 99-111]
 • حیاتی، باب اله ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی: کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 187-199]
 • حیاتی، باب اله عوامل موثر بر پایداری نظام تولید گندم در شهرستان اردبیل [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 79-96]
 • حیاتی، باب اله رابطه بین کارایی و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی شهرستان کبودرآهنگ [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 181-192]
 • حیاتی، باب اله عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تبریز [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 237-249]
 • حیاتی، باب اله ارزیابی پایداری زیست‌محیطی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 271-286]
 • حیاتی، باب‌اله عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوّه مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم (مطالعه موردی: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 105-117]
 • حیاتی، باب‌اله برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 121-131]
 • حیاتی، باب‌اله عوامل موثر بر پذیرش اقدام‌‌های غیرمکانیکی حفاظت خاک در بین زارعین دیم‌کار (مطالعه موردی: شهرستان ایذه) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 89-101]
 • حیاتی، داریوش الگویی برای سنجش پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص‌های ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 253-269]
 • حاتمی کاهکش، ایرج مقایسه‌ی کارایی مدل اکولوژیکی مخدوم و فائو برای برآورد توان اکولوژیکی کاربری کشاورزی و مرتع‌داری (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبهار خوزستان) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • حاجی امیری، ابوالمحسن اثر تراکم کشت و روش تربیت انگور بر ویژگی‌های پومولوژیکی و عملکرد زیتون و انگور در سیستم کشت تلفیقی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 15-24]
 • حاجی حسنی، مریم مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • حاجی رحیمی، محمود بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در استان کردستان [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • حاج سیدهادی، محمدرضا نقش کاربرد مجزا و تلفیقی نهاده های آلی و زیستی بر غلظت عناصر N، P، K و اسانس گیاه دارویی بادرشبی (.Dracocephalum moldavica L) [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 101-114]
 • حاج سیدهادی، محمد رضا کاربرد تلفیقی ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‌های کمی و کیفی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 85-99]
 • حاجی صمدی اصل، بهجت اثرات افشانه کردن جیبرلین(GA3) بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس گیاه زینتی- دارویی اسطوخودوس(Lavandula officinalis Chaix.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 23-32]
 • حاج علی عراقی، مونا کاربرد تلفیقی ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‌های کمی و کیفی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 85-99]
 • حاجی لو، جعفر اثر دو پایه تجاری کدو و دو گونه قارچ میکوریز بر رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 129-143]
 • حاجیلو، جعفر اثر تنش شوری کلرید سدیم در بخشی از سیستم ریشه بر عملکرد، کمیت و کیفیت میوه توت‌فرنگی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 135-144]
 • حاجیلو، جعفر اثر دو پایه تجاری و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریز بر جذب برخی عناصر و صفات کیفی خیار گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 145-161]
 • حافظی، نگار عملکرد مدل‌های شبکه‌ عصبی پرسپترون چندلایه و توابع با پایه شعاعی در برآورد میزان محصول نیشکر [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 213-228]
 • حامی، احمد تاثیرمحلول پاشی متانول بر اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش آبی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 125-137]
 • حامی، احمد ارزیابی ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تیمار‌های شوری و محلول‌پاشی روی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 131-141]
 • حامی، احمد بررسی اثر سوپرنانوجاذب ASN-320 روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • حبیبی، حسن تاثیر کود بیولوژیک نیتروژن دار (آزتوباکتر) و تراکم بوته بر عملکرد و میزان اسانس آنیسون [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 69-88]
 • حداد ایرانی نژاد، کریم فون مگس¬های ¬گل زیرخانواده (Syrphinae (Dip. Syrphidae) منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی و گزارش یک جنس جدید برای فون ایران [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 17-27]
 • حدیدی ماسوله، اسماعیل بررسی تاثیر قطع آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در شرایط کاربرد روی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، صابر اثر کاربرد کودهای شیمیایی و محرک‌های رشد بر عملکرد و برخی ویژگی‌های برگ و میوه پرتقال والنسیا در جنوب استان کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، غلامرضا عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • حیدری، غلامرضا تأثیر کودهای زیستی و مدیریت حاصلخیزی بر برخی شاخص‌های رشدی دو رقم ذرت دانه‌ای [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 43-60]
 • حیدری، غلامرضا عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی تحت سطوح خشکی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • حیدری، غلامرضا اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 173-187]
 • حیدری، غلامرضا تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و صفات مورفولوژیک برخی ارقام گلرنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، مختار تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • حیدرپور، نصرت الله ارزیابی عملکرد کمی و برخی خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب سه ساله کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای (Vicia sativa) – جو خرم در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • حیدرزاده، سعید اثر گیاهان پوششی، کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 71-85]
 • حیدرزاده، سعید اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک مراغه (Vicia sp.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 187-208]
 • حیدرزاده، سعید تاثیر کاربرد کود دامی بر صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در واکنش به تنش خشکی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 133-146]
 • حیدرزاده، علی تأثیر کود اوره، ورمی‌کمپوست و آزوکمپوست بر برخی صفات ارقام ذرت شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 57-71]
 • حیدری شریف آباد، حسین تأثیرکاربرد باکتری‌های آزاد کننده ﭘتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 39-48]
 • حیدرنژاد، رسول اثر غلظت‌های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 169-184]
 • حردانی، شهلا ارزیابی برخی شاخص‌های پایداری در کشت و صنعت‌های استان خوزستان با روش تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: تولید ذرت، گندم و نیشکر) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 97-113]
 • حسینی، سجاد تخمین طول نهایی شاخه گل دهنده در رزهای گلخانه ایی به کمک مدل رشدی ریچاردز [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 205-215]
 • حسینی، سید صفدر ارزیابی آثار مؤلفه‌های سیاست‌ حمایت از تولیدکننده بر ریسک درآمد (مطالعه موردی خرما) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 79-88]
 • حسینی، سیده زینب اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و مگافول [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • حسینی، سیده شادی تحلیل ساختار تولید و صرفه‌های اقتصادی در تولید چغندرقند ایران [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • حسینی، سیده نسرین اثر برخی تعدیل کننده‌های تنش بر خصوصیات مورفولوژیک و صفات کمی و کیفی علوفه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) درشرایط تنش کم آبی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]
 • حسینی، غزال تحلیل تأثیر تغییرات دما و بارش بر خشک شدن باغات انجیر استهبان در سال‌های اخیر [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 187-198]
 • حسن پناه، داود پر شدن دانه و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica napus L.) با کاربرد کودهای زیستی و قطع آبیاری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 23-37]
 • حسن پناه، داود ارزیابی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما تحت تنش محدودیت ‌آبی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 107-122]
 • حسن پناه، داود تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کود NPK بر عملکرد و کیفیت ریزغدههای دو رقم سیب‌زمینی در منطقه اردبیل [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 209-222]
 • حسن پور، حمید مدلینگ سبز و رشد نهالبذرهای لوبیا سبز، آفتابگردان و ذرت با استفاده از برخی مدل‌های غیر خطی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 129-140]
 • حسن پور، حمید تاثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم و سولفات روی بر مقاومت به سرمای جوانه های انگور (vitis vinifera L.) رقم بیدانه قرمز [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 143-159]
 • حسن پور، حمید اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-147]
 • حسن پور، رضا بررسی اثر سوپرنانوجاذب ASN-320 روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • حسن پور، رقیه توان رشد و گیاه‌پالایی پونه آبی(Mentha aquatica) ، زولنگ (Eryngium caucasicum) و اناریجه (Froriepia subpinnata) در خاک آلوده به سرب [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 229-247]
 • حسن پور، رقیه ارزیابی اثر گذاری اصلاح کننده آلی و باکتری‏ محرک رشد در فرآیند گیاه‏ پالایی گیاه ذرت(.Zea mays L) تحت تنش فلز سنگین کادمیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین پور، رحیمه تأثیر لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر غلظت برخی عناصر میکرو در کاهو (.Lactuca sativa L) و خاک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 31-43]
 • حسین پور، شایان ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در دو سامانه فشرده بوم‌شناختی و رایج [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین‌پور، مطلب تاثیر کود بیولوژیک نیتروژن دار (آزتوباکتر) و تراکم بوته بر عملکرد و میزان اسانس آنیسون [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 69-88]
 • حسن‌پور اصیل، معظم تجزیه کلروفیل پوست میوه و مشتقات آن، شاخصی معتبر در تعیین بلوغ تجاری میوه گلابی(Pyrus communis L.) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 123-134]
 • حسن‌پور اصیل2، معظم اثرات دما و اسید جیبرلیک در پیش‌رس کردن و بهبود کیفیت گل شاخه بریدنی زنبق (‘Blue Magic’ cv. Iris hollandica) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 1-14]
 • حسن پور اقدم، محمدباقر تاثیرجایگزینی نسبی کودهای آلی بر محتوای عناصر، برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد شاهی (.Lepidium sativum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • حسن‌پور اقدم، محمد‌باقر اثرات افشانه کردن جیبرلین(GA3) بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس گیاه زینتی- دارویی اسطوخودوس(Lavandula officinalis Chaix.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 23-32]
 • حسین¬زاد، جواد برخی ازآثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز ( مطالعه موردی دشت تبریز ) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 137-147]
 • حسین زاد، جواد عوامل اثرگذار بر تمایل به مشارکت گند¬مکاران در طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی در شهرستان اهر [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 71-84]
 • حسین زاد، جواد ارائه مدل انتخاب ناوگان ماشینی مزارع چندکشتی بر اساس برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 43-55]
 • حسین زاد، جواد تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • حسین‌زاد، جواد برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 121-131]
 • حسین‌زاد، جواد ارزش‌گذاری اقتصادی منافع زیست‌محیطی برنامه‌های کاهش مصرف سموم شیمیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • حسین‌زاد، جواد تحلیل ساختار تولید و صرفه‌های اقتصادی در تولید چغندرقند ایران [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • حسن زاده، زیبا ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]
 • حسن زاده، سمانه اثر دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus calcaratus L.) در رقابت با گاو پنبه (Abutilon theophrasti Medik.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 113-123]
 • حسن زاده، مریم مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ‌های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.) در دشت تبریز [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • حسن زاده، هادی تاثیر روش خاک‌ورزی و حفظ بقایا بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش آبی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 137-151]
 • حسن زاده قورتپه، عبدالله تاثیر کاربرد کود دامی بر صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در واکنش به تنش خشکی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 133-146]
 • حسن¬زاده قورت¬تپه، عبداله بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 129-143]
 • حسن زاده قورت تپه، عبداله عکس العمل گیاه سنبل الطیب به کاربرد کودهای زیستی تحت تنش خشکی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 59-72]
 • حسین شعبانعلی فمی، حسین واکاوی موانع و محدودیت‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 233-245]
 • حسینی یکانی، سید علی تعیین الگوی بهینه بهره‌برداری از محصولات زراعی در منطقه گهرباران ساری (مقایسه برنامه‌ریزی ریاضی غیرخطی معمولی و الگوریتم ژنتیک) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 207-216]
 • حسینی یگانی، سیدعلی بهینه‌سازی مصرف آب مجازی با تأکید بر عدم حتمیت بارندگی و قیمت محصولات زراعی مطالعه موردی: منطقه گهرباران ساری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 267-293]
 • حسن نژاد، سیروس اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف¬های هرز مهم آن [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 149-163]
 • حسن نژاد، سیروس شناسایی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز مزارع یونجه شبستر [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • حسن نژاد، سیروس اثرات انواع مالچ بر عملکرد خیار (Cucumis sativus L.) و برخی ویژگی‌های علف‌های‌هرز [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 73-84]
 • حسینی نسب، سید داود مقایسه پایداری عملیات کشاورزی در سبزیجات شهرستان جیرفت (مطالعه موردی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 15-28]
 • حسنوند، حدیث واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم باقلا (Vicia faba L.) به تاریخ‏های مختلف کاشت‏ در منطقه اهواز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 79-89]
 • حصاری، بهزاد مکان‌یابی اولیه باغات مستعد تولید سیب ارگانیک در شهرستان ارومیه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 153-168]
 • حقانیان، ثریا عملکرد دانه، روغن و کارایی استفاده از نیتروژن در ارقام مختلف کنجد Sesamum indicum L.)) تحت تاثیرکود نیتروژن و رقابت علف های هرز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 67-81]
 • حقانی نیا، محمد ارزیابی عملکرد، کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و خلر (Lathyrus sativus L.) با کاربرد مایکوریزا [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 221-242]
 • حق جو، مریم عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تبریز [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 237-249]
 • حق‌جو، مریم عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوّه مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم (مطالعه موردی: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 105-117]
 • حق شناس، رضا تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و میکوریزا بر عملکرد ارقام گلرنگ [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 91-109]
 • حکیمی، محمدحسین اثرات آللوپاتی و نماتدکشی عصاره آبی گیاه مرتعی کور (Capparis spinosa L.) روی خصوصیات رشد خیار و گوجه‌فرنگی [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 97-111]
 • حکم علی پور، سعید بهبود شاخص‌های رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) با مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 19-35]
 • حکم علی‌پور، سعید تاثیر تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف کود و روند رشد ذرت [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 13-25]
 • حکیمی میبدی، محمدحسین اثر آللوپاتی گیاهان مرتعی کور، اسفند و کرقیچ بر روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های گندم و یونجه [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 181-189]
 • حکیمی‌نیا، عیسی اثر آبیاری محدود در مراحل مختلف رشد بر صفات رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پیاز خوراکی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 11-27]
 • حمیدی، آیدین تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاه(PGPB) و قارچ های میکوریز بر برخی ویژگی های جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه سه دورگ ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمزه، حمزه اثر تیمارهای مختلف مواد افزودنی به خاک بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند (L .Beta vulgaris) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 171-192]
 • حمزه‌علی دستجردی، حمید بررسی کارایی فنی زیربخش‌های فعالیتی کشاورزی، با استفاده از روش تحلیل پنجره‏ای [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 131-141]
 • حمزه ئی، جواد واکنش سه رقم نخود به تاریخ های مختلف کاشت تحت شرایط دیم در منطقه همدان [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 83-94]
 • حمزه ئی، جواد بررسی امکان کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژنه با استفاده از کود زیستی نیتروکسین در تولید گیاه دارویی انیسون (.Pimpinella anisum L) [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 57-70]
 • حمزه ئی، جواد واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 159-168]
 • حمزه ئی، جواد بررسی امکان مهار علف¬های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 101-115]
 • حمزه ئی، جواد درصد کلونیزاسیون ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ماریتیغال (Silybum marianum) متاثر از تلقیح مایکوریزا و کود فسفره [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 85-96]
 • حمزه ئی، جواد مطالعه شاخص‌های رشد پوشش گیاهی در کشت خالص و مخلوط نخود و جو در شرایط رقابت علف‌های هرز [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 75-90]
 • حمزه ئی، جواد اثر آبیاری و کود‌دهی بر فنولوژی، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در منطقه همدان [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 1-13]
 • حمزه ئی، جواد اثر مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی و گیاه پوششی لگوم بر عملکرد کدو تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) در کشت مخلوط افزایشی با لوبیا سبز [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]
 • حمزه ئی، جواد بررسی سودمندی و کیفیت محصول تولیدی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر نیتروژن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 19-36]
 • حمزه ئی، جواد اثر خاک‌‌ورزی حفاظتی و کشت مخلوط با لوبیا و سویا بر رقابت علف‌‌های هرز، پتانسیل تولید و کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]
 • حمزه ئی، جواد اثر کشت مخلوط لوبیا سبز با سیب زمینی بر شاخص‌های رشد، عملکرد و کل خروجی زمین در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]
 • حمزه‌ئی، جواد اثر روش‌های کوتاه مدت خاک‌ورزی و گیاهان ‌پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و برخی ویژگی‌های خاک [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 35-47]
 • حمزه‌ئی، جواد ارزیابی سودمندی کشت مخلوط ذرت- سویا با استفاده از شاخص‌های زراعی و کارایی کنترل علف‌‌هرز [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 61-73]
 • حنیفه زاده، مرتضی ارزیابی پایداری عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در منطقه مغان [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 203-214]

خ

 • خاتمیان، عذرا سادات ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات ریخت‌شناسی 16 رقم کلزا در منطقه اراک [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-161]
 • خاتمی پور، موسی سودمندی کشت مخلوط ارزن دم روباهی (Setaria italica) و ماش (Vigna radiata) در شرایط مصرف سطوح مختلف کود دامی [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-86]
 • خادم، آزاده امکان سنجی جایگزینی بستر کشت کوکوپیت با بسترهای کشت تولید داخل جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 277-291]
 • خادم¬الحسینی، نصرت الله مدل¬سازی ریاضی هزینه¬های نگهداری و تحلیل عمر مفید اقتصادی تراکتورهای کشاورزی (مطالعه موردی استان آذربایجان¬غربی) [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 87-98]
 • خاقانی¬نیا، صمد مگس¬های ¬میوه¬ی قبیله¬ی (Diptera: Tephritidae) Terelliini شهرستان عجب¬شیر استان آذربایجان¬شرقی به همراه گزارش یک گونه¬ی جدید برای فون ایران [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 37-45]
 • خاقانی نیا، صمد فون مگس¬های ¬گل زیرخانواده (Syrphinae (Dip. Syrphidae) منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی و گزارش یک جنس جدید برای فون ایران [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 17-27]
 • خاک ور، رضا ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 67-80]
 • خالص رو، شیوا اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 173-187]
 • خالص رو، شیوا تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و صفات مورفولوژیک برخی ارقام گلرنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانه‌ای، بتول پاسخ کنجد به نظام‌های مختلف تغذیه و گیاهان پوششی در رقابت با علف‌های هرز [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاوازی، کاظم اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • خاوازی، کاظم ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 51-63]
 • خاوازی، کاظم بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]
 • خدایی، علی بررسی اثر بازدارندگی سه گونه از قارچ Trichoderma روی رشد سه گونه از قارچ Fusarium‌ در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 105-115]
 • خداکرمیان، غلام کنترل بیولوژیک Sclerotinia sclerotiorum (عامل بیماری کپک سفید سیب‌زمینی) توسط گونه-های مختلف Trichoderma و Coniothyrium minitans [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 107-119]
 • خداوردیزاده، محمد تعیین الگوی کشت محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار با رویکرد برنامه‏ریزی کسری خطی چند هدفی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 293-304]
 • خداوردیزاده، محمد ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایداری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 229-245]
 • خداوردیزاده، محمد تعیین کارایی فنی تولید گندم با تاکید بر کشاورزی پایدار در شهرستان ارومیه [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 233-245]
 • خیری، عزیزالله اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 39-49]
 • خیری، عزیزاله خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) با کاربرد نیتروژن و آهن [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 157-166]
 • خیری، عزیزاله اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 223-235]
 • خرازی، سیده مهدیه امکان سنجی جایگزینی بستر کشت کوکوپیت با بسترهای کشت تولید داخل جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 277-291]
 • خرازی پاکدل، عزیز رابطه¬ی بین پارازیتیسم تله¬های تخم با پارازیتیسم جمعیت¬های طبیعی تخم سن گندم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 45-55]
 • خراسانی‌نژاد، سارا اثرات آللوپاتیک عصاره اندام‌های مختلف فلفل دلمه‌ای (Capsicum annum L.) بر میزان رشد و زیست توده دانهال‌های خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای و بادنجان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 1-9]
 • خرسندی، صمد تأثیر کود زیستی (فسفات بارور 2) روی عملکرد و برخی صفات کیفی پیاز خوراکی (Allium cepa L) [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 19-30]
 • خرسندی، هادی ارزیابی اقتصادی تولید گندم دیم تحت شرایط متفاوت عملیات خاک‌ورزی و مصرف کود نیتروژن در شرایط دیم سرارود کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 349-363]
 • خرمی، شهروز تحلیل روابط بین نهاده‌ها و صرفه اقتصادی در تولید سیب‌زمینی استان اردبیل [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 213-224]
 • خرمی، شهروز شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر رونق تجارت الکترونیک برای محصولات کشاورزی با تاکید پایداری کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 253-266]
 • خرم دل، سرور اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (.Alluim sativum L) [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 157-168]
 • خرم دل، سرور بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 181-195]
 • خرمی وفا، محمود ارزیابی و مقایسه پایداری بوم‌نظام‌های کشت گندم و ذرت (مطالعه موردی: منطقه سنجابی استان کرمانشاه) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 301-314]
 • خزاییان، رضا تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و اوره بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (.Sesamum indicum L) در شرایط مزرعه در گرگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی، حسین کشاورزی پایدار در قرآن [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 101-111]
 • خسرویان، تکتم غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 141-161]
 • خسروی پور، بهمن سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندم‌کاران آبی شهرستان دزفول [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 285-304]
 • خضری، اسغد بهبود تجمع عناصر غذایی پر و کم نیاز در ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 27-43]
 • خلیقی، احمد اثرات افشانه کردن جیبرلین(GA3) بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس گیاه زینتی- دارویی اسطوخودوس(Lavandula officinalis Chaix.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 23-32]
 • خلیلی، معروف اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ‌های مختلف ذرت [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • خلیلی، معروف اثر تیمارهای مختلف مواد افزودنی به خاک بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند (L .Beta vulgaris) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 171-192]
 • خلیلی اقدم، نبی شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید گندم در شرایط دیم ارومیه [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 201-214]
 • خلیلیان، صادق آثار حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی بر تولید چغندرقند در کشور [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • خلیلی‌پور رکن‌آبادی، مرضیه اثر آنغوزه و تله فرومون جنسی طبیعی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) روی خسارت آفت و میزان پارازیتیسم تخم آن به وسیله‌یTrichogramma brassicae Bezdenko 1968 [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 67-83]
 • خلیل زاده، راضیه اثر شوری، ورمی‌کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 251-269]
 • خلیلی محله، جواد تأثیر تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • خلیل وند، ابراهیم ارزیابی عملکرد لاین‏های امید‏بخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 91-106]
 • خلیل وند بهروزی، حمید ارزیابی عملکرد و برخی صفات کیفی علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله با لگوم‌های یکساله [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 59-76]
 • خلیلوند بهروزیار، ابراهیم ارزیابی نقش گونههای میکوریزا و سطوح فسفر بر صفات مرتبط با برگ و تولید اسانس نعنا فلفلی در شرایط متفاوت آبی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 39-57]
 • خلوتی، علی تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاه(PGPB) و قارچ های میکوریز بر برخی ویژگی های جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه سه دورگ ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • خمری، عیسی تاثیر شدت‌های مختلف مصرف نهاده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 49-61]
 • خمری، مرضیه تاثیر سطوح مختلف محلولپاشی متانول بر سیب‌زمینی بهاره تحت مدیریت کودی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 251-268]
 • خوارزمی، کامبیز تأثیر تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • خوانین زاده، علیرضا کاهش مصرف آب در گلخانه با کاربرد مواد افزودنی طبیعی و مصنوعی در خاک [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 217-229]
 • خورشیدی، مهدی افزایش تحمل گیاهچه‌های ذرت به تغییرات دما از طریق همزیستی با سه گونه میکوریزا [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 187-200]
 • خورشیدی بنام، محمد باقر عکس العمل پیاز خوراکی به تناوب با چغندر در منطقه آذربایجان [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 215-226]
 • خورشیدی بنام، محمد باقر تناوب پیاز و سیب زمینی و تاثیر آن بر عملکرد محصول و ماده آلی خاک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 85-105]
 • خورشیدی بنام، محمد باقر تاثیر باکتری های ریزوبیوم، سودوموناس و قارچ میکوریز بر برخی صفات لوبیای قرمز(Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • خوش چهره زیبا، اسماعیل عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم علوفه‌ای متاثر از کود دامی و نیتروژنی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]
 • خوشرو، بهمن بررسی کاربرد و عدم کاربرد گوگرد در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته سودوموناس فلورسنس در ذرت (.Zea mays L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 119-136]
 • خوشرو، بهمن تأثیر گونه‌های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی تحت تنش کم آبی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]
 • خوشرو، بهمن اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر در گیاه آنیسون (Pimpinella anisum) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]
 • خوشرو، بهمن بررسی اثر تلقیح قارچ های‌ میکوریز آربوسکولار و شبه میکوریز بر رشد و جذب فسفر گیاه گشنیز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 87-101]
 • خوش رو، بهمن نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • خوش منظر، الهه تأثیر گونه‌های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی تحت تنش کم آبی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]

د

 • داداشی، فهیمه اثر گیاهان پوششی و منابع کودی مختلف بر ویژگی‌های مورفولوژیکی ذرت و توانایی رقابت آن با علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 185-197]
 • داداشیان، معصومه کاربرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی معیارها و ارزیابی پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان آذربایجان شرقی) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 145-157]
 • دادپور، محمدرضا ارزیابی تحمل پایه‌های سیب مالینگ مرتون 106، گمی آلماسی و هیبرید آن‌ها به کلروز آهن [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 263-273]
 • دانشیان، امیرمحمد عکس العمل گیاه سنبل الطیب به کاربرد کودهای زیستی تحت تنش خشکی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 59-72]
 • دانشیان، جهانفر ارزیابی مدیریت تلفیقی علف¬های هرز مزارع سورگوم جارویی (Sorghum bicolor L.) در منطقه میانه [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • دانشیان، جهانفر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر نیتروژن و رژیم‌های آبیاری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • دانشیان، جهانفر پاسخ ارقام و هیبریدهای کلزا به کشت زمستانه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 185-198]
 • دانشفر، الهام پاسخ کمی و کیفی گیاه بومی چوچاق (Eryngium caucasicum Trautv.) به کاربرد تیمارهای کودی تلفیقی شیمیایی، آلی و زیستی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 111-128]
 • دانش فر، امیرحسین نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • دانشمندی، محمد شاهین کاربرد پسماند پسته به عنوان کود آلی در راستای کشاورزی پایدار [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 217-226]
 • دانشور، ماشاالله ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای و ریحان تحت تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و تلفیقی نیتروژنی در کشت مخلوط [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-152]
 • دانشور، محمد حسین تاثیر کود زیستی فسفاته و کود کامل NPK بر خصوصیات رویشی و میزان فسفر در گیاه همیشه بهار ((Calendula officinalis L. [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 121-131]
 • دانشور، محمود بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 29-44]
 • دانشور، محمود بررسی کارایی تولید محصولات زیربخش‌های زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روش‌های ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 37-51]
 • داودیان، رحمن بررسی سودمندی و کیفیت محصول تولیدی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر نیتروژن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 19-36]
 • داوری، مهدی تأثیر بسترهای کشت و همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد برگ، درصد کلونیزاسیون ریشه و برخی از ویژگی های ریشه استویا در سیستم کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]
 • داور پناه، شهلا تعیین الگوی کشت محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار با رویکرد برنامه‏ریزی کسری خطی چند هدفی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 293-304]
 • دباغ، عادل اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 99-115]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 137-151]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تاثیر تداخل یولاف وحشی (Avena fatua L.) با سطوح تراکمی مختلف روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی دو رقم جو بهاره [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 13-25]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (Zea mays L.)در کشت مخلوط با باقلا L.) Vicia faba) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز در پیاز رقم قرمز آذر شهر [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 43-53]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی اثر تداخل علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد نخود درکشت مخلوط با گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 85-100]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-65]
 • دباغ محمدی نسب، عادل استفاده از مدل ‌های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش‌های مختلف کنترل علف ‌های هرز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 59-72]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر تنش کم آبی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 11-21]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 77-87]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 47-58]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر اسید هیومیک و EDTA بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا تحت تنش سمیت مس [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 103-121]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L)و سه رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 99-113]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثرات کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی از شاخص‌های رشد خرفه (Portulaca oleracea L.) و بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer.) در کشت خالص و مخلوط [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 25-45]
 • دباغ محمدی نسب، عادل استفاده از روش‌های فیزیکی، زراعی و شیمیایی در مدیریت تلفیقی علفهای هرز سیب زمینی (.Solanum tuberosum L ) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 105-118]
 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ریشه و اندام هوایی یولاف وحشی (Avena fatua L.) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 45-56]
 • دباغ محمدی نسب، عادل سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 17-32]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی رشد و عملکرد بالنگوی شهری (.Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C.A.Mey) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر کود زیستی نیتروکسین و اوره [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 25-44]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تولید علوفه در الگوهای مختلف کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L.) با ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 63-83]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-63]
 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در کشت مخلوط با انیسون(.Pimpinella anisum L) تحت آلودگی علف‌های‌هرز [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 183-195]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی روش‌های زراعی و فیزیکی و دز کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (.Cicer arietinum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.) در کشت مخلوط با بادرشبی (Dracocephalum moldavica) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت مدیریت‌های مختلف تلفیقی سس [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 125-138]
 • دباغ محمدی نسب، عادل استراتژی‌های مدیریت واحدهای تولید کشاورزی در مقابله با تغییرات اکولوژیک دریاچه ارومیه مطالعه موردی: آذرشهر [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 199-214]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica) تحت تیمارهای مختلف کودی درکشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 35-51]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر کشت مخلوط و کم‌آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گوجه‌فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill) و ریحان (Ocimum basilicum) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 209-220]
 • دباغ محمدی نسب، عادل کارایی روش‌های مختلف مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.) دیم در کرمانشاه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 77-92]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر روش‌های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 175-190]
 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد و اسیدهای چرب بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر مالچ و کود زیستی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 51-66]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد، عملکرد و اسید چرب امگا-3 خرفه (Portulaca oleracea) در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 267-283]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 141-154]
 • دباغ محمدی نسب، عادل مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. با استفاده از مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌ و مالچ کلش [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 129-144]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی عملکرد دانه و روغن و پروتئین 49 اکوتیپ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 159-174]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تخمین طول نهایی شاخه گل دهنده در رزهای گلخانه ایی به کمک مدل رشدی ریچاردز [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 205-215]
 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر(Lathyrus sativus L) و غلات یکساله در الگوهای مختلف کشت [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربرد کود‌های پنرجتیک، شیمیایی و آب مغناطیسی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 141-153]
 • دباغ محمدی نسب، عادل کارایی روش‌های کنترل انگل سس(Cuscuta campestris) در گوجه فرنگی (Solanum Lycopersicum) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 297-311]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک‌های P و K تحت شرایط آلوده و عدم آلودگی به سس (Cuscuta campestris) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 177-189]
 • دباغ محمدی نسب، عادل سنجش پایداری بوم نظام‌های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 303-318]
 • دباغ محمدی نسب، عادل کشت مخلوط خلر(Lathyrus sativus L.) و غلات زمستانه : ارزیابی بهره وری و برخی شاخص های کیفیت علوفه [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 61-76]
 • دباغ محمدی نسب، عادل سودمندی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia)، سسبانیا (Sesbania aculeata) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) تحت شوری آب [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 71-86]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر کم آبی و مولیبدن [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 167-180]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست بر رشد و روابط آبی گیاه کینوا در شرایط تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیده باز مغانلو، قربان اثر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 191-205]
 • دیده باز مغانلو، قربان بررسی اثرات تداخلی علف‌های ‌هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد دانه ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • دری، حمیدرضا اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی توده¬های بومی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 47-61]
 • درزی، محمدتقی کاربرد تلفیقی ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‌های کمی و کیفی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 85-99]
 • درزی، محمد تقی نقش کاربرد مجزا و تلفیقی نهاده های آلی و زیستی بر غلظت عناصر N، P، K و اسانس گیاه دارویی بادرشبی (.Dracocephalum moldavica L) [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 101-114]
 • درگاهی، یاور ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 119-133]
 • درویش زاده، رضا اثرتنش کم آبی بر ترکیب شیمیایی، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 139-156]
 • درویش زاده، رضا تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروِژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار Calendula officinalis [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 61-75]
 • درویش زاده، رضا اثرقارچ میکوریزا برعملکردو اجزای عملکردتوده‌های محلی کنجد (.Sesamum indicum L)در سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 119-135]
 • درویش مجنی، تقی بررسی سمیت چند حشره کش ضد عفونی کننده بذر بر رشد و خصوصیت آنتاگونیستی Trichoderma harzianum و کارایی آن در کنترل بیولوژیک مرگ گیاهچه پنبه [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 85-94]
 • دژم پور، جلیل ارزیابی درصد میوه‌بندی و وضعیت سازگاری گرده‌افشانی در ارقام مختلف زردآلو [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 205-221]
 • دستان، سلمان ارزیابی انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در زراعت ارقام بومی برنج در استان مازندران [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 191-206]
 • دست برهان، سهیلا ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 119-134]
 • دست برهان، سهیلا ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]
 • دشتی، سیده سولماز بررسی اثرات زیست محیطی تولید انواع کلم درشهرستان دزفول با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • دشتی، سولماز مقایسه‌ی کارایی مدل اکولوژیکی مخدوم و فائو برای برآورد توان اکولوژیکی کاربری کشاورزی و مرتع‌داری (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبهار خوزستان) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • دشتی، سولماز بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید فلفل دلمه‌ای با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 39-51]
 • دشتی، سولماز تعیین اثرات زیست محیطی تولید لوبیا و عدس با روش ارزیابی چرخه حیات ( مطالعه موردی: شهر یاسوج) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 303-316]
 • دشتی، شهریار پاسخ گندم به باقیمانده ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در خاک [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • دشتی، قادر ارزیابی تطبیقی اقتصاد مصرف عوامل تولید گندم آبی در مزارع کوچک و بزرگ شهرستان اهر [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 85-96]
 • دشتی، قادر عوامل اثرگذار بر تمایل به مشارکت گند¬مکاران در طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی در شهرستان اهر [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 71-84]
 • دشتی، قادر برخی ازآثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز ( مطالعه موردی دشت تبریز ) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 137-147]
 • دشتی، قادر عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوّه مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم (مطالعه موردی: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 105-117]
 • دشتی، قادر تحلیل روابط بین نهاده‌ها و صرفه اقتصادی در تولید سیب‌زمینی استان اردبیل [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 213-224]
 • دشتی، قادر برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان) [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 121-131]
 • دشتی، قادر ارزش‌گذاری اقتصادی منافع زیست‌محیطی برنامه‌های کاهش مصرف سموم شیمیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • دشتی، قادر عوامل موثر بر پذیرش اقدام‌‌های غیرمکانیکی حفاظت خاک در بین زارعین دیم‌کار (مطالعه موردی: شهرستان ایذه) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 89-101]
 • دشتی، قادر تحلیل ساختار تولید و صرفه‌های اقتصادی در تولید چغندرقند ایران [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • دشتی، قادر کاربرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی معیارها و ارزیابی پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان آذربایجان شرقی) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 145-157]
 • دشتی، قادر رابطه بین بهره‌وری عوامل تولید و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی دشت اردبیل [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 99-111]
 • دشتی، قادر عوامل موثر بر پایداری نظام تولید گندم در شهرستان اردبیل [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 79-96]
 • دشتی، قادر رابطه بین کارایی و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی شهرستان کبودرآهنگ [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 181-192]
 • دشتی، قادر ارزیابی ارتباط کارایی اقتصادی با کارایی زیست ‌محیطی در بخش کشاورزی ایران [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 199-211]
 • دل آذر، عباس اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده بومی رازیانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 57-71]
 • دلاورنیا، فاطمه ارزیابی اثر گذاری اصلاح کننده آلی و باکتری‏ محرک رشد در فرآیند گیاه‏ پالایی گیاه ذرت(.Zea mays L) تحت تنش فلز سنگین کادمیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیلمی راد، معصومه ارزیابی رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی با تلقیح جدایه‌های سودوموناس و سطوح معدنی پتاسیم [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 143-156]
 • دماوندی، علی بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت تأثیر نیتروژن، پتاسیم و تنش خشکی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 15-34]
 • دماوندی، علی بازتاب کرچک (Ricinus communis L.) به محلول‌پاشی نانو کلات روی و اسید هیومیک در شرایط محدودیت آبیاری [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 153-171]
 • دمقصی، ندا بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز و سیب زمینی بر عملکرد غده سیب زمینی در کشت خالص و کشت‌های مخلوط [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 131-142]
 • دهستانی اردکانی، مریم بهبود خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاه‌پسند درختچه‌ای (Lantana camara Linn.) تحت تنش شوری با کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان، حوریه شناسایی عوامل مؤثر بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در راستای کشاورزی پایدار مطالعه موردی: شهرستان بستان‌آباد [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 151-168]
 • دهقانی، فرهاد تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو گونه سالیکورنیا (S. bigelovii و Salicornia persica) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • دهقانیان، حسن بررسی تاثیر تداخل علف¬های¬هرز طبیعی مزرعه بر عملکرد ذرت دانه‌‌ای در تراکم¬¬های¬ مختلف کاشت [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 37-47]
 • دهقانیان، حسن عملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر(Lathyrus sativus L) و غلات یکساله در الگوهای مختلف کشت [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • دهقانیان، حسن کشت مخلوط خلر(Lathyrus sativus L.) و غلات زمستانه : ارزیابی بهره وری و برخی شاخص های کیفیت علوفه [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 61-76]
 • دهقانیان، زهرا القای تحمل شوری در کلزا از طریق تلقیح با باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas flourescens FY32) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 85-94]
 • دهقانی تفتی، محسن تأثیر پایه پیوندی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بستر بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 97-109]
 • دهمرده، مهدی تاثیر سطوح مختلف محلولپاشی متانول بر سیب‌زمینی بهاره تحت مدیریت کودی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 251-268]
 • دهمرده، مهدی سنجش پایداری بوم نظام‌های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 303-318]
 • دیهیم فرد، رضا ارزیابی عملکرد و نیاز آبی ذرت دانه‎ای در واکنش به تغییر تاریخ کشت تحت شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 172-186]
 • دیهیم فرد، رضا مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی تحت شرایط محدودیت آب در خراسان رضوی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 155-169]
 • دیهیم فرد، رضا آنالیز رشد گندم (.Triticum aestivum L)در شرایط تغییر اقلیم استان فارس با استفاده از مدل‌های مکانیستیک [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 33-50]
 • دواتی کاظم نیا، حبیب اثر کود ورمی کمپوست بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی بادرشبی (.Dracocephalun moldavica L) تحت تنش شوری آب [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]
 • دواتگر، ناصر ارزیابی پاسخ برنج(Oryza Sativa L.) به ‌مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم براساس مدیریت تغذیه خاص مکان (SSNM) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 235-248]
 • دولت پناه، سونیا بررسی جوانه زنی و رشد قلمه ها و آنالیز تصویر در چند رقم رز تحت تاثیر عامل دمایی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 155-165]
 • دولت‌علیزاده، محمد تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه‌های تعمیر و نگهداری ماشین‌های تسطیح اراضی (تراکتور چرخ ‌زنجیری) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 61-72]
 • دوله، لیلا تجزیه کلروفیل پوست میوه و مشتقات آن، شاخصی معتبر در تعیین بلوغ تجاری میوه گلابی(Pyrus communis L.) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 123-134]

ذ

 • ذوالفقاری، فرهاد ارزیابی عملکرد و صفات مرتبط با آن در لاین های جو تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از تجزیه و تحلیل عامل¬ها [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 29-39]
 • ذوالفقاری، مریم اثر باکتری‌های محرک رشد‌، کود شیمیایی و اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک ریحان (Ocimum basilicum var. thyrsiflorum) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 129-142]
 • ذوالفقاری، مریم اثر قارچ میکوریزا، باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان اسانس بذر شوید (.Anethum graveolens L) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 93-104]

ر

 • راحلی، حسین بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان چغندرکار در طرح پیشنهادی بیمه عملکرد منطقه‌ای: مطالعه موردی شهرستان خوی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 17-30]
 • راحلی، حسین تحلیل بازدارنده‌های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 167-184]
 • راحلی، حسین پیش‌بینی رفتار گندمکاران دشت نیشابور و تعیین عوامل موثر بر آن‌ها در رابطه با حفاظت از منابع آب [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 199-215]
 • راحلی، حسین تبیین عوامل مؤثر بر امکان بکارگیری انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 223-236]
 • راحلی، حسین شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر رونق تجارت الکترونیک برای محصولات کشاورزی با تاکید پایداری کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 253-266]
 • راحلی، حسین تحلیل تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 317-338]
 • راحلی، حسین تحلیل مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رازبان، مهسا بررسی عملکرد گل، اسانس و شاخص برداشت بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت رژیم¬های آبیاری و مقادیر سوپر جاذبA200 [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 85-100]
 • رازبان، مهسا بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف سوپرجاذب تحت رژیم های آبیاری متفاوت بر رشد و تحمل کم آبی در کشت دوم بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 123-138]
 • راعی، یعقوب بررسی اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی دو رقم جو بهاره در شرایط دیم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • راعی، یعقوب تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروِژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار Calendula officinalis [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 61-75]
 • راعی، یعقوب بررسی عملکرد گل، اسانس و شاخص برداشت بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت رژیم¬های آبیاری و مقادیر سوپر جاذبA200 [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 85-100]
 • راعی، یعقوب تأثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 51-65]
 • راعی، یعقوب اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 85-94]
 • راعی، یعقوب اثرات سایه اندازی روی سرعت و دوام پر شدن دانه و عملکرد ارقام باقلا [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 47-57]
 • راعی، یعقوب بررسی اثرات سایه اندازی روی برخی از شاخص های رشد و عملکرد دانه باقلا [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 75-87]
 • راعی، یعقوب بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز و سیب زمینی بر عملکرد غده سیب زمینی در کشت خالص و کشت‌های مخلوط [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 131-142]
 • راعی، یعقوب اثر باکتری‌های محرک رشد بر گره‌زایی و عملکرد روغن و پروتئین دانه سویا [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 69-82]
 • راعی، یعقوب تأثیر کودهای بیولوژیک بر درصد روغن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • راعی، یعقوب اثر قارچ مایکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) و لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در کشت خالص و مخلوط [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • راعی، یعقوب بررسی اثرات تراکم بر عملکرد سوخ پیاز در کشت خالص و کشت های مخلوط پیاز خوراکی و شنبلیله [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 201-214]
 • راعی، یعقوب بهبود شاخص‌های رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) با مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 19-35]
 • راعی، یعقوب بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی در کشت دیم [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-74]
 • راعی، یعقوب ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]
 • راعی، یعقوب ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 247-260]
 • راعی، یعقوب ارزیابی عملکرد دانه و روغن و پروتئین 49 اکوتیپ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 159-174]
 • راعی، یعقوب ارزیابی برخی شاخص‌های مهم تولید محصول ذرت علوفه‌ای در سیستم بدون خاک‌ورزی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 95-106]
 • راعی، یعقوب نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص‌های کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 21-38]
 • راعی، یعقوب اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]
 • راعی، یعقوب اثر کودهای شیمیایی نیتروژنی و زیستی بر کشت مخلوط لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) و خردل سیاه (Brassica nigra L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 21-40]
 • راعی، یعقوب صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر تنش خشکی و کودهای شیمیایی و زیستی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 359-378]
 • راعی جدیدی، مهری برنامه‌ریزی زراعی با استفاده ازمدل برنامه‌ریزی چند هدفه فازی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 11-22]
 • راهنما، افراسیاب برآورد شاخص‌های کارآیی نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف کود نیتروژنه [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-33]
 • راهنما، افراسیاب بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی، منابع نیتروژن و علف های هرز [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 115-130]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب تأثیر شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد، مصرف انرژی و هزینه تولید گندم در خوزستان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • ریائی، سجاد تأثیر کاربرد پس از برداشت ژل آلوئه‌ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خواص کیفی میوه هلو رقم زعفرانی [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 117-133]
 • ربیعی، بابک گروه بندی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه خوشه‌ای [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]
 • ربیعی، زهرا توسعه خشکه کاری برنج در استان خوزستان: تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 171-185]
 • ربیعی، محمد واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه تریتیکاله به تاریخ کاشت و تراکم بوته در کشت دیم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 99-110]
 • ربیعی، محمد تجزیه مسیر عملکرد روغن و صفات زراعی در چهارده رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 17-27]
 • ربیعی، محمد ﺗﺄثیر سیستم‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای برنج بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم پس از برنج در رشت [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 105-121]
 • ربیعی، محمد کود نیتروژن و زمان مصرف آن بر کارایی مصرف نیتروژن و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم پس از برنج [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 135-155]
 • ربیعی، محمد اثر تاریخ نشاءکاری بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ارقام کلزا در اراضی شالیزاری گیلان [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 153-173]
 • ربیعی، محمد اثر سیستم‌های خاک‌ورزی، روش کاشت و مقدار نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و برخی از خصوصیات خاک در شرایط شالیزاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 221-237]
 • ربیعی، ولی بررسی رشد و عملکرد یازده توده خربزه ایرانی در شرایط کم آبی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 111-123]
 • رجایی، مجید استفاده از کمپوست شیرین‏ بیان (Glycyrrhiza glabra) درکاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانه‏ ای [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 79-90]
 • رجبیان، مریم ﺗﺄثیر سیستم‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای برنج بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم پس از برنج در رشت [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 105-121]
 • ریحانی تبار، عادل بررسی برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) متاثر از شکل‌های آهن در خاک‌های استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]
 • ریحانی تبار، عادل بررسی برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) متاثر از شکل‌های مس در خاک‌های استان آذربایجان شرقی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 145-157]
 • رحیمی، امیر ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 217-231]
 • رحیمی، امیر اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]
 • رحیمی، محمد تحلیل تأثیر تغییرات دما و بارش بر خشک شدن باغات انجیر استهبان در سال‌های اخیر [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 187-198]
 • رحیمی، مریم بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگرRAPD [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 13-23]
 • رحیمی، معصومه بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگرRAPD [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 13-23]
 • رحیمی، مهدی تجزیه مسیر عملکرد روغن و صفات زراعی در چهارده رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 17-27]
 • رحمانی، فاطمه بررسی اثر کمپوست تراشه‌های چوب و اسید هیومیک بر رشد، گل‌دهی و عمر گلجایی دو رگ لیلیوم (Longiflorum × Asiatic) رقم نشویل [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 185-202]
 • رحیمیان، حمید ارزیابی فنولوژی ‌مقایسه‌ای‌ علف‌هرز عروسک‌پشت‌پرده‌یک‌ساله(Physalis divaricata L.) و اثر آن بر عملکرد ذرت در منطقه کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 217-231]
 • رحیمیان، محمدحسن تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو گونه سالیکورنیا (S. bigelovii و Salicornia persica) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • رحیمیان، محمد حسن تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) درشرایط شور [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 347-357]
 • رحمانیان، مهدی تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 103-118]
 • رحیم‌زاده، رضا اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر خواص خاک رسی و عملکرد گندم در تناوب با نخود در شرایط دیم [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 29-41]
 • رحیمزاده خوئی، فرخ تاثیر تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد سه هیبرید آفتابگردان ( (Helianthus annuus L.در کشت دوم [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • رحیمی گاودانه‌گداری، مریم تأثیر کود اوره، ورمی‌کمپوست و آزوکمپوست بر برخی صفات ارقام ذرت شیرین تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 57-71]
 • رحیمی مقدم، سجاد ارزیابی عملکرد و نیاز آبی ذرت دانه‎ای در واکنش به تغییر تاریخ کشت تحت شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 172-186]
 • رخزادی، اسعد عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • رزاقی فرد، سیدعلی عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) متاثر از میکوریز، ورمی کمپوست و نانوکود [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 113-128]
 • رزبان حقیقی، احمد ارزیابی ژنوتیپ‌های ماشک کرکدار در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 133-141]
 • رستگاری، وحید ارزیابی عملکرد لاین‏های امید‏بخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 91-106]
 • رستگاری¬پور، فاطمه برنامه¬ریزی کسری خاکستری یک رهیافت تجربی جدید در کشاورزی پایدار مطالعه موردی: شهرستان قوچان [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 127-136]
 • رستمی، امیر ارزیابی زراعی، اکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) با نخود (Cicer arietnium L.) در شرایط دیم مراغه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 19-37]
 • رستمی، جواد عوامل موثر بر بکارگیری سیستم های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان بستان آباد، استان آذربایجان شرقی) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 217-229]
 • رسولی، سمیرا ضرورت تغییر تیپ‌های بهره‌وری رایج منطقه هوراند [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 327-339]
 • رسولی، فرزاد ارزیابی برخی صفات رشدی و ویژگی‌های کمی اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش شوری و کاربرد اسید هیومیک [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 159-168]
 • رسولی، فرزاد بهبود کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت - لگوم با کاربرد کود زیستی نیتروکسین در کشت دوم [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • رسولی آذر، سلیمان تجزیه و تحلیل الگوی مصرف انرژی در مزارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 201-214]
 • رسول‌زاده، علی ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 119-133]
 • رشاد صدقی، علی تاثیر خاک‏ورزی حفاظتی بر روی برنامه‏ریزی آبیاری و عملکرد کلزا [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 105-116]
 • رشتبری، مهدی تاثیر و کارایی کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی ویژگی های مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 113-127]
 • رشتبری، مهدی استفاده از روش های چند متغیره در مطالعه تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر شاخص های رشد و عملکردی کلزا [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 49-58]
 • رشیدی، سودا تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • رشیدی، ورهرام وراثت پذیری و اجزای واریانس ژنتیکی در هیبریدهای ساده آفتابگردان [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 1-13]
 • رشیدی، ورهرام ارزیابی میزان تحمل پذیری ارقام کلزا به تنش شوری [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 29-43]
 • رشیدی، ورهرام جمع‌آوری وشناسایی جدایه‌های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین‌های پیشرفته شبدر ایرانی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 65-77]
 • رشیدی، ورهرام ارزیابی نقش گونههای میکوریزا و سطوح فسفر بر صفات مرتبط با برگ و تولید اسانس نعنا فلفلی در شرایط متفاوت آبی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 39-57]
 • رشیدی، ورهرام مقایسه تحمل به شوری ژنوتیپ‌های رایج و اصلاح شده سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.) در دشت تبریز [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • رشیدی، ,ورهرام پایداری عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش‌ AMMI [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 319-331]
 • رشیدقلم، معصومه آثار حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی بر تولید چغندرقند در کشور [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • رضایی، ایوب عوامل موثر بر پذیرش اقدام‌‌های غیرمکانیکی حفاظت خاک در بین زارعین دیم‌کار (مطالعه موردی: شهرستان ایذه) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 89-101]
 • رضایی، پیام ارزیابی پایداری زیست‌محیطی نظام‌ زراعی با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیک (مطالعه موردی : کشت سیب زمینی و خیار در دهستان سفالگران شهرستان بهار) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 53-99]
 • رضایی، پیمان عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 172-189]
 • رضایی، رضا مکان‌یابی اولیه باغات مستعد تولید سیب ارگانیک در شهرستان ارومیه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 153-168]
 • رضاپور فرد، جواد مدلینگ سبز و رشد نهالبذرهای لوبیا سبز، آفتابگردان و ذرت با استفاده از برخی مدل‌های غیر خطی [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 129-140]
 • رضایی چیانه، اسماعیل ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 217-231]
 • رضایی زاد، عباس واکنش برخی ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ‌کاشت معمول و تاخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 59-69]
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا اثر پیش تیمار اسمزی برمؤلفه های جوانه زنی بذر ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum Mill.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 1-16]
 • رضایی شیرمرد، شهناز تجزیه و تحلیل الگوی مصرف انرژی در مزارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 201-214]
 • رضایی علولو، افسون اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 223-235]
 • رضائی، حسین ضرورت تغییر تیپ‌های بهره‌وری رایج منطقه هوراند [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 327-339]
 • رضائی، روح اله تحلیل عوامل تبیین‌کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: شهرستان کمیجان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 267-285]
 • رضائی، سهیل ارزیابی آثار مؤلفه‌های سیاست‌ حمایت از تولیدکننده بر ریسک درآمد (مطالعه موردی خرما) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 79-88]
 • رضائیان دلوئی، رویا بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) به وسیله عوامل بیماری زای قارچی [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 107-122]
 • رضائی چیانه، اسماعیل عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط نواری با زنیان (Carum copticum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • رضائی چیانه، اسماعیل اثر باکتری‌های تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 71-83]
 • رضائی چیانه، اسماعیل کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L.) و لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط محلول پاشی با نانو کلات آهن و روی [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 39-56]
 • رضائی چیانه، اسماعیل اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]
 • رضائی چیانه، اسماعیل ارزیابی عملکرد و برخی صفات کیفی علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله با لگوم‌های یکساله [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 59-76]
 • رضائی چیانه، اسماعیل کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص‌های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرک Linum usitatissimum L.)) و باقلا (L. Vicia faba) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 19-40]
 • رضائی چیانه، اسماعیل اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده بومی رازیانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 57-71]
 • رضائی چیانه، اسماعیل بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (Zea mays L.)در کشت مخلوط با باقلا L.) Vicia faba) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • رضوان، شهرام بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت تأثیر نیتروژن، پتاسیم و تنش خشکی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 15-34]
 • رضوان، شهرام بازتاب کرچک (Ricinus communis L.) به محلول‌پاشی نانو کلات روی و اسید هیومیک در شرایط محدودیت آبیاری [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 153-171]
 • رضوانی، حسین تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و اوره بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (.Sesamum indicum L) در شرایط مزرعه در گرگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوانی، محمد اثر دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus calcaratus L.) در رقابت با گاو پنبه (Abutilon theophrasti Medik.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 113-123]
 • رضوانی، محمد توان رشد و گیاه‌پالایی پونه آبی(Mentha aquatica) ، زولنگ (Eryngium caucasicum) و اناریجه (Froriepia subpinnata) در خاک آلوده به سرب [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 229-247]
 • رضوانی مقدم، پرویز مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 41-60]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثرات اسیدهای آلی، میکوریزا و ریزوباکترها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در نظام زراعی کم‎نهاده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 45-61]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • رعنابناب، بهزاد تعیین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 75-84]
 • رفیعی، امیرحسن بازتاب سویا به مقدار کاربرد نیتروژن در سیستم‌های تغذیه‌ای متداول، آلی و تلفیقی [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • رفیعی، سمیه تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علف‌های هرز مزارع گوجه‌فرنگی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 75-86]
 • رمرودی، محمد تاثیر روش خاک‌ورزی و حفظ بقایا بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش آبی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 137-151]
 • رمرودی، محمود مطالعه‌ی پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم در شهرستان تربت جام [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 117-127]
 • رمرودی، محمود تاثیر مدیریت گیاهان پوششی زمستانه بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 145-158]
 • رمرودی، محمود بررسی وضعیت رطوبتی و تولید گیاهان زراعی در اقلیمهای مختلف ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]
 • رمرودی، محمود تاثیرکودهای فسفره زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ Carthamus tinctorius L.)) تحت شرایط کم آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 269-284]
 • رمرودی، محمود کاهش آثار زیست‌محیطی از طریق بازطراحی الگوی کشت با رویکرد استفاده از ارزیابی چرخه حیات و برنامه‌ریزی چندهدفه (مطالعه موردی: شرق استان لرستان) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 311-330]
 • رمرودی، محمود ارزیابی و مقایسه پایداری کشت‌بوم‌های پاییزه و بهاره سیب‌زمینی با استفاده از تحلیل انرژی (مطالعه موردی: استان گلستان) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 265-279]
 • رمضانی، سید حمیدرضا اثرات کودهای بیولوژیک، شیمیایی و دامی بر صفات بیوشیمیایی، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس 500 [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • رمضانی، مهدی اثر پیش تیمار اسمزی برمؤلفه های جوانه زنی بذر ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum Mill.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 1-16]
 • رنجبر، غلامحسن تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو گونه سالیکورنیا (S. bigelovii و Salicornia persica) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 95-111]
 • رنجبر، فهیمه برخی ازآثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز ( مطالعه موردی دشت تبریز ) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 137-147]
 • رهبری، علی بازتاب کرچک (Ricinus communis L.) به محلول‌پاشی نانو کلات روی و اسید هیومیک در شرایط محدودیت آبیاری [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 153-171]
 • روحانی، عباس پیش بینی الگوی توزیع مکانی جمعیت علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بردار چندی ساز یادگیر (LVQ) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 85-98]
 • روحی سارالان، عسل تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد، عملکرد و اسید چرب امگا-3 خرفه (Portulaca oleracea) در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 267-283]
 • روحی ساوالان، عسل عملکرد و اسیدهای چرب بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر مالچ و کود زیستی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 51-66]
 • رودی، داوود بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام زمستانه کلزا طی تاریخ کاشت‌های مختلف در کرج [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 143-151]
 • روزبه، بهاره اثر تنش شوری بر کیفیت بذر نخود [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • روزپیکر، زینب تأثیر سیستم کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های سودمندی زوفا (Hyssopus officinalis) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • روزی خواه، نسرین تلفیق تکنیکها و فنآوریهای نوین در ارزیابی تناسب اکولوژیکی اراضی برای کاربری‌های کشاورزی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 281-294]
 • روستایی، مریم بررسی ویژگی‌های کانوپی و عملکرد اسانس در کشت مخلوط شنبلیله و سیاهدانه تحت تاثیرکودهای آلی و شیمیایی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • روستایی، مظفر مکان¬یابی ژن(های) کنترل کننده عملکرد دانه و اجزای آن درگندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 41-54]
 • رئیسی، فایز تأثیر کود مرغی و اوره بر صفات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 63-76]
 • رئیسی ساداتی، سیده یلدا تأثیر نانوذره اکسید روی بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و مورفولوژیکی گندم در شرایط خشکی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 233-250]
 • رئوفی، محمد عملکرد، میزان اسانس و برخی خصوصیات مورفولوژیکی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) متاثر از وجین علف‌های هرز و تراکم کاشت [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]

ز

 • زاده اسفهان، محمدرضا تاثیر مصرف کودهای نیتروژن و روی بر افزایش عملکرد سر شاخه‌های گل‌دار در گل راعی (Hypericum perforatum) [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 31-40]
 • زاده اسفهلان، محمدرضا بررسی هیبریدهای مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط آب و هوایی مغان [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 59-71]
 • زاده دباغ، دانا تاثیر کود زیستی فسفاته و کود کامل NPK بر خصوصیات رویشی و میزان فسفر در گیاه همیشه بهار ((Calendula officinalis L. [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 121-131]
 • زارع، احمد تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • زارع، سجاد مقاومت به خشکی در چند توده ‌بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • زارع، صمد شناسایی مولکولی Artemia franciscana Kellogg 1906 در دریاچه بختگان، استان فارس [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 107-117]
 • زارع، ماشاء الله اثر خاک‌ورزی حفاظتی و روش آبیاری بر مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید گندم آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع، محمدجواد پاسخ عملکرد دانه سه رقم گندم به تلقیح با باکتری آزوسپیریلوم در تاریخ های مختلف کاشت [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 259-273]
 • زارع، مهدی اثر روش‌های خاک‌ورزی و مقادیر مختلف نیتروژن بر کارآیی مصرف و شاخص تغذیه نیتروژن گندم در یک خاک آهکی (مطالعه موردی: منطقه زرقان، استان فارس) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 239-257]
 • زارعی، سمیرا ارزیابی بیلان انرژی در مزارع گندم دیم استان کرمانشاه [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 97-106]
 • زارعی، سمیرا برآورد توان مصرفی کمباین سهند 68 اس برای برداشت گندم (رقم الوند) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 41-59]
 • زارعی، محمود استفاده از گیاهان اگروپایرون (Agropyron cristatum L.) و تال فسکیو (Festuca arundinacea L.) تلقیح شده با کنسرسیوم باکتریائی و قارچ شبه میکوریز درگیاه‌پالائی خاک‌های آلوده نفتی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 285-300]
 • زارع حقی، داود تاثیر مصرف کودهای نیتروژن و روی بر افزایش عملکرد سر شاخه‌های گل‌دار در گل راعی (Hypericum perforatum) [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 31-40]
 • زارع حقی، داود اثر کشت مخلوط و کم‌آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گوجه‌فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill) و ریحان (Ocimum basilicum) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 209-220]
 • زارع حقی، داود بررسی اثر سوپرنانوجاذب ASN-320 روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • زارعی سیاه بیدی، اسداله واکنش برخی ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ‌کاشت معمول و تاخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 59-69]
 • زارعی سیاه بیدی، اسداله بررسی واکنش هیبریدهای وارداتی و ژنوتیپ‌های آزاد گرده افشان کلزا به مقدار مصرف بذر [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 95-109]
 • زارع مهرجردی، محمدرضا ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل هدانیک ( با رویکرد قیمت زمین) [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 119-128]
 • زارع مهرجردی، محمدرضا الگویی برای سنجش پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص‌های ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 253-269]
 • زارع مهرجردی، محمد‌رضا بررسی پایداری منابع آب در شهرستان قوچان: رویکرد برنامه‌ریزی کسری [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 1-11]
 • زارع نهندی، فریبرز ارزیابی عملکرد غده، صفات رویشی و باروری دانه گرده در شش خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 165-177]
 • زارع نهندی، فریبرز ارزیابی تحمل پایه‌های سیب مالینگ مرتون 106، گمی آلماسی و هیبرید آن‌ها به کلروز آهن [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 263-273]
 • زارع نهندی، فریبرز بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 163-176]
 • زارع نهندی، فریبرز اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-147]
 • زالی، حسن بررسی تحمل به تنش یخ‌زدگی در تعدادی از ژنوتیپ‌های امید بخش کلزا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 271-288]
 • زاهدی، سید مرتضی ارزیابی برخی صفات رشدی و ویژگی‌های کمی اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش شوری و کاربرد اسید هیومیک [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 159-168]
 • زاهدی پور ششگلانی، پری رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم سابروسا تحت تأثیر محلول پاشی 24- اپی براسینولید [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 149-160]
 • زیبایی، منصور مدیریت بهینه کشت محصولات زراعی دشت فیروزآباد در راستای پایداری منابع آب و خاک با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی فازی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 331-345]
 • زرین بال، محمد ارزیابی درصد میوه‌بندی و وضعیت سازگاری گرده‌افشانی در ارقام مختلف زردآلو [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 205-221]
 • زعفریان، فائزه اثر تاریخ‌ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا (Glycine max L.) و علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 167-183]
 • زعفریان، فائزه اثر گیاهان پوششی و منابع کودی مختلف بر ویژگی‌های مورفولوژیکی ذرت و توانایی رقابت آن با علف‌های هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 185-197]
 • زعفریان، فائزه توان رشد و گیاه‌پالایی پونه آبی(Mentha aquatica) ، زولنگ (Eryngium caucasicum) و اناریجه (Froriepia subpinnata) در خاک آلوده به سرب [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 229-247]
 • زعفریان، فائزه پاسخ کنجد به نظام‌های مختلف تغذیه و گیاهان پوششی در رقابت با علف‌های هرز [(مقالات آماده انتشار)]
 • زعفریان، فائزه ارزیابی اثر گذاری اصلاح کننده آلی و باکتری‏ محرک رشد در فرآیند گیاه‏ پالایی گیاه ذرت(.Zea mays L) تحت تنش فلز سنگین کادمیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • زعفرانی معطر، پریسا اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 85-94]
 • زعفرانی معطر، پریسا اثر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد و قارچ شبه‌میکوریز بر برخی صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 111-126]
 • زلیخائی سیار، لیلا طراحی الگوی مدیریت پایدار آب کشاورزی با استفاده از مدل DPSIR (مطالعه‌ی موردی استان همدان) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 247-276]
 • زمانی، امید تعیین الگوی کشت با تاکید بر مصرف بهینه‌ی انرژی و کشاورزی پایدار "مطالعه موردی شهرستان سقز استان کردستان" [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]
 • زمانی، امید تعیین الگوی زارعی درجهت کشاورزی پایدار، با استفاده از برنامه‌ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • زمانی، صدقعلی بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]
 • زمانی، غلام رضا اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف¬های هرز مهم آن [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 149-163]
 • زمانی، فاطمه ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 217-231]
 • زینالی، حسن ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی از نظر صفات زراعی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 33-46]
 • زینانلو، علی اصغر ارزیابی میانگین‌گیری متحرک بر مطالعات سازگاری زیتون(Olea europaea L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 295-309]
 • زندی، ندا تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و صفات مورفولوژیک برخی ارقام گلرنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینلی، ابراهیم غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 141-161]
 • زینلی، حسین بررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 15-28]
 • زینلی مبارکه، زهرا مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی تحت شرایط محدودیت آب در خراسان رضوی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 155-169]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده بومی رازیانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 57-71]
 • زهتاب سلماسی، سعید تأثیر برخی گیاهان علوفه¬ای و دارویی به عنوان گیاه همراه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 61-71]
 • زهتاب سلماسی، سعید تغییرات میزان و ترکیب اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت شرایط آبیاری محدود [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 11-24]
 • زهتاب سلماسی، سعید بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-65]
 • زهتاب سلماسی، سعید بررسی اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی دو رقم جو بهاره در شرایط دیم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • زهتاب سلماسی، سعید بررسی اثر تداخل علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد نخود درکشت مخلوط با گندم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 85-100]
 • زهتاب سلماسی، سعید تاثیر آبیاری و کود نیتروژنی بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L. ) [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 91-100]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر زمان¬های مختلف کاشت گیاهان پوششی و دارویی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و بیوماس علف¬های هرز [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 117-125]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه ارقام کنجد در شرایط آبیاری متفاوت به عنوان کشت دوم [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 39-51]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر تنش کم آبی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 11-21]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 77-87]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی اثرات نیتروژن بر دوره‎ی بحرانی تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه و عملکرد جو ماکویی [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 97-112]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 64-77]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 119-134]
 • زهتاب سلماسی، سعید تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 173-185]
 • زهتاب سلماسی، سعید ترکیب عناصر غذایی، میزان اسانس و مقدار تیمول گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) مایه زنی شده با Azospirillum irakense و Pseudomonas putida در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 133-151]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر قارچ مایکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) و لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در کشت خالص و مخلوط [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]
 • زهتاب سلماسی، سعید عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در کشت مخلوط با انیسون(.Pimpinella anisum L) تحت آلودگی علف‌های‌هرز [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 183-195]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای و ریحان تحت تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و تلفیقی نیتروژنی در کشت مخلوط [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-152]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر در گیاه آنیسون (Pimpinella anisum) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 51-64]
 • زهتاب سلماسی، سعید تاثیر برخی گونه های قارچ تریکودرما و میکوریز بر ویژگی های رشدی و عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 191-209]
 • زهتاب ‌سلماسی، سعید ارزیابی اثر محلول‌پاشی سولفات ‌آهن و روی بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی در بخش هوایی بابونه آلمانی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 105-115]
 • زهتاب‌سلماسی، سعید ارزیابی لاین‌های گاودانه (Vicia ervilia) در شرایط دیم و آبی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 23-37]
 • زواری، فاطمه اندازه¬گیری فعالیت آنزیمی بتا 1و3 گلوکاناز برون یاخته¬ای در جدایه¬های Trichoderma virens و انتخاب جدایه¬های برتر در کنترل بوته¬میری خیار [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 149-161]
 • زواره، محسن واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه تریتیکاله به تاریخ کاشت و تراکم بوته در کشت دیم [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 99-110]
 • زواره، محسن اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی توده¬های بومی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 47-61]
 • زواره، محسن تأثیر ضایعات چای و زئولیت به¬ عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]

س

 • ساجدی، نورعلی ارزیابی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف کود ، عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 139-153]
 • ساجدی نیا، حمداله اثر پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و برخی صفات گوجه‌فرنگی تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 163-174]
 • سیاحی، حسن شبیه‌سازی اثر دور آبیاری و میزان کود بور بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 225-238]
 • سیاح فر، منوچهر تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش امی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 17-28]
 • سیادت، سیدعطاء الله واکنش رقابتی گندم نان (Triticum aestivum L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به سطوح نیتروژن در شرایط شوری [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 45-59]
 • سیادت، سید عطاءاله واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم باقلا (Vicia faba L.) به تاریخ‏های مختلف کاشت‏ در منطقه اهواز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 79-89]
 • ساریخانی، محمدرضا اثر تلقیح کودهای زیستی نیتروژنی و فسفاتی بر ذرت در حضور گونه‌های بومی خاک [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-43]
 • ساریخانی، محمدرضا بررسی برخی از ویژگی‌های کیفی کودهای زیستی رایج کشور [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 1-14]
 • ساریخانی، محمدرضا اثر تلقیح کودهای زیستی رایج کشور بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در حضور میکروفلور بومی خاک [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]
 • ساریخانی، محمدرضا اثر مایه‌کوبی برخی جدایه‌های سودوموناس بر رشد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 99-117]
 • ساریخانی، محمدرضا اثر برخی از جدایه های باکتریایی بر رشد ریشه و جذب عناصر غذایی درذرت(Zea mays L.) [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 33-47]
 • ساریخانی، محمدرضا ارزیابی رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی با تلقیح جدایه‌های سودوموناس و سطوح معدنی پتاسیم [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 143-156]
 • ساریخانی، محمدرضا بررسی کاربرد و عدم کاربرد گوگرد در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته سودوموناس فلورسنس در ذرت (.Zea mays L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 119-136]
 • ساریخانی، محمدرضا بررسی کارایی تثبیت نیتروژن برخی جدایه‌های ازتوباکتر در مایه‌زنی ذرت [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 51-63]
 • ساریخانی، محمدرضا ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 153-169]
 • ساریخانی، محمدرضا تاثیر کود زیستی پتابارو و باکتری سینوریزوبیوم بر صفات رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • ساریخانی، محمدرضا تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 55-66]
 • ساریخانی، محمدرضا تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز بر رشد، عملکرد و صفات کیفی پیاز خوراکی توده هوراند [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 41-57]
 • ساریخانی، محمدرضا تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات فیزیولوژیکی تره ایرانی (.Allium ampeloprasum L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]
 • ساریخانی، محمدرضا استفاده از گیاهان اگروپایرون (Agropyron cristatum L.) و تال فسکیو (Festuca arundinacea L.) تلقیح شده با کنسرسیوم باکتریائی و قارچ شبه میکوریز درگیاه‌پالائی خاک‌های آلوده نفتی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 285-300]
 • ساریخانی، محمدرضا اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 141-154]
 • ساریخانی، محمدرضا بررسی زنده‌مانی باکتری Enterobacter cloacae در چند حامل جامد و اثر زادمایه‌های تهیه شده بر جوانه‌زنی و رشد گندم [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 167-180]
 • ساریخانی، محمدرضا کودهای زیستی در کشاورزی پایدار: نگاهی به تحقیقات کودهای زیستی در ایران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 329-365]
 • ساریخانی، محمدرضا بررسی کارایی تلقیح زادمایه‌های انتروباکتر کلوآسه بر خصوصیات رشدی، عملکرد روغن و نوع اسیدهای چرب کلزا (Brassica napus L.) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 73-93]
 • ساریخانی، محمدرضا اثر زادمایه‌های جامد انتروباکترکلوآسه بر عملکرد دانه و روغن کلزا [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 103-123]
 • ساریخانی، محمدرضا تاثیر باکتری محرک رشد Enterobacter S16-3 در تعدیل تنش خشکی در ارقام کلزا (Brassica napus) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساریخانی، محمد رضا اثر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد و قارچ شبه‌میکوریز بر برخی صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 111-126]
 • سالک گیلانی، سروش تأثیر لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر غلظت برخی عناصر میکرو در کاهو (.Lactuca sativa L) و خاک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 31-43]
 • سیاهپوش، عبدالرضا بررسی امکان کاهش دٌز علف‌کش بروموکسینیل+توفوردی و کود نیتروژن در زراعت گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز پنیرک (Malva sp.) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 207-223]
 • سیاهپوش، عبدالرضا تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • سیاهسر، براتعلی پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • سیاهمرگویی، آسیه غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 141-161]
 • سبحانی قشلاق، آرزو ارزیابی و گروه¬بندی لاین¬های اینبرد نوترکیب گندم نان با استفاده از شاخص¬های تحمل به تنش کم آبی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 13-25]
 • سبزقبائی، غلامرضا تعیین اثرات زیست محیطی تولید لوبیا و عدس با روش ارزیابی چرخه حیات ( مطالعه موردی: شهر یاسوج) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 303-316]
 • سبزقبائی، غلامرضا بررسی اثرات زیست محیطی تولید انواع کلم درشهرستان دزفول با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبز قبائی، غلامرضا بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید فلفل دلمه‌ای با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 39-51]
 • سبزی نوجه ده، محسن تاثیر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان تیمار شده با کلریدکادمیوم [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 147-168]
 • سپهری، علی اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم پاییزه [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 151-165]
 • سپهری، علی اثر کاربرد کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفات بر کارایی مصرف عناصر و شاخص برداشت گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 143-156]
 • سپهری، علی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد اسید کالندیک دو رقم همیشه بهار (.Calendula officinalis L) در شهرستان اراک [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • سپهری، علی اثر نانوکودهای آهن و روی بر عملکرد کمی کاسنی در تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 61-74]
 • سپهری، علی اثر کودهای ورمی‌کمپوست، نیتروژن و فسفر برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی آخر فصل [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 67-83]
 • سپهردوست، حمید بررسی کارایی فنی زیربخش‌های فعالیتی کشاورزی، با استفاده از روش تحلیل پنجره‏ای [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 131-141]
 • سپهردوست، حمید بررسی مزیت نسبی و سیاست‏گذاری دولت در تولید گردوی استان همدان [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]
 • ستوده مرام، کاظم مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • سجادی میان آب، زهرا ارزیابی ژئوشیمیایی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت برازجان برای مصارف کشاورزی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 133-145]
 • سجادی‌نیک، رحمان مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی(اوره)، آلی (ورمی‌کمپوست) و زیستی(نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 87-101]
 • سحر احمدپور ابنوی، سحر تاثیرکودهای فسفره زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ Carthamus tinctorius L.)) تحت شرایط کم آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 269-284]
 • سخاوی، شفیقه سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 17-32]
 • سخاوی، شفیقه اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-63]
 • سخاوت، رضا تعیین تراکم بوته و زمان مناسب کاشت لوبیا لیما (Phaseolus lunatus) در استان گیلان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 209-219]
 • سخندان بشیر، نعمت ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 67-80]
 • سخنور، محمد مکان¬یابی ژن(های) کنترل کننده عملکرد دانه و اجزای آن درگندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 41-54]
 • سیدی، محسن واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 159-168]
 • سیدی، محسن بررسی امکان مهار علف¬های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 101-115]
 • سیدی، محسن واکنش سه رقم نخود به تاریخ های مختلف کاشت تحت شرایط دیم در منطقه همدان [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 83-94]
 • سیدی، محسن مطالعه شاخص‌های رشد پوشش گیاهی در کشت خالص و مخلوط نخود و جو در شرایط رقابت علف‌های هرز [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 75-90]
 • سیدی، محسن اثر خاک‌‌ورزی حفاظتی و کشت مخلوط با لوبیا و سویا بر رقابت علف‌‌های هرز، پتانسیل تولید و کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]
 • سید آبادی، اسماعیل ارزیابی پایداری نظام های تولید سیر، پیاز و گندم سیستان با تحلیل تلفیقی امرژی و اقتصادی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 269-288]
 • سید آبادی، اسماعیل کاهش آثار زیست‌محیطی از طریق بازطراحی الگوی کشت با رویکرد استفاده از ارزیابی چرخه حیات و برنامه‌ریزی چندهدفه (مطالعه موردی: شرق استان لرستان) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 311-330]
 • سیدشریفی، رئوف تأثیرنیتروژن و بیوپرایمینگ بذر با باکتری¬های محرک رشد بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 19-36]
 • سیدشریفی، رئوف تأثیر مقادیر کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتری‌های PGPR بر عملکرد، کارایی مصرف کود، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه سویا در کشت دوم [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 112-129]
 • سیدشریفی، رئوف ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در سورگوم علوفه ای با استفاده از سولفات روی و کود نیتروژن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 145-158]
 • سیدشریفی، رئوف اثر کودهای بیولوژیک و نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد کوانتومی و روند پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • سید شریفی، رئوف ارزیابی عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام ذرت در تراکم‌های مختلف بوته [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 23-35]
 • سید شریفی، رئوف تاثیر تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف کود و روند رشد ذرت [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 13-25]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر پرایمینگ بذر با باکتری‌های محرک رشد PGPR بر عملکرد دانه، کارایی مصرف کود و انتقال ماده مجدد ماده خشک آفتابگردان در سطوح مختلف کود نیتروژنه [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 27-45]
 • سید شریفی، رئوف پر شدن دانه و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica napus L.) با کاربرد کودهای زیستی و قطع آبیاری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 23-37]
 • سید شریفی، رئوف اثر شوری، ورمی‌کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 251-269]
 • سیدلو، سید‌صادق ارزیابی تلفات روش‌های مختلف برداشت کلزا در منطقه خراسان [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 15-28]
 • سید محمدی، نسرین سادات تأثیر بسترهای کشت و همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد برگ، درصد کلونیزاسیون ریشه و برخی از ویژگی های ریشه استویا در سیستم کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]
 • سیدنژاد، سید منصور ارتباط محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و دفعات برداشت با عملکرد و کیفیت بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 209-222]
 • سرپرست، رمضان اثرکاشت خارج از فصل (تابستانه) بر عملکرد ومراحل فنولوژیک باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص‌های نوری و حرارتی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 127-142]
 • سرحدی، جواد اثر کاربرد کودهای شیمیایی و محرک‌های رشد بر عملکرد و برخی ویژگی‌های برگ و میوه پرتقال والنسیا در جنوب استان کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرخی، فرشاد واکنش ذرت سینگل کراس 640 به منابع شیمیایی، زیستی و تلفیقی نیتروژن [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 169-181]
 • سرورالدین، محمدحسین اثر کادمیم وسیلیسیم بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چغندر لبویی [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 53-67]
 • سیروس مهر، علیرضا مطالعه‌ی پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم در شهرستان تربت جام [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 117-127]
 • سیروس مهر، علیرضا سودمندی کشت مخلوط ارزن دم روباهی (Setaria italica) و ماش (Vigna radiata) در شرایط مصرف سطوح مختلف کود دامی [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-86]
 • سیروس مهر، علیرضا سنجش پایداری بوم نظام‌های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 303-318]
 • سعادتیان، بیژن اثر تداخل خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد کلزا (Brassica napus) و پویایی جمعیت علف¬هرز در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 13-28]
 • سعدی، حشمت اله تحلیل بازدارنده‌های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 167-184]
 • سعید، علی مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • سعیدی، زهرا تأثیرکاربرد باکتری‌های آزاد کننده ﭘتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 39-48]
 • سعیدی، محمودرضا بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی در کشت دیم [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-74]
 • سعیدی، محمودرضا ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 247-260]
 • سعیدی، محمودرضا تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد، عملکرد و اسید چرب امگا-3 خرفه (Portulaca oleracea) در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 267-283]
 • سعیدی، محمود رضا عملکرد و اسیدهای چرب بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر مالچ و کود زیستی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 51-66]
 • سفالیان، امید بررسی تحمل به تنش یخ‌زدگی در تعدادی از ژنوتیپ‌های امید بخش کلزا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 271-288]
 • سفیدکن، فاطمه اثر مثبت قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رازیانه تحت تأثیر مواد آلی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 143-156]
 • سیف دواتی، جمال کشت مخلوط خلر(Lathyrus sativus L.) و غلات زمستانه : ارزیابی بهره وری و برخی شاخص های کیفیت علوفه [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 61-76]
 • سیف دواتی، جمال عملکرد علوفه و سودمندی کشت مخلوط تاخیری خلر(Lathyrus sativus L) و غلات یکساله در الگوهای مختلف کشت [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • سیف زاده، سعید عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر نیتروژن و رژیم‌های آبیاری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • سیف زاده، سعید بررسی اثر متقابل کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه بر صفات کمی و کیفی ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) در کشت تأخیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیف زاده، سعید بررسی تاثیر قطع آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در شرایط کاربرد روی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سکوتی اسکوئی، رضا ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایداری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 229-245]
 • سلطانی، الیاس تاثیر کود نیتروژن و سویه‌های مختلف باکتری همزیست بر صفات کمی و کیفی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 339-359]
 • سلطانی، سحر مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینه سازی عوامل زراعی، زیست محیطی و اقتصادی با استفاده از برنامه‌ریزی کسری چند هدفه : مطالعه موردی دشت فریمان تربت جام [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 147-163]
 • سلطانی، سعید تاثیر زمان حذف و تراکم علف قناری (Phalaris minor) بر عملکرد دانه گندم [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 169-179]
 • سلطانی، محبوبه اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه (Artemisia aucheri boiss) بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه تاج خروس ( (Amaranthus retroflexus L. و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 87-95]
 • سلطانی، مهدی عوامل تعیین کننده پذیرش دستگاه کمبینات در بین گندمکاران شهرستان مرودشت [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 225-239]
 • سلطانی طولارود، علی اشرف تاثیر سودوموناس‌ فلورسنت و سودوموناس‌ پوتیدا بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک و شاخص‌های عملکرد گندم تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 65-79]
 • سلطانی محمدی، امیر تحلیل مقایسه‏ای بهره‏وری انرژی و راندمان کاربرد آب در سامانه‏های آبیاری تحت فشار و سطحی مطالعه موردی: تولید گندم در شهرستان اهواز [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 141-152]
 • سلیمی، اعظم تأثیر میزان و زمان کاربرد عصاره کیوی بر فرایندهای فیزیولوژیک گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) آلوده به گل جالیز (Orobanche spp) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 161-171]
 • سلیمی، سهیل بررسی اثر سوپرنانوجاذب ASN-320 روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • سلیمی، فاطمه درصد کلونیزاسیون ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ماریتیغال (Silybum marianum) متاثر از تلقیح مایکوریزا و کود فسفره [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 85-96]
 • سلیمانی، علی ارزیابی درصد میوه‌بندی و وضعیت سازگاری گرده‌افشانی در ارقام مختلف زردآلو [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 205-221]
 • سلیمانی، فاطمه اثر تداخل خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد کلزا (Brassica napus) و پویایی جمعیت علف¬هرز در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 13-28]
 • سلیمانی، فاطمه تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و آلی بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط آبیاری کم و بهینه [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 19-35]
 • سلمانزاده، سیروس تحلیل راهبردهای اجرای کشاورزی اخلاق مدار در شهرستان سنقر [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 289-301]
 • سمیع، محمدامین اثر آنغوزه و تله فرومون جنسی طبیعی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) روی خسارت آفت و میزان پارازیتیسم تخم آن به وسیله‌یTrichogramma brassicae Bezdenko 1968 [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 67-83]
 • سمیع زاده، حبیب اله نقش کشت مخلوط سه گانه در کنترل علف­های هرز و عملکرد کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 17-31]
 • سمیع‌زاده لاهیجی، حبیب الله گروه بندی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه خوشه‌ای [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]
 • سهرابی، سیده سمانه برآورد شاخص‌های کارآیی نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف کود نیتروژنه [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-33]
 • سهرابی، سیده سمانه بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی، منابع نیتروژن و علف های هرز [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 115-130]
 • سهرابی، منصور تجزیه و تحلیل الگوی مصرف انرژی در مزارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 201-214]
 • سهرابی، منصور بررسی و مقایسه توان اکولوژیکی و کاربری های فعلی در اراضی جنوب ارومیه بر اساس اصول آمایش سرزمین [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 127-137]
 • سهرابی، یوسف عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • سهرابی، یوسف تأثیر کودهای زیستی و مدیریت حاصلخیزی بر برخی شاخص‌های رشدی دو رقم ذرت دانه‌ای [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 43-60]
 • سهرابی، یوسف اثر قارچ مایکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) و لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در کشت خالص و مخلوط [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • سهرابی، یوسف عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی تحت سطوح خشکی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • سودایی زاده، حمید اثرات آللوپاتی و نماتدکشی عصاره آبی گیاه مرتعی کور (Capparis spinosa L.) روی خصوصیات رشد خیار و گوجه‌فرنگی [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 97-111]
 • سودایی زاده، حمید کاهش مصرف آب در گلخانه با کاربرد مواد افزودنی طبیعی و مصنوعی در خاک [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 217-229]
 • سودائی‌زاده، حمید اثر آللوپاتی گیاهان مرتعی کور، اسفند و کرقیچ بر روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های گندم و یونجه [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 181-189]

ش

 • شایسته مند، مهناز عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تبریز [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 237-249]
 • شاکری، احسان تأثیر کود شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و پروتئین ارقام کنجد [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 71-85]
 • شاکری، منصور اثرات آللوپاتی و نماتدکشی عصاره آبی گیاه مرتعی کور (Capparis spinosa L.) روی خصوصیات رشد خیار و گوجه‌فرنگی [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 97-111]
 • شاکریاری، عباس فون مگس¬های ¬گل زیرخانواده (Syrphinae (Dip. Syrphidae) منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی و گزارش یک جنس جدید برای فون ایران [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 17-27]
 • شاکر کوهی، سجاد تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی جو و باقلا تحت تناوب در واکنش به سمیت نیکل و کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 199-215]
 • شانازی، کاروان ارزیابی پایداری زیست‌محیطی نظام‌ زراعی با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیک (مطالعه موردی : کشت سیب زمینی و خیار در دهستان سفالگران شهرستان بهار) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 53-99]
 • شاه بندری، راضیه اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه (Artemisia aucheri boiss) بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه تاج خروس ( (Amaranthus retroflexus L. و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 87-95]
 • شاه¬‌حسینی، رضا کشاورزی پایدار در قرآن [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 101-111]
 • شاه حسینی، حمیدرضا ارزیابی و مقایسه پایداری کشت‌بوم‌های پاییزه و بهاره سیب‌زمینی با استفاده از تحلیل انرژی (مطالعه موردی: استان گلستان) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 265-279]
 • شاهسون مارکده، محسن تاثیر ترکیب‌های مختلف بستری با پسماند کمپوست قارچ (SMC) بر شاخص‌های رشدی و گلدهی شب‌بوی بنفش بریدنی رقم "Hanza" [دوره 24، 4.1، 1393، صفحه 123-139]
 • شاهقلی، غلامحسین مطالعه برخی از پارامتر‌های خاک‌ورزی ارتعاشی جهت ذخیره انرژی با مدل‌سازی دینامیکی [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 53-64]
 • شاهی مریدی، راضیه ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 197-215]
 • شاه نجات بوشهری، علی اکبر بررسی لاین‌های پیشرفته جهش‌یافته کلزا در مناطق سرد ایران [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 175-187]
 • شاهنوشی، ناصر بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 29-44]
 • شاهنوشی، ناصر بررسی کارایی تولید محصولات زیربخش‌های زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روش‌های ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 37-51]
 • شاهنوشی، ناصر مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینه سازی عوامل زراعی، زیست محیطی و اقتصادی با استفاده از برنامه‌ریزی کسری چند هدفه : مطالعه موردی دشت فریمان تربت جام [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 147-163]
 • شاهوردی، محمد جمع‌آوری وشناسایی جدایه‌های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین‌های پیشرفته شبدر ایرانی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 65-77]
 • شیبانی، سحر تعیین بهره‌وری بهینه مصرف آب در پایداری تولید گندم [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • شبیری، سیده سودابه مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • شتایی، شعبان پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-40]
 • شجاعی، سمانه بررسی تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دو رقم شلتوک برنج [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 115-123]
 • شجاعیان کیش، فاطمه بررسی خصوصیات زراعی و رنگدانه‌های فتوسنتزی کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) رقم نورمن تحت شرایط قطع آبیاری و کاربرد قارچ میکوریزا و کود زیستی فسفاته در یاسوج [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 65-81]
 • شیخ داودی، محمدجواد ارزیابی برخی شاخص‌های پایداری در کشت و صنعت‌های استان خوزستان با روش تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: تولید ذرت، گندم و نیشکر) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 97-113]
 • شیخ علیپور، پیمان اثر مایه‌کوبی برخی جدایه‌های سودوموناس بر رشد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 99-117]
 • شیخلینسکی، حاجی بررسی خصوصیات بیولوژیکی (Syn. Uncinula necator) Erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 123-133]
 • شیری، محمدرضا ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 119-133]
 • شیری، محمدرضا ارزیابی پایداری عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در منطقه مغان [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 203-214]
 • شیری، محمدرضا بررسی هیبریدهای مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط آب و هوایی مغان [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 59-71]
 • شیری، محمّدعلی تأثیر ضایعات چای و زئولیت به¬ عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 55-65]
 • شرافتی، مهیار تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • شیرافکن اجیرلو، حسن تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و نمو زمین پوش های گل ناز(Portulaca grandiflora) و دم عقربی (Carpobrotus aciniformis) [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 169-180]
 • شیرانی‎راد، امیر حسین پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‎های کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی انتهای فصل در شرایط اقلیمی کرج [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 79-95]
 • شیران تفتی، مهدی تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) درشرایط شور [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 347-357]
 • شیرانی راد، امیرحسین واکنش برخی ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ‌کاشت معمول و تاخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 59-69]
 • شیرانی راد، امیرحسین عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر نیتروژن و رژیم‌های آبیاری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • شیرانی راد، امیرحسین اثر تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 135-151]
 • شیرانی راد، امیرحسین محلول‎پاشی سلنیوم و روی به منظور بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های کلزا در شرایط تاریخ‎های کشت رایج و تأخیری [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 157-176]
 • شیرانی راد، امیرحسین تأثیر کاربرد آمونیوم سولفات و پتاسیم سولفات بر عملکرد دانه و روغن کاملینا (Camelina sativa L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 239-251]
 • شیرانی راد، امیرحسین پاسخ ارقام و هیبریدهای کلزا به کشت زمستانه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 185-198]
 • شیرانی راد، امیر حسین بررسی تاثیر قطع آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در شرایط کاربرد روی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریب، بهزاد ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک‌های P و K تحت شرایط آلوده و عدم آلودگی به سس (Cuscuta campestris) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 177-189]
 • شیری جناقرد، منوچهر اثر باکتری‌های محرک رشد بر گره‌زایی و عملکرد روغن و پروتئین دانه سویا [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 69-82]
 • شیری جناقرد، منوچهر بهبود شاخص‌های رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) با مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 19-35]
 • شیرزادی، محمد حسن تأثیرکاربرد باکتری‌های آزاد کننده ﭘتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 39-48]
 • شیرزاد لسکوکلایه، سمیه تعیین الگوی بهینه‌ی‌ کشت محصولات زراعی با تأکید بر استفاده مناسب از نهاده‌های مختل‌کننده‌ی کشاورزی پایدار: کاربرد روش برنامه‌ریزی خطی کسری چندهدفه‌ی استوار [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 241-256]
 • شریعتی، جمال تأثیر کودهای بیولوژیک بر درصد روغن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • شریعتی، شایان کاربرد زادمایه‌های باکتری سودوموناس فلورسنس بر برخی شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی ذرت [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-59]
 • شرفی، سعید بررسی وضعیت رطوبتی و تولید گیاهان زراعی در اقلیمهای مختلف ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]
 • شرفی، سعید اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) با یونجه حلزونی (Medicago scutellata) در رقابت با علف‌های هرز [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 41-60]
 • شرفی، سوران تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و میکوریزا بر عملکرد ارقام گلرنگ [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 91-109]
 • شریف، مهری اثر کاربرد کودهای شیمیایی و محرک‌های رشد بر عملکرد و برخی ویژگی‌های برگ و میوه پرتقال والنسیا در جنوب استان کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، احمد امکان سنجی جایگزینی بستر کشت کوکوپیت با بسترهای کشت تولید داخل جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 277-291]
 • شریفی، بیتا کاربرد مواد معدنی غیر متداول در بسترکشت و تاثیر آنها بر برخی از شاخص‌های کمی و کیفی گل مریم(Polianthes tuberosa L.) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 115-124]
 • شریفی، پیمان تأثیر نیتروژن و ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم روشن گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 125-144]
 • شریفی، حمیدرضا تاثیر روش خاک‌ورزی و حفظ بقایا بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش آبی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 137-151]
 • شریفی، روح اله برهمکنش چاودار (Secale cereale L.) و باکتری‏های محرک رشد بر کنترل گل جالیز منشعب (Phelipanche ramosa) در ارقام سیوند و سوپراسترین‏بی گوجه‏ فرنگی (Solanum lycopersicum) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 139-149]
 • شریفی، سینا عملکرد مدل‌های شبکه‌ عصبی پرسپترون چندلایه و توابع با پایه شعاعی در برآورد میزان محصول نیشکر [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 213-228]
 • شریفی، مهناز ارزیابی عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربرد کود‌های پنرجتیک، شیمیایی و آب مغناطیسی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 141-153]
 • شرفا، سمیه ارزش‌گذاری اقتصادی منافع زیست‌محیطی برنامه‌های کاهش مصرف سموم شیمیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 20، شماره 4، 1389، صفحه 101-112]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 15-28]
 • شرقی، علی تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 55-66]
 • شعبانزاده، مهدی بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 29-44]
 • شعبانی زنوزق، وحیده تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-38]
 • شعبانعلی فمی، حسین سنجش نگرش و میزان بکارگیری فناوری‌های کشاورزی ارگانیک توسط سیب‌زمینی کاران شهرستان فریدن [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 55-71]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل عوامل تبیین‌کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: شهرستان کمیجان [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 267-285]
 • شعبانعلی فمی، حسین طراحی مدل توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار در بین زنان روستایی (مطالعه موردی استان کردستان) [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 237-251]
 • شعف، سالار اثر میکوریزا و محلول‌پاشی عناصر روی، بور، پتاسیم بر ویژگی‌های زراعی و کیفی توتون [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 75-89]
 • شفارودی، آتوسا اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی توده¬های بومی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 47-61]
 • شفائی، سپیده شناسایی مولکولی Artemia franciscana Kellogg 1906 در دریاچه بختگان، استان فارس [دوره 23، 4.1، 1392، صفحه 107-117]
 • شفق، جلیل اثرات کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی از شاخص‌های رشد خرفه (Portulaca oleracea L.) و بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer.) در کشت خالص و مخلوط [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 25-45]
 • شفق، جلیل ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 119-134]
 • شفق، جلیل تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 173-185]
 • شفق، جلیل اثر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و ترکیبات موسیلاژ دانة بالنگوی شهری [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 17-31]
 • شفق، جلیل تاثیر کود زیستی و مالچ بر رشد، عملکرد و اسید چرب امگا-3 خرفه (Portulaca oleracea) در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 267-283]
 • شفقی، علیرضا اثر کودهای نیتروکسین و اوره بر روی برخی صفات کمی و کیفی علوفه حاصل از کشت مخلوط ذرت و شنبلیله در خراسان جنوبی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 257-277]
 • شفق کلوانق، جلیل بررسی تاثیر تداخل علف¬های¬هرز طبیعی مزرعه بر عملکرد ذرت دانه‌‌ای در تراکم¬¬های¬ مختلف کاشت [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 37-47]
 • شفق کلوانق، جلیل اثرات کیفیت بذر و کمبود آب بر عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 83-94]
 • شفق کلوانق، جلیل ارزیابی اثرات نیتروژن بر دوره‎ی بحرانی تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه و عملکرد جو ماکویی [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 97-112]
 • شفق کلوانق، جلیل تأثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک بر پراکنش گونه‌های مرتعی، علف‌های هرز و پایداری گونه‌ها در مراتع خلعت‌پوشان- تبریز [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 73-83]
 • شفق کلوانق، جلیل اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 64-77]
 • شفق کلوانق، جلیل دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 15-25]
 • شفق کلوانق، جلیل ارزیابی رشد و عملکرد بالنگوی شهری (.Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C.A.Mey) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر کود زیستی نیتروکسین و اوره [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 25-44]
 • شفق کلوانق، جلیل عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در کشت مخلوط با انیسون(.Pimpinella anisum L) تحت آلودگی علف‌های‌هرز [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 183-195]
 • شفق کلوانق، جلیل ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای و ریحان تحت تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و تلفیقی نیتروژنی در کشت مخلوط [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-152]
 • شفق کلوانق، جلیل پاسخ اکوفیزیولوژیکی گیاهان میکوریزایی بالنگوی شهری ( Lallemantia iberica ) به سطوح مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 247-262]
 • شفق کلوانق، جلیل عملکرد و اسیدهای چرب بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر مالچ و کود زیستی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 51-66]
 • شفق کلوانق، جلیل ارزیابی عملکرد دانه و روغن و پروتئین 49 اکوتیپ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در آذربایجان شرقی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 159-174]
 • شفق‌کلوانق، جلیل ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 135-150]
 • شکاری، فریبرز ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • شکاری، فریبرز ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی در سطوح مختلف آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 87-111]
 • شکاری، فرید تاثیر پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر روابط شاخص‌های رشد و عملکرد در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 87-108]
 • شکیبا، محمدرضا استفاده از مدل ‌های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش‌های مختلف کنترل علف ‌های هرز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 59-72]
 • شکیبا، محمدرضا اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ‌های مختلف ذرت [دوره 20، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • شکیبا، محمدرضا اثر تنش شوری بر کیفیت بذر نخود [دوره 20، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • شکیبا، محمدرضا ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 47-58]
 • شکیبا، محمدرضا سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 17-32]
 • شکیبا، محمدرضا اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-63]
 • شکیبا، محمدرضا ارزیابی روش‌های زراعی و فیزیکی و دز کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (.Cicer arietinum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • شکیبا، محمدرضا بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی در کشت دیم [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-74]
 • شکیبا، محمدرضا کارایی روش‌های مختلف مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.) دیم در کرمانشاه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 77-92]
 • شکیبا، محمدرضا ارزیابی عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربرد کود‌های پنرجتیک، شیمیایی و آب مغناطیسی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 141-153]
 • شکیبا، محمدرضا اثر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد و قارچ شبه‌میکوریز بر برخی صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 111-126]
 • شکیبا، محمدرضا ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر کم آبی و مولیبدن [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 167-180]
 • شکیبا، محمد رضا خصوصیات فیزیولوژیک پایدارکنندة عملکرد دانة آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 97-108]
 • شکربیگی، صدیقه بررسی تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دو رقم شلتوک برنج [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 115-123]
 • شکرپور، مجید ارزیابی تحمل خشکی ارقام برنج در مراحل رویشی و زایشی با استفاده از شاخص¬های مبتنی بر عملکرد دانه [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 135-147]
 • شکرپور، مجید ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 119-133]
 • شکرپور، مجید گروهبندی ژنوتیپ‌های مختلف جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی، مورفولوژیک و انتقال مجدد ماده خشک به دانه تحت شرایط تنش کمبود آب [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 135-150]
 • شکری واحد، حسن ارزیابی پاسخ برنج(Oryza Sativa L.) به ‌مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم براساس مدیریت تغذیه خاص مکان (SSNM) [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 235-248]
 • شم آبادی، زین العابدین اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر حفظ رطوبت خاک و عملکرد آفتابگردان روغنی در شرایط دیم [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 1-8]
 • شمس، عباس کشاورزی پایدار در قرآن [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 101-111]
 • شمس، علی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران شهرستان خدابنده نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 155-170]
 • شمس، علی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران استان زنجان نسبت به کشاورزی پایدار [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 165-177]
 • شمس، علی بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان زنجان [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 231-251]
 • شمسی، سیاوش عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت مدیریت‌های مختلف تلفیقی سس [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 125-138]
 • شمس الدین، محدثه تاثیر مدیریت گیاهان پوششی زمستانه بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 145-158]
 • شمس الدین، محدثه تاثیر محلول‏پاشی مواد آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgar L.) در سطوح مختلف آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 105-123]
 • شمس الدین سعید، محدثه تاثیرکودهای فسفره زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ Carthamus tinctorius L.)) تحت شرایط کم آبیاری [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 269-284]
 • شمشیری پور، مهدیه بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 63-79]
 • شهابی، مینا تأثیر کاربرد گوگرد و کود دامی بر میزان روغن، پروتئین و برخی اجزای عملکرد کلزا در دو خاک آهکی [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 71-85]
 • شهبازی، منوچهر بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی¬کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 127-136]
 • شهبازی، مهدی بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی¬کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک [دوره 22، شماره 3، 1389، صفحه 127-136]
 • شهریاری، ملک حسین تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 103-118]
 • شهسواری، ناصر پاسخ ارقام و هیبریدهای کلزا به کشت زمستانه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 185-198]
 • شهسواری، ناصر بررسی اثر متقابل کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه بر صفات کمی و کیفی ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) در کشت تأخیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهقلی، حسن تاثیر شدت‌های مختلف مصرف نهاده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 49-61]
 • شوریده، هادی مقاومت به خشکی در چند توده ‌بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 20، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]

ص

 • صابری، محمد حسین ارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در لاین‌های امید بخش جو در مناطق شور [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • صابر علی، سیدفرهاد ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه پسته در پاسخ به ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک دریایی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 189-204]
 • صاحبانی، نوازالله اندازه¬گیری فعالیت آنزیمی بتا 1و3 گلوکاناز برون یاخته¬ای در جدایه¬های Trichoderma virens و انتخاب جدایه¬های برتر در کنترل بوته¬میری خیار [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 149-161]
 • صیادی احمد آباد، مهدی اثر کودهای شیمیایی نیتروژنی و زیستی بر کشت مخلوط لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) و خردل سیاه (Brassica nigra L.) [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 21-40]
 • صادقی، حسین شناسایی و طبقه‌بندی سامانه‌های اگروفارستری موجود در استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان کازرون) [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]
 • صادقی، سامان تأثیر کودهای زیستی و مدیریت حاصلخیزی بر برخی شاخص‌های رشدی دو رقم ذرت دانه‌ای [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 43-60]
 • صادقی، سهراب پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-40]
 • صادق زاده اهری، داود مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • صادقی گوغری، بهنام تعیین الگوی بهینه زراعی با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه ارزوئیه [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 185-195]
 • صالح، ایرج بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 22، 4.1، 1391، صفحه 183-191]
 • صالحی، یاسین اثر کشت مخلوط و کم‌آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گوجه‌فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill) و ریحان (Ocimum basilicum) [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 209-220]
 • صالحی، امین بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی با کاربرد ورمی کمپوست و سطوح آبیاری مختلف [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 61-78]
 • صالحی، امین نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 137-149]
 • صالحی، امین تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (.Pimpinella anisum L) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 161-175]
 • صالحی، امین تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 277-291]
 • صالحی، امین